Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no:priser

6. Avgifter

6.1 Avgiftsprinsipper

Jf. jernbaneforskriften kapittel 6

Avgiftsprinsippene for den minste pakken med tjenester kan oppsummeres på følgende måte:

a) Avgiftene fastsettes til den kostnad som oppstår som en direkte følge av den enkelte togtjenesten; et marginalkostnadsprinsipp

b) Avgiftene kan gjenspeile kapasitetsmangelen i en identifiserbar del av jernbanenettet i perioder med overbelastning

c) Det kan tas hensyn til miljøkostnader som følger av den enkelte togtjenesten, herunder også støy Det finnes noen unntak fra de generelle bestemmelsene:

d) Full dekning av IFs kostnader kan aksepteres hvis markedet tåler dette, og at det er for¬enlig med prinsipper om effektivitet, innsyn og likebehandling

e) For særskilte investeringsprosjekter kan det tas hensyn til den langsiktige kostnaden ved slike prosjekter. Det kan også tas hensyn til deling av risiko knyttet til nye investeringer.

f) Avgiftene kan differensieres mellom markedssegmenter

Ut fra reglene vil det være mulig å skille mellom ulike markeder. Men innenfor det enkelte marked må det praktiseres likebehandling. Videre kan det innføres rabattordninger, men disse kan bare gjelde avgifter som innkreves for en bestemt del av infrastrukturen.

I Kommisjonsforordning 2015/909/EU er det definert hvordan kostnadene i punkt a) ovenfor skal fastlegges. Bane NOR skal i henhold til artikkel 9 i forordningen legge fram sin metode for beregningen av de direkte kostnadene og innfasingsplan for SJT innen 3. juli 2017.

Avgiftsordningen i 2017 vil følgelig være en overgangsordning fra avgiftsregimet i 2016 og tidligere, og den nye avgiftsordningen som vil innfases fra og med 2018.

Ordninger for bedring av ytelse skal implementeres fra og med 1. januar 2017, se punkt 6.5.

Det er etablert en midlertidig kompensasjonsordning for godstrafikk fra og med 1. mars 2016.

Bane NOR har etablert reservasjonsavgift for kapasitet som er tildelt, men som ikke brukes, se punkt 6.4.2.

6.1.1 Den minste pakken med tjenester (infrastrukturavgifter)

Jf. jernbaneforskriften § 6-2

Den minste pakken med tjenester (infrastrukturavgifter) vil bli marginalkostnadspriset, jf. punkt 6.1 ovenfor. Det betales kun en avgift for den minste pakken med tjenester: infrastrukturavgifter.

Den minste pakken med tjenester omfatter de tjenestene som er listet i kapittel 5.2.

6.1.2 Tilgang til serviceanlegg

Jf. jernbaneforskriften §§ 6-2 og 6-9 (2)

Tilgang til Bane NORs serviceanlegg som beskrevet i Network Statement kapittel 5.3 er marginalkostnadspriset på samme måte som den minste pakken med tjenester, jf. kapittel 6.1.1.

Tilgang til andres serviceanlegg er priset til selvkost etter jernbaneforskriften § 6-9 (2).

6.1.3 Tjenester i serviceanlegg

Jf. jernbaneforskriften § 6-9 (2)

Bane NOR fastsetter priser for bruk av tjenester i Bane NORs serviceanlegg som beskrevet i kapittel 5.3 , og disse prises til selvkost. For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se AST punkt 13.3.

6.1.4 Tilleggstjenester

Jf. jernbaneforskriften § 6-9 (3)

Bane NOR fastsetter priser for bruk av tilleggstjenester. I den grad disse tjenestene bare tilbys av Bane NOR, kan disse maksimalt prises til selvkost. For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se AST punkt 13.4.

6.1.5 Ekstratjenester

Jf. jernbaneforskriften § 6-9 (3)

Bane NOR fastsetter priser for bruk av ekstratjenester. I den grad disse tjenestene bare tilbys av Bane NOR, kan disse maksimalt prises til selvkost. For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se AST punkt 13.4.

6.1.6 Andre tjenester

Bruk av andre tjenester krever særskilt avtale med Bane NOR eller den som leverer tjenesten og pris vil være fastsatt i den aktuelle avtalen. Som hovedregel vil andre tjenester som Bane NOR yter til JBF prises til markedsvilkår.

6.2 Prissystem

Jf. jernbaneforskriften kapittel 6

6.2.1 Den minste pakken med tjenester (infrastrukturavgifter)

Jf. jernbaneforskriften kapittel 6 (§§ 6-1 til 6-5), direktiv 2012/34/EU og gjennomføringsforordning 2015/909/EU.

Avgiftsordningen består av to komponenter, hvor den ene delen er knyttet til bruk av kapasitet på jernbanenettet (kapasitetspris), og den andre er knyttet til slitasje på denne infrastrukturen (sporpris).

Avgiften gir JBF rett til den minste pakken med tjenester slik denne er definert i AST punkt 9.1.1.

Kapasitetsprisen

Prissettingen tar utgangspunkt i kapasitetsfordelingen, hvor tog som har planlagt stopp på eller avgang fra Oslo S i rushtid får full kapasitetspris (utgangspris).

Rushtidstog defineres som ankomst på togruten i tidsrommet 07:00 – 09:00 eller avgang i tidsrommet 15:00 – 17:00 i en storby alle dager unntatt lørdag og søndag.

Det gis rabatt ut fra geografi (strekningsvis) samt for kjøring utenom rushtid. Rabattsatser samt hvilke strekninger som omfattes av rabattordningen er inntatt i tabell i punkt 6.3.1.

Kriteriene for beregning av kapasitetsprisen fastsettes av Bane NOR årlig for det påfølgende kalenderår og bekjentgjøres i Network Statement.

Det fakturerbare beløp fremkommer ved å multiplisere relevant enhetspris (utgangspris eller rabattert pris) med antall kjørte tog (antall togavganger) foregående måned på de ulike relasjonene/strekningene. Fakturering skjer etterskuddsvis, jf. AST punkt 13.7.

Sporprisen

Sporprisen skal dekke slitasjekostnadene (drifts-, vedlikeholds- og avskrivingskostnader (kapitalslit)). Slitasjekostnaden vil dermed avhenge av trafikk-/transportmengden. I denne prismodellen uttrykkes slitasjekostnaden i antall kjørte togkilometer.

Ved beregningen av antall kjørte togkilometer benyttes de strekningslengder som fremgår av TIOS. Det fakturerbare beløp fremkommer ved å multiplisere enhetsprisen (sporprisen) med togets tilbakelagte distanse (kjørte togkilometer) foregående måned. Fakturering skjer etterskuddsvis, jf. AST punkt 13.7.

Avgrensing av avgiftsordningen mot avgiftssystemet for Gardermobanen og godstog med aksellast over 25 tonn. Eksisterende avgiftssystem for Gardermobanen og for godstog med tillatt akseltrykk på over 25 tonn skal opprettholdes som i dag.

Denne beskrevne avgiftsordningen omfatter derfor ikke disse ordningene. Avgiftsordningene for Gardermobanen og nevnte godstrafikk fremgår av tabeller under punkt 6.3.1.

Tog som også har en del av ruten som går på Gardermobanen, for eksempel lokaltog Kongsberg – Eidsvoll og flytog Drammen – Gardermobanen, omfattes likevel av ny avgiftsordning for den del av togruten som ikke kjøres på Gardermobanen.

Følgende former for kjøring er fritatt for infrastrukturavgifter:

  • a) Kjøring av redningstog, brannvisitasjonstog, hjelpetog, arbeidstog og øvrige tog som benyttes til kontroll eller vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen, samt tog som har til formål å transportere materiell eller materialer som skal benyttes i forbindelse med arbeider på eller ved IFs egen infrastruktur
  • b) Nødvendig kjøring for «innkjøring» av ny infrastruktur, prøvekjøring for typegodkjennelse av nytt materiell samt nødvendig kjøring knyttet til kjentmannskjøring på ny infrastruktur
  • c) Kjøring med museumstog. Det forutsettes at kjøringen ikke er til ulempe for annen trafikk
  • d) Skifting og parkering av jernbanekjøretøy (rullende materiell)
  • e) Materiellforflytning som oppstår på grunn av forsinkelser eller innstillinger forårsaket av IF

Transport av omformeraggregater til og fra verksteder samt mellom omformerstasjoner.

6.2.2 Prismodell for andre kategorier av tjenester

Prismodell for andre kategorier av tjenester (tilgang til og tjenester i serviceanlegg, tilleggstjenester, ekstratjenester og andre tjenester) fremgår av AST punkt 13.3, 13.4 og 13.5.

6.3 Priser

Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift og Bane NOR fakturerer inkl. merverdiavgift.

6.3.1 Den minste pakken med tjenester (infrastrukturavgifter)

Kapasitetsprisen (utgangsprisen) for året 2017 er fastsatt til: NOK 675,- pr togavgang (tognummer).

Sporpris for året 2017 er fastsatt til: NOK 0,625 (pr. faktisk kjørte togkilometer).

Kapasitetsavgift for persontog beregnes for året 2017 etter følgende kriterier:

Sted Pris pr. kjørte tog (NOK) Rabatt rushtid (%) Rabatt utenom rushtid (%)
Oslo S NOK 675,- 0 50
Bergen stasjon NOK 675,- 25 90
Trondheim S NOK 675,- 25 90
Stavanger stasjon NOK 675,- 25 90

Alle priser er eks. mva.

Det betales ikke kapasitetsavgift for andre strekninger enn de som omfattes av tabellen.

Alle godstog er fritatt for kapasitetspris i 2017.

Sporavgift for året 2017 beregnes etter følgende kriterier:

Pris i NOK (eks. mva.) pr. kjørte togkilometer Tilbakelagt distanse (i kjørte togkilometer)
0,625 X (variabel)

Pris pr. brutto tonnkm. for godstransporter med tillatt aksellast over 25.0 tonn.

År Pris i NOK
1999 Kr. 0,01528
2000 Kr. 0,0156
2001 Kr. 0,01605
2002 Kr. 0,01653
2003 Kr. 0,01717
2004 Kr. 0,01779
2005 Kr. 0,0184 eks. mva.
2006 Kr. 0,0190 eks. mva.
2007 Kr. 0,0197 eks. mva.
2008 Kr. 0,0205 eks. mva.
2009 Kr. 0,0226 eks. mva.
2010 Kr. 0,0226 eks. mva.
2011 Kr. 0,0273 eks. mva.
2012 Kr. 0,0284 eks. mva.
2013 Kr. 0,0313 eks. mva.
2014 Kr. 0,0325 eks. mva.
2015 Kr. 0,0379 eks. mva.
2016 Kr. 0,045 eks. mva.
2017 Kr. 0,0535 eks. mva.

Bruksbetaling for spesialbygget infrastruktur

Særskilt pris for all togtransport på Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen)

Prisen for bruk av Gardermobanen skal dekke Bane NORs drifts- og vedlikeholdskostnader på banen. Fakturering for bruk av Gardermobanen finner sted på basis av planlagt togproduksjon, dvs. antall togkilometer.

År Pris i NOK
2002 Kr. 15,90
2003 Kr. 16,30
2004 Kr. 20,85
2005 Kr. 13,90 eks. mva.
2006 Kr. 14,30 eks. mva.
2007 Kr. 14,80 eks. mva.
2008 Kr. 14,80 eks. mva.
2009 Kr. 13,30 eks. mva.
2010 Kr. 13,60 eks. mva.
2011 Kr. 13,90 eks. mva.
2012 Kr. 16,90 eks. mva.
2013 Kr. 17,50 eks. mva.
2014 Kr. 19,60 eks. mva.
2015 Kr. 20,90 eks. mva.
2016 Kr. 21,80 eks. mva.
2017 Kr. 20,30 eks. mva.

6.3.2 Tilgang til serviceanlegg

Tilgang til Bane NORs serviceanlegg er inkludert i den minste pakken med tjenester (infrastkturavgiften), jf. kapittel 6.3.1 ovenfor. Tilgang til andres serviceanlegg er priset til selvkost etter jernbaneforskriften § 6-9 (2).

6.3.3 Tjenester i serviceanlegg

Tjenester i serviceanlegg prises til selvkost, jf. jernbaneforskriften § 6-9 (2). Dette omfatter ikke bruk av de delene av IFs serviceanlegg som omfattes av den minste pakken med tjenester.

Særskilt pris for bruk av tjenesten stasjoner for passasjerer på Gardermobanen (pr. togavgang/tognummer)

Prisene i dette kapittel gjelder kun persontog.

Oslo S Flytogterminalen

År Pris i NOK
2005 Kr. 90,00 eks. mva.
2006 Kr. 92,90 eks. mva.
2007 Kr. 95,90 eks. mva.
2008 Kr. 98,49 eks. mva.
2009 Kr. 88,60 eks. mva.
2010 Kr. 90,40 eks. mva.
2011 Kr. 92,20 eks. mva.
2012 Kr. 112,00 eks. mva.
2013 Kr. 116,10 eks. mva.
2014 Kr. 130,00 eks. mva.
2015 Kr. 138,70 eks. mva.
2016 Kr. 144,90 eks. mva.
2017 Kr. 134,80 eks. mva.

Lillestrøm stasjon

År Pris i NOK
2005 Kr. 15,00 eks. mva.
2006 Kr. 15,50 eks. mva.
2007 Kr. 16,00 eks. mva.
2008 Kr. 16,43 eks. mva.
2009 Kr. 14,80 eks. mva.
2010 Kr. 15,10 eks. mva.
2011 Kr. 15,40 eks. mva.
2012 Kr. 18,80 eks. mva.
2013 Kr. 19,50 eks. mva.
2014 Kr. 21,90 eks. mva.
2015 Kr. 23,40 eks. mva.
2016 Kr. 24,50 eks. mva.
2017 Kr. 22,80 eks. mva

Gardermoen stasjon

År Pris i NOK
2005 Kr. 60,00 eks. mva.
2006 Kr. 61,90 eks. mva.
2007 Kr. 63,90 eks. mva.
2008 Kr. 65,63 eks. mva.
2009 Kr. 59,10 eks. mva.
2010 Kr. 60,30 eks. mva.
2011 Kr. 61,50 eks. mva.
2012 Kr. 74,80 eks. mva.
2013 Kr. 77,50 eks. mva.
2014 Kr. 86,80 eks. mva.
2015 Kr. 92,60 eks. mva.
2016 Kr. 96,80 eks. mva.
2017 Kr. 90,00 eks. mva.

6.3.4 Tilleggstjenester

Tilleggsjenester skal prises som beskrevet i punkt 6.1.4.

Når tjenester etterspørres av eller tilbys flere, vil Bane NOR fastsette priser og publisere disse på sine nettsider. Eksempler på slike tjenester:

1. GSM-R brukt til andre formål enn trafikkstyring

2. Leie av togvarmeposter

3. Nyetablering av togvarmeposter

6.3.5 Ekstratjenester

Ekstratjenester skal prises som beskrevet i punkt 6.1.5.

6.3.6 Andre tjenester

Andre tjenester skal prises som beskrevet i punkt 6.1.6.

6.4 Finansielle straffer og incentiver

6.4.1 Avgift for ikke-bruk

Avgift for ikke-bruk inngår i reservasjonsavgifter, jf. punkt 6.4.2.

6.4.2 Reservasjonsavgifter

Jf. jernbaneforskriften § 6-7

Reservasjonsavgifter ilegges for tildelt infrastrukturkapasitet som avbestilles eller ikke brukes av søker.

Søker kan være et JBF eller annen søker av infrastrukturkapasitet etter jernbaneforskriften § 1-3 bokstav j). Det er søker av infrastrukturkapasitet som plikter å betale ilagt reservasjonsavgifter.

Reservasjonsavgifter blir fastsatt på grunnlag av opplysninger om tildelt infrastrukturkapasitet, årsak til avbestilling eller ikke-bruk, og registrert tidspunkt for avbestilling eller ikke-bruk. Reservasjonsavgifter ilegges for avbestilt eller ikke brukt del av tildelt infrastrukturkapasitet, inklusiv kapasitet tildelt i ad-hoc prosessen, og kun for årsaker hvor søker er direkte ansvarlig og som registreres med kode for søker eller JBF i TIOS.

Følgende reservasjonsavgifter ilegges:

Tidsperiode Persontrafikk (passasjertog) Godstrafikk
Mellom 59 dager og 15 dager før planlagt avgangstid fra utgangsstasjon 30 % av sporpris30 % av sporpris
Mellom 14 dager og 72 timer før planlagt avgangstid fra utgangsstasjonen60 % av sporpris60 % av sporpris
< 72 timer før planlagt avgangstid fra utgangsstasjonen100 % av sporpris100 % av sporpris

Sporprisen i tabellen beregnes ut i fra planlagt kjørt distanse.

Tildelt infrastrukturkapasitet kan kostnadsfritt avbestilles inntil 60 dager før togets avgangstid. Avbestllinger eller ikke-bruk som skjer etter dette tidspunktet ilegges reservasjonsavgifter etter kapittel 6.4.2. Tildelt infrastrukturkapasitet kan ikke avbestilles senere enn 72 timer før togets avgangstid.

Det ilegges ikke reservasjonsavgift ved akutte, oppståtte hendelser. Disse vil falle inn under ytelsesordningen.

6.5 Ytelsesordning

Jf. jernbaneforskriften § 6-6.

Ordning for bedring av ytelse, herunder tvisteløsningsordning, er inntatt i AST vedlegg 4, og gjelder fra 1. januar 2017.

En gang i året offentliggjør Bane NOR årlig gjennomsnittlig ytelsesnivå som JBF har oppnådd på grunnlag av de viktigste avtalte parametere i ytelsesordningen.

6.6 Avgiftsendringer

Infrastrukturavgift på jernbanenettet fastsettes og innkreves av Bane NOR innenfor rammen av direktiv 2012/34/EU med eventuelle senere endringer, jf. jernbaneforskriften §§ 6-1 til 6-5.

Bane NOR kan beslutte å endre etablert avgiftsordning. Slike endringer kan gjelde alle elementer i den gjeldende avgiftsordning, herunder prinsippene for fastsettelse av avgiften, hvilke komponenter som skal inngå i avgiftsmodellen (trekke ut eksisterende eller legge til nye komponenter), de satser (enhetspriser) som skal være gjeldende, etablerte rabattordninger, øket grad av markedsdifferensiering samt enhver annen endring Bane NOR måtte beslutte.

Endringene må ligge innenfor de rammer som er trukket opp i styrende regelverk referert ovenfor. Dersom endringen(e) er vesentlig(e), herunder endrer grunnleggende elementer i avgiftsordningen, skal endringene meddeles JBF (offentliggjøres) senest tre måneder før fristen for offentliggjøringen av Network Statement. Bane NOR plikter i disse tilfellene å gjennomføre høring av endringen(e) i samsvar med reguleringene i AST punkt 6, tredje ledd.

Endring av avgifter for tilgang til og tjenester i serviceanlegg, samt endring av avgifter for tilleggstjenester og ekstratjenester må varsles skriftlig til berørte brukere ved en høring hvor JBF får en frist på minst tre måneder til å uttale seg.

6.7 Fakturering

Jf. jernbaneforskriften § 4-1.

Bane NOR fakturerer alle tjenester.

Fakturering skjer den 15. hver etterfølgende måned.

JBF plikter å levere nødvendig informasjon for beregning av verdien av tjenesten. Hvis JBF unnlater å levere nødvendig informasjon, kan Bane NOT fastsette verdien etter eget skjønn.

Når faktura er basert på egenrapportering fra JBF, kan Bane NOR kreve fremlagt underlaget for egenrapporten.

Bane NOR kan fastsette mer detaljerte retningslinjer for fakturering.

Kontaktpunkt ved spørsmål om fakturering:

Bane NOR, Kunde og trafikk
Postboks 4350
2308 Hamar

Informasjon alle JBF plikter å levere

For alle tog skal fortløpende rapporteres togets bruttovekt. Utfylt vognopptak, jf. TJN kap 4, samt ADR/RID 2015, som anses som tilfredsstillende rapportering.

Vognopptaket skal leveres i elektronisk format.

Betalingsbetingelser (også ved uteblitt betaling)

Betaling skal finne sted per 30 dager. Det beregnes forsinkelsesrente ved forsinket betaling, jf. forsinkelsesrenteloven § 2.

Ved manglende betaling fra JBF har Bane NOR rett til å trekke tilbake ruteleier som JBF har fått tildelt. Slik tilbakekall av ruteleie kan kun skje ved vesentlig betalingsmislighold.

ns2017no/priser.txt · Sist endret: 2017/03/21 08:42 (ekstern redigering)