Brukerverktøy

Nettstedverktøy


appendices:connected_networks

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
appendices:connected_networks [2017/04/07 09:06]
wesase [**Will be translated into English**]
appendices:connected_networks [2020/06/02 10:02] (nåværende versjon)
Linje 1: Linje 1:
 ====== Connected Networks ====== ====== Connected Networks ======
  
-==== Will be translated into English ==== 
  
-===== 1. Norsk Hydros sidespor til Herøya =====+===== 1. Norsk Hydro'​s sidings at Herøya =====
  
-**Forgreningsstasjon:** +**Junction station:** Porsgrunn (on the Bratsberg Line)
-Porsgrunn (på Bratsbergbanen+
  
-  * **Kontaktpunkt:** \\ Norsk Hydro+  * **Contact:** \\     ​Norsk Hydro 
 +     
 +**Other information:​** \\ 
 +Industrial line, approximately 2 km in length. [Not in use as of 22.11.2002]
  
-**Annen informasjon:​** \\ Industrispor,​ ca km langt[Ikke i bruk per 22.11.2002]+===== 2. The Krøder Line =====
  
-===== 2. Krøderbanen =====+**Junction station:** Vikersund (on the Randsfjord Line)
  
-**Forgreningsstasjon:**  +  ​* **Contact:**  ​\\ ​     Buskerudmuseet avd. Krøderbanen \\ 3535 KRØDEREN \\  Telephone: 32 14 76 03 \\ <​kroderbanen@buskerudmuseet.no>​ \\   ​www.kroderbanen.no
-Vikersund (på Randsfjordbanen) ​+
  
-  ​* **Kontaktpunkt**: \\ Museet Krøderbanen \\ 3535 KRØDEREN \\ Telefon: 32 14 76 44 \\ <​ost@kroderbanen.museum.no> ​\\ www.kroderbanen.museum.no/+**Other information:​**  \\  
 +Museum line on the route between Vikersund-Krøderen,​ approximately 26 km in lengthAxle load 11 tonnes, weight per running metre 5 tonnes, not electrifiedThe line is usually not ploughed in the winter and is therefore not normally operable between the first major snowfall and early May each year.
  
-**Annen informasjon:​** \\ Museumsjernbane på strekningen Vikersund-Krøderen,​ ca 26 km lang. Aksellast 11 tonn, metervekt 5 tonn, ikke elektrifisert. Banen brøytes normalt ikke om vinteren og vil derfor normalt ikke være farbar mellom første større snøfall og primo mai hvert år.+===== 3The Rjukan Line =====
  
-===== 3. Rjukanbanen =====+**Junction station:** Tinnoset (on the Bratsberg Line)
  
-**Forgreningsstasjon:**  +  ​* **Contact:** \\      Norsk Industriarbeidermuseum/​Rjukanbanen \\   ​Vemork \\   3660 RJUKAN \\  Tel.: 35 09 90 00 \\ <​post@nia.museum.no>​ \\  www.rjukanbanen.no
-Tinnoset (på Bratsbergbanen)+
  
-  ​* **Kontaktpunkt:** \\ Rjukanbanen \\ Rollagveien 2 \\ 3658 MILAND \\ Tlf35 09 22 85 \\ <​info@rjukanbanen.no> \\ www.rjukanbanen.no+**Other information:** \\ 
 +The line consists of the ferry route between Tinnoset – Mæl (30 km) and the railway line between Mæl – Rjukan (16 km). Ferry route: Track length M/F ‘Storegut’:​ 156 meters, minimum curve radius: 150 meters, axel load: 22.5 tonnes Length of railway: Axle load 22.5 tonnes, electrified industrial line but permanently disconnected converterCL masts and overhead lines still intact (tourist traffic during the summer season).
  
-**Annen informasjon:​** \\ Banen består av fergestrekningen Tinnoset – Mæl (30 km) og jernbanestrekningen Mæl – Rjukan (16 km)Fergestrekningen:​ Sporlengde M/F ”Storegut”:​ 156 meter, minste kurveradius:​ 150 meter, aksellast: 22,5 tonn +===== 4The Old Vosse Line =====
-Jernbanestrekningen:​ Aksellast 22,5 tonn, elektrifisert industrispor men frakoplet. KL-master inntakt +
-(Ikke i bruk pr. 01.07.2003)+
  
-===== 4. Gamle – Vossebanen ===== +Siding ​Tunestveit – Midttun
-Sidesporet ​Tunestveit – Midttun+
  
-**Forgreningsstasjon:**  +**Junction station:** Tunestveit ​switch ​(Bergen Line at km 459.36)
-Tunestveit ​sporveksel ​(på Vossebanen)+
  
-  * **Kontaktpunkt:** \\ NJK Museet Gamle Vossebanen \\ Postboks 638 - Sentrum \\ 5807 BERGEN \\ Tlf: 55 24 91 00 \\ <​vossebanen@njk.no>​ \\ http://​www.njk.no/​gvb+  * **Contact:**   ​\\  NJK Museet Gamle Vossebanen \\  Postboks 638 - Sentrum \\ 5807 BERGEN \\ Tel.: 55 24 91 00 \\ <​vossebanen@njk.no>​ \\ http://​www.njk.no/​gvb
  
-**Annen informasjon:** \\ I bruk som museumsjernbane på strekningen Garnes-Midttun,​ 18 km langAksellast ​18 tonnikke elektrifisertMinste kurveradius ​180 m. +**Other information:** \\  
 +The railway line is protected and currently in use as a museum line. 21.5 km in lengthAxle load 18 tonnesnot electrifiedMinimum curve radius ​180 m.
  
-===== 5. Strekninger som inntil videre er stengt for trafikk ​=====+===== 5. Routes that are currently closed to traffic until further notice ​=====
  
-Banene eies av staten ved Bane NOR. Grunnet manglende trafikk blir ikke infrastrukturen vedlikeholdtTidvis vedlike-holdes det som er nødvendig for at Bane NOR skal kunne befare med egnet målevognGjenåpning av trafikk avtales nærmere med Bane NOR. Det må påregnes at gjenåpning tar tidVed gjenåpning vil Bane NOR kunne kreve at Togselskap ​(TU) selv bekoster kostnadene forbundet med gjenåpning.+These lines are owned by the state through ​Bane NOR. Due to lack of traffic, this infrastructure is not currently maintainedOccasional maintenance takes place in order to ensure that Bane NOR is able to pass across the line with its own measurement trainReopening to traffic must be arranged by specific agreement with Bane NOR. It should be anticipated that any reopening would take timeUpon reopening, ​Bane NOR will require the train company ​(TU) to cover costs associated with reopening. 
 + 
 +==== 5.1 The Namsos Line ====
  
-==== 5.1 Namsosbanen ==== 
 Skogmo-Namsos Skogmo-Namsos
  
-**Forgreningsstasjon: **  +**Junction station:** Grong (Nordland Line)
-Grong (Nordlandsbanen)+
  
-  * **Kontaktpunkt:** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen.+  * **Contact:**  \\ Bane NOR, c/o OSS  
 +  
 +**Other information:​** ​ \\  
 +Railway, 30 km long.
  
-**Annen informasjon:​** ​ \\ Jernbane, 30 km lang.+==== 5.2 The Tinnos Line ====
  
-==== 5.2 Tinnosbanen ====  
 Notodden-Tinnoset Notodden-Tinnoset
  
-**Forgreningsstasjon:** +**Junction station:** Notodden (Bratsberg Line)
-Notodden (Bratsbergbanen)+
  
-  * **Kontaktpunkt:** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen.+  * **Contact:** \\  Bane NOR, c/o OSS
  
-**Annen informasjon:** \\ Jernbane, 30 km lang.+**Other information:**  \\  
 +Line is protected.  
 +Railway, 30 km long. 
 + 
 +==== 5.3 The Valdres Line ====
  
-==== 5.3 Valdresbanen ==== 
 Eina-Dokka Eina-Dokka
  
-**Forgreningsstasjon:** +**Junction station:** Eina (Gjøvik Line)
-Eina (Gjøvikbanen) +
- +
-  * **Kontaktpunkt:​** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen. +
- +
-**Annen informasjon:​** \\ Jernbane, 47 km lang. +
- +
-===== 6. Nedlagte strekninger ===== +
- +
-Banene eies av staten ved Bane NOR. De er ikke en del av det statlige nettet, og vedlikeholdes derfor ikke, men skinnegangen ligger der. Gjenåpning av trafikk (og vedlikehold) kan kreve nytt stortingsvedtak. +
- +
-==== 6.1 Flekkefjordbanen,​ strekningen Sira-Flekkefjord ==== +
-** +
-Forgreningsstasjon:​** Sira (på Sørlandsbanen) +
- +
-  * **Kontaktpunkt:​** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen+
  
-**Annen informasjon:** \\ Nedlagt ved stortingsvedtak i 1991. Lengde ca. 17 km. Sporet eksisterer. Banens konstruksjonsprofil er mindre enn normalprofilet for det statlige jernbanenettet.+  ​* **Contact:**  \\  Bane NOR, c/o OSS
  
-==== 6.2 Numedalsbanenstrekningen Rollag-Rødberg ====+**Other information:​** ​ \\  
 +Railway47 km long.
  
-**Forgreningstasjon:​**  +==== 5.4 The Numedal Line, between Rollag-Rødberg ====
-Kongsberg (på Sørlandsbanen)+
  
-  ​* **Kontaktpunkt:** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen.+**Junction station:** Kongsberg (on the Sørland Line)
  
-**Annen informasjon:** \\ Gods- og persontrafikken innstilt ved stortingsvedtak i 1989. Lengde ca 45 km. Sporet eksisterer.+  ​* **Contact:** \\  Bane NOR, c/o OSS
  
-==== 6.3 Kragerøbanen,​ strekningen Neslandsvatn-Sannidal ====+**Other information:​** \\ 
 +Line is protected.  
 +Freight and passenger traffic suspended by decision of the Storting in 1989. Approximately 45 km in length. Track in place.
  
-**Forgreningsstasjon:​**  +==== 5.5 The Ålgård Line, between Ganddal-Figgjo-Ålgård ====
-Neslandsvatn (på Sørlandsbanen)+
  
-**Kontaktpunkt:** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen.+**Junction station:** Ganddal (on the Jær Line)
  
-**Annen informasjon:** \\ Nedlagt ved stortingsvedtak i1989. Lengde ca 18 km. Sporet eksisterer.+  ​* **Contact:** \\  Bane NOR, c/o OSS
  
-==== 6.4 Valdresbanen,​ strekningen Dokka-Bjørgo ​==== +**Other information:​** ​ \\  
 +Closed by a decision of the Storting in 1988. Approximately 12 km in length. Approximately 12 km in length. Track in place, but broken at Figgjo (9 km along route). 
 +===== 6. Closed Sections =====
  
-**Forgreningstasjon:​**  +These lines are owned by the state through Bane NOR. They are not part of the state network, and are generally not maintained, however the rails are still in situ. Reopening to traffic ​(and maintenancemay require new resolutions from the Storting.
-Dokka (på Valdresbanen)+
  
-  * **Kontaktpunkt:​** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen.+==== 6.1 The Flekkefjord Line, between Sira-Flekkefjord ====
  
-**Annen informasjon:** \\ Nedlagt ved stortingsvedtak i 1989. Lengde ca 51 km. Sporet eksisterer.+**Junction station:** Sira (on the Sørland Line)
  
-==== 6.5 Ålgårdbanenstrekningen Ganddal-Figgjo-Ålgård ====+  * **Contact:​** \\  Bane NORc/o OSS
  
-**Forgreningsstasjon:**  +**Other information:** \\ 
-Ganddal (på Jærbanen)+ Line is protected.  
 +Closed by a decision of the Storting in 1991. Approximately 17 km in length. Line is currently maintained. The construction gauge of the line is smaller than the standard gauge on the state railway network. Axle load 11 tonnes, not electrified.
  
-  * **Kontaktpunkt:​** \\ Bane NOR ved OSS-funksjonen.+==== 6.2 The Valdres Line, between Dokka-Bjørgo ====
  
-**Annen informasjon:** \\ Nedlagt ved stortingsvedtak 1988. Lengde ca 12 km. Lengde ca 12 km. Sporet eksisterer, men er brutt ved Figgjo ​(etter 9km).+**Junction station:** Dokka (on the Valdres Line)
  
 +  * **Contact:​** \\  Bane NOR, c/o OSS
  
-===== 7Sporveien Oslo – forstadsbanenettet =====+**Other information:​** ​ \\  
 +Closed by a decision of the Storting in 1989. Approximately 51 km in length. Track in place.
  
-**Forgreningsstasjon:​** Grefsen (Gjøvikbanen)+===== 7. Sporveien Oslo – suburban rail network =====
  
-  ​* **Kontaktpunkt:** \\ Sporveien Oslo AS \\ Infrastrukturenheten \\ PB 2857 Tøyen, 0608 Oslo \\ Tlf: 22 08 40 00 \\ <​firmapost@sporveien.com>​ \\ www.sporveien.com+**Junction station:** Grefsen (Gjøvik Line)
  
-**Annen informasjon:** \\ Forbindelsesspor for overføring av skinnegående vedlikeholdsmaskiner og forstadsbanevogner mellom verksted/ produksjonssted og brukssted.+  ​* **Contact:**  \\  ​Sporveien Oslo AS \\ Infrastrukturenheten \\  PB 2857 Tøyen, 0608 Oslo \\ Telephone: 22 08 40 00 \\  <​firmapost@sporveien.com> ​ \\ www.sporveien.com
  
-Rullende materiell med hjulprofil tilpasset Sporveiens linjenett kan på nærmere bestemte vilkår fremføres på Bane NORs linjenett+**Other information:​** \\  
 +Connection tracks for the transfer of rail-based maintenance equipment and suburban rolling stock between the workshop/​production site and location of use.
  
 +Rolling stock with a wheel profile adapted to Sporveien’s network may cross Bane NOR’s network by special agreement and subject to further conditions.
  
-Rullende materiell med hjulprofil tilpasset ​Bane NORs linjenett kan normalt ikke fremføres på Sporveiens sporvognsnett.+Rolling stock with a wheel profile adapted to Bane NOR’s network is not normally permitted to cross Sporveien’s tram network.
  
  
  
  
appendices/connected_networks.1491555970.txt.gz · Sist endret: 2020/06/02 09:59 (ekstern redigering)