Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:priser

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


6. Priser

6.1 Betalingsprinsipper

Se fordelingsforskriften kapittel 4. vedlegg 1.3.

Tilgangstjenester skal marginalkostnadsprises.

Prisen skal i utgangspunktet reflektere samfunnsøkonomisk korttidsmarginalkostnad, men er justert relativt sett i forhold til hvordan dieselavgiften reflekterer tilsvarende kostnader på vegsiden.

Det fakturerbare beløp fremkommer ved å multiplisere prisen med en faktor som reflekterer det enkelte togs vekt og/eller tilbakelagt distanse.

Det er gjort følgende unntak fra ovenstående:

For Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen), har Stortinget besluttet at prisen over tid skal dekke alle utgifter til drift og vedlikehold av banens infrastruktur.

Det beregnes ingen knapphetspris 19 for å fordele infrastruktur på linjer med liten ledig kapasitet for denne perioden.

Eventuelle miljøavgifter 20 er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester.

Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning for denne perioden.

Andre miljøavgifter kan være inkludert (kamuflert) i priser for drivstoff mv.

Det innrømmes ingen rabatter 21 på fastsatte pris i denne perioden.

Det er ikke etablert noen kompensasjonsordninger 22. Se Network Statement kapittel 6.4

Det kreves ingen reservasjonsavgift 23 (avbestillingsgebyr for tildelt, men ikke brukt infrastrukturkapasitet) i denne perioden.

Jernbaneverket leverer andre tjenester som ikke er dekket av kjørevegsavgiften.

6.1.1 Basispakken/Den minste pakken med adgangstjenester

Se fordelingsforskriften § 4-1 og vedlegg 1 pkt. 1, vedlegg 1.3.

Basispakken er marginalkostnadspriset, jf. ovenfor.

19 Jf. dir 2001/14/EC art 7.4

20 Jf. dir 2001/14/EC art 7.5

21 Jf. dir 2001/14/EC art 9

22 Jf. dir 2001/14/EC art 10

23 Jf. dir 2001/14/EC art 12

Basispakken omfatter trafikkstyring. Som trafikkstyring anses i denne forbindelse også kommunikasjon mellom tog (lokomotivfører) og trafikkstyringssentral / trafikkstyrer på stasjon (på ikke-fjernstyrte strekninger). vha. GSM-R-telefon. (Annen bruk av GSM-R-telefon prises som tilleggstjeneste, jf. kapittel 6.1.4 og 6.3.4.)

Eventuelle kostnader forbundet med trafikkstyring på (bemanning av) stasjoner på strekning uten linjeblokk (ikke-fjernstyrte strekninger, jf. Network Statement kapittel 3.2.3) i forbindelse med kjøring av så vel ordinære tog som ekstratog er omfattet av basispakken. Jernbaneforetak skal ikke faktureres for denne tjenesten.

6.1.2 Sportilgang til anlegg beskrevet i art. 5.3.1

Sportilgang frem til anlegg beskrevet i Network Statement art 5.3 er marginalkostnadspriset på samme måte som basispakken.

6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3.2

Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3.

Prioriterte tjenester som er beskrevet i art. 5.3 og som ytes av Jernbaneverket prises til selvkost, dvs. selvkost inklusive avkastning på kapitalen.

6.1.4 Tilleggstjenester

ns2017no_old/priser.1452164832.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)