Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:generell_informasjon

1. Generell informasjon

1.1 Innledning

Jernbaneverket har utarbeidet og offentliggjort Network Statement 2017, den 14. utgaven.

Network Statement er hovedsakelig rettet mot jernbaneforetak som planlegger å operere på det norske jernbanenettet. Network Statement inneholder informasjon om infrastruktur, kapasitetsfordeling, atkomstforhold, priser og ulike tjenester.

1.2 Formål

Network Statements formål er å gi jernbaneforetak, myndigheter og andre interessenter informasjon om jernbaneinfrastrukturen i Norge og betingelsene for å kunne benytte denne.

Network Statement består av et hoveddokument som beskriver infrastrukturen i tillegg til de generelle betingelsene for å kunne trafikkere på jernbanenettet. Network Statement inneholder dessuten vedlegg med ytterligere detaljert informasjon.

Network Statement inneholder også nyttige linker til publikasjoner samt andre relevante internettsider.

1.3 Rettslig forankring

Kravet om å etablere Network Statement er hjemlet i fordelingsforskriften § 2-1. Nærmere krav til innholdet i Network Statement følger av fordelingsforskriften § 2-2.

EU har vedtatt direktiv 2012/34/EU om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde som norske myndigheter tar sikte på å gjennomføre i norsk rett med virkning fra 1. januar 2016. Dette vil sannsynligvis innebære at det per 1. januar 2016 vil bli gjort endringer i det underliggende regelverket Network Statement er basert på.

I Network Statement er det henvist til en rekke norske lover og forskrifter. Disse er listet i vedlegg 1.3. Norske lover og forskrifter som gjelder jernbane er tilgjengelige på Statens jernbanetilsyns internettside www.sjt.no. Enkelte av lovene og forskriftene er oversatt til engelsk. Disse oversettelsene er ikke offisielle.

Øvrige norske lover og forskrifter er tilgjengelige på www.lovdata.no.

1.4 Rettslig status

1.4.1 Generelle merknader

I henhold til norsk lovgivning er Network Statement et rent informativt dokument.

Når Network Statement benyttes som vedlegg til AST, er Network Statement bindende for avtaleparter kun på de punkter hvor AST direkte henviser til et punkt i Network Statement.

Network Statement utgis på to språk – norsk og engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. I fall det skulle avdekkes motstrid, vil den norske teksten ha forrang.

På flere punkter er det henvist til norsk lovgivning og til trafikkregler utgitt av Jernbaneverket. Deler av lovgivningen samt trafikkreglene er kun tilgjengelige på norsk.

1.4.2 Forpliktelser

Krav til publisering av Jernbaneverkets infrastruktur, tilgjengelig infrastrukturkapasitet og søkning om dette, samt priser for ulike tjenester er dekket av fordelingsforskriften § 2-1 og § 2-2- jf. vedlegg 1.3.

Den informasjon Jernbaneverket gir i Network Statement skal være korrekt. Jernbaneverket påtar seg likevel intet ansvar som følge av feil.

Eventuelle feil som måtte bli avdekket i løpet av Network Statements gyldighetsperiode vil bli korrigert og kunngjort på Jernbaneverkets nettsider som beskrevet i kapittel 1.6.2.

Jernbaneverkets målsetting er å yte tjenester i overensstemmelse med den ytelsesbeskrivelse som er gitt i Network Statement.

Network Statement kan inneholde opplysninger om planlagte endringer i tiden etter utløpet av dokumentets gyldighetsperiode, jf. kapittel 1.6 nedenfor. Slik informasjon er ikke bindende for Jernbaneverket.

Network Statement henviser i en viss utstrekning til beskrivelser gitt i andre dokumenter utgitt av Jernbaneverket. Dersom Jernbaneverket skal gjennomføre endringer i slike dokumenter som berører jernbaneforetak sine rettigheter eller forpliktelser, skal slike endringer sendes på høring til jernbaneforetakene før endringene gjennomføres.

1.4.3 Klageprosedyre

I henhold til fordelingsforskriften § 9-4 kan Network Statement og kriteriene i dette, fordeling av infrastrukturkapasitet, inklusive ordninger med hensyn til tilgang i samsvar med jernbaneforskriften § 2-1, avgiftsordningen, nivået på eller strukturen til infrastrukturavgifter som søkeren må eller kan komme til å måtte betale, inngåtte rammeavtaler eller andre forhold der søkeren mener å ha fått sine rettigheter krenket, kan påklages til Statens jernbanetilsyn, med mindre det gjelder prinsippene for avgiftsordningen, som kan påklages til Samferdselsdepartementet. Klagen skal være avgjort innen to måneder etter at alle nødvendige opplysninger er framlagt.

Klagen avgjøres i samsvar med reglene i forvaltningsloven 10. februar 1967.

1.5 Network Statements struktur

Den internasjonale sammenslutningen av jernbaneinfrastrukturforvaltere i Europa, RailNetEurope (RNE) har utarbeidet en fellesstruktur for Network Statements oppbygning og innhold. Jernbaneverkets Network Statement følger denne struktur.

Den siste versjonen av Network Statement Common Structure er datert 10. mars 2015 og finnes på RNE’s hjemmeside.

1.6 Gyldighet og oppdateringsprosess

Network Statement er knyttet til jernbaneinfrastrukturen og forvaltes av Jernbaneverket.

1.6.1 Gyldighetsperiode

Network Statement 2017 gjelder:

  • Tilgang til og bruk av infrastruktur, begrenset av Ruteplan R17.
  • Behandlingen av kapasitetskrevende program for Ruteplan R17, dette gjelder også hvis behandlingen skjer før starten av Ruteplan R17.

Network Statement utgis 12 måneder i forkant av den ruteplanperioden den gjelder for og er gyldig for én ruteplanperiode.

Ruteplan R17 starter søndag den 11. desember 2016 og avsluttes lørdag 9. desember 2017.

Disse datoene er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv 2001/14/EF

1.6.2 Oppdateringsprosess

Jernbaneverket vil, ved hjelp av et supplement til Network Statement 2017, kunngjøre eventuelle endringer eller tilføyelser som har oppstått etter utgivelsen av denne Network Statement.

Endring av en offentlig regulering som er referert i Network Statement, vil kun være annonsert ved hjelp av et supplement til Network Statement hvis:

  • endringen ikke er publisert i Norsk Lovtidende, samt
  • endringen (potensielt) innfører restriksjoner for bruk av jernbaneinfrastrukturen i henhold til Basispakken – se kapittel 6.1.1.

1.7 Utgivelse

Network Statement 2016 med samtlige vedlegg er tilgjengelige både i papirformat og i elektronisk form på Jernbaneverkets hjemmeside hvor den kan lastes ned gratis. Network Statement er til enhver tid tilgjengelig på to språk, både på norsk og engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. Ved uoverensstemmelse mellom de to utgavene, vil den norske teksten ha forrang. Network Statement sendes kostnadsfritt til selskap som har inngått en avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) med Jernbaneverket. Årlig utgivelse av Network Statement kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i ”EU-tidende”.

1.8 Kontakt

1.8.1 Jernbaneverket

Jernbaneverket kan på forespørsel gi jernbaneforetak nærmere informasjon om emner nevnt i Network Statement 2016. Jernbaneverkets kontaktadresse:

Jernbaneverket
Postadresse Postboks 4350, N-2308 HAMAR
Besøksadresse Stortorvet 7, Oslo
E-post network.statement@jbv.no
Internett www.jernbaneverket.no

1.8.2 One Stop Shop, Norge

Jernbaneinfrastrukturledere og jernbane-kapasitetstildelingsmyndigheter i EUs medlemsland har i samarbeid opprettet en One-Stop-Shop funksjon som fungerer som et nettverk av kundekontaktpunkter innenfor rammen av RNE. I hensikt av å søke om ruteleie/rutetildeling i et internasjonalt jernbanenettverk, kan et jernbaneforetak ta kontakt med en One-Stop-shop, som vil starte hele den internasjonale koordineringsprosessen.

One Stop Shop vil på bakgrunn av kontakt med et jernbaneforetak og etter et møte med involverte ledere:

  1. Koordinere håndteringen av kapasitets-krevende søknader for hver forespurte, internasjonale banestrekning innenfor RNE, på en slik måte at søknadene blir korrekt inkludert i den årlige kapasitetsfordelingsprosessen.

  2. Forestå og ivareta kundens optimale ruteleier for hele den internasjonale infrastrukturen. Koordinering av denne prosessen utføres hovedsakelig via simulering med RNEs PCS-system.

Jernbaneverkets One Stop Shop:

Jernbaneverket
Postadresse Postboks 4350, N-2308 HAMAR
Besøksadresse Stortorvet 7, Oslo
E-post oss@jbv.no
Telefon +47 224 57 771
Telefax +47 224 57 999

Link til internasjonale OSS: http://www.rne.eu/index.php/oss_network.html

1.9 Godskorridorer

I 2010 fastsatte Europaparlamentet og Rådet regler for etablering av et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt, bestående av internasjonale frakt korridorer.

Målet er å oppnå pålitelig og god kvalitet på jernbanefrakttjenester for å kunne konkurrere med andre transportformer.

Hovedmålet med å initiere forordning 913/2010/EU var å forbedre de tjenester som tilbys av infrastrukturforvaltere (heretter: «IMS») til internasjonale fraktoperatører. Flere tiltak har bidratt til etableringen av korridorenes 'konsept: første jernbanepakke, TEN-T (Trans-European Transport Network) program, et samarbeid mellom medlemsstatene (MS) og direktemeldinger innenfor rammen av ERTMS, samt utplassering av TAF TSI (Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet for Telematikk Søknader om Frakt).

Gjennom forordningen ønsker EU å handle i følgende hovedområder tilsvarende prosessen med harmonisering:

  • bedre koordinering mellom IMS
  • forbedre vilkårene for tilgang til infrastruktur
  • garantere godstog tilstrekkelig prioritet
  • forbedre intermodalitet langs korridorer

For å nå disse målene utpekte EU ni internasjonale godstog korridorer (RFC) i EUs jernbanenett. De viktigste parametere av RFC er inkludert i tabellen nedenfor (Regulation 1316/2013/EU):

9 Rail Freight Corridors Member States Principal routes (1) Date established
1 Rhine-Alpine NL, BE, DE, IT Zeebrugge-Antwerpen/Amsterdam/Vlissingen (2)/Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano-Genova 10 November 2013
2 North Sea – Mediterranean NL, BE, LU, FR, UK (2) Glasgow (3)/Edinburgh (3)/Southampton (3)/Felixstowe (3)-London (2)/Dunkerque (2)/Lille (2)/Liège (2)/Paris (2)/Amsterdam (2)-Rotterdam-Zeebrugge (2)/Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-Lyon/[Basel]-Marseille (2) 10 November 2013
3 Scandinavian Mediterranean SE, DK, DE, AT, IT, NO Stockholm/[Oslo] (2)/Trelleborg (2)-Malmö-København-Hamburg-Innsbruck-Verona-La Spezia (2)/Livorno (2)/Ancona (2)/Taranto (2)/Augusta (2)/ Palermo 10 November 2015
4 Atlantic PT, ES, FR, DE (2) Sines-Lisboa/Leixões

—Madrid-Medina del Campo/Bilbao/San Sebastian-Irun-Bordeaux-Paris/Le Havre/Metz–Strasbourg (2)/Mannheim (2)

Sines-Elvas/Algeciras
10 November 2013
5 Baltic – Adriatic PL, CZ, SK, AT, IT, SI Swinoujscie (2)/Gdynia-Katowice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Wien/Klagenfurt-Udine-Venezia/ Trieste/ /Bologna/Ravenna Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/Trieste 10 November 2015
6 Mediterranean ES, FR, IT, SI, HU, HR (2) Almería-Valencia/Algeciras/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Milano-Verona-Padova/Venezia-Trieste/Koper- Ljubljana-Budapest
Ljubljana (2)/Rijeka (2)-Zagreb (2)-Budapest-Zahony (Hungarian-Ukrainian border)
10 November 2013
7 Orient/East-Med CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE (3) — Bucureșt-Constanț

Bremerhaven (3)/Wilhelmshaven (3)/Rostock (3)/Hamburg (3)-Praha-Vienna/Bratislava-Budapest

—Vidin-Sofia-Burgas (3)/Svilengrad (3) (Bulgarian-Turkish border)/Promachonas-Thessaloniki- Athína-Patras (3)
10 November 2013
8 North Sea – Baltic (4) DE, NL, BE, PL, LT, LV (3), EE (3) Wilhelmshaven (2)/Bremerhaven/Hamburg (2)/Amsterdam (2)/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-Warsaw-Terespol (Poland-Belarus border)/Kaunas-Riga (3)-Tallinn (3) 10 November 2015
9 Rhine-Danube (5) FR, DE, AT, SK, HU, RO, CZ Strasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels
Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wien-Bratislava-Budapest-Arad-Brașov/Craiova-București-Constanța
Čierna and Tisou (Slovak/ Ukrainian border)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha-München/Nürnberg
10 November 2013

(1) '/' betyr alternative ruter. I tråd med TEN-T retningslinjer, bør Atlanterhavet og Middelhavet korridorer i fremtiden være ferdig innen Sines / Algeciras-Madrid-Paris frakt akse som krysser de sentrale Pyreneene via en lav høyde tunnel.

(2) (+) Ruter som er merket med + skal inngå i de respektive korridorer senest tre år etter etableringstidspunktet fastsatt i denne tabellen. Eksisterende strukturer definert under artikkel 8 og artikkel 13 (1) i denne forordning skal justeres ved deltakelse av flere medlemsstater og infrastrukturforvaltere i de respektive korridorer. Disse inneslutninger skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning.

(3) Ruter som er merket med * skal inngå i de respektive korridorene de siste fem år etter etableringstidspunktet fastsatt i denne tabellen. Eksisterende strukturer definert under artikkel 8 og artikkel 13 (1) i denne forordning skal justeres ved deltakelse av flere medlemsstater og infrastrukturforvaltere i de respektive korridorer. Disse inneslutninger skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning.

(4) (°) Frem til realiseringen av en Rail Baltic linje i en 435 mm nominell sporvidde, skal det som særpreger ulike sporvidde systemer tas i betraktning ved etablering og drift av denne korridoren.

(5) (‡) Opprettelsen av denne korridoren skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning. Seksjonen « Čierna og Tisou (Slovakiske / ukrainske grensen) -Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha» etableres 10. november 2013. «

En detaljert beskrivelse av godskorridor 3 - ScanMed RFC, som Jernbaneverket er deltaker i, finnes på følgende internettside: ScanMed RFC

1.10 RailNetEurope – internasjonalt samarbeid mellom infrastrukturforvaltere

RailNet Europe (RNE) ble opprettet i januar 2004 etter initiativ fra en rekke europeiske infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak. En nonprofit organisasjon av infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak, som er dedikert til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen.

RNE målsetninger
RNE er forpliktet til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen. RNE gir støtte til jernbaneforetak i deres internasjonale virksomhet (både gods- og persontog) og arbeider for å øke effektiviteten av infrastrukturforvalternes prosesser. RNE spiller, som en transeuropeisk forening, en sentral rolle i å oppmuntre industrien til å følge harmoniserte, transparente og ikke-diskriminerende regler i den internasjonale jernbanevirksomheten.

Medlemmene av RailNetEurope samarbeider om å harmonisere internasjonale jernbanetransportforhold og innføring av en tydeligere bedriftstilnærming for å fremme europeisk jernbanevirksomhet på tvers av Europa, til fordel for hele jernbaneindustrien.

RNE oppgaver
RNE arbeider daglig med å forenkle, harmonisere og optimalisere internasjonale jernbaneprosesser med europeiske ruter, salg (inkludert Network Statements), trafikkstyring og etter-salgstjenester (for eksempel rapportering). Disse oppgavene blir utført av fire faste arbeidsgrupper og av ad hoc prosjektgrupper koordinert av RNEs hovedkontor, som har base i Wien i Østerrike. RNEs internasjonale arbeidsgrupper og styre streber etter å realisere sømløse grenseoverskridende jernbanetjenester over hele Europa, som felles standarder for datautveksling, forenkling av interpersonlig kommunikasjon mellom trafikksentraler samt prosedyrer rundt tidtabeller og nye togbaneprodukter.

Samordning av godskorridorer
RNE har, etter utgivelsen av Rail Freight forordning 913/2010 for et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt, i tillegg fått mandat til å bli tjenesteleverandør samt leverandør for ekspertstøtte for korridororganisasjoner innen områdene utvikling, driftsmetoder, prosesser og utvikling av driftsverktøy. I 2014 ble dette mandatet utvidet for å oppnå en sterkere harmonisering av de ulike godskorridorenes implementeringstilnærminger. Nå inkluderer også RNEs oppgaver å sikre at harmoniserte prosesser og verktøy blir benyttet hos de ulike korridorene til fordel for både jernbaneforetak og ikke-jernbaneforetak søkere, så vel som infrastrukturforvaltere som er en del av flere godskorridorer. Godskorridorene deltar også i RNE generalforsamling og de har blitt tilbudt assosiert medlemskap i RNE.

RNE gir også støtte til sine medlemmer når det gjelder etterlevelse av det europeiske juridiske rammeverket. I tillegg rendyrkes og harmoniseres IT-verktøy samtidig som RNEs egne IT-systemer gradvis rulles ut over hele Europa.

RNE nettverk
RailNetEurope er foreløpig et partnerskap av 35 infrastrukturforvaltere som er medlemmer, assosierte medlemmer eller kandidatmedlemmer. Totalt representerer deres jernbanenett godt over 230 000 km.

1.10.1 One Stop Shop (OSS)

Europeiske infrastrukturforvaltere og kapasitetstildelingsorganer som utgjør RNE har etablert et nettverk av One Stop Shops, OSS, som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE.

ONE Europe - ONE Service
RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester.

Fra innledende spørsmål knyttet til nettverk, tilgang til internasjonale baneforespørsler, samt medarbeidere etter et toganløp - alle disse spørsmålene og sakene håndteres til det beste for kundene av ett kontaktpunkt for hele den internasjonale togstrekningen.

Kunder av RNE medlemmer som tilbyr internasjonale jernbanetjenester kan gjøre bruk av RNE One Stop Shop sine pakker av tjenester.

Et nettverk av kontaktpunkter veileder kunder gjennom hele spekteret av prosedyrer: nettverkstilgang, planlegging av effektiv internasjonal jernbanetransport, internasjonal togbaneadministrasjon (ITPM) og gjennomgang av medarbeider ytelsen etter togdrift. Responstidene har blitt standardisert på et kundevennlig nivå – måloppnåelse på disse tjenestenivåer testes.

OSS-eksperter fra salg og ruteplan forener sin kompetanse på disse feltene for å betjene kunder sammen med OSS-kontaktpunkter.

IT-verktøy kan bistå søkere ved å gi prisanslag for bruk av jernbaneinfrastruktur, for å koordinere internasjonale baneforespørsler, bestillings- og leveringsprosesser, samt å spore internasjonale tog i sanntid.

Liste over OSS kontaktpersoner er tilgjengelig på: http://www.rne.eu/oss_network.html

1.10.2 RNE Verktøy

På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor:

Path Coordination System (PCS) PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://pcs.rne.eu
Charging Information System (CIS) CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://cis.rne.eu/
Train Information System (TIS) TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://tis.rne.eu/
ns2017no_old/generell_informasjon.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)