Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2016no:generell_informasjon

1. Generell informasjon

1.1 Innledning

Jernbaneverket har utarbeidet og offentliggjort Network Statement 2016, den 13. utgaven.

Network Statement er hovedsakelig rettet mot Jernbaneforetak som planlegger å operere på det norske jernbanenettet. Network Statement inneholder informasjon om infrastruktur, kapasitetsfordeling, atkomstforhold, priser og ulike tjenester.

1.2 Formål

Network Statements formål er å gi jernbaneforetak, myndigheter og andre interessenter informasjon om jernbaneinfrastrukturen i Norge og betingelsene for å kunne benytte denne.

Network Statement består av et hoveddokument som beskriver infrastrukturen i tillegg til de generelle betingelsene for å kunne trafikkere på jernbanenettet. Network Statement inneholder dessuten vedlegg med ytterligere detaljert informasjon.

Network Statement inneholder også nyttige linker til publikasjoner samt andre relevante Internett sider.

1.3 Rettslig forankring

Kravet om å etablere Network Statement er hjemlet i fordelingsforskriften § 2-1. Nærmere krav til innholdet i Network Statement følger av fordelingsforskriften § 2-2.

EU har vedtatt direktiv 2012/34/EU om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde som norske myndigheter tar sikte på gjennomføre i norsk rett med virkning fra 15. juni 2015. Dette vil sannsynligvis innebære at det per 15. juni 2015 vil bli gjort endringer i det underliggende regelverket Network Statement er basert på.

I Network Statement er det henvist til en rekke norske lover og forskrifter. Disse er listet i vedlegg 1.3. Norske lover og forskrifter som gjelder jernbane er tilgjengelige på Statens jernbanetilsyns internettside www.sjt.no. Enkelte av lovene og forskriftene er oversatt til engelsk. Disse oversettelsene er ikke offisielle.

Øvrige norske lover og forskrifter er tilgjengelige på www.lovdata.no

1.4 Rettslig status

1.4.1 Generelle merknader

I henhold til norsk lovgivning er Network Statement et rent informativt dokument.

Når Network Statement benyttes som vedlegg til sportilgangsavtalen, er Network Statement bindende for avtaleparter kun på de punkter hvor sportilgangsavtalen direkte henviser til et punkt i Network Statement.

Network Statement utgis på to språk – norsk og engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. I fall det skulle avdekkes motstrid, vil den norske teksten ha forrang.

På flere punkter er det henvist til norsk lovgivning og til trafikkregler utgitt av Jernbaneverket. Deler av lovgivningen samt trafikkreglene er kun tilgjengelige på norsk.

1.4.2 Forpliktelser

Krav til publisering av Jernbaneverkets infrastruktur, tilgjengelig infrastrukturkapasitet og søkning om dette, samt priser for ulike tjenester er dekket av fordelingsforskriften § 2-1 og § 2-2, jf. vedlegg 1.3.

Den informasjon Jernbaneverket gir i Network Statement skal være korrekt. Jernbaneverket påtar seg likevel intet ansvar som følge av feil.

Eventuelle feil som måtte bli avdekket i løpet av Network Statements gyldighetsperiode vil bli korrigert og kunngjort på Jernbaneverkets nettsider som beskrevet i kapittel 1.6.2.

Jernbaneverkets målsetting er å yte tjenester i overensstemmelse med den ytelsesbeskrivelse som er gitt i Network Statement.

Network Statement kan inneholde opplysninger om planlagte endringer i tiden etter utløpet av dokumentets gyldighetsperiode, jf. kapittel 1.6. Slik informasjon er ikke bindende for Jernbaneverket.

Network Statement henviser i en viss utstrekning til beskrivelser gitt i andre dokumenter utgitt av Jernbaneverket. Dersom Jernbaneverket skal gjennomføre endringer i slike dokumenter som berører jernbaneforetak sine rettigheter eller forpliktelser, skal slike endringer sendes på høring til jernbaneforetakene før endringene gjennomføres. I henhold til ”Utredningsinstruksen” før endringen gjennomføres – jf. vedlegg 1.3.

1.4.3 Klageprosedyre

Network Statement og kriteriene i dette, fordeling av infrastrukturkapasitet, inklusive ordninger med hensyn til tilgang i samsvar med jernbaneforskriften § 2-1, avgiftsordningen, nivået på eller strukturen til infrastrukturavgifter som søkeren må eller kan komme til å måtte betale, inngåtte rammeavtaler eller andre forhold der søkeren mener å ha fått sine rettigheter etter denne forskrift krenket, kan påklages til Statens jernbanetilsyn, med mindre det gjelder prinsippene for avgiftsordningen, som kan påklages til departementet. Klagen skal være avgjort innen to måneder etter at alle nødvendige opplysninger er framlagt.

Klageadgangen følger av fordelingsforskriften §9-4. Klagen avgjøres i samsvar med reglene i forvaltningsloven 10. februar 1967.

1.5 Network Statements struktur

Den internasjonale sammenslutningen av jernbaneinfrastrukturforvaltere i Europa, RailNetEurope (RNE) har utarbeidet en fellesstruktur for Network Statements oppbygning og innhold. Jernbaneverkets Network Statement følger denne struktur.

Den siste versjonen av Network Statement Common Structure er datert 12. mars 2014 og finnes på RNE’s hjemmeside.

1.6 Gyldighet og oppdateringsprosess

Network Statement er knyttet til jernbaneinfrastrukturen og forvaltes av Jernbaneverket.

1.6.1 Gyldighetsperiode

Network Statement 2016 gjelder:

 • Tilgang til og bruk av infrastruktur, begrenset av Ruteplan R16.
 • Behandlingen av kapasitetskrevende program for Ruteplan R16, dette gjelder også hvis behandlingen skjer før starten av Ruteplan R16.

Network Statement utgis 12 måneder i forkant av den ruteplanperioden den gjelder for og er gyldig for én ruteplanperiode.

Ruteplan R16 starter søndag den 13. desember 2015 og avsluttes lørdag 10. desember 2016.

Disse datoene er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv 2001/14/EF 1).

Informasjon i Network Statement 2015, som gjelder perioden etter 14. desember 2014, er omtrentlig.

1.6.2 Oppdateringsprosess

Jernbaneverket vil, ved hjelp av et supplement til Network Statement 2016, kunngjøre eventuelle endringer eller tilføyelser som har oppstått etter utgivelsen av denne Network Statement.

Endring av en offentlig regulering som er referert i Network Statement, vil kun være annonsert ved hjelp av et supplement til Network Statement hvis:

1.7 Utgivelse

Network Statement 2016 med samtlige vedlegg er tilgjengelige både i papirformat og i elektronisk form på Jernbaneverkets hjemmeside hvor den kan lastes ned gratis. Network Statement er til enhver tid tilgjengelig på to språk, både på norsk og engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. Ved uoverensstemmelse mellom de to utgavene, vil den norske teksten ha forrang.

Network Statement sendes kostnadsfritt til selskap som har inngått en avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) med Jernbaneverket.

Årlig utgivelse av Network Statement kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i ”EU-tidende”.

1.8 Kontakt

1.8.1 Jernbaneverket

Jernbaneverket kan på forespørsel gi jernbaneforetak nærmere informasjon om emner nevnt i Network Statement 2016.

Jernbaneverkets kontaktadresse:

Jernbaneverket
Postadresse: Postboks 4350, N-2308 HAMAR
Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo
E-post: network.statement@jbv.no
Internett: www.jernbaneverket.no

1.8.2 One Stop Shop, Norge

Jernbaneinfrastrukturledere og jernbane-kapasitetstildelingsmyndigheter i EUs medlemsland har i samarbeid opprettet en One-Stop-Shop funksjon som fungerer som et nettverk av kundekontaktpunkter innenfor rammen av RNE. I hensikt av å søke om ruteleie/rutetildeling i et internasjonalt jernbanenettverk, kan et jernbaneforetak ta kontakt med en One-Stop-shop, som vil starte hele den internasjonale koordineringsprosessen.

One Stop Shop vil på bakgrunn av kontakt med et jernbaneforetak og etter et møte med involverte ledere:

 1. Koordinere håndteringen av kapasitets-krevende søknader for hver forespurte, internasjonale banestrekning innenfor RNE, på en slik måte at søknadene blir korrekt inkludert i den årlige kapasitetsfordelingsprosessen.
 2. Forestå og ivareta kundens optimale ruteleier for hele den internasjonale infrastrukturen.

Koordinering av denne prosessen utføres hovedsakelig via simulering med RNEs PCS-system.

Jernbaneverkets One Stop Shop:

Jernbaneverket
Postadresse Postboks 4350, N-2308 HAMAR
Besøksadresse Stortorvet 7, Oslo
E-post oss@jbv.no
Telefon +47 224 57 771
Telefax +47 224 57 999

Lenke til internasjonale OSS: http://www.rne.eu/index.php/oss_network.html

1.9 Godskorridorer

I 2010 fastsatte Europaparlamentet og Rådet regler for etablering av et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt, bestående av internasjonale frakt korridorer.
Målet er å oppnå pålitelig og god kvalitet på jernbanefrakttjenester for å kunne konkurrere med andre transportformer

Hovedmålet med å initiere forordning 913/2010/EU (heretter: «forskriften») var å forbedre de tjenester som tilbys av infrastrukturforvaltere (heretter: «IMS») til internasjonale fraktoperatører. Flere tiltak har bidratt til etableringen av korridorenes 'konsept: første jernbanepakke, TEN-T (Trans-European Transport Network) program, et samarbeid mellom medlemsstatene (MS) og direktemeldinger innenfor rammen av ERTMS, samt utplassering av TAF TSI (Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet for Telematikk Søknader om Frakt).

Gjennom forordningen ønsker EU å handle i følgende hovedområder tilsvarende prosessen med harmonisering:

 • bedre koordinering mellom IMs
 • forbedre vilkårene for tilgang til infrastruktur
 • garantere godstog tilstrekkelig prioritet
 • forbedre intermodalitet langs korridorer

For å nå disse målene utpekte EU ni internasjonale godstog korridorer (RFC) i EUs jernbanenettet. De viktigste parametere av RFC korridorer er inkludert i tabellen nedenfor (Regulation 1316/2013/EU):

9 Rail Freight Corridors Member States Principal routes (1) Date established
1 Rhine-AlpineNL, BE, DE, ITZeebrugge-Antwerpen/Amsterdam/Vlissingen (2)/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano- GenovaBy 10 November 2013
2 North Sea – MediterraneanNL, BE, LU, FR, UK (2)Glasgow (3)/Edinburgh (3)/Southampton (3)/Felixstowe (3)-London(2)/Dunkerque (2)/Lille (2)/Liège (2)/Paris (2)/Amsterdam (2)-Rotterdam-Zeebrugge (2)/Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-Lyon/[Basel]-Marseille (2)By 10 November 2013
3 Scandinavian MediterraneanSE, DK, DE, AT, IT, NOStockholm/[Oslo] (2)/Trelleborg (2)-Malmö-København-Hamburg-Innsbruck-Verona-La Spezia (2)/Livorno (2)/Ancona (2)/Taranto (2)/Augusta (2)/ PalermoBy 10 November 2015
4 AtlanticPT, ES, FR, DE (2)Sines-Lisboa/Leixões

—Madrid-Medina del Campo/Bilbao/San Sebastian-Irun-Bordeaux-Paris/Le Havre/Metz – Strasbourg (2)/Mannheim (2)

Sines-Elvas/Algeciras
By 10 November 2013
5 Baltic – Adriatic PL, CZ, SK, AT, IT, SI Swinoujscie (2)/Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Wien/Klagenfurt-Udine-Venezia/ Trieste/ /Bologna/Ravenna Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/TriesteBy 10 November 2015
6 MediterraneanES, FR, IT, SI, HU, HR (2)Almería-Valencia/Algeciras/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Milano-Verona-Padova/Venezia-Trieste/Koper- Ljubljana-Budapest
Ljubljana (2)/Rijeka (2)-Zagreb (2)-Budapest-Zahony Hungarian-Ukrainian border)
By 10 November 2013
7 Orient/East-MedCZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE (3)—Bucureșt-Constanț

Bremerhaven (3)/Wilhelmshaven (3)/Rostock (3)/Hamburg (3)-Praha-Vienna/Bratislava-Budapest

—Vidin-Sofia-Burgas (3)/Svilengrad (3) (Bulgarian-Turkish border)/Promachonas-Thessaloniki-Athína-Patras (3)
By 10 November 2013
8 North Sea – Baltic (4) DE, NL, BE, PL, LT, LV (3), EE (3)Wilhelmshaven (2)/Bremerhaven/Hamburg (2)/Amsterdam (2)/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-Warsaw-Terespol (Poland-Belarus border)/Kaunas-Riga (3)-Tallinn (3)By 10 November 2015
9 Rhine-Danube (5)FR, DE, AT, SK, HU, RO, CZStrasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels
Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wien-Bratislava-Budapest-Arad-Brașov/Craiova-București-Constanța
Čierna and Tisou (Slovak/ Ukrainian border)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha-München/Nürnberg
By 10 November 2013

(1) '/' betyr alternative ruter. I tråd med TEN-T retningslinjer, bør Atlanterhavet og Middelhavet korridorer i fremtiden være ferdig innen Sines / Algeciras-Madrid-Paris frakt akse som krysser de sentrale Pyreneene via en lav høyde tunnel.

(2) (+) Ruter som er merket med + skal inngå i de respektive korridorer senest tre år etter etableringstidspunktet fastsatt i denne tabellen. Eksisterende strukturer definert under artikkel 8 og artikkel 13 (1) i denne forordning skal justeres ved deltakelse av flere medlemsstater og infrastrukturforvaltere i de respektive korridorer. Disse inneslutninger skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning.

(3) Ruter som er merket med * skal inngå i de respektive korridorene de siste fem år etter etableringstidspunktet fastsatt i denne tabellen. Eksisterende strukturer definert under artikkel 8 og artikkel 13 (1) i denne forordning skal justeres ved deltakelse av flere medlemsstater og infrastrukturforvaltere i de respektive korridorer. Disse inneslutninger skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning.

(4) (°) Frem til realiseringen av en Rail Baltic linje i en 435 mm nominell sporvidde, skal det som særpreger ulike sporvidde systemer tas i betraktning ved etablering og drift av denne korridoren.

(5) (‡) Opprettelsen av denne korridoren skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning. Seksjonen « Čierna og Tisou (Slovakiske / ukrainske grensen) -Košice-Žilina- Horní Lideč-Praha» etableres 10. november 2013. «

En detaljert beskrivelse av godskorridor 3 - ScanMed RFC, som Jernbaneverket er deltaker i, finnes på følgende internettside: ScanMed RFC's.

1.10 RailNetEurope – internasjonalt samarbeid mellom infrastrukturforvaltere

RailNetEurope (RNE) ble opprettet i januar 2004. En «non-profit» organisasjon av infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak som har til hensikt å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen.

RNEs målsetting
RNEs målsetting er å gi støtte til jernbaneforetak i deres internasjonale virksomhet (både for gods og passasjerer) og øke effektiviteten i infrastrukturforvalternes prosesser. Medlemmene av RailNetEurope harmoniserer internasjonale jernbanetransportforhold sammen, og innfører en tydeligere bedriftstilnærming for å fremme den europeiske jernbanevirksomheten til fordel for hele jernbaneindustrien i Europa.

RNE's oppgaver
RNEs oppgaver blir utført av fire faste arbeidsgrupper samt av ad-hoc prosjektgrupper koordinert ved RNEs hovedkontor, som har base i Wien i Østerrike. I slutten av 2010 fikk RNE i tillegg mandat til å bli tjenesteleverandør for valg og ekspertstøtte for korridor organisasjoner innen utvikling av driftsmetoder, prosesser samt utvikling av driftsverktøy.

RNE nettverk
Foreløpig er RailNetEurope et partnerskap av 36 infrastrukturforvaltere som er medlemmer, assosierte medlemmer eller kandidatmedlemmer . Totalt representerer deres jernbanenett godt over 230 000 km.

RailNetEurope arbeider med å forenkle, harmonisere og optimalisere internasjonale jernbaneprosesser som:

 • Europeisk tidtabell
 • Felles salg- og markedsførings tilnærminger (inkludert Network Statements)
 • Samarbeid mellom infrastrukturforvaltere når det gjelder drift
 • Toginformasjonsutveksling i sanntid på tvers av landegrensene
 • Ettermarkedstjenester (for eksempel rapportering)

1.10.1 One Stop Shop (OSS)

Europeiske infrastrukturforvaltere og kapasitetstildelings organer som utgjør RNE har etablert et nettverk av One Stop Shops, OSS, som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE.

ONE Europe - ONE Service
RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester.

Fra innledende spørsmål knyttet til nettverk tilgang til internasjonale baneforespørsler samt medarbeidere etter et toganløp - alle disse spørsmålene og sakene håndteres til det beste for kundene av ett kontaktpunkt for hele den internasjonale togstrekningen.

Kunder av RNE medlemmer som tilbyr internasjonale jernbanetjenester kan gjøre bruk av RNE One Stop Shop sine pakker av tjenester:

Et nettverk av kontaktpunkter veileder kunder gjennom hele spekteret av prosedyrer: nettverkstilgang, planlegging av effektiv internasjonal jernbanetransport, internasjonal togbaneadministrasjon (ITPM) og gjennomgang av medarbeider ytelsen etter togdrift. Responstidene har blitt standardisert på et kundevennlig nivå – måloppnåelse på disse tjenestenivåer testes.

OSS-eksperter fra salg og ruteplan forener sin kompetanse på disse feltene for å betjene kunder sammen med OSS-kontaktpunkter.

IT-verktøy kan bistå søkere ved å gi prisanslag for bruk av jernbaneinfrastruktur, for å koordinere internasjonale baneforespørsler, bestillings- og leveringsprosesser, samt å spore internasjonale tog i sanntid.

Liste over OSS kontaktpersoner er tilgjengelig på: http://www.rne.eu/oss_network.html

1.10.2 RNE Verktøy

På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor:

Path Coordination
System (PCS)
PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier.
http://pcs.rne.eu
Charging Information
System (CIS)
CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov.
http://cis.rne.eu/
Train Information
System (TIS)
TIS (tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog.
http://tis.rne.eu/

1.11 Ordliste

RNE har laget en enkel ordliste på engelsk med termer som brukes i Network Statement. Nedenfor finner du utvalgte definisjoner. På RNE’ hjemmeside tilbys en mer omfattende ordliste svært relevant til innholdet i Network Statement. Besøk http://www.rne.eu/ns_glossary.html eller direkte til the Network Statement Glossary.
Vær oppmerksom på “Legal Disclaimer”, at det tilgjengelige materialet kun er ment som informasjon, og at definisjonene ikke er juridisk bindende.

1.11.1 Forkortelser

AST Avtale om sportilgang og bruk av tjenester
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IF Infrastrukturforvalter
JBF Jernbaneforetak
JBV Jernbaneverket
JD Justis- og beredskapsdepartementet
NSB Norges Statsbaner AS
RNE RailNetEurope
SD Samferdselsdepartementet
SJT Statens jernbanetilsyn
JD Justis- og beredskapsdepartementet
TJN Trafikkregler for Jernbaneverkets nett

1.11.2 Definisjoner

Assistanselokomotiv Slepelokomotiv

Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) Se fordelingsforskriften § 8-1 og Network Statement kapittel 1.3 og 2.3.2

Brannvisitasjonstog Togsett utstyrt med slukkeutstyr og bestemt for slukking av brann

Evakueringstog Togsett bestemt for evakuering av reisende fra havarerte tog

Grenseovergang Det punkt (evt. den stasjon) hvor en grenseoverskridende jernbaneforbindelse går over til en annen infrastrukturforvalter. Uttrykket brukes kun ved kryssing av riksgrense.

Grunnrutemodell En modell med systemruter utviklet for å kunne gjennomføre trafikkavviklingen på strekninger med meget høy kapasitets-utnyttelse. Grunnet det nasjonale jernbanenettets form med Oslo S som ”nav” i et hjul og lange enkeltsporstrekninger, vil endring av grunnrute-modellen påvirke togrutene i hele Norge.

Foruten Osloområdet er det utviklet grunnrutemodeller for Jærbanen og Vossebanen.

Hovedterminskifte Det tidspunkt på året når alle togruter legges ut på ny

Hvite tider Tider på døgnet der det er satt av infrastrukturkapasitet til vedlikeholdsarbeid

Kontakttrykk fra pantograf Uttrykk for det trykk pantografen (strømavtageren) utøver mot kjøreledningen

Nasjonal transportplan En stortingsmelding utarbeidet av Samferdselsdepartementet. Meldingen presenterer Regjeringens transportpolitikk. Den er også en strategisk plan for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport.

Ombordansvarlig Den som skal ivareta passasjerenes sikkerhet ved av- og påstigning, om bord i toget, ved evakuering m.m. Ombordansvarlig skal i tillegg kontrollere signaler i de tilfeller det er bestemt i forskriften, jf. togframføringsforskriften §6-3. Ombordpersonell i persontog

Operativ kapasitetsfordeling Fordeling av infrastruktur-kapasitet utenom ruteplan-prosessen. Operativ kapasitets-fordeling innebærer fordeling av restkapasitet”, se Restkapasitet

Redningstog Se Evakueringstog

Redskapstog Togsett bestemt for innhenting av havarert tog. Redskapstoget består som regel av én redskapsvogn og en mannskapsvogn. Redskapsvognen inneholder utstyr for løfting og på-sporing av tog, ekstra kobbel mv.

Restkapasitet Ledig (fri) sporkapasitet i nettet som ikke er fordelt til togkjøring eller som sportilgang for infrastruktur -arbeider i den fastlagte ruteplanen.

Ruteplanprosess (utgått definisjon) ”Kapasitetsfordelingsprosess” (synonymer)

Skinnegående vedlikeholdsmaskiner Maskiner som benyttes til å utføre infrastrukturarbeider

Spesialtransport Et tog er å anse som spesialtransport når lastens og/eller det rullende materiellets totalvekt, metervekt, lastens profil, innhold eller øvrige forhold krever at det tas særskilte forholdsregler ved togframføring Jf. UIC Code 502, Vedlegg 1.3

Stasjon Jernbaneregulert område for togstopp iht. nasjonal ruteplan, som muliggjør sikker av- og påstigning og opphold for reisende og passasjerer

Største linjehastighet Den største kjørehastighet som tillates benyttet over et nærmere bestemt strekningsavsnitt

Vognopptak En liste som bl.a. identifiserer vognenhetene i et tog” - jf. togframføringsforskriften §4-4, vedlegg1.3, samt Trafikkregler for Jernbaneverkets nett - pkt. 4.1.4 3).

Ytelsesordninger Jf. EU-direktiv 2001/14 art 11 og fordelingsforskriften § 4-7. ”Ordning for bedring av ytelse” - jf. vedlegg 1.3.

1)
DIRECTIVE 2001/14/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2001 on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification
ns2016no/generell_informasjon.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)