Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:generell_informasjon

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

ns2017no_old:generell_informasjon [2016/02/26 08:09]
svemed [1.10 RailNetEurope – internasjonalt samarbeid mellom infrastrukturforvaltere]
ns2017no_old:generell_informasjon [2017/03/21 08:42]
Linje 1: Linje 1:
-====== 1. Generell informasjon ====== 
- 
-===== 1.1 Innledning ===== 
- 
-Jernbaneverket har utarbeidet og offentliggjort Network Statement 2017, den 14. utgaven. 
- 
-Network Statement er hovedsakelig rettet mot jernbaneforetak som planlegger å operere på det norske 
-jernbanenettet. Network Statement inneholder informasjon om infrastruktur,​ kapasitetsfordeling,​ 
-atkomstforhold,​ priser og ulike tjenester. 
- 
-===== 1.2 Formål ===== 
- 
-Network Statements formål er å gi jernbaneforetak,​ myndigheter og andre interessenter informasjon om 
-jernbaneinfrastrukturen i Norge og betingelsene for å kunne benytte denne. 
- 
-Network Statement består av et hoveddokument som beskriver infrastrukturen i tillegg til de generelle 
-betingelsene for å kunne trafikkere på jernbanenettet. Network Statement inneholder dessuten vedlegg med 
-ytterligere detaljert informasjon. 
- 
-Network Statement inneholder også nyttige linker til publikasjoner samt andre relevante internettsider. 
-===== 1.3 Rettslig forankring ===== 
- 
-Kravet om å etablere Network Statement er hjemlet i fordelingsforskriften § 2-1. Nærmere krav til innholdet i 
-Network Statement følger av fordelingsforskriften § 2-2. 
- 
-EU har vedtatt direktiv 2012/34/EU om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde som norske 
-myndigheter tar sikte på å gjennomføre i norsk rett med virkning fra 1. januar 2016. Dette vil sannsynligvis 
-innebære at det per 1. januar 2016 vil bli gjort endringer i det underliggende regelverket Network Statement er 
-basert på. 
- 
-I Network Statement er det henvist til en rekke norske lover og forskrifter. Disse er listet i vedlegg 1.3. Norske 
-lover og forskrifter som gjelder jernbane er tilgjengelige på Statens jernbanetilsyns internettside www.sjt.no. 
-Enkelte av lovene og forskriftene er oversatt til engelsk. Disse oversettelsene er ikke offisielle. 
- 
-Øvrige norske lover og forskrifter er tilgjengelige på www.lovdata.no. 
-===== 1.4 Rettslig status ===== 
- 
-==== 1.4.1 Generelle merknader ==== 
- 
-I henhold til norsk lovgivning er Network Statement et rent informativt dokument. 
- 
-Når Network Statement benyttes som vedlegg til AST, er Network Statement bindende for avtaleparter kun på 
-de punkter hvor AST direkte henviser til et punkt i Network Statement. 
- 
-Network Statement utgis på to språk – norsk og engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. I 
-fall det skulle avdekkes motstrid, vil den norske teksten ha forrang. 
- 
-På flere punkter er det henvist til norsk lovgivning og til trafikkregler utgitt av Jernbaneverket. Deler av 
-lovgivningen samt trafikkreglene er kun tilgjengelige på norsk. 
-==== 1.4.2 Forpliktelser ==== 
- 
-Krav til publisering av Jernbaneverkets infrastruktur,​ tilgjengelig infrastrukturkapasitet og søkning om dette, 
-samt priser for ulike tjenester er dekket av fordelingsforskriften § 2-1 og § 2-2- jf. vedlegg 1.3. 
- 
-Den informasjon Jernbaneverket gir i Network Statement skal være korrekt. Jernbaneverket påtar seg likevel 
-intet ansvar som følge av feil. 
- 
-Eventuelle feil som måtte bli avdekket i løpet av Network Statements gyldighetsperiode vil bli korrigert og 
-kunngjort på Jernbaneverkets nettsider som beskrevet i kapittel 1.6.2. 
- 
-Jernbaneverkets målsetting er å yte tjenester i overensstemmelse med den ytelsesbeskrivelse som er gitt i 
-Network Statement. 
- 
-Network Statement kan inneholde opplysninger om planlagte endringer i tiden etter utløpet av dokumentets 
-gyldighetsperiode,​ jf. kapittel 1.6 nedenfor. Slik informasjon er ikke bindende for Jernbaneverket. 
- 
-Network Statement henviser i en viss utstrekning til beskrivelser gitt i andre dokumenter utgitt av 
-Jernbaneverket. Dersom Jernbaneverket skal gjennomføre endringer i slike dokumenter som berører 
-jernbaneforetak sine rettigheter eller forpliktelser,​ skal slike endringer sendes på høring til jernbaneforetakene 
-før endringene gjennomføres. 
-==== 1.4.3 Klageprosedyre ==== 
- 
-I henhold til fordelingsforskriften § 9-4 kan Network Statement og kriteriene i dette, fordeling av 
-infrastrukturkapasitet,​ inklusive ordninger med hensyn til tilgang i samsvar med jernbaneforskriften § 2-1, 
-avgiftsordningen,​ nivået på eller strukturen til infrastrukturavgifter som søkeren må eller kan komme til å 
-måtte betale, inngåtte rammeavtaler eller andre forhold der søkeren mener å ha fått sine rettigheter krenket, 
-kan påklages til Statens jernbanetilsyn,​ med mindre det gjelder prinsippene for avgiftsordningen,​ som kan 
-påklages til Samferdselsdepartementet. Klagen skal være avgjort innen to måneder etter at alle nødvendige 
-opplysninger er framlagt. 
- 
-Klagen avgjøres i samsvar med reglene i forvaltningsloven 10. februar 1967. 
-===== 1.5 Network Statements struktur ===== 
- 
- 
-Den internasjonale sammenslutningen av jernbaneinfrastrukturforvaltere i Europa, RailNetEurope (RNE) har 
-utarbeidet en fellesstruktur for Network Statements oppbygning og innhold. Jernbaneverkets Network 
-Statement følger denne struktur. 
- 
-Den siste versjonen av Network Statement Common Structure er datert 10. mars 2015 og finnes på RNE’s 
-hjemmeside. 
-===== 1.6 Gyldighet og oppdateringsprosess ===== 
- 
-Network Statement er knyttet til jernbaneinfrastrukturen og forvaltes av Jernbaneverket. 
-==== 1.6.1 Gyldighetsperiode ==== 
- 
-Network Statement 2017 gjelder: 
- 
-  * Tilgang til og bruk av infrastruktur,​ begrenset av Ruteplan R17. 
-  * Behandlingen av kapasitetskrevende program for Ruteplan R17, dette gjelder også hvis behandlingen skjer før starten av Ruteplan R17. 
- 
-Network Statement utgis 12 måneder i forkant av den ruteplanperioden den gjelder for og er gyldig for én 
-ruteplanperiode. 
- 
-Ruteplan R17 starter søndag den 11. desember 2016 og avsluttes lørdag 9. desember 2017. 
- 
-Disse datoene er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i [[http://​eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/​LexUriServ.do?​uri=OJ:​L:​2001:​075:​0029:​0046:​EN:​PDF|EU-direktiv 2001/​14/​EF]] ​ 
-==== 1.6.2 Oppdateringsprosess ==== 
- 
-Jernbaneverket vil, ved hjelp av et supplement til Network Statement 2017, kunngjøre eventuelle endringer 
-eller tilføyelser som har oppstått etter utgivelsen av denne Network Statement. 
- 
-Endring av en offentlig regulering som er referert i Network Statement, vil kun være annonsert ved hjelp av et 
-supplement til Network Statement hvis: 
- 
-  * endringen ikke er publisert i [[http://​www.lovdata.no/​info/​lovtidend.html|Norsk Lovtidende]],​ samt 
-  * endringen (potensielt) innfører restriksjoner for bruk av jernbaneinfrastrukturen i henhold til Basispakken – se kapittel 6.1.1. 
-===== 1.7 Utgivelse ===== 
- 
-Network Statement 2016 med samtlige vedlegg er tilgjengelige både i papirformat og i elektronisk form på 
-Jernbaneverkets hjemmeside hvor den kan lastes ned gratis. Network Statement er til enhver tid tilgjengelig på 
-to språk, både på norsk og engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. Ved 
-uoverensstemmelse mellom de to utgavene, vil den norske teksten ha forrang. 
-Network Statement sendes kostnadsfritt til selskap som har inngått en avtale om sportilgang og bruk av 
-tjenester (AST) med Jernbaneverket. 
-Årlig utgivelse av Network Statement kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i ”EU-tidende”. 
-===== 1.8 Kontakt ===== 
- 
-==== 1.8.1 Jernbaneverket ==== 
- 
-Jernbaneverket kan på forespørsel gi jernbaneforetak nærmere informasjon om emner nevnt i Network 
-Statement 2016. 
-Jernbaneverkets kontaktadresse:​ 
- 
-^Jernbaneverket ^ ^ 
-|Postadresse |Postboks 4350, N-2308 HAMAR | 
-|Besøksadresse |Stortorvet 7, Oslo| 
-|E-post |network.statement@jbv.no | 
-|Internett |www.jernbaneverket.no | 
-==== 1.8.2 One Stop Shop, Norge ==== 
- 
-Jernbaneinfrastrukturledere og jernbane-kapasitetstildelingsmyndigheter i EUs medlemsland har i samarbeid 
-opprettet en One-Stop-Shop funksjon som fungerer som et nettverk av kundekontaktpunkter innenfor rammen 
-av RNE. I hensikt av å søke om ruteleie/​rutetildeling i et internasjonalt jernbanenettverk,​ kan et 
-jernbaneforetak ta kontakt med en One-Stop-shop,​ som vil starte hele den internasjonale 
-koordineringsprosessen. 
- 
-One Stop Shop vil på bakgrunn av kontakt med et jernbaneforetak og etter et møte med involverte ledere: 
- 
-  - Koordinere håndteringen av kapasitets-krevende søknader for hver forespurte, internasjonale banestrekning innenfor RNE, på en slik måte at søknadene blir korrekt inkludert i den årlige kapasitetsfordelingsprosessen. \\ \\ 
-  - Forestå og ivareta kundens optimale ruteleier for hele den internasjonale infrastrukturen. Koordinering av denne prosessen utføres hovedsakelig via simulering med RNEs PCS-system. 
- 
-Jernbaneverkets One Stop Shop: 
-^Jernbaneverket ^ ^ 
-|Postadresse |Postboks 4350, N-2308 HAMAR | 
-|Besøksadresse |Stortorvet 7, Oslo | 
-|E-post |oss@jbv.no | 
-|Telefon |+47 224 57 771 | 
-|Telefax |+47 224 57 999 | 
- 
-Link til internasjonale OSS: http://​www.rne.eu/​index.php/​oss_network.html 
-===== 1.9 Godskorridorer ===== 
- 
-I 2010 fastsatte Europaparlamentet og Rådet regler for etablering av et europeisk jernbanenett for 
-konkurransedyktig frakt, bestående av internasjonale frakt korridorer. 
- 
-Målet er å oppnå pålitelig og god kvalitet på jernbanefrakttjenester for å kunne konkurrere med andre 
-transportformer. 
- 
-Hovedmålet med å initiere forordning [[https://​lovdata.no/​static/​SF/​32010r0913e.pdf|913/​2010/​EU]] var å forbedre de tjenester som tilbys av 
-infrastrukturforvaltere (heretter: "​IMS"​) til internasjonale fraktoperatører. Flere tiltak har bidratt til 
-etableringen av korridorenes '​konsept:​ første jernbanepakke,​ TEN-T (Trans-European Transport Network) 
-program, et samarbeid mellom medlemsstatene (MS) og direktemeldinger innenfor rammen av ERTMS, samt 
-utplassering av TAF TSI (Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet for Telematikk Søknader om Frakt). 
- 
-Gjennom forordningen ønsker EU å handle i følgende hovedområder tilsvarende prosessen med 
-harmonisering:​ 
- 
-  * bedre koordinering mellom IMS 
-  * forbedre vilkårene for tilgang til infrastruktur 
-  * garantere godstog tilstrekkelig prioritet 
-  * forbedre intermodalitet langs korridorer 
- 
-For å nå disse målene utpekte EU ni internasjonale godstog korridorer (RFC) i EUs jernbanenett. De viktigste 
-parametere av RFC er inkludert i tabellen nedenfor (Regulation 1316/​2013/​EU):​ 
- 
-^9 Rail Freight Corridors ^ Member States ^ Principal routes [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr1-L_2013348EN.01017002-E0001|(1)]] ^ Date established ^ 
-|1 [[https://​cime.fit.fichtner.de/​apex/​f?​p=111:​LOGIN:​6833356941103:::::​|Rhine-Alpine]] |NL, BE, DE, IT |Zeebrugge-Antwerpen/​Amsterdam/​Vlissingen [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rotterdam-Duisburg-[Basel]-Milano-Genova |10 November 2013| 
-|2 [[http://​www.rfc-northsea-med.eu/​pages/​corridor-information-document|North Sea – Mediterranean]] |NL, BE, LU, FR, UK [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Glasgow [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Edinburgh [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Southampton [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Felixstowe [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-London [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Dunkerque [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Lille [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Liège [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Paris [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Amsterdam [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Rotterdam-Zeebrugge [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Antwerpen-Luxembourg-Metz-Dijon-Lyon/​[Basel]-Marseille [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |10 November 2013| 
-|3 [[http://​uk.bane.dk/​visArtikel_eng.asp?​artikelID=19731|Scandinavian Mediterranean]] |SE, DK, DE, AT, IT, NO |Stockholm/​[Oslo] [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Trelleborg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Malmö-København-Hamburg-Innsbruck-Verona-La Spezia [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Livorno [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Ancona [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Taranto [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Augusta [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​ Palermo |10 November 2015| 
-|4 [[http://​www.corridor4.eu/​cid-en|Atlantic]] |PT, ES, FR, DE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Sines-Lisboa/​Leixões \\ \\ —Madrid-Medina del Campo/​Bilbao/​San Sebastian-Irun-Bordeaux-Paris/​Le Havre/​Metz–Strasbourg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Mannheim [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] \\ \\ Sines-Elvas/​Algeciras |10 November 2013| 
-|5 [[http://​rfc5.eu/​|Baltic – Adriatic]] |PL, CZ, SK, AT, IT, SI |Swinoujscie [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Gdynia-Katowice-Ostrava/​Žilina-Bratislava/​Wien/​Klagenfurt-Udine-Venezia/​ Trieste/ /​Bologna/​Ravenna Graz-Maribor-Ljubljana-Koper/​Trieste |10 November 2015| 
-|6 [[https://​www.railfreightcorridor6.eu/​RFC6/​web.nsf/​OnePager/​index.html|Mediterranean]] |ES, FR, IT, SI, HU, HR [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]] |Almería-Valencia/​Algeciras/​Madrid-Zaragoza/​Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Milano-Verona-Padova/​Venezia-Trieste/​Koper- Ljubljana-Budapest \\ Ljubljana [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rijeka [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Zagreb [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]-Budapest-Zahony (Hungarian-Ukrainian border) |10 November 2013| 
-|7 [[http://​www.rfc7.eu/​corridor_information_document|Orient/​East-Med]] |CZ, AT, SK, HU, RO, BG, EL, DE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] | — Bucureșt-Constanț \\ \\ Bremerhaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Wilhelmshaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Rostock [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Hamburg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-Praha-Vienna/​Bratislava-Budapest \\ \\ —Vidin-Sofia-Burgas [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]/​Svilengrad [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] (Bulgarian-Turkish border)/​Promachonas-Thessaloniki- Athína-Patras [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |10 November 2013| 
-|8 [[http://​www.rfc8.eu/​|North Sea – Baltic]] [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr4-L_2013348EN.01017002-E0004|(4)]] |DE, NL, BE, PL, LT, LV [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]],​ EE [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |Wilhelmshaven [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Bremerhaven/​Hamburg [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Amsterdam [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr2-L_2013348EN.01017002-E0002|(2)]]/​Rotterdam/​Antwerpen-Aachen/​Berlin-Warsaw-Terespol (Poland-Belarus border)/​Kaunas-Riga [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]]-Tallinn [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntr3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] |10 November 2015| 
-|9 [[http://​www.szdc.cz/​en/​rfc9/​dokumenty.html|Rhine-Danube]] (5) |FR, DE, AT, SK, HU, RO, CZ |Strasbourg-Mannheim-Frankfurt-Nürnberg-Wels \\ Strasbourg-Stuttgart-München-Salzburg-Wels-Wien-Bratislava-Budapest-Arad-Brașov/​Craiova-București-Constanța \\ Čierna and Tisou (Slovak/ Ukrainian border)-Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha-München/​Nürnberg |10 November 2013| 
- 
-[[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntc1-L_2013348EN.01017002-E0001|(1)]] '/'​ betyr alternative ruter. I tråd med TEN-T retningslinjer,​ bør Atlanterhavet og Middelhavet korridorer i fremtiden være ferdig innen Sines / Algeciras-Madrid-Paris frakt akse som krysser de sentrale Pyreneene via en lav høyde tunnel. 
- 
-(2) (+) Ruter som er merket med + skal inngå i de respektive korridorer senest tre år etter etableringstidspunktet fastsatt i denne tabellen. Eksisterende strukturer definert under artikkel 8 og artikkel 13 (1) i denne forordning skal justeres ved deltakelse av flere medlemsstater og 
-infrastrukturforvaltere i de respektive korridorer. Disse inneslutninger skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning. 
- 
-[[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​EN/​TXT/​HTML/?​uri=CELEX:​32013R1316&​rid=6#​ntc3-L_2013348EN.01017002-E0003|(3)]] Ruter som er merket med * skal inngå i de respektive korridorene de siste fem år etter etableringstidspunktet fastsatt i denne tabellen. Eksisterende strukturer definert under artikkel 8 og artikkel 13 (1) i denne forordning skal justeres ved deltakelse av flere medlemsstater og 
-infrastrukturforvaltere i de respektive korridorer. Disse inneslutninger skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning. 
- 
-(4) (°) Frem til realiseringen av en Rail Baltic linje i en 435 mm nominell sporvidde, skal det som særpreger ulike sporvidde systemer tas i betraktning ved etablering og drift av denne korridoren. 
- 
-(5) (‡) Opprettelsen av denne korridoren skal være basert på markedsundersøkelser og ta hensyn til aspekter av eksisterende person- og godstransport i tråd med artikkel 14 (3) i denne forordning. Seksjonen " Čierna og Tisou (Slovakiske / ukrainske grensen) -Košice-Žilina-Horní Lideč-Praha"​ etableres 10. november 2013. " 
- 
-En detaljert beskrivelse av godskorridor 3 - ScanMed RFC, som Jernbaneverket er deltaker i, finnes på følgende internettside:​ [[http://​uk.bane.dk/​visArtikel_eng.asp?​artikelID=19731|ScanMed RFC]] 
- 
-===== 1.10 RailNetEurope – internasjonalt samarbeid mellom infrastrukturforvaltere ===== 
- 
-**RailNet Europe (RNE)** ble opprettet i januar 2004 etter initiativ fra en rekke europeiske infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak. En nonprofit organisasjon av infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak,​ som er dedikert til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen. 
- 
-**RNE målsetninger** \\ 
-RNE er forpliktet til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen. RNE gir støtte til jernbaneforetak i deres internasjonale virksomhet (både gods- og persontog) og arbeider for å øke effektiviteten av infrastrukturforvalternes prosesser. RNE spiller, som en transeuropeisk forening, en sentral rolle i å oppmuntre industrien til å følge harmoniserte,​ transparente og ikke-diskriminerende regler i den internasjonale jernbanevirksomheten. 
- 
-Medlemmene av RailNetEurope samarbeider om å harmonisere internasjonale jernbanetransportforhold og 
-innføring av en tydeligere bedriftstilnærming for å fremme europeisk jernbanevirksomhet på tvers av Europa, 
-til fordel for hele jernbaneindustrien. 
- 
-**RNE oppgaver** \\ 
-RNE arbeider daglig med å forenkle, harmonisere og optimalisere internasjonale jernbaneprosesser med 
-europeiske ruter, salg (inkludert Network Statements),​ trafikkstyring og etter-salgstjenester (for eksempel 
-rapportering). Disse oppgavene blir utført av fire faste arbeidsgrupper og av ad hoc prosjektgrupper koordinert av RNEs hovedkontor,​ som har base i Wien i Østerrike. RNEs internasjonale arbeidsgrupper og styre streber etter å realisere sømløse grenseoverskridende jernbanetjenester over hele Europa, som felles standarder for datautveksling,​ forenkling av interpersonlig kommunikasjon mellom trafikksentraler samt prosedyrer rundt tidtabeller og nye togbaneprodukter. 
- 
-**Samordning av godskorridorer** \\ 
-RNE har, etter utgivelsen av Rail Freight forordning 913/2010 for et europeisk jernbanenett for 
-konkurransedyktig frakt, i tillegg fått mandat til å bli tjenesteleverandør samt leverandør for ekspertstøtte for korridororganisasjoner innen områdene utvikling, driftsmetoder,​ prosesser og utvikling av driftsverktøy. I 2014 ble dette mandatet utvidet for å oppnå en sterkere harmonisering av de ulike godskorridorenes 
-implementeringstilnærminger. Nå inkluderer også RNEs oppgaver å sikre at harmoniserte prosesser og verktøy 
-blir benyttet hos de ulike korridorene til fordel for både jernbaneforetak og ikke-jernbaneforetak søkere, så vel som infrastrukturforvaltere som er en del av flere godskorridorer. Godskorridorene deltar også i RNE 
-generalforsamling og de har blitt tilbudt assosiert medlemskap i RNE. 
- 
-RNE gir også støtte til sine medlemmer når det gjelder etterlevelse av det europeiske juridiske rammeverket. 
-I tillegg rendyrkes og harmoniseres IT-verktøy samtidig som RNEs egne IT-systemer gradvis rulles ut over hele 
-Europa. 
- 
-**RNE nettverk** \\ 
-RailNetEurope er foreløpig et partnerskap av 35 infrastrukturforvaltere som er medlemmer, assosierte 
-medlemmer eller kandidatmedlemmer. Totalt representerer deres jernbanenett godt over 230 000 km. 
- 
-==== 1.10.1 One Stop Shop (OSS) ==== 
- 
-Europeiske infrastrukturforvaltere og kapasitetstildelingsorganer som utgjør RNE har etablert et nettverk av 
-One Stop Shops, OSS, som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE. 
- 
-**ONE Europe - ONE Service** 
- 
-RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved 
-behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester. 
- 
-Fra innledende spørsmål knyttet til nettverk, tilgang til internasjonale baneforespørsler,​ samt medarbeidere 
-etter et toganløp - alle disse spørsmålene og sakene håndteres til det beste for kundene av ett kontaktpunkt 
-for hele den internasjonale togstrekningen. 
- 
-Kunder av RNE medlemmer som tilbyr internasjonale jernbanetjenester kan gjøre bruk av RNE One Stop Shop 
-sine pakker av tjenester. 
- 
-Et nettverk av kontaktpunkter veileder kunder gjennom hele spekteret av prosedyrer: nettverkstilgang,​ 
-planlegging av effektiv internasjonal jernbanetransport,​ internasjonal togbaneadministrasjon (ITPM) og 
-gjennomgang av medarbeider ytelsen etter togdrift. Responstidene har blitt standardisert på et kundevennlig 
-nivå – måloppnåelse på disse tjenestenivåer testes. 
- 
-OSS-eksperter fra salg og ruteplan forener sin kompetanse på disse feltene for å betjene kunder sammen med 
-OSS-kontaktpunkter. 
- 
-IT-verktøy kan bistå søkere ved å gi prisanslag for bruk av jernbaneinfrastruktur,​ for å koordinere internasjonale baneforespørsler,​ bestillings- og leveringsprosesser,​ samt å spore internasjonale tog i sanntid. 
- 
-Liste over OSS kontaktpersoner er tilgjengelig på: http://​www.rne.eu/​oss_network.html 
- 
-==== 1.10.2 RNE Verktøy ==== 
-På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor: 
- 
-|  {{:​ns2017no:​pcs.png|}} ​  | [[http://​pcs.rne.eu/​index.php/​home.html|Path Coordination System (PCS)]] ​ | PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://​pcs.rne.eu| 
-|  {{:​ns2017no:​cis.png|}} ​  | [[http://​cis-online.rne.eu/​uc1/​loginE.jsp|Charging Information System (CIS)]] | CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://​cis.rne.eu/​| 
-|  {{:​ns2017no:​tis.png|}} ​  | [[http://​tis.rne.eu/​|Train Information System (TIS)]] ​ | TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://​tis.rne.eu/​| 
- 
  
ns2017no_old/generell_informasjon.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)