Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2016no:kapasitetsfordeling

Innholdsfortegnelse

4. Kapasitetsfordeling

4.1 Innledning

Jf. fordelingsforskriften kapittel 7 og EU-direktiv 2001/14/EC - vedlegg 1.3.

Kapasitet (egentlig ”infrastrukturkapasitet”) er den viktigste tjenesten Jernbaneverket yter sine kunder. I dette kapittelet beskrives hvordan kundene skal gå frem for å bestille kapasitet – og hvordan Jernbaneverket leverer den.

4.2 Beskrivelse av prosessen

Generell beskrivelse av prosessen (format, krav)

Kapasitetsfordeling finner sted i to hovedprosesser:

Taktisk kapasitetsfordeling / ruteplanlegging er knyttet opp til hovedterminskiftet. Hovedterminen er en årlig termin.

Operativ kapasitetsfordeling / ruteplanlegging er knyttet opp til den til enhver tid gjeldende ruteplan. Ad-hocrutebestillinger blir håndtert i denne fasen, jf. kapittel 4.3.2.

I tillegg kan oppstå avvik som krever at det må utføres endringer av ruteleie.

Taktisk og operativ kapasitetsfordeling er beskrevet ovenfor.

4.2.1 Taktisk kapasitetsfordeling

Kapasitetsfordelingen foregår etter retningslinjer gitt i lover og forskrifter foruten etter retningslinjer fastsatt under kapasitetsfordelingsprosessen.

Kapasitetsfordelingsprosessen beskriver i logisk rekkefølge de delprosesser, eller faser, som inngår fra prosesstart frem til implementeringen av terminskifte (ruteendring).

Kapasitetsfordelingsprosessen deles inn i fire faser;

 • Oppdatere planforutsetninger
 • Bestille infrastrukturkapasitet
 • Fordele infrastrukturkapasitet
 • Iverksette ruteplan

Detaljert beskrivelse av prosess med milepeler (datoer og tidsfrister) meddeles jernbaneforetak og infrastrukturforvalter ved planprosessens start.

Aktørene innen taktisk kapasitetsfordeling er:

 • JBV v/Ruteplan: Tildeler ruteleie
 • JBF (Jernbaneforetak): Bestiller ruteleie
 • JBV v/Banesjef: Melder inn til Ruteplan banetekniske planforutsetninger

Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan) har ansvaret for prosessene i taktisk kapasitetsfordeling.

Aktiviteter for oppdatering av planforutsetninger

Nr. Aktivitet Referanse
1.1 Tidspunktet for terminskifte (ruteendring) fastlegges av RNE (RailNetEurope)
1.2 Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan) utarbeider brev og notat som sendes til jernbaneforetak og infrastrukturforvalter. Dette varsler oppstart av prosessen, og inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med milepæler (datoer og tidsfrister)
1.3 Jernbaneverket implementerer/tar hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen – ruteplanleggingen. jernbanelovgivningen
1.3b Jernbaneverket sjekker innholdet i rammeavtaler fordelingsforskriften kapittel 6
1.4 Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling, varmeposter m.m.)
1.5 Jernbaneverket behandler nye rutemodeller. Grunnrutemodellen 11 benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. Endring av grunnrutemodell foretas etter behov, f.eks. ved store endringer i infrastruktur
2.1 Jernbaneverket v/IF utarbeider banetekniske planforutsetninger og sender innspillene til Ruteplan . 4.2.1.1.1
2.2 Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan behandler de innkomne forslag til banetekniske planforutsetningene og oversender disse til jernbaneforetak
2.3 Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan utarbeider eventuelle forhåndsplanlagte ruteleier (preplanned paths) og meddeler resultatet til jernbaneforetaket
2.4 Jernbaneforetaks interne bestillingsprosess: Jernbaneforetaket vurderer behovet for ruteleie. 4.2.1.1.2
2.5 Oppstartsmøte med jernbaneforetak og Jernbaneverket v/IF. Gjennomgang av banetekniske planforutsetninger og eventuelt andre relevante spørsmål
2.6 Jernbaneforetak sender rutebestilling til Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan. Se fordelingsforskriften kapittel 2 og Network Statement kapittel 4.2.1.1.2
2.7 Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan sammenstiller banetekniske forutsetninger og rutebestillinger.

4.2.1.1 Krav til kapasitetsforespørslene i bestillingsfasen

4.2.1.1.1 Banetekniske planforutsetninger

Alle endringer av ytelsene i infrastrukturen skal meldes inn i henhold til de frister som er fastsatt i kapasitetsfordelingsprosessen. Eventuelle behov for endringer som oppstår etter at ruteplanen er fastlagt eller iverksatt skal meldes inn og jernbaneforetak varsles i henhold til kapittel 1.6.2.

En innmelding av banetekniske planforutsetninger skal inneholde:

 • kapasitetsendrende tiltak som vil være i kraft før ruteplanen iverksettes
 • kapasitetsendrende aktiviteter som vil inntreffe i løpet av ruteplanen

Tiltak/aktiviteter som kan påvirke kapasiteten permanent eller midlertidig kan være:

 • Dobbeltspor - nye eller begrensninger i bruk av eksisterende
 • Kryssingsspor/togspor/sidespor - nye, fjerning eller endring i lengden av disse
 • Trafikkstyringssystemer/sikringsanlegg - nye eller endringer i disses virkemåte
 • Hastighetsprofil - endringer av normalprofil, («± profil» eller «k-profil».)
 • Sportilgang – behov for «hvite tider» (for vedlikeholds-, visitasjons- og eller infrastrukturarbeider) m.m.
 • Plattformer – endring på lengder og høyder
 • Begrensninger i utnyttelsesmulighetene for infrastrukturen som følge av endringer i lovgivningen og forhold knyttet til eventuelle dispensasjoner fra denne.
4.2.1.1.2 Krav til jernbaneforetaks rutebestilling. Hvordan søke om ruter.

Rutebestilling skal skje i henhold til frister fastsatt i kapasitetsfordelingsprosessen. Eventuelle behov for endringer som oppstår etter at ruteplanen er fastsatt eller iverksatt skal meldes i henhold til kapittel 4.3.2.

Bestilling av rute skjer elektronisk eller per post.

For internasjonal koordinering av rutebestilling 1.9.2.

Kontaktpunkt: Bruk e-post: oss-rutebestilling@jbv.no

Rutebestillingens innhold:

Jernbaneforetakenes bestillinger skal ha form av et komplett forslag til rute.

For at Jernbaneverket skal kunne verifisere eller konstruere ruten, må bestillingen inneholde den minimumsinformasjon som er nødvendig for konstruksjonsarbeidet.

Slik minimumsinformasjon er:

 • Togslag.
  Persontog, godstog, tomtog, løslokomotiv, arbeidstog, etc.
 • Kjørestrekning og kjøredager.
  Ønsket avgangstid fra togets utgangsstasjon eventuelt ønsket ankomst til togets endestasjon dersom dette prioriteres
 • Stoppmønster.
  Med minimum ønsket oppholdstid
 • Ønsket sted for personalbytte.
  Gjelder alle kategorier av togpersonale; lokomotivfører, ombordansvarlig, assistansekonduktører, kioskpersonale og behov for oppholdstid i den forbindelse
 • Lokomotiv- eller motorvogntype, største hastighet og togstørrelse.
  For persontog angis togstørrelsen i antall togsettenheter for motorvogntog og antall vogner for lokdragne tog

For godstog angis ønsket tilkoplet togvekt og lengde i meter.

Eventuelt behov for assistanselokomotiv eller hjelpelokomotiv og over hvilken strekning.

Behov for terminalkapasitet, herunder

 • Ønsket laste- og lossetid
 • Behov for terminalfasiliteter (enderampe/siderampe m.m.)
 • Behov for løfteutstyr
 • Ønsket ståtid i terminal mellom lasting og lossing

Behov for sporkapasitet

til hensetting/stalling av materiell i driftspauser. Foretrukket lokalisering (og behov for sporlengde) bes opplyst.

Behov for tilgang til togvarmeanlegg (varmepost) ifm Hensetting av tog

Foretrukket sted og varighet bes opplyst. Hvis behovet gjelder sted som på bestillingstidspunktet mangler togvarmeanlegg, bør dette fremheves særskilt.

Ved bruk av spesielt materiell (demonstrasjons-materiell, damplokomotiver mv.) må i tillegg opplyses materiellets ytelse i stigninger.

Eventuelle behov for ”tekniske opphold” underveis (for smøring, visitasjon, vannfylling eller lignende) oppgis med angivelse av ønsket varighet samt største avstand mellom de tekniske oppholdene målt i kilometer.

4.2.1.1.3 Nye tog, eller tog som ikke lenger skal kjøres

Nye tog, som ønskes kjørt, eller tog som ikke lenger skal kjøres bør angis spesielt.

4.2.1.1.4 Innfasing av nytt rullende materiell

Dersom nytt trekkaggregat eller materiell skal settes inn i en rute og dette aggregatets eller materiellets ytelse eller kapasitet er en forutsetning for at en slik rute kan kjøres, skal nødvendig materiellgodkjennelse foreligge senest ved rutebestillingen eller jernbaneforetaket skal synliggjøre at prosess for godkjenning er i gang og at slik godkjenning vil foreligge innen ruteplanen iverksettes.

I de tilfeller nytt rullende materiell er ment å skulle erstatte annet materiell i eksisterende ruter, anbefales jernbaneforetak å bestille ruter som kan kjøres både med eksisterende og med nytt rullende materiell.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at togs fremføringskarakteristika får svært store utslag på det nasjonale jernbanenettet som for det meste består av enkeltspor – og som har mange sterke stigninger.

4.2.1.2 Formkrav til Jernbaneverkets foreløpige svar (førsteutkast/ruteforslag)

Jernbaneverkets førsteutkast (foreløpig svar) for ruteterminen skal inneholde:

 • Grafisk rute
 • Kapasitetsbeskrivelse:
  • Strekningskapasitet
   • Sporkapasitet, herunder lokasjon for tildelt kapasitet for hensetting/stalling av materiell i driftspauser
  • Terminalkapasitet
 • Liste over bestilte tog med eventuelle kommentarer. Slike kommentarer kan være:
  • Avvisning av bestilt ruteleie (med begrunnelse)
  • Begrensning (tonnasje/lengde)
  • Oppholdstider for personalbytte/laste- og lossetider
  • Eventuelle konflikter

Visse endringer kan forekomme etter førsteutkast som et resultat av tilbakemeldinger etter høring.

4.2.2 Organer involvert i kapasitetsfordelingsprosessen – herunder OSS

RailNetEurope (RNE) – fastlegger datoene for ruteterminskifte. www.railneteurope.com

Jernbaneverket – i egenskap av henholdsvis kapasitetsfordelingsmyndighet, og infrastrukturforvalter. Se kapittel 1.8.2.

One Stop Shop, som blant annet bistår jernbaneforetaket ved bestilling av internasjonale ruteleier.

Jernbaneforetak – som deltakere på “oppstartmøtet”, jf. kapittel 4.2.1 – aktivitetsbeskrivelsen for “bestillingsfasen”.

Statens jernbanetilsyn er klageorgan for Jernbaneverkets kapasitetsfordelingsprosess. For kontaktinformasjon vedlegg 1.3.

4.3 Plan for forespørsler om ruteleier og kapasitetsfordelingsprosessen

Skjematisk oversikt over prosesser og viktige frister for søknader om sportilgang og Infrastruktur-planlegging.

Angitt datoformat under: ”dd.mm”. En beskrivelse av aktivitetenes tidsfrister er gitt i kapittel 4.3.

FOM TOM Prosess / Aktivitet
2014
14.12 Ruteplan R15 iverksettes
2015
12.01 Forhåndplanlagte ruteleier (katalogruter) for internasjonal godstrafikk publiseres
12.01 13.04 Søkeperiode for ruteleie
14.04 06.07 Kapasitetsfordeling
06.07 Ruteforslag publiseres
06.07 10.08 Forslag til høring hos JBF
10.08 26.08 Samordningsperiode
21.08 Rutemøte
26.08 09.09 Tvisteløsningsperiode
25.09 Ruteplan R16 fastlegges
13.10 Første dag for søknad om ad-hoc ruter for R16
13.12 Ruteplan R16 iverksettes

4.3.1 Plan for kommende rutetermin

Hovedterminskiftet for nasjonal og internasjonal trafikk - desember 2015

Rutetermin R16 gjelder f.o.m. 13.12.2015 t.o.m. 10.12.2016.

Kapasiteten skal fordeles for hele ruteterminen (R16), og rutebestillingene skal derfor omfatte hele perioden fra og med 13.12.2015 til og med 10.12.2016.

Jernbaneverket skal gi endelig svar på jernbaneforetakenes rutesøknader i den ordinære kapasitetsfordelingsprosessen for R16 innen 25. september 2015.

For nasjonal trafikk:

Detaljert beskrivelse av planprosessen inkl. tidsfrister meddeles i eget brev til jernbaneforetakene.

For internasjonal trafikk:

Se beskrivelse av planprosessen på http://www.rne.eu/timetabling.html

4.3.2 Fordeling av restkapasitet utenom kapasitetsfordelingsprosessen (ad-hoc forespørsler)

Se fordelingsforskriften § 7-11, vedlegg 1.3.

Fordeling av restkapasitet 1)

Restkapasitet kan fordeles enten til kjøring av ekstratog eller til infrastrukturarbeider.

Prioriteringskriterier ved operativ kapasitetsfordeling 2)

Restkapasiteten fordeles i den rekkefølge søknader/bestillinger om ekstratogruter eller sportilgang til infrastrukturarbeider kommer inn.

Kontaktpunkt for bestilling av restkapasitet (ekstratogruter) og for innstilling av tog

Utenom kapasitetsfordelingsprosessen skal kommunikasjon normalt foregå mellom Trafikkdivisjonens trafikkstyringssentraler (operativt rutekontor og togledelse) og jernbaneforetaks transportledelse.

Alle forhold som avviker fra den fastlagte ruteplanen skal behandles, for eksempel endring av planforutsetninger vedrørende materiell, kjørehastighet, innstilling av tog, justering av eksisterende ruteleie, kjøring av ekstratog, ekstra togstopp mv.

Endringer av permanent eller langvarig karakter skal behandles av Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan.

4.3.2.1 Ad-hoc søknad

Søknad om ad-hoc kapasitet gjøres via Jernbaneverket sin web-portal BEST. Her finnes instruksjoner om hvordan verktøyet benyttes og hvilken minimumsinformasjon som kreves i søknaden. Søker må være autorisert for å kunne bestille.

4.3.2.2 Jernbaneverkets svarfrist overfor jernbaneforetak (ved ad hoc-søknader)

Jf. fordelingsforskriften § 7-11, vedlegg 1.3

”Jernbaneverket skal besvare ad-hoc søknader om individuelle ruteleier så snart som mulig, og senest innen fem virkedager.”

4.3.2.3 Varsel om rutebestilling

Ved store og/eller kompliserte bestillinger og/eller spesialtransporter avtales spesielle frister. Jernbaneforetak anbefales å varsle bestillingen i god tid selv om ikke alle detaljer er på plass. Mottatt varsel gir samme prioritet i forhold til fordeling av restkapasitet som bestilling av rute.

Et varsel om rutebestilling bør inneholde følgende opplysninger:

 • ca. dato/datoer toget/togene skal kjøres
 • togslag
 • hvilken/hvilke strekning(er) toget/togene skal kjøre

Kontaktpunkt - se kapittel 4.3.2 ovenfor

4.3.2.4 Formkrav til Jernbaneverkets svar

Jernbaneverkets svar på ad hoc-søknad om ruteleier og/eller varsel om rutebestilling skal rettes til søker og inneholde en henvisning til jernbaneforetaks bestilling eller varsel.

Hvis søknaden/varselet kan imøtekommes fullt ut, er det tilstrekkelig å opplyse om dette.

Hvis søknaden/varselet enten ikke kan imøtekommes eller ikke kan imøtekommes fullt ut, skal Jernbaneverket i svaret også opplyse om et alternativt tidspunkt og ruteleie.

Jernbaneverkets svar sendes i BEST eller på e-post.

I tillegg til svar til jernbaneforetaket vil Jernbaneverket – når søknad imøtekommes – kunngjøre togruten(e) som beskrevet i togframføringsforskriften/Trafikkregler for Jernbaneverkets nett (TJN).

Hovedaktiviteter ved ad hoc-forespørsler

Nr. Aktivitet Referanse
1. Operativ ruteplanlegger mottar bestilling i BEST fra jernbaneforetakets transportledelse
2. Operativ ruteplanlegger samordner bestillingen med andre aktiviteter eller behov
3. Eventuelt behov for prioritering avklares med involverte jernbaneforetak og banesjefer
4. Operativ ruteplanlegger utarbeider og distribuerer nødvendige kunngjøringer

4.4 Fordelingsprosessen

Jf. fordelingsforskriften kapittel 7 - vedlegg 1.3.

Jernbaneverket behandler fordelings- og koordineringsprosessene som én sammenhengende og integrert prosess. Prosessen betegnes ”Fordele infrastrukturkapasitet”.

Aktiviteter ved fordeling av kapasitet

Nr. Aktivitet Referanse
1 Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan) utarbeider utkast til ruteplan. Tildeler kapasitet på sporet, stasjoner og terminaler/driftsbane-gårder
2 Ved behov utfører Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan mindre justeringer av ruteplan på bakgrunn av endringer i IFs sportilgangsbehov
3 Jernbaneverket oversender første utkast av ny ruteplan til jernbaneforetak
4 Gjennomføre ruteplankonferanse med jernbaneforetak og infrastrukturforvalter
5 Jernbaneforetak og IF foretar en siste evaluering og oversender sine ønsker/kommentarer til Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan
6 Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan gjennomgår behov for bemanning av stasjoner (gjelder ”Kstasjoner” på fjernstyrte strekninger og stasjoner på strekning uten fjernstyring)
7 Umiddelbart etter aktivitet 3 og parallelt med aktivitetene 4-6 trer Jernbaneverkets tvisteløsningsordning i kraft Se fordelingsforskriften § 7-8
Network Statement kapittel 4.4.2.
8 Fastlegge ruteplan: Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan utarbeider de endelige ruteplanforutsetningene Se fordelingsforskriften kapittel 2

Aktiviteter ved iverksettelse av ruteplan

Nr. Aktivitet Referanse
1 Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan utfører sikkerhets- og kvalitetsgransking av ruteplanen sikkerhetsstyringsforskriften
jernbaneinfrastrukturforskriften
kjøretøyforskriften
2 Utarbeidelse av grafiske ruter og grunnlag for kunngjøring av ruteplanen togframføringsforskriften
3 Oppdatering av Jernbaneverkets egne informasjons- og trafikkstyringssystemer
4 Distribusjon av informasjon fra rutedatabasen til avtalte grensesnitt hos eksterne mottakere (jernbaneforetak m.m.)
5 Distribusjon av ovennevnte dokumenter togframføringsforskriften
6 Publisere grafiske ruter på Jernbaneverkets internettsider

4.4.1 Samordningsprosessen

Prosessen er hjemlet i fordelingsforskriften- jf. vedlegg 1.3.

Hensikten med samordning er å tilstrebe en ruteplan uten interessekonflikter, slik at alle søknader kan tilgodeses. Dersom det ikke er mulig å tilgodese alle søknadene, skal IF gjennomføre en samordning av søknadene. Jf. § 7-7.

Prosessen gjennomføres på følgende måte:

JBV tar først kontakt med søkere med felles interesser, for bl. a. å få klargjort og dokumentert innholdet i søknadene og deres reelle behov for det omsøkte ruteleie.

JBV innkaller deretter søkerne enkeltvis til et møte. Når all informasjon og dokumentasjon foreligger, utarbeider JBV forslag til løsning etter prioriterte kriterier:

 1. Koordinering av internasjonal/grenseoverskridende trafikk
 2. Søkers reelle behov for ruteleier, enten basert på inngåtte avtaler om transporttjenester, eller basert på søkers utsikter til å inngå slike avtaler
 3. Generelle samfunnshensyn

Forslaget oversendes de involverte søkere. Dersom Jernbaneverkets forslag til samordning ikke er samstemt av partene, plikter JBV å erklære strekningen for overbelastet, jf. § 7-9, og deretter fordele infrastrukturkapasitet etter prioriteringskriterier, jf. § 7-10.

4.4.2 Tvisteløsningsordningen

Prosessen er hjemlet i fordelingsforskriften og EU-direktiv 2001/14/EC. Art. 21 (6), vedlegg 1.3.

Jernbaneverkets tvisteløsningsordning trer i kraft etter skriftlig krav fra søker som er uenig i forslag til ruteplan etter gjennomført samordning.

Prosess med milepæler (datoer og tidsfrister) meddeles jernbaneforetak og IF ved planprosessens start, dvs. 11 måneder før hovedterminskiftet.

Når en strekning blir erklært overbelastet, vil JBV fordele infrastrukturkapasitet etter retningslinjer og i den prioriterte rekkefølge som fremgår av fordelingsforskriften § 7-10 andre ledd.

JBV vil fordele infrastruktur kapasitet på en slik måte at den i størst mulig grad ivaretar transportens betydning for samfunnet.
Hvis det oppstår konflikt som ovennevnte retningslinjer ikke imøtekommer, eller dersom en annen prioritering enn den som følger av § 7-10 andre ledd, medfører en høyere samlet utnyttelse av den totale infrastrukturkapasitet, vil JBV benytte metode for samfunnsøkonomisk modell for verdsetting av ruteleietildeling, beskrevet i vedlegg 4.4.2. Den ruteleietildeling som genererer størst (positiv) netto nytte (den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tildelingen) vil bli gitt prioritet.

4.4.2.1 Frist for å fremsette krav

Krav må fremsettes så snart som mulig etter at Jernbaneverket har sendt første utkast av ny ruteplan til jernbaneforetak, jf. kapittel 4.4 pkt. 3.3.

Krav som fremsettes senere enn 15 virkedager før den dato Jernbaneverket har fastsatt for fastleggelse av ruteplan, jf. kapittel 4.4 pkt. 3.7, vil ikke bli behandlet.

De nøyaktige fristene fremkommer av detaljert fremdriftsplan som bekjentgjøres 11 måneder før iverksettelse av ruteplanen.

4.4.2.2 Kravets innhold og adresse. Gjenpart

Kravet bør inneholde følgende elementer:

En henvisning til hvilke tog/hvilket driftsopplegg klagen gjelder (tilstrekkelig til å identifisere kravet til tid og strekning)

En beskrivelse av hvilken løsning søker mener tvisteløsningsprosessen bør munne ut i:

 • for søker selv
 • for den eller de andre søkere som vil få sine tildelte ruteleier endret dersom søkers klage imøtekommes
 • en begrunnelse for klagen

Klagen sendes Jernbaneverket, Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan, som fordeler kopier av klager til alle andre jernbaneforetak. E-postadresse: oss-rutebestilling@jbv.no

4.4.2.3 Andre søkeres eventuelle handlingsplikt. Frist

Søkere som vil få sine tildelte ruteleier endret dersom søkers klage imøtekommes, må innen to virkedager etter mottatt kopi av klage ha levert sitt eventuelle tilsvar til første søkers klage til:

Jernbaneverket, Trafikk- og markedsdivisjonen, Ruteplan.

Tilsvaret må henvise til (identifisere) den opprinnelige klagen, jf. kapittel 4.4.2.2. E-postadresse: oss-rutebestilling@jbv.no

4.4.2.4 Jernbaneverkets behandling av kravet

Jernbaneverket vurderer klage og eventuelle tilsvar og fatter sin beslutning på grunnlag av føringer gitt i lov, forskrift og Network Statement foruten klage og tilsvar.

Jernbaneverkets beslutning skal være skriftlig og begrunnet. Beslutningen meddeles klager og øvrige søkere som har vært involvert i prosessen innen 10 virkedager etter at klage i henhold til pkt. 4.4.2.1 er mottatt.

4.4.2.5 Klage over Jernbaneverkets beslutning. Virkninger av slik klage.

Se fordelingsforskriften § 9-4, vedlegg 1.3. Jernbaneverkets beslutning kan påklages til Statens jernbanetilsyn -jf. vedlegg 1.3. Slik klage har ikke oppsettende virkning.

4.4.3 Overbelastet infrastruktur; definisjon, prioriteringskriterier og prosess

Se fordelingsforskriften, §§ 7-9, 7-10, (7-13, 7-14) samt EU-direktiv 2001/14/EC. Article 22 (4-6), vedlegg 1.3.

4.4.3.1 Definisjon av overbelastet infrastruktur

Jf. fordelingsforskriften § 7-9 - vedlegg 1.3.

4.4.3.2 Overbelastede strekninger (i Norge)

Følgende strekninger og knutepunkter anses å være overbelastet:

 • Oslo S-Ski
  mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager
 • Oslo Sentralstasjon og Oslo S – Lysaker
  mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager
 • Lillestrøm – Kløfta (Hovedbanen)
  mellom 18.00 og 23.30 på virkedager

4.4.3.3 Prioriteringskriterier (i tilfelle overbelastet infrastruktur)

Nedenstående utdrag er hjemlet i fordelingsforskriften § 7-10, vedlegg 1.3:

 1. Infrastrukturkapasitet til offentlige tjenester. På strekningen Asker-Gardermoen skal tilbringertjenesten til Oslo Lufthavn ha samme prioritet som offentlige tjenester
 2. Infrastrukturkapasitet som inngår i rammeavtaler
 3. Infrastrukturkapasitet reservert til bruk for bestemte typer trafikk på infrastruktur som beskrevet i § 7-12
 4. Infrastrukturkapasitet til internasjonal godstransport og internasjonal kombinert transport
 5. Godstransport for øvrig
 6. Persontransport for øvrig

”Jernbaneverket kan fravike ovenstående rekkefølge i den utstrekning fravike vil føre til en høyere samlet utnyttelse av den totale infrastrukturkapasiteten.”

Prosess

Jf. fordelingsforskriften § 7-9, 1. ledd, 2. pkt. + 2. ledd.

4.4.4 Virkninger av rammeavtaler

Jf. fordelingsforskriften kapittel 6 og Network Statement kapittel 2.3.1, samt EU-direktiv 2001/14/EC. Article 17, Annex 1.3.

4.4.4.1 Virkninger på Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen)

(Referanse: JBV-sak 03-1458 dokument 4).

For strekningen Etterstad-Gardermoen har Jernbaneverket i år 2000 inngått en avtale med Flytoget hvoretter sistnevnte er gitt ”den nødvendige prioritet slik at det kan ha regelmessige avganger inntil 6 ganger i timen i hver retning. Med regelmessig menes at avgangene skal fordeles jevnt over klokketimen.”

Avtalen ble revidert i 2003 og utløper 01. januar i år 2030.

Da Etterstad ikke er en stasjon, men kun et punkt på en strekning, får avtalen tilsvarende virkning på strekningen Oslo S-Etterstad.

4.5 Fordeling av kapasitet til vedlikehold, fornyelsearbeider og kapasitetsøkende tiltak

Fordeling av kapasitet til infrastrukturarbeider skjer i hovedsak som beskrevet i kapittel 4.2.1.

Fordeling av restkapasitet til infrastrukturarbeider (utenfor kapasitetsfordelingsprosessen) skjer som beskrevet i kapittel 4.3.2.

4.6 Manglende bruk/Regler for kansellering

Se fordelingsforskriften § 8-3, samt EU-direktiv 2001/14/EC. Article 27 (2), vedlegg 1.3.

Jernbaneforetak, som i kapasitetsfordelingsprosessen søker på ny om infrastrukturkapasitet, som det på grunn av årsaker Jernbaneverket ikke kan lastes for, har benyttet mindre enn 80 %, viker prioritet for annet jernbaneforetak som søker om samme ruteleie.

Dersom et jernbaneforetak i løpet av et tidsrom på en måned (31 kalenderdager) unnlater å benytte tildelt infrastrukturkapasitet, kan Jernbaneverket trekke tilbake den ubenyttede kapasiteten med 5 – fem virkedagers skriftlig varsel.

4.7 Spesialtransporter og farlig gods

4.7.1 Spesialtransporter

Se definisjon i kapittel 1.10.

Jernbaneforetaket plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport, enten i ordinært tog eller som ekstratog.

Frister for søknad om spesialtransporter

Spesialtransporter skal i mulig utstrekning meldes inn i kapasitetsfordelingsprosessen dersom de pga. lastens størrelse eller andre forhold kan få konsekvenser for infrastrukturkapasiteten på den aktuelle strekningen.

Tillatelser til spesialtransporter kan man få ved henvendelse til Jernbaneverkets OneStopShop funksjon; epost spesialtransporter@jbv.no. Ved bestilling utenom kapasitetsfordelingsprosessen må det forventes lengre saksbehandlingstid enn 5 dager selv om forespørselen kun gjelder enkle ruteleier, jf. kapittel 4.3.2.2 ovenfor.

Hjelpeverktøy ved behandling av søknad om spesialtransport. (Tilleggstjeneste)

Jf. kapittel 5.4.3.1.

4.7.2 Farlig gods

Farlig gods i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen

I kapasitetsfordelingsprosessen legger Jernbaneverket til grunn at alle godstog fører farlig gods.

Farlig gods ved togframføring

JBF pålegges ansvar å informere JBV vedrørende all transport av farlig gods i henhold til TJNs retningslinjer, jf. TJN kapittel 4.

4.8 Særskilte tiltak i tilfelle av driftsforstyrrelser

Cf. Regulation 913/2010 Article 17 point 2

Jf. fordelingsforskriften § 9-2. Se også § 8-3, 2. ledd, samt EU-direktiv 2001/14/EC, Art. 29 - vedlegg 1.3.

I tilfelle av driftsforstyrrelser er det i Jernbaneverket og jernbaneforetaks felles interesse hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon, punktlighet og regularitet. Mulige tiltak for å oppnå dette er prioritering av tog, innstilling av tog og omdirigering av tog.

4.8.1 Prinsipper

God punktlighet og regularitet er viktige forutsetninger for Jernbaneverkets og jernbaneforetaks omdømme og økonomi, og er en avgjørende forutsetning for optimal kapasitetsutnyttelse.

En avgjørende forutsetning for god punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes, jf. pkt. 4.2.1.1.1 foran. Dette er spesielt viktig i Østlandsområdet og rundt Bergen, Stavanger og Trondheim hvor togproduksjonen er stor og utnyttelsen av kapasiteten i nettet er høy. Dette skal ivaretas i den operative ruteplanleggingen.

Kritisk forsinkelse i kapasitetsmessig sammenheng vil variere med de forskjellige banestrekninger, og avhenger av en rekke forhold som avstander mellom kryssingsspor, kryssingssporenes lengde, type sikringsanlegg osv., samt kapasitetsutnyttelse og rutetekniske forutsetninger.

Av ovennevnte rutetekniske årsaker er kritisk forsinkelse i Oslo-området fastsatt til forsinkelse som overskrider 3 minutter.

4.8.1.1 Prioriteringsregler ved uregelmessigheter i togtrafikken

Hensikten med prioriteringsregler er å gi føringer som gir enhetlig agering og dermed forutsigbarhet i avvikshåndteringen.

Togleder skal dog med basis i erfaring og helhetlig vurdering sørge for at trafikken snarest mulig normaliseres (generell avviksreduksjon).

Togleder skal i nødvendig utstrekning sørge for samhandling og korresponderende prioriteringer med øvrige berørte toglederområder. Dette er spesielt viktig for tog som kjøres i transitt gjennom Oslo-området.

Ansvarlige i trafikkområdene skal, i samarbeide med aktuelle jernbaneforetak, i nødvendig utstrekning utarbeide aksjonskort for enhetlig håndtering av større avvik i trafikken.

Detaljerte prioriteringsregler fastsettes samtidig med den enkelte ruteplan.

4.8.2 Retningslinjer ved driftsforstyrrelser

Følgende retningslinjer er gitt til bruk for Jernbaneverkets operative togledelse for hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon i tilfelle av driftsforstyrrelser.

4.8.2.1 Operative retningslinjer ved forsinkelser

Som utgangspunkt gjelder prinsippet om at tog som er i rute skal holdes i rute.

Hensynet til turneringen av togmateriellet og turneringens betydning for gjennomføring av ruteplanen medfører at dette prinsippet tidvis må fravikes.

De nærmere retningslinjene for fravik har sammenheng med den til enhver tid gjeldende ruteplan og utgis av Jernbaneverket i umiddelbar forkant av hver ny rutetermin. Jernbaneforetak blir gjort kjent med den planlagte utformingen av disse retningslinjene under sin deltakelse i kapasitetsfordelingsprosessen.

4.8.2.2 Togleders adgang til å fravike de operative retningslinjene pga. lokale forhold

Togleder kan fravike operative retningslinjer når dette anses berettiget. Eksempler på slike situasjoner kan være følgende:

 • når bruk av retningslinjene kan føre til større fare eller skade, for eksempel fordi tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake blir stående på et punkt på linjen hvor det er eksponert for ras.
 • når bruk av retningslinjene kan føre til ytterligere driftsforstyrrelser, for eksempel hvis tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake vil bli stoppet på et punkt på linjen hvor det ikke uten vanskelighet kan starte opp igjen. (sterk stigning, glatte skinner, fare for å snø inne mv.)
 • når jernbaneforetak ber om det og fraviket verken kan få konsekvenser for andre jernbaneforetak eller for planlagte / pågående infrastrukturarbeider.

4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser

Jf. fordelingsforskriften § 9-2 - vedlegg 1.3.

”Dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken pga. tekniske feil eller ulykker, skal infrastrukturforvalteren treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen. I nødsituasjoner eller dersom det er absolutt nødvendig på grunn av en driftsstans, kan Jernbaneverket forlange at den som har fått tildelt infrastrukturkapasitet stiller til rådighet de ressurser som infrastrukturforvalteren anser som mest hensiktsmessige for å normalisere situasjonen så snart som mulig.”

Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det jernbaneforetak som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for.

Kostnadene for bruk av Jernbaneverkets rekvisisjonsrett blir å belaste den som er årsak til forstyrrelsen i togtrafikken.

4.8.3 Forutsette problemer

Forutsette problemer i form av redusert infrastrukturkapasitet skal løses ut fra de samme prioriteringskriterier som ved overbelastet infrastruktur 3), dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten har prioritet fremfor andre tog.

Jernbaneverket og de involverte jernbaneforetak kan i fellesskap bli enige om en annen løsning.

4.8.4 Uforutsette problemer

Ved innskrenket infrastrukturkapasitet gjelder samme prioriteringskriterier som når infrastrukturen er blitt erklært overbelastet 4), dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten, har prioritet fremfor disse.

For strekninger og avvikssituasjoner der Jernbaneverket har utarbeidet aksjonskort, følges disse med mindre alle involverte parter i fellesskap blir enige om en annen løsning.

Med ”innskrenket infrastrukturkapasitet” forstås at det ikke er mulig å gjennomføre den for strekningen forutsatte togproduksjon; for eksempel fordi fjernstyringen på strekningen er falt ut, sporveksler ikke kan benyttes, kun et spor er farbart på dobbeltsporet strekning osv.

1) , 2)
Se definisjon i kapittel 1.10.
3) , 4)
Jf. fordelingsforskriften § 7-10, delvis gjengitt i pkt. 4.4.3.3 ovenfor.
ns2016no/kapasitetsfordeling.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)