Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2016no:kapasitetsfordeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2016no:kapasitetsfordeling [2016/02/25 12:48]
svemed [4.2 Beskrivelse av prosessen]
ns2016no:kapasitetsfordeling [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 18: Linje 18:
 I tillegg kan oppstå avvik som krever at det må utføres endringer av ruteleie. I tillegg kan oppstå avvik som krever at det må utføres endringer av ruteleie.
  
-{{:​ns2016no:​prosess_network_statement.png?650|}}+{{:​ns2016no:​network_norsk.png?650|}}
  
 Taktisk og operativ kapasitetsfordeling er beskrevet ovenfor. Taktisk og operativ kapasitetsfordeling er beskrevet ovenfor.
Linje 49: Linje 49:
 Aktiviteter for oppdatering av planforutsetninger Aktiviteter for oppdatering av planforutsetninger
  
-^Nr. ^ Aktivitet ​Referanse^ +^ Nr. ^ Aktivitet ​Referanse ^ 
-|1.1 |Tidspunktet for terminskifte (ruteendring) fastlegges av RNE (RailNetEurope)| +|1.1 |Tidspunktet for terminskifte (ruteendring) fastlegges av RNE (RailNetEurope)
-|1.2 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider brev og notat som sendes til jernbaneforetak og infrastrukturforvalter. Dette varsler oppstart av prosessen, og inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med milepæler (datoer og tidsfrister) | +|1.2 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider brev og notat som sendes til jernbaneforetak og infrastrukturforvalter. Dette varsler oppstart av prosessen, og inkluderer bl.a. en detaljert beskrivelse av prosessen med milepæler (datoer og tidsfrister) ​
-|1.3 |Jernbaneverket implementerer/​tar hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen – ruteplanleggingen. jernbanelovgivningen| +|1.3 |Jernbaneverket implementerer/​tar hensyn til endringer i lover og forskrifter som har betydning for kapasitetsfordelingen – ruteplanleggingen. ​|jernbanelovgivningen | 
-|1.3b| Jernbaneverket sjekker innholdet i rammeavtalerfordelingsforskriften kapittel 6|+|1.3b| Jernbaneverket sjekker innholdet i rammeavtaler ​|fordelingsforskriften kapittel 6 | 
 |1.4 | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.)| |1.4 | Oppdatere Network Statement med de endringer som har betydning for planprosessen. I dette inngår endringer av ytelsene i infrastrukturen av permanent eller midlertidig karakter i henhold til egen beskrivelse samt eventuelle endringer av servicenivå (dieselfylling,​ varmeposter m.m.)|
-|1.5 |Jernbaneverket behandler nye rutemodeller. Grunnrutemodellen 11 benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. Endring av grunnrutemodell foretas etter behov, f.eks. ved store endringer i infrastruktur| +|1.5 |Jernbaneverket behandler nye rutemodeller. Grunnrutemodellen 11 benyttes som utgangspunkt ved behandlingen. Endring av grunnrutemodell foretas etter behov, f.eks. ved store endringer i infrastruktur
-|2.1| Jernbaneverket v/IF utarbeider banetekniske planforutsetninger og sender innspillene til Ruteplan . 4.2.1.1.1| +|2.1| Jernbaneverket v/IF utarbeider banetekniske planforutsetninger og sender innspillene til Ruteplan . |4.2.1.1.1 | 
-|2.2 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan behandler de innkomne forslag til banetekniske planforutsetningene og oversender disse til jernbaneforetak|+|2.2 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan behandler de innkomne forslag til banetekniske planforutsetningene og oversender disse til jernbaneforetak|
 |2.3 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider eventuelle forhåndsplanlagte ruteleier (preplanned paths) og meddeler resultatet til jernbaneforetaket| |2.3 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider eventuelle forhåndsplanlagte ruteleier (preplanned paths) og meddeler resultatet til jernbaneforetaket|
-|2.4 |Jernbaneforetaks interne bestillingsprosess:​ Jernbaneforetaket vurderer behovet for ruteleie. 4.2.1.1.2|+|2.4 |Jernbaneforetaks interne bestillingsprosess:​ Jernbaneforetaket vurderer behovet for ruteleie. ​|4.2.1.1.2 |
 |2.5 |Oppstartsmøte med jernbaneforetak og Jernbaneverket v/IF. Gjennomgang av banetekniske planforutsetninger og eventuelt andre relevante spørsmål| |2.5 |Oppstartsmøte med jernbaneforetak og Jernbaneverket v/IF. Gjennomgang av banetekniske planforutsetninger og eventuelt andre relevante spørsmål|
-|2.6 |Jernbaneforetak sender rutebestilling til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan. Se fordelingsforskriften kapittel 2 og Network Statement kapittel 4.2.1.1.2|+|2.6 |Jernbaneforetak sender rutebestilling til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan. ​|Se fordelingsforskriften kapittel 2 og Network Statement kapittel 4.2.1.1.2 |
 |2.7 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan sammenstiller banetekniske forutsetninger og rutebestillinger.| |2.7 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan sammenstiller banetekniske forutsetninger og rutebestillinger.|
  
Linje 103: Linje 103:
  
 Slik minimumsinformasjon er: Slik minimumsinformasjon er:
-  * **Togslag**. Persontog, godstog, tomtog, løslokomotiv,​ arbeidstog, etc. +  * **Togslag**. ​\\ Persontog, godstog, tomtog, løslokomotiv,​ arbeidstog, etc. 
-  * **Kjørestrekning og kjøredager**. Ønsket avgangstid fra togets utgangsstasjon eventuelt ønsket ankomst til togets endestasjon dersom dette prioriteres +  * **Kjørestrekning og kjøredager**. ​\\ Ønsket avgangstid fra togets utgangsstasjon eventuelt ønsket ankomst til togets endestasjon dersom dette prioriteres 
-  * **Stoppmønster**. Med minimum ønsket oppholdstid +  * **Stoppmønster**. ​\\ Med minimum ønsket oppholdstid 
-  * **Ønsket sted for personalbytte**. Gjelder alle kategorier av togpersonale;​ lokomotivfører,​ ombordansvarlig,​ assistansekonduktører,​ kioskpersonale og behov for oppholdstid i den forbindelse +  * **Ønsket sted for personalbytte**. ​\\ Gjelder alle kategorier av togpersonale;​ lokomotivfører,​ ombordansvarlig,​ assistansekonduktører,​ kioskpersonale og behov for oppholdstid i den forbindelse 
-  * **Lokomotiv- eller motorvogntype,​ største hastighet og togstørrelse**. For persontog angis togstørrelsen i antall togsettenheter for motorvogntog og antall vogner for lokdragne tog+  * **Lokomotiv- eller motorvogntype,​ største hastighet og togstørrelse**. ​\\ For persontog angis togstørrelsen i antall togsettenheter for motorvogntog og antall vogner for lokdragne tog
  
 For godstog angis ønsket tilkoplet togvekt og lengde i meter. For godstog angis ønsket tilkoplet togvekt og lengde i meter.
Linje 278: Linje 278:
  
 **Hovedaktiviteter ved ad hoc-forespørsler** **Hovedaktiviteter ved ad hoc-forespørsler**
-^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ +^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ 
-|1. |Operativ ruteplanlegger mottar bestilling i BEST fra jernbaneforetakets transportledelse | +|1. |Operativ ruteplanlegger mottar bestilling i BEST fra jernbaneforetakets transportledelse ​
-|2. |Operativ ruteplanlegger samordner bestillingen med andre aktiviteter eller behov | +|2. |Operativ ruteplanlegger samordner bestillingen med andre aktiviteter eller behov 
-|3. |Eventuelt behov for prioritering avklares med involverte jernbaneforetak og banesjefer | +|3. |Eventuelt behov for prioritering avklares med involverte jernbaneforetak og banesjefer ​
-|4. |Operativ ruteplanlegger utarbeider og distribuerer nødvendige kunngjøringer |+|4. |Operativ ruteplanlegger utarbeider og distribuerer nødvendige kunngjøringer ​|
  
 ===== 4.4 Fordelingsprosessen ===== ===== 4.4 Fordelingsprosessen =====
Linje 291: Linje 291:
  
 **Aktiviteter ved fordeling av kapasitet** **Aktiviteter ved fordeling av kapasitet**
-^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ +^Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ 
-|1 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider utkast til ruteplan. Tildeler kapasitet på sporet, stasjoner og terminaler/​driftsbane-gårder | +|1 |Jernbaneverket (Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan) utarbeider utkast til ruteplan. Tildeler kapasitet på sporet, stasjoner og terminaler/​driftsbane-gårder ​
-|2 |Ved behov utfører Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan mindre justeringer av ruteplan på bakgrunn av endringer i IFs sportilgangsbehov | +|2 |Ved behov utfører Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan mindre justeringer av ruteplan på bakgrunn av endringer i IFs sportilgangsbehov ​
-|3 |Jernbaneverket oversender første utkast av ny ruteplan til jernbaneforetak | +|3 |Jernbaneverket oversender første utkast av ny ruteplan til jernbaneforetak ​
-|4 |Gjennomføre ruteplankonferanse med jernbaneforetak og infrastrukturforvalter | +|4 |Gjennomføre ruteplankonferanse med jernbaneforetak og infrastrukturforvalter ​
-|5 |Jernbaneforetak og IF foretar en siste evaluering og oversender sine ønsker/​kommentarer til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan | +|5 |Jernbaneforetak og IF foretar en siste evaluering og oversender sine ønsker/​kommentarer til Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan ​
-|6 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan gjennomgår behov for bemanning av stasjoner (gjelder ”Kstasjoner” på fjernstyrte strekninger og stasjoner på strekning uten fjernstyring) | +|6 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan gjennomgår behov for bemanning av stasjoner (gjelder ”Kstasjoner” på fjernstyrte strekninger og stasjoner på strekning uten fjernstyring) ​
-|7 |Umiddelbart etter aktivitet 3 og parallelt med aktivitetene 4-6 trer Jernbaneverkets tvisteløsningsordning i kraftSe fordelingsforskriften § 7-8 og Network Statement kapittel 4.4.2. | +|7 |Umiddelbart etter aktivitet 3 og parallelt med aktivitetene 4-6 trer Jernbaneverkets tvisteløsningsordning i kraft |Se fordelingsforskriften § 7-8 \\ Network Statement kapittel 4.4.2. | 
-|8 |Fastlegge ruteplan: Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider de endelige ruteplanforutsetningeneSe fordelingsforskriften kapittel 2 |+|8 |Fastlegge ruteplan: Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utarbeider de endelige ruteplanforutsetningene ​Se fordelingsforskriften kapittel 2 |
  
 **Aktiviteter ved iverksettelse av ruteplan** **Aktiviteter ved iverksettelse av ruteplan**
-^ Nr. ^Aktivitet ​Referanse ^ +^ Nr. ^Aktivitet ​ ​^ ​Referanse ^ 
-|1 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utfører sikkerhets- og kvalitetsgransking av ruteplanensikkerhetsstyringsforskriftenjernbaneinfrastrukturforskriftenkjøretøyforskriften | +|1 |Trafikk- og markedsdivisjonen,​ Ruteplan utfører sikkerhets- og kvalitetsgransking av ruteplanen ​sikkerhetsstyringsforskriften ​\\ jernbaneinfrastrukturforskriften ​\\ kjøretøyforskriften | 
-|2 |Utarbeidelse av grafiske ruter og grunnlag for kunngjøring av ruteplanentogframføringsforskriften | +|2 |Utarbeidelse av grafiske ruter og grunnlag for kunngjøring av ruteplanen ​togframføringsforskriften | 
-|3 |Oppdatering av Jernbaneverkets egne informasjons- og trafikkstyringssystemer | +|3 |Oppdatering av Jernbaneverkets egne informasjons- og trafikkstyringssystemer ​
-|4 |Distribusjon av informasjon fra rutedatabasen til avtalte grensesnitt hos eksterne mottakere (jernbaneforetak m.m.) | +|4 |Distribusjon av informasjon fra rutedatabasen til avtalte grensesnitt hos eksterne mottakere (jernbaneforetak m.m.) 
-|5 |Distribusjon av ovennevnte dokumentertogframføringsforskriften | +|5 |Distribusjon av ovennevnte dokumenter ​togframføringsforskriften | 
-|6 |Publisere grafiske ruter på Jernbaneverkets internettsider |+|6 |Publisere grafiske ruter på Jernbaneverkets internettsider ​|
  
 ==== 4.4.1 Samordningsprosessen ==== ==== 4.4.1 Samordningsprosessen ====
Linje 340: Linje 340:
  
 JBV vil fordele infrastruktur kapasitet på en slik måte at den i størst mulig grad ivaretar transportens betydning JBV vil fordele infrastruktur kapasitet på en slik måte at den i størst mulig grad ivaretar transportens betydning
-for samfunnet. +for samfunnet. ​\\ Hvis det oppstår konflikt som ovennevnte retningslinjer ikke imøtekommer,​ eller dersom en annen prioritering enn den som følger av § 7-10 andre ledd, medfører en høyere samlet utnyttelse av den totale infrastrukturkapasitet,​ vil JBV benytte metode for samfunnsøkonomisk modell for verdsetting av ruteleietildeling,​ beskrevet i vedlegg 4.4.2. Den ruteleietildeling som genererer størst (positiv) netto nytte (den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tildelingen) vil bli gitt prioritet.
- +
-Hvis det oppstår konflikt som ovennevnte retningslinjer ikke imøtekommer,​ eller dersom en annen prioritering enn den som følger av § 7-10 andre ledd, medfører en høyere samlet utnyttelse av den totale infrastrukturkapasitet,​ vil JBV benytte metode for samfunnsøkonomisk modell for verdsetting av ruteleietildeling,​ beskrevet i vedlegg 4.4.2. Den ruteleietildeling som genererer størst (positiv) netto nytte (den samfunnsøkonomisk mest lønnsomme tildelingen) vil bli gitt prioritet.+
  
 === 4.4.2.1 Frist for å fremsette krav === === 4.4.2.1 Frist for å fremsette krav ===
Linje 400: Linje 398:
 Følgende strekninger og knutepunkter anses å være overbelastet:​ Følgende strekninger og knutepunkter anses å være overbelastet:​
  
-  * //Oslo S-Ski// mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager +  * //Oslo S-Ski// ​\\ mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager 
-  * //Oslo Sentralstasjon og Oslo S – Lysaker// mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager +  * //Oslo Sentralstasjon og Oslo S – Lysaker// ​\\ mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager 
-  * //​Lillestrøm – Kløfta (Hovedbanen)//​ mellom 18.00 og 23.30 på virkedager +  * //​Lillestrøm – Kløfta (Hovedbanen)// ​\\ mellom 18.00 og 23.30 på virkedager
-  * +
 === 4.4.3.3 Prioriteringskriterier (i tilfelle overbelastet infrastruktur) === === 4.4.3.3 Prioriteringskriterier (i tilfelle overbelastet infrastruktur) ===
  
Linje 454: Linje 451:
 ==== 4.7.1 Spesialtransporter ==== ==== 4.7.1 Spesialtransporter ====
  
-((Se definisjon i kapittel 1.10.))+Se definisjon i kapittel 1.10.
  
 Jernbaneforetaket plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport,​ enten i ordinært tog eller som ekstratog. Jernbaneforetaket plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport,​ enten i ordinært tog eller som ekstratog.
ns2016no/kapasitetsfordeling.1456404507.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)