Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no:tjenester

Innholdsfortegnelse

5. Tjenester

5.1 Innledning

Jf. jernbaneforskriften kapittel 4

I dette kapittelet beskrives hvilke tjenester Bane NOR tilbyr sine kunder. Kapittelet er strukturert på samme måte som oversikten over tjenester i jernbaneforskriften kapittel 4. Disse tjenestene er inndelt i følgende kategorier:

 • Den minste pakken med tjenester
 • Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse
 • Tilleggstjenester
 • Ekstratjenester

JBF sin bruk av tjenestene er regulert av Bane NORs til enhver tid gjeldende standardvilkår. Disse standardvilkårene fremgår av AST vedlegg 1, se vedlegg 2.3.2, vedlegg 1.

I tillegg til disse tjenestene leverer Bane NOR en rekke andre tjenester til JBF. I punkt 5.5.6 er det gitt informasjon om hvilke andre tjenester Bane NOR til enhver tid stiller til disposisjon til JBF. Denne informasjonen utgjør ikke en rettslig bindende forpliktelse for Bane NOR. Det at en tjeneste er benevnt i punkt 5.5 innebærer ikke at JBF har krav på at Bane NOR stiller tjenesten til disposisjon for JBF. Bane NOR bestemmer hvilke andre tjenester som til enhver tid skal tilbys til JBF. For at JBF skal ha rett til å bruke slike andre tjenester må det følge av en særskilt avtale mellom Bane NOR og JBF.

5.2 Den minste pakken med tjenester

Jf. jernbaneforskriften § 4-1

JBF får tilgang til den minste pakken med tjenester ved å inngå AST med Bane NOR.

Den minste pakken med tjenester omfatter følgende:

a) behandling av søknader om infrastrukturkapasitet
b) retten til å bruke kapasitet som tildeles
c) bruk av jernbaneinfrastruktur, herunder sporveksler og sporkryss
d) trafikkstyring, herunder signalgiving, regulering, ekspedering samt kommunikasjon og framskaffelse av informasjon om togtrafikk
e) bruk av strømforsyningsutstyr for kjørestrøm, der dette er tilgjengelig
f) alle andre opplysninger som er nødvendige for iverksetting eller drift av tjenesten det er tildelt kapasitet for

Når det gjelder trafikkstyring som nevnt i bokstav d), så anses i denne forbindelse også kommunikasjon mellom tog (lokomotivfører) og trafikkstyringssentral/trafikkstyrer på stasjon på ikke-fjernstyrte strekninger vha. GSM-R-telefon. Annen bruk av GSM-R-telefon prises som tilleggstjeneste, jf. kapittel 6.1.4 og 6.3.4. Eventuelle kostnader forbundet med trafikkstyring på eller bemanning av stasjoner på strekning uten linjeblokk (ikke-fjernstyrte strekninger, jf. Network Statement kapittel 3.2.3) i forbindelse med kjøring av så vel ordinære tog som ekstratog, er omfattet av den minste pakken med tjenester. JBF skal ikke faktureres for denne tjenesten.

Når det gjelder bruk av strømforsyningsutstyr etter bokstav e) får JBF rett til å benytte dette der slikt finnes ved å inngå AST med Bane NOR. Informasjon om hvilke deler av jernbanenettet som har kontaktledningsanlegg, se kapittel 3.3.2.6.

Kjørestrøm skal ikke benyttes ved hensetting, med mindre hensettingsområdet ikke har togvarmepost tilpasset materiellet.

5.3 Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

JBF har etter søknad rett til tilgang til serviceanlegg som Bane NOR driver, og tjenester som ytes i disse, som beskrevet i jernbaneforskriften § 4-2.

For tilgang til og tjenester i serviceanlegg som drives av andre enn Bane NOR, må JBF henvende seg til innehaveren av serviceanlegget. Tilgang til spor som Bane NOR forvalter frem til andres serviceanlegg er en del av den minste pakken med tjenester, jf. kapittel 5.2.

Network Statement inneholder både informasjon om Bane NORs serviceanlegg og andres serviceanlegg.

5.3.1 Tilgang til serviceanlegg

5.3.1.1 Stasjoner for passasjerer

Stasjoner for passasjerer, herunder bygninger og andre anlegg, herunder publikumsarealer. Publikumsarealer omfatter blant annet plattformtak og leskur til alminnelig bruk for de reisende, oppholdsrom, vrimlehaller, venterom og toaletter, samt atkomst til servicebygg, plattformer og parkeringsplasser. Personperronger for av- og påstigning er en del av jernbaneinfrastrukturen etter kapittel 5.2 og er omfattet av den minste pakken med tjenester, også når personperrong ligger i tilslutning til eller er tilknyttet en stasjon for passasjerer. Det samme gjelder atkomstveier for passasjerer, herunder atkomst for gående passasjerer ved atkomst og avreise, samt sikkerhets- og teknisk utstyr på stasjoner som er knyttet til betjening av jernbaneinfrastrukturen.

Bane NOR eier og forvalter stasjoner i Norge. JBFs tilgang til stasjoner som ikke eies eller forvaltes av Bane NOR, eventuelt for deler av en stasjonsbygning som ikke eies eller forvaltes av Bane NOR, må avtales med eier av vedkommende stasjon eller del av stasjonsbygning.

For nærmere informasjon om stasjoner for passasjerer, jf. vedlegg 3.6.1.1 og 3.6.1.2.

5.3.1.2 Godsterminaler

Dette omfatter bruk av spor, lastegater (godsplattformer) og ramper for lasting og lossing av gods, samt den del av godsterminalområdet med tilhørende fasiliteter som benyttes til betjening av infrastrukturen. Godsramper for lasting og lossing av gods er en del av jernbaneinfrastrukturen etter kapittel 5.2 og omfattes av den minste pakken med tjenester, også når godsrampe ligger i tilslutning til eller er tilknyttet en godsterminal. Det samme gjelder atkomstveier for gods, herunder atkomst via vei.

Der terminalspor eies av Bane NOR gjelder denne bruksretten også bruken av terminalsporene.

Godsterminalenes ankomstspor er åpne for tog hele døgnet, alle årets dager. Terminalenes åpningstider for inn- og utekspedering av gods, herunder inn- og utkjøring av biler, kan variere.

JBFs bruk av øvrige deler av godsterminalene må avtales med leverandørene av terminaltjenester. Opplysninger om hvilke leverandører som er på terminalene er beskrevet på www.godsterminaler.no

Eierskap til havneterminaler med jernbaneforbindelse er opplyst for den enkelte havn.

For nærmere informasjon om godsterminalene og hvilke tjenester som ytes ved disse – se kapittel 3.6.2

5.3.1.3 Skiftestasjoner og skifteanlegg

JBF får rett til å benytte Bane NORs skifteområder ved å inngå AST med Bane NOR. Dette omfatter også tilgang til skifteområdet.

Sikkerhets- og teknisk utstyr på skiftestasjoner og skifteanlegg er en en del av jernbaneinfrastrukturen etter kapittel 5.2 og omfattes av den minste pakken med tjenester.

For nærmere informasjon om skifteområde – se vedlegg 3.6.3.1

5.3.1.4 Hensettingsspor

JBF får rett til å benytte spor frem til hensettingsspor og hensettingsområder ved å inngå AST med Bane NOR. JBF har etter søknad til Bane NOR rett til å bruke Bane NORs hensettingsspor og hensettingsområder, og eventuelle tjenester Bane NOR yter der.

Kjørestrøm skal ikke benyttes ved hensetting, med mindre hensettingsområdet ikke har togvarmepost tilpasset materiellet.

For nærmere informasjon om lokalisering av og eierskap til hensettingsspor, kontakt oss@banenor.no

5.3.1.4.1 Bruk av sidespor for lagring av kjøretøy

Korttidslagring
JBF som har behov for spor til lagring av kjøretøy som benyttes i JBFs daglige og regelmessige drift skal melde inn dette behovet i kapasitetsfordelingsprosessen, jf. kapittel 4.

Langtidslagring
JBF som har behov for sporplass til langtidslagring av kjøretøy skal ta behovet opp med OSS, oss@banenor.no

En forespørsel bør ledsages av følgende opplysninger:

 • behov for sporplass målt i meter
 • evt. behov for tilleggstjenester (for eksempel elektrisk kraft til togoppvarming)
 • foretrukket lagringssted
 • aksellast

5.3.1.5 Vedlikeholdsanlegg (driftsbanegårder)

En driftsbanegård er det sporområdet som utgjør et vedlikeholdsanlegg, samt innretninger, anlegg, funksjoner og tjenester, herunder ramper og plattformer, som er å anse som en del av vedlikeholdsanlegget og som har direkte sammenheng med drift av anlegget.

JBF gis rett til å benytte spor frem til driftsbanegårder ved å inngå AST med Bane NOR. JBF har etter søknad til Bane NOR rett til å bruke Bane NORs driftsbanegårder og eventuelle tjenester Bane NOR yter der.

For nærmere informasjon om driftsbanegårder, se vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.6 Andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg

Vedlegg med oversikt over tjenester i andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg er under utarbeidelse.

5.3.1.7 Havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet

Bane NOR tilbyr ingen havnetjenester.

5.3.1.8 Avlastningstjenester

Bane NOR tilbyr ingen avlastningstjenester.

5.3.1.9 Påfyllingsanlegg for drivstoff

JBF får rett til å benytte jernbaneinfrastruktur frem til påfyllingsanlegg for drivstoff der slikt finnes, ved å inngå AST med Bane NOR. JBF har etter søknad rett til forsyning av drivstoff i slike anlegg som forvaltes av Bane NOR og som er i drift.

En oversikt over påfyllingsanlegg for drivstoff er gitt i vedlegg 3.6.5.1.

For bruk av anlegg eiet av Bane NOR, kontakt OSS, oss@banenor.no

5.3.2 Tjenester på serviceanlegg

5.3.2.1 Skiftetjenester

Bane NOR tilbyr for tiden ikke skifting. Hvis behov, kan Bane NOR formidle kontakt med virksomhet som kan foreta skifting. Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.3.2.2 Andre tjenester på serviceanlegg

Bane NOR tilbyr ikke andre tjenester på serviceanlegg.

5.4 Tilleggstjenester

Dersom Bane NOR yter noen av tilleggtjenestene som er beskrevet i jernbaneforskriften § 4-4, skal Bane NOR yte disse til JBF dersom JBF søker om dette.

For å få tilleggstjenester som ytes av andre enn Bane NOR, må JBF henvende seg til den som yter tjenesten.

Network Statement inneholder både informasjon om Bane NORs og andres tilleggstjenester [slik informasjon er under utarbeidelse].

Tilleggstjenester omfatter følgende:

5.4.1 Kjørestrøm (elektrisk energi til togframføring)

Jf. jernbaneforskriften § 4-4 (1) bokstav a).

Bane NOR sørger for energiforsyning til togdrift, inkludert kjøp av energi til togdrift og salg av denne energien videre til JBF.

Bane NOR skal videreselge energien til kostpris inkludert eventuelle meglergebyr og administrasjonskostnader for Bane NOR.

Elektrisk energi tilbys alle JBF som ber om det.

Fordeling av energikostnader gjøres enten ved hjelp av målt energiforbruk i toget eller ut fra innrapporterte kjørte bruttotonnkm. Bane NOR leverer omformet, elektrisk energi til togframføring gjennom sin enhet Energi.

5.4.1.1 Prinsipper for avregning og beregning av pris for elektrisk energi til togframføring

Prinsippene og kravene knyttet til avregning av 16 2/3 Hz energi er gitt i «Jernbaneverkets standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi». Denne gir en samlet oversikt over hvordan levert energi skal avregnes og hvordan energikostnadene skal fordeles. Dessuten angir dokumentet krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering.

Gjeldende versjon av ”Jernbaneverkets standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi er tilgjengelig via Jernbaneverkets nettside: http://www.jernbaneverket.no eller direkte på http://trv.jbv.no/energiavregning/Hovedside.

Prisen for elektrisk energi består av følgende hovedelementer:

 • Elektrisk kraft – i hovedsak kjøpt i spot markedet. Bane NOR har noen langsiktige kontrakter i den hensikt å unngå store svingninger
 • Nettleie for å få strømmen fra produksjonssted til Bane NORs omformerstasjoner
 • Omformings- og overføringstap i Bane NORs anlegg
 • Bane NORs administrative omkostninger

De til enhver tid gjeldende tariffene er tilgjengelig på Bane Nors nettside.
http://www.jernbaneverket.no eller direkte på http://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_kostnadselementer

Beregning av elektrisk energiforbruk ved togframføring kan gjennomføres enten ved hjelp av energimålere i traksjonsenhetene, eller ved hjelp av innrapporterte fremførte bruttotonnkilometer og nøkkeltall for omregning av bruttotonnkilometer til energiforbruk. Nøkkeltallene varierer med flere faktorer, herunder type traksjonsmateriell, strekning og trafikkmønster.

5.4.1.2 Priseksempel for kjøp av elektrisk energi basert på historiske tall (2012 - 2015)

Innkjøpt energi fra produsent NOK 203 - 295 pr MWh
Nettleie frem til Jernbaneverkets omformere NOK 55 - 86 pr MWh
Omformings- og overføringstap NOK 28 - 82 pr MWh
Administrative kostnader Jernbaneverket NOK 11 - 14 pr MWh
Sum NOK 297 - 477 pr MWh
+ 25 % merverdiavgift NOK 74 - 119 pr MWh
Totalkostnad NOK 371 - 596 pr MWh

Informasjon om de til enhver tid gjeldende tariffene og prisprognoser er tilgjengelig på Bane NORs nettside.

5.4.2 Tjenester for tog

5.4.2.1 Forvarming av passasjertog

Jf. jernbaneforskriften § 4-4 (1) bokstav b)

Bane NOR tilbyr JBF tilgang til varmeposter for forvarming av tog. JBF betaler en fast årlig leie per varmepost. Ved behov for nybygg av varmeposter står Bane NOR for investeringskostnaden, men JBF som initierer nybygget må forskuttere leie for varmeposten i tre år. Informasjon om togvarmeposter og togvarmeanlegg vil fremgå av egne tabeller for respektive stasjoner, jf. vedlegg 3.6.1.2.

Følgende tilkoblingstyper benyttes:

For 1000 V-system: Kontakttype i.h.t. UIC 552.

For 400 V-system: Kobling i.h.t. UIC 554-1 plate IV, kontakttype 463-6 med pilotkontakt.

Behov for varmeposter meldes inn i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen – se kapittel 4.2.1.1.2. Ved behov for etablering av nye varmeposter kontakt OSS. Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.4.2.2 Vannfylling på tog

5.4.2.2.1 Vannfylling på tog (drikke- og vaskevann for passasjerene)

For oversikt over stasjoner og driftsbanegårder med mulighet for vannfylling – jf. vedlegg 3.6.5.1.

Behov for tilgang til vannposter meldes inn i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen – se kapittel 4.2.1.1.2.

5.4.2.2.2 Vannfylling på tog (store mengder på kort tid)

For oversikt over stasjoner med mulighet for hurtig fylling av store mengder vann – jf. vedlegg 3.6.1.2

Plassering av vannstendere på den enkelte stasjon vil fremgå av informasjonen over den enkelte stasjon – jf. vedlegg 3.6.1.2.

Behov for tilgang til vannstender under togframføring meldes inn i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen – jf. kapittel 4.2.1.1.2.

5.4.2.3 Håndtering av avfall fra toaletter

Hvem som yter denne tjenesten i 2017 kan bli endret som følge av jernbanereformen.

5.4.3 Tjenester i forbindelse med spesialtransporter og farlig gods

Jf. jernbaneforskriften § 4-4 (1) bokstav c)

5.4.3.1 Tjenester i forbindelse med spesialtransporter

Bane NOR gir JBF mulighet til å verifisere hvorvidt en spesialtransport er gjennomførbar gjennom å simulere transporten i et dataverktøy.

Kontaktpunkt: Bane NORs spesialtransportfunksjon, spesialtransporter@banenor.no

5.4.3.2 Tjenester i forbindelse med transport av farlig gods

Bane NOR tilbyr ingen særskilte tjenester relatert til transport av farlig gods.

ADR/RID-regelverket gir nærmere retningslinjer for transport av farlig gods, og er tilgjengelig på: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/

For mer informasjon om RID, se OTIF: www.otif.org

5.5 Ekstratjenester

Dersom Bane NOR yter noen av ekstratjenestene som er beskrevet i jernbaneforskriften § 4-5, skal Bane NOR yte disse til JBF dersom JBF søker om dette.

For å få ekstratjenester som ytes av andre enn Bane NOR, må JBF henvende seg til den som yter tjenesten.

Network Statement inneholder informasjon om Bane NORs og andres ekstratjenester.

Ekstratjenester omfatter følgende:

5.5.1 Adgang til telekommunikasjonsnett

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav a)

Dette omfatter kun adgang til telekommunikasjonsnett som benyttes til fremføring av tog (GSM-R), med unntak av bruk av GSM-R ved trafikkstyring som omfattes av den minste pakken med tjenester etter kapittel 5.2.

Bane NOR tilbyr normalt ikke adgang til andre telekommunikasjonsnett enn de som benyttes i forbindelse med fremføring av tog.

5.5.2 Fremskaffelse av tilleggsopplysninger

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav b)

JBF som har behov for informasjon utover den som følger av Network Statement og andre tilgjengelige kilder, kontakt OSS: oss@banenor.no

5.5.3 Teknisk kontroll av rullende materiell

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav c)

Bane NOR tilbyr normalt ikke teknisk kontroll av rullende materiell. Hvis behov, ta kontakt med oss@banenor.no

5.5.4 Billettsalg på stasjoner for passasjerer

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav d)

Bane NOR tilbyr ikke billettsalg på stasjoner for passasjerer.

5.5.5 Omfattende vedlikeholdstjenester

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav e)

Bane NOR tilbyr ikke omfattende vedlikeholdstjenester som leveres i vedlikeholdsanlegg beregnet for høyhastighetstog eller andre typer rullende materiell som krever særskilte anlegg.

5.5.6 Andre tjenester

I dette kapitlet gis det oversikt over hvilke andre tjenester Bane NOR yter til JBF og som ikke er omfattet av jernbaneforskriften kapittel 4. For at JBF skal ha rett til å bruke slike andre tjenester må det følge av særskilt avtale mellom Bane NOR og JBF.

5.5.6.1 Redningstog

Det er stasjonert et togsett i Lodalen (ved Oslo S) for inntransport av redningsmannskaper til skadested og evakuering av skadde og uskadde togpassasjerer ut til samlingssted i forbindelse med brann, havari mv. Toget vil betjene det sentrale østlandsområdet.

Beredskap på høyfjellet består av redningstog – NSB Berging og beredskap jernbane AS har tre passasjervogner stasjonert på Ål.

Avtaler:

 • Det foreligger avtale med Geilo Røde Kors for utstyr, mannskap og GPS-løyper vinterstid.
 • Finse 1222 – Avtale om innlosjering og forpleining i en krise- og beredskapssituasjon.
 • Vatnahalsen Hotell – Avtale om innlosjering og forpleining i en krise- og beredskapssituasjon.
 • Avtale med lokale brannvesen langs banen om opplæring og utstyr for jording av kontaktledningsanlegget.

Bruk av redningstoget besluttes av redningsetaten i samarbeid med togleder og iverksettes av Bane NORs operative togledelse.

5.5.6.2 Berging av havarert togmateriell

Bane NOR har etablert bergingstjeneste på strekninger Bane NOR forvalter som skal benyttes ved havari/uhell på materiell som medfører at kjøreveien blir sperret.

Bane NOR har en avtale med kvalifisert bergingsvirksomhet og bærer kostnaden for beredskapen. Togleder har myndighet til å rekvirere bergingsselskapet. Ved bergingsoppdrag vil den som forårsaker skaden eller utløser oppdraget, få regning i form av et regresskrav fra Bane NOR i hvert enkelt tilfelle.

JBF bes om at nødvendig teknisk informasjon for berging av materiell, for eksempel beskrivelse av løftepunkter, bremsesystemer og elektrisk anlegg m.m, blir videreformidlet til det selskap som innehar kontrakt med JBF om bergingstjenester.

Dersom det ønskes nærmere opplysninger om bergingstjenester, kontakt Bane NOR: oss@banenor.no

5.5.6.3 Brannvisitasjonstog

Bane NOR kan påta seg å kjøre brannvisitasjonstog etter tog som representerer antennelsesrisiko utover det normale. Bestilling av brannvisitasjonstog foretas samtidig med søknad om infrastrukturkapasitet og til samme adresse – jf. kapittel 4 pkt. 4.2.1.1.2.

Flakvogner for kjøring av redningskjøretøy på jernbanelinjen er plassert i Bergen og på Voss.

5.5.6.4 Tankvogn med vann for slukking av brann langs jernbanelinjen

Bane NOR kan velge å ha stående vannvogner på stasjoner nær strekninger hvor det erfaringsmessig er antennelsesrisiko utover det normale og tilgangen på vann kan være vanskelig.

Vannvogn/container plassert på Hønefoss, Ål, Myrdal og Voss.

5.5.6.5 Snøryddingslokomotiv

Bane NOR har vinterstid stasjonert diesellokomotiv på Myrdal stasjon på Bergensbanen, primært med tanke på snørydding.

Snøkoordinator på Finse i vintersesongen.

5.5.6.6 Assistanselokomotiv

NSB har stasjonert diesellokomotiv Di8 på Ål stasjon og i Bergen på Bergensbanen for assistanse ved maskinhavari, utfall av kjørestrøm mv.

5.5.6.7 Verksteder som forestår reparasjoner på kjøretøy

De fleste slike verksteder i Norge eies pr. 1. desember 2016 av NSB gjennom datterselskaper. En oversikt over et utvalg verksteder og deres geografiske plassering er gitt i kapittel 3, Infrastruktur.

5.5.6.7.1 CargoNet AS Vedlikehold Grorud

Verkstedet på Grorud, Oslo vedlikeholder og reparerer elektriske lokomotiver, diesellokomotiver/skiftelokomotiver for jernbaneforetaket CargoNet AS. Vedlikehold og reparasjoner er overført til Mantena. Verkstedet påtar seg eksterne oppdrag hvis det har ledig kapasitet. Verkstedet administreres av Mantena – se kapittel 5.5.6.7.4 Mantena.

5.5.6.7.2 CargoNet AS Vedlikehold Marienborg

Verkstedet på Marienborg, Trondheim vedlikeholder og reparerer diesellokomotiver for jernbaneforetaket CargoNet AS Verkstedet påtar seg eksterne oppdrag hvis det har ledig kapasitet. Verkstedet administreres av Mantena - se Mantena.

5.5.6.7.3 CargoNet AS Vedlikehold Vogner

Verkstedet på Alnabru, Oslo vedlikeholder og reparerer godsvogner for jernbaneforetaket CargoNet AS. Verkstedet påtar seg eksterne oppdrag hvis det har ledig kapasitet.

Adresse:

CargoNet AS
Vedlikehold Alnabru
Alfaset 3, Industriveien 27
0614 Oslo

Telefon: + 47 41 57 14 40
E-post: post@cargonet.no

5.5.6.7.4 Mantena

Mantena er representert i Oslo, Drammen, Skien, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og Narvik

Adresse:

Mantena AS
Eilert Smiths vei 1
0975 Oslo

Telefon: ++47 24 08 60 00
Epost: post@mantena.no
Nettside: www.mantena.no

5.5.6.8 Opplæringstjenester

Bane NOR har ingen opplæringstjenester. JD er gjennom Norsk jernbaneskole ansvarlig for opplæringstjenestene i hele jernbanesektoren.

Kontakt: Norsk jernbaneskole https://jernbaneskolen.no/

5.5.6.8.1 Bruk av jernbanelinje for opplæring i togframføring på strekning uten fjernstyring (tidligere kalt ”strekning uten linjeblokk”), skifting, øvelser mv.

Jernbaneforetak som ønsker å disponere en lengre jernbanestrekning i opplæringsøyemed, kan ta kontakt med Stiftelsen Krøderbanen. Stiftelsen forvalter en 26 kilometer lang museumsjernbane hvor det er god anledning til å drive opplæring eller gjennomføre øvelser uten verken å forstyrre eller bli forstyrret av annen togtrafikk.

Krøderbanen er ikke elektrifisert. Aksellasten er 11 tonn, metervekten 5 tonn. Togmeldinger utveksles på signaltelegraf, jf. kapittel 3.3.3.2.2.

Banen brøytes normalt ikke om vinteren og vil derfor normalt ikke være farbar mellom første større snøfall og primo mai hvert år.

Etter nærmere avtale tilbys leie av kjøretøy (inkl. lokomotivfører) for bruk i opplæringen. Stiftelsen kan bistå med å organisere innkvartering og bespisning.

Kontaktpunkt:

Museet Krøderbanen
3535 KRØDEREN

Telefon: 32 14 76 44
post@kroderbanen.museum.no
www.kroderbanen.museum.no

5.5.6.9 Transport av gods til veiløse plasser

Jernbaneverket er av Samferdselsdepartementet gitt anledning til å gjennomføre sporadiske godstransporter til veiløse plasser langs Bergensbanen og Flåmsbanen, forutsatt at det ikke finnes JBF som ønsker å gjennomføre transportene på kommersiell basis.

For mer informasjon om transportene, kontakt oss@banenor.no

Pr. 11. desember 2016 er det uklart om denne ordningen videreføres.

5.5.6.10 Grafiske togruter

Grafiske ruter for inneværende rutetermin kan vederlagsfritt lastes ned fra kundeportalen på Bane NORs nettside:

Grafiske ruter

Grafiske ruter for kommende ruteterminer er passordbeskyttet og kun tilgjengelige for JBF. Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.5.6.11 Utleie av lokaler, bygninger og arealer

Bane NOR eier et større antall bygninger, herunder stasjoner, godshus, lokomotivstaller, fritidsboliger, sidearealer mv. En oversikt over bygninger og arealer kan fås ved henvendelse til Bane NOR.

Bygningene og arealene kan leies ut i den utstrekning Bane NOR ikke benytter dem selv. Kontakt Bane NOR for standardkontrakt for leie av arealer til mellomlagring av gods.

5.5.6.12 Jernbanerelaterte rådgivningstjenester

5.5.6.13 Bagasjetraller på stasjonene

På strekninger der JBF svarer en særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester, er kostnader til anskaffelse og drift av bagasjetraller inkludert i denne. På andre stasjoner må JBF som ønsker bagasjetraller, selv bekoste anskaffelse og drift av disse.

5.5.6.14 Bibliotektjenester

Bane NOR har sitt eget fagbibliotek med jernbanerelatert litteratur. JBF kan få tilgang på relevante tjenester gjennom avtaler. Det er mulig å oppsøke Biblioteket (Viten) i Oslo i vanlig kontortid.

Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo Kontaktpunkt: viten@banenor.no

5.5.6.15 GSM-R-utrustning til kjøretøy

JBF er selv ansvarlige for å framskaffe GSM-R utrustning og påse at dette blir korrekt installert i sitt kjøretøy. GSM-R utrustningen må være i overensstemmelse med retningslinjene som er gitt i vedlegg 3.3.3.3. For lokførers terminal stilles det krav i.h.t. UIC EIRENE om 8W cabradio med utvendig antenne montert og ekstern strømforsyning.

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.5.6.16 Bane NORs elektroniske distribusjonssystem

JBF er selv ansvarlige for å knytte seg til Bane NORs distribusjonssystem for kunngjøringer (FIDO) samt å anskaffe utstyr som er beregnet til å motta kunngjøringene fra Bane NOR (PC eller nettbrett).

Se Trafikkregler for jernbanenettet kapittel 1 og 2

Kontaktpunkt: fido@banenor.no

5.5.6.17 Mulighetsstudier av togmateriell og laster, herunder profilsimuleringer

Bane NOR tilbyr å gjennomføre mulighetsstudier for JBF og andre som ønsker opplysninger om forventet framføringstid for spesifikke togslag eller mellom bestemte relasjoner, teknisk kompatibilitet mellom togmateriell og jernbaneinfrastruktur mv.

For at Bane NOR skal kunne gjennomføre en mulighetsstudie, må bestiller av studien gi de nødvendige opplysninger. Se kapittel 4.2.1.1.2 ”Krav til jernbaneforetaks rutebestilling” og kapittel 5.5.6.18 ”Kjøretidsberegning for nye typer av kjøretøy”.

Generelt understrekes det at kvaliteten på mulighetsstudien vil bli høyere jo flere av disse opplysningene som bestiller er i stand til å gi.

JBF forespørsel om mulighetsstudie anses ikke som rutebestilling. Meddelt resultat av mulighetsstudien binder ikke Bane NOR i kapasitetsfordelingsprosessen. Rute basert på resultatet av mulighetsstudien må bestilles på vanlig måte - se kapittel 4.

Bane NOR gir JBF mulighet til å verifisere hvorvidt nytt kjøretøy kan kjøres på det norske jernbanenettet gjennom å simulere kjøring av kjøretøyet i et dataverktøy.

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.5.6.18 Kjøretidsberegning for (nye) typer av kjøretøy

Bane NOR kan på forespørsel beregne kjøretider for ulike nye materielltyper. Bane NOR har de relevante opplysningene om traseen som skal trafikkeres. Oppdragsgiver må stille materiellspesifikke opplysninger til rådighet, herunder:

Traksjonsegenskaper for trekkende enhet(er)
Massefordeling på trekkende/ikke trekkende aksler

 • Lengde av materiell
 • Retardasjonsegenskaper
 • Hastighetsbegrensninger for materiellet

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.5.6.19 Utleie av kjøretøy

Bane NOR besitter et antall enheter kjøretøy, herunder skinnetraktorer og lokomotiver. Gitt ledig kapasitet kan Bane NOR leie ut disse enhetene for kortere eller lengre perioder.

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

ns2017no/tjenester.txt · Sist endret: 2017/04/08 15:27 av wesase