Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2016no:kapasitetsfordeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2016no:kapasitetsfordeling [2016/01/26 08:13]
svemed [4.4.4.1 Virkninger på Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen)]
ns2016no:kapasitetsfordeling [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 18: Linje 18:
 I tillegg kan oppstå avvik som krever at det må utføres endringer av ruteleie. I tillegg kan oppstå avvik som krever at det må utføres endringer av ruteleie.
  
-[Prosesstegning]+{{:​ns2016no:​network_norsk.png?​650|}}
  
 Taktisk og operativ kapasitetsfordeling er beskrevet ovenfor. Taktisk og operativ kapasitetsfordeling er beskrevet ovenfor.
Linje 49: Linje 49:
 Aktiviteter for oppdatering av planforutsetninger Aktiviteter for oppdatering av planforutsetninger
  
-^Nr. ^ Aktivitet ​Referanse^ +^ Nr. ^ Aktivitet ​Referanse ^ 
-|1.1 |Tidspunktet for terminskifte (ruteendring) fastlegges av RNE (RailNetEurope)| +|1.1 |Tidspunktet for terminskifte (ruteendring) fastlegges av RNE (RailNetEurope)
-|1.2 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider brev og notat som sendes til jernbaneforetak og infrastrukturforvalter. Dette varsler oppstart av prosessen, og inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med milepæler (datoer og tidsfrister) | +|1.2 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider brev og notat som sendes til jernbaneforetak og infrastrukturforvalter. Dette varsler oppstart av prosessen, og inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med milepæler (datoer og tidsfrister) ​
-|1.3 |Jernbaneverket implementerer/​tar hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen – ruteplanleggingen. jernbanelovgivningen| +|1.3 |Jernbaneverket implementerer/​tar hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen – ruteplanleggingen. ​|jernbanelovgivningen | 
-|1.3b| Jernbaneverket sjekker innholdet i rammeavtalerfordelingsforskriften kapittel 6|+|1.3b| Jernbaneverket sjekker innholdet i rammeavtaler ​|fordelingsforskriften kapittel 6 | 
 |1.4 | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.)| |1.4 | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.)|
-|1.5 |Jernbaneverket behandler nye rutemodeller. Grunnrutemodellen 11 benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. Endring av grunnrutemodell foretas etter behov, f.eks. ved store endringer i infrastruktur| +|1.5 |Jernbaneverket behandler nye rutemodeller. Grunnrutemodellen 11 benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. Endring av grunnrutemodell foretas etter behov, f.eks. ved store endringer i infrastruktur
-|2.1| Jernbaneverket v/IF utarbeider banetekniske planforutsetninger og sender innspillene til Ruteplan . 4.2.1.1.1| +|2.1| Jernbaneverket v/IF utarbeider banetekniske planforutsetninger og sender innspillene til Ruteplan . |4.2.1.1.1 | 
-|2.2 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan behandler de innkomne forslag til banetekniske planforutsetningene og oversender disse til jernbaneforetak|+|2.2 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan behandler de innkomne forslag til banetekniske planforutsetningene og oversender disse til jernbaneforetak|
 |2.3 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider eventuelle forhåndsplanlagte ruteleier (preplanned paths) og meddeler resultatet til jernbaneforetaket| |2.3 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider eventuelle forhåndsplanlagte ruteleier (preplanned paths) og meddeler resultatet til jernbaneforetaket|
-|2.4 |Jernbaneforetaks interne bestillingsprosess:​ Jernbaneforetaket vurderer behovet for ruteleie. 4.2.1.1.2|+|2.4 |Jernbaneforetaks interne bestillingsprosess:​ Jernbaneforetaket vurderer behovet for ruteleie. ​|4.2.1.1.2 |
 |2.5 |Oppstartsmøte med jernbaneforetak og Jernbaneverket v/IF. Gjennomgang av banetekniske planforutsetninger og eventuelt andre relevante spørsmål| |2.5 |Oppstartsmøte med jernbaneforetak og Jernbaneverket v/IF. Gjennomgang av banetekniske planforutsetninger og eventuelt andre relevante spørsmål|
-|2.6 |Jernbaneforetak sender rutebestilling til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan. Se fordelingsforskriften kapittel 2 og Network Statement kapittel 4.2.1.1.2|+|2.6 |Jernbaneforetak sender rutebestilling til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan. ​|Se fordelingsforskriften kapittel 2 og Network Statement kapittel 4.2.1.1.2 |
 |2.7 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan sammenstiller banetekniske forutsetninger og rutebestillinger.| |2.7 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan sammenstiller banetekniske forutsetninger og rutebestillinger.|
  
Linje 103: Linje 103:
  
 Slik minimumsinformasjon er: Slik minimumsinformasjon er:
-  * **Togslag**. Persontog, godstog, tomtog, løslokomotiv,​ arbeidstog, etc. +  * **Togslag**. ​\\ Persontog, godstog, tomtog, løslokomotiv,​ arbeidstog, etc. 
-  * **Kjørestrekning og kjøredager**. Ønsket avgangstid fra togets utgangsstasjon eventuelt ønsket ankomst til togets endestasjon dersom dette prioriteres +  * **Kjørestrekning og kjøredager**. ​\\ Ønsket avgangstid fra togets utgangsstasjon eventuelt ønsket ankomst til togets endestasjon dersom dette prioriteres 
-  * **Stoppmønster**. Med minimum ønsket oppholdstid +  * **Stoppmønster**. ​\\ Med minimum ønsket oppholdstid 
-  * **Ønsket sted for personalbytte**. Gjelder alle kategorier av togpersonale;​ lokomotivfører,​ ombordansvarlig,​ assistansekonduktører,​ kioskpersonale og behov for oppholdstid i den forbindelse +  * **Ønsket sted for personalbytte**. ​\\ Gjelder alle kategorier av togpersonale;​ lokomotivfører,​ ombordansvarlig,​ assistansekonduktører,​ kioskpersonale og behov for oppholdstid i den forbindelse 
-  * **Lokomotiv- eller motorvogntype,​ største hastighet og togstørrelse**. For persontog angis togstørrelsen i antall togsettenheter for motorvogntog og antall vogner for lokdragne tog+  * **Lokomotiv- eller motorvogntype,​ største hastighet og togstørrelse**. ​\\ For persontog angis togstørrelsen i antall togsettenheter for motorvogntog og antall vogner for lokdragne tog
  
 For godstog angis ønsket tilkoplet togvekt og lengde i meter. For godstog angis ønsket tilkoplet togvekt og lengde i meter.
Linje 278: Linje 278:
  
 **Hovedaktiviteter ved ad hoc-forespørsler** **Hovedaktiviteter ved ad hoc-forespørsler**
-^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ +^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ 
-|1. |Operativ ruteplanlegger mottar bestilling i BEST fra jernbaneforetakets transportledelse | +|1. |Operativ ruteplanlegger mottar bestilling i BEST fra jernbaneforetakets transportledelse ​
-|2. |Operativ ruteplanlegger samordner bestillingen med andre aktiviteter eller behov | +|2. |Operativ ruteplanlegger samordner bestillingen med andre aktiviteter eller behov 
-|3. |Eventuelt behov for prioritering avklares med involverte jernbaneforetak og banesjefer | +|3. |Eventuelt behov for prioritering avklares med involverte jernbaneforetak og banesjefer ​
-|4. |Operativ ruteplanlegger utarbeider og distribuerer nødvendige kunngjøringer |+|4. |Operativ ruteplanlegger utarbeider og distribuerer nødvendige kunngjøringer ​|
  
 ===== 4.4 Fordelingsprosessen ===== ===== 4.4 Fordelingsprosessen =====
Linje 291: Linje 291:
  
 **Aktiviteter ved fordeling av kapasitet** **Aktiviteter ved fordeling av kapasitet**
-^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ +^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ 
-|1 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider utkast til ruteplan. Tildeler kapasitet på sporet, stasjoner og terminaler/​driftsbane-gårder | +|1 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider utkast til ruteplan. Tildeler kapasitet på sporet, stasjoner og terminaler/​driftsbane-gårder ​
-|2 |Ved behov utfører Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan mindre justeringer av ruteplan på bakgrunn av endringer i IFs sportilgangsbehov | +|2 |Ved behov utfører Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan mindre justeringer av ruteplan på bakgrunn av endringer i IFs sportilgangsbehov ​
-|3 |Jernbaneverket oversender første utkast av ny ruteplan til jernbaneforetak | +|3 |Jernbaneverket oversender første utkast av ny ruteplan til jernbaneforetak ​
-|4 |Gjennomføre ruteplankonferanse med jernbaneforetak og infrastrukturforvalter | +|4 |Gjennomføre ruteplankonferanse med jernbaneforetak og infrastrukturforvalter ​
-|5 |Jernbaneforetak og IF foretar en siste evaluering og oversender sine ønsker/​kommentarer til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan | +|5 |Jernbaneforetak og IF foretar en siste evaluering og oversender sine ønsker/​kommentarer til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan ​
-|6 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan gjennomgår behov for bemanning av stasjoner (gjelder ”Kstasjoner” på fjernstyrte strekninger og stasjoner på strekning uten fjernstyring) | +|6 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan gjennomgår behov for bemanning av stasjoner (gjelder ”Kstasjoner” på fjernstyrte strekninger og stasjoner på strekning uten fjernstyring) ​
-|7 |Umiddelbart etter aktivitet 3 og parallelt med aktivitetene 4-6 trer Jernbaneverkets tvisteløsningsordning i kraftSe fordelingsforskriften § 7-8 og Network Statement kapittel 4.4.2. | +|7 |Umiddelbart etter aktivitet 3 og parallelt med aktivitetene 4-6 trer Jernbaneverkets tvisteløsningsordning i kraft |Se fordelingsforskriften § 7-8 \\ Network Statement kapittel 4.4.2. | 
-|8 |Fastlegge ruteplan: Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider de endelige ruteplanforutsetningeneSe fordelingsforskriften kapittel 2 |+|8 |Fastlegge ruteplan: Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider de endelige ruteplanforutsetningene ​Se fordelingsforskriften kapittel 2 |
  
 **Aktiviteter ved iverksettelse av ruteplan** **Aktiviteter ved iverksettelse av ruteplan**
-^ Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ +^ Nr. ^Aktivitet ​ ​^ ​Referanse ^ 
-|1 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utfører sikkerhets- og kvalitetsgransking av ruteplanensikkerhetsstyringsforskriftenjernbaneinfrastrukturforskriftenkjøretøyforskriften | +|1 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utfører sikkerhets- og kvalitetsgransking av ruteplanen ​sikkerhetsstyringsforskriften ​\\ jernbaneinfrastrukturforskriften ​\\ kjøretøyforskriften | 
-|2 |Utarbeidelse av grafiske ruter og grunnlag for kunngjøring av ruteplanentogframføringsforskriften | +|2 |Utarbeidelse av grafiske ruter og grunnlag for kunngjøring av ruteplanen ​togframføringsforskriften | 
-|3 |Oppdatering av Jernbaneverkets egne informasjons- og trafikkstyringssystemer | +|3 |Oppdatering av Jernbaneverkets egne informasjons- og trafikkstyringssystemer ​
-|4 |Distribusjon av informasjon fra rutedatabasen til avtalte grensesnitt hos eksterne mottakere (jernbaneforetak m.m.) | +|4 |Distribusjon av informasjon fra rutedatabasen til avtalte grensesnitt hos eksterne mottakere (jernbaneforetak m.m.) 
-|5 |Distribusjon av ovennevnte dokumentertogframføringsforskriften | +|5 |Distribusjon av ovennevnte dokumenter ​togframføringsforskriften | 
-|6 |Publisere grafiske ruter på Jernbaneverkets internettsider |+|6 |Publisere grafiske ruter på Jernbaneverkets internettsider ​|
  
 ==== 4.4.1 Samordningsprosessen ==== ==== 4.4.1 Samordningsprosessen ====
Linje 340: Linje 340:
  
 JBV vil fordele infrastruktur kapasitet på en slik måte at den i størst mulig grad ivaretar transportens betydning JBV vil fordele infrastruktur kapasitet på en slik måte at den i størst mulig grad ivaretar transportens betydning
-for samfunnet. +for samfunnet. ​\\ Hvis det oppstår konflikt som ovennevnte retningslinjer ikke imøtekommer,​ eller dersom en annen prioritering enn den som følger av § 7-10 andre ledd, medfører en høyere samlet utnyttelse av den totale infrastrukturkapasitet,​ vil JBV benytte metode for samfunnsøkonomisk modell for verdsetting av ruteleietildeling,​ beskrevet i vedlegg 4.4.2. Den ruteleietildeling som genererer størst (positiv) netto nytte (den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tildelingen) vil bli gitt prioritet.
- +
-Hvis det oppstår konflikt som ovennevnte retningslinjer ikke imøtekommer,​ eller dersom en annen prioritering enn den som følger av § 7-10 andre ledd, medfører en høyere samlet utnyttelse av den totale infrastrukturkapasitet,​ vil JBV benytte metode for samfunnsøkonomisk modell for verdsetting av ruteleietildeling,​ beskrevet i vedlegg 4.4.2. Den ruteleietildeling som genererer størst (positiv) netto nytte (den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tildelingen) vil bli gitt prioritet.+
  
 === 4.4.2.1 Frist for å fremsette krav === === 4.4.2.1 Frist for å fremsette krav ===
Linje 400: Linje 398:
 Følgende strekninger og knutepunkter anses å være overbelastet:​ Følgende strekninger og knutepunkter anses å være overbelastet:​
  
-  * //Oslo S-Ski// mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager +  * //Oslo S-Ski// ​\\ mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager 
-  * //Oslo Sentralstasjon og Oslo S – Lysaker// mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager +  * //Oslo Sentralstasjon og Oslo S – Lysaker// ​\\ mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager 
-  * //​Lillestrøm – Kløfta (Hovedbanen)//​ mellom 18.00 og 23.30 på virkedager +  * //​Lillestrøm – Kløfta (Hovedbanen)// ​\\ mellom 18.00 og 23.30 på virkedager
-  * +
 === 4.4.3.3 Prioriteringskriterier (i tilfelle overbelastet infrastruktur) === === 4.4.3.3 Prioriteringskriterier (i tilfelle overbelastet infrastruktur) ===
  
Linje 454: Linje 451:
 ==== 4.7.1 Spesialtransporter ==== ==== 4.7.1 Spesialtransporter ====
  
-((Se definisjon i kapittel 1.10.))+Se definisjon i kapittel 1.10.
  
 Jernbaneforetaket plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport,​ enten i ordinært tog eller som ekstratog. Jernbaneforetaket plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport,​ enten i ordinært tog eller som ekstratog.
Linje 481: Linje 478:
 ===== 4.8 Særskilte tiltak i tilfelle av driftsforstyrrelser ===== ===== 4.8 Særskilte tiltak i tilfelle av driftsforstyrrelser =====
  
-Cf. Regulation 913/2010 Article 17 point 2+//Cf. Regulation 913/2010 Article 17 point 2// 
 Jf. fordelingsforskriften § 9-2. Se også § 8-3, 2. ledd, samt EU-direktiv 2001/14/EC, Art. 29 - vedlegg 1.3. Jf. fordelingsforskriften § 9-2. Se også § 8-3, 2. ledd, samt EU-direktiv 2001/14/EC, Art. 29 - vedlegg 1.3.
-I tilfelle av driftsforstyrrelser er det i Jernbaneverket og jernbaneforetaks felles interesse hurtigst mulig å + 
-gjenopprette forutsatt togproduksjon,​ punktlighet og regularitet. Mulige tiltak for å oppnå dette er prioritering +I tilfelle av driftsforstyrrelser er det i Jernbaneverket og jernbaneforetaks felles interesse hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon,​ punktlighet og regularitet. Mulige tiltak for å oppnå dette er prioritering av tog, innstilling av tog og omdirigering av tog. 
-av tog, innstilling av tog og omdirigering av tog. + 
-4.8.1 Prinsipper +==== 4.8.1 Prinsipper ​==== 
-God punktlighet og regularitet er viktige forutsetninger for Jernbaneverkets og jernbaneforetaks omdømme og + 
-økonomi, og er en avgjørende forutsetning for optimal kapasitetsutnyttelse. +God punktlighet og regularitet er viktige forutsetninger for Jernbaneverkets og jernbaneforetaks omdømme og økonomi, og er en avgjørende forutsetning for optimal kapasitetsutnyttelse. 
-En avgjørende forutsetning for god punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes, jf. pkt. 4.2.1.1.1 + 
-foran. Dette er spesielt viktig i Østlandsområdet og rundt Bergen, Stavanger og Trondheim hvor +En avgjørende forutsetning for god punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes, jf. pkt. 4.2.1.1.1 foran. Dette er spesielt viktig i Østlandsområdet og rundt Bergen, Stavanger og Trondheim hvor togproduksjonen er stor og utnyttelsen av kapasiteten i nettet er høy. Dette skal ivaretas i den operative ruteplanleggingen. 
-togproduksjonen er stor og utnyttelsen av kapasiteten i nettet er høy. Dette skal ivaretas i den operative + 
-ruteplanleggingen. +Kritisk forsinkelse i kapasitetsmessig sammenheng vil variere med de forskjellige banestrekninger,​ og avhenger av en rekke forhold som avstander mellom kryssingsspor,​ kryssingssporenes lengde, type sikringsanlegg osv., samt kapasitetsutnyttelse og rutetekniske forutsetninger. 
-Kritisk forsinkelse i kapasitetsmessig sammenheng vil variere med de forskjellige banestrekninger,​ og avhenger + 
-av en rekke forhold som avstander mellom kryssingsspor,​ kryssingssporenes lengde, type sikringsanlegg osv., +Av ovennevnte rutetekniske årsaker er kritisk forsinkelse i Oslo-området fastsatt til forsinkelse som overskrider 3 minutter. 
-samt kapasitetsutnyttelse og rutetekniske forutsetninger. + 
-Av ovennevnte rutetekniske årsaker er kritisk forsinkelse i Oslo-området fastsatt til forsinkelse som overskrider +=== 4.8.1.1 Prioriteringsregler ved uregelmessigheter i togtrafikken ​=== 
-3 minutter. + 
-4.8.1.1 Prioriteringsregler ved uregelmessigheter i togtrafikken +Hensikten med prioriteringsregler er å gi føringer som gir enhetlig agering og dermed forutsigbarhet i avvikshåndteringen. 
-Hensikten med prioriteringsregler er å gi føringer som gir enhetlig agering og dermed forutsigbarhet i + 
-avvikshåndteringen. +Togleder skal dog med basis i erfaring og helhetlig vurdering sørge for at trafikken snarest mulig normaliseres (generell avviksreduksjon). 
-Jernbaneverket + 
-Network Statement 2016 +Togleder skal i nødvendig utstrekning sørge for samhandling og korresponderende prioriteringer med øvrige berørte toglederområder. Dette er spesielt viktig for tog som kjøres i transitt gjennom Oslo-området. 
-Togleder skal dog med basis i erfaring og helhetlig vurdering sørge for at trafikken snarest mulig normaliseres + 
-(generell avviksreduksjon). +Ansvarlige i trafikkområdene skal, i samarbeide med aktuelle jernbaneforetak,​ i nødvendig utstrekning utarbeide aksjonskort for enhetlig håndtering av større avvik i trafikken. 
-Togleder skal i nødvendig utstrekning sørge for samhandling og korresponderende prioriteringer med øvrige +
-berørte toglederområder. Dette er spesielt viktig for tog som kjøres i transitt gjennom Oslo-området. +
-Ansvarlige i trafikkområdene skal, i samarbeide med aktuelle jernbaneforetak,​ i nødvendig utstrekning +
-utarbeide aksjonskort for enhetlig håndtering av større avvik i trafikken.+
 Detaljerte prioriteringsregler fastsettes samtidig med den enkelte ruteplan. Detaljerte prioriteringsregler fastsettes samtidig med den enkelte ruteplan.
-4.8.2 Retningslinjer ved driftsforstyrrelser + 
-Følgende retningslinjer er gitt til bruk for Jernbaneverkets operative togledelse for hurtigst mulig å +==== 4.8.2 Retningslinjer ved driftsforstyrrelser ​==== 
-gjenopprette forutsatt togproduksjon i tilfelle av driftsforstyrrelser. + 
-4.8.2.1 Operative retningslinjer ved forsinkelser+Følgende retningslinjer er gitt til bruk for Jernbaneverkets operative togledelse for hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon i tilfelle av driftsforstyrrelser. 
 + 
 +=== 4.8.2.1 Operative retningslinjer ved forsinkelser ​=== 
 Som utgangspunkt gjelder prinsippet om at tog som er i rute skal holdes i rute. Som utgangspunkt gjelder prinsippet om at tog som er i rute skal holdes i rute.
-Hensynet til turneringen av togmateriellet og turneringens betydning for gjennomføring av ruteplanen + 
-medfører at dette prinsippet tidvis må fravikes. +Hensynet til turneringen av togmateriellet og turneringens betydning for gjennomføring av ruteplanen medfører at dette prinsippet tidvis må fravikes. 
-De nærmere retningslinjene for fravik har sammenheng med den til enhver tid gjeldende ruteplan og utgis av + 
-Jernbaneverket i umiddelbar forkant av hver ny rutetermin. Jernbaneforetak blir gjort kjent med den planlagte +De nærmere retningslinjene for fravik har sammenheng med den til enhver tid gjeldende ruteplan og utgis av Jernbaneverket i umiddelbar forkant av hver ny rutetermin. Jernbaneforetak blir gjort kjent med den planlagte utformingen av disse retningslinjene under sin deltakelse i kapasitetsfordelingsprosessen. 
-utformingen av disse retningslinjene under sin deltakelse i kapasitetsfordelingsprosessen. + 
-4.8.2.2 Togleders adgang til å fravike de operative retningslinjene pga. lokale forhold +=== 4.8.2.2 Togleders adgang til å fravike de operative retningslinjene pga. lokale forhold ​=== 
-Togleder kan fravike operative retningslinjer når dette anses berettiget. Eksempler på slike situasjoner kan + 
-være følgende:​ +Togleder kan fravike operative retningslinjer når dette anses berettiget. Eksempler på slike situasjoner kan være følgende:​ 
- når bruk av retningslinjene kan føre til større fare eller skade, for eksempel fordi tog som etter +  ​* ​når bruk av retningslinjene kan føre til større fare eller skade, for eksempel fordi tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake blir stående på et punkt på linjen hvor det er eksponert for ras. 
-retningslinjene skal holdes tilbake blir stående på et punkt på linjen hvor det er eksponert for ras. +  ​* ​når bruk av retningslinjene kan føre til ytterligere driftsforstyrrelser,​ for eksempel hvis tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake vil bli stoppet på et punkt på linjen hvor det ikke uten vanskelighet kan starte opp igjen. (sterk stigning, glatte skinner, fare for å snø inne mv.) 
- når bruk av retningslinjene kan føre til ytterligere driftsforstyrrelser,​ for eksempel hvis tog som etter +  ​* ​når jernbaneforetak ber om det og fraviket verken kan få konsekvenser for andre jernbaneforetak eller for planlagte / pågående infrastrukturarbeider. 
-retningslinjene skal holdes tilbake vil bli stoppet på et punkt på linjen hvor det ikke uten vanskelighet + 
-kan starte opp igjen. (sterk stigning, glatte skinner, fare for å snø inne mv.) +=== 4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser ​=== 
- når jernbaneforetak ber om det og fraviket verken kan få konsekvenser for andre jernbaneforetak +
-eller for planlagte / pågående infrastrukturarbeider. +
-4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser+
 Jf. fordelingsforskriften § 9-2 - vedlegg 1.3. Jf. fordelingsforskriften § 9-2 - vedlegg 1.3.
 +
 ”Dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken pga. tekniske feil eller ulykker, skal infrastrukturforvalteren ”Dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken pga. tekniske feil eller ulykker, skal infrastrukturforvalteren
-treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen. +treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen. I nødsituasjoner eller dersom det er absolutt nødvendig på grunn av en driftsstans,​ kan Jernbaneverket forlange at den som har fått tildelt infrastrukturkapasitet stiller til rådighet de ressurser som infrastrukturforvalteren anser som mest hensiktsmessige for å normalisere situasjonen så snart som mulig.” 
-I nødsituasjoner eller dersom det er absolutt nødvendig på grunn av en driftsstans,​ kan Jernbaneverket + 
-forlange at den som har fått tildelt infrastrukturkapasitet stiller til rådighet de ressurser som +Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det jernbaneforetak som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for. 
-infrastrukturforvalteren anser som mest hensiktsmessige for å normalisere situasjonen så snart som mulig.” + 
-Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til +Kostnadene for bruk av Jernbaneverkets rekvisisjonsrett blir å belaste den som er årsak til forstyrrelsen i togtrafikken. 
-avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det jernbaneforetak som er gjenstand for rekvisisjon eller + 
-noen vedkommende svarer for. +==== 4.8.3 Forutsette problemer ​==== 
-Jernbaneverket +Forutsette problemer i form av redusert infrastrukturkapasitet skal løses ut fra de samme prioriteringskriterier som ved overbelastet infrastruktur ​((Jf. fordelingsforskriften § 7-10, delvis gjengitt i pkt. 4.4.3.3 ovenfor.)), dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten har prioritet fremfor andre tog. 
-Network Statement 2016 +
-Kostnadene for bruk av Jernbaneverkets rekvisisjonsrett blir å belaste den som er årsak til forstyrrelsen i +
-togtrafikken. +
-4.8.3 Forutsette problemer +
-Forutsette problemer i form av redusert infrastrukturkapasitet skal løses ut fra de samme prioriteringskriterier +
-som ved overbelastet infrastruktur ​15, dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å +
-gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten har prioritet fremfor andre tog.+
 Jernbaneverket og de involverte jernbaneforetak kan i fellesskap bli enige om en annen løsning. Jernbaneverket og de involverte jernbaneforetak kan i fellesskap bli enige om en annen løsning.
-4.8.4 Uforutsette problemer + 
-Ved innskrenket infrastrukturkapasitet gjelder samme prioriteringskriterier som når infrastrukturen er blitt +==== 4.8.4 Uforutsette problemer ​==== 
-erklært overbelastet ​16, dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den + 
-innskrenkede infrastrukturkapasiteten,​ har prioritet fremfor disse. +Ved innskrenket infrastrukturkapasitet gjelder samme prioriteringskriterier som når infrastrukturen er blitt erklært overbelastet ​((Jf. fordelingsforskriften § 7-10, delvis gjengitt i pkt. 4.4.3.3 ovenfor.)), dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten,​ har prioritet fremfor disse. 
-For strekninger og avvikssituasjoner der Jernbaneverket har utarbeidet aksjonskort,​ følges disse med mindre + 
-alle involverte parter i fellesskap blir enige om en annen løsning. +For strekninger og avvikssituasjoner der Jernbaneverket har utarbeidet aksjonskort,​ følges disse med mindre alle involverte parter i fellesskap blir enige om en annen løsning. 
-Med ”innskrenket infrastrukturkapasitet” forstås at det ikke er mulig å gjennomføre den for strekningen + 
-forutsatte togproduksjon;​ for eksempel fordi fjernstyringen på strekningen er falt ut, sporveksler ikke kan +Med ”innskrenket infrastrukturkapasitet” forstås at det ikke er mulig å gjennomføre den for strekningen forutsatte togproduksjon;​ for eksempel fordi fjernstyringen på strekningen er falt ut, sporveksler ikke kan benyttes, kun et spor er farbart på dobbeltsporet strekning osv. 
-benyttes, kun et spor er farbart på dobbeltsporet strekning osv. +
-15 Jf. fordelingsforskriften § 7-10, delvis gjengitt i pkt. 4.4.3.3 ovenfor. +
-16 Jf. fordelingsforskriften § 7-10, delvis gjengitt i pkt. 4.4.3.3 ovenfor.+
ns2016no/kapasitetsfordeling.1453795994.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)