Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:priser

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2017no_old:priser [2016/01/07 11:07]
wesase [6.1.4 Tilleggstjenester]
ns2017no_old:priser [2017/03/21 08:42] (nåværende versjon)
Linje 18: Linje 18:
 alle utgifter til drift og vedlikehold av banens infrastruktur. alle utgifter til drift og vedlikehold av banens infrastruktur.
  
-Det beregnes ingen knapphetspris ​19 for å fordele infrastruktur på linjer med liten ledig kapasitet for denne+Det beregnes ingen //knapphetspris// ((Jf. dir 2001/14/EC art 7.4)) for å fordele infrastruktur på linjer med liten ledig kapasitet for denne
 perioden. perioden.
  
-Eventuelle miljøavgifter ​20 er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester.+Eventuelle ​//miljøavgifter// ((Jf. dir 2001/14/EC art 7.5))  ​er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester. Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning for denne perioden.
  
-Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning ​for denne perioden.+//Andre// miljøavgifter kan være inkludert (kamuflert) i priser ​for drivstoff mv.
  
-Andre miljøavgifter kan være inkludert ​(kamuflert) i priser for drivstoff mv.+Det innrømmes ingen //​rabatter// ​((Jf. dir 2001/14/EC art 9)på fastsatte pris denne perioden.
  
-Det innrømmes ingen rabatter 21 på fastsatte pris i denne perioden.+Det er ikke etablert noen //​kompensasjonsordninger//​ ((Jfdir 2001/14/EC art 10)). Se Network Statement kapittel 6.4
  
-Det er ikke etablert noen kompensasjonsordninger 22. Se Network Statement kapittel 6.4 +Det kreves ingen //reservasjonsavgift// ((Jf. dir 2001/14/EC art 12)) (avbestillingsgebyr for tildelt, men ikke brukt infrastrukturkapasitet) i denne perioden.
- +
-Det kreves ingen reservasjonsavgift ​23 (avbestillingsgebyr for tildelt, men ikke brukt infrastrukturkapasitet) i +
-denne perioden.+
  
 Jernbaneverket leverer andre tjenester som ikke er dekket av kjørevegsavgiften. Jernbaneverket leverer andre tjenester som ikke er dekket av kjørevegsavgiften.
- 
 ==== 6.1.1 Basispakken/​Den minste pakken med adgangstjenester ==== ==== 6.1.1 Basispakken/​Den minste pakken med adgangstjenester ====
  
Linje 41: Linje 37:
  
 Basispakken er marginalkostnadspriset,​ jf. ovenfor. Basispakken er marginalkostnadspriset,​ jf. ovenfor.
- 
-19 Jf. dir 2001/14/EC art 7.4 
- 
-20 Jf. dir 2001/14/EC art 7.5 
- 
-21 Jf. dir 2001/14/EC art 9 
- 
-22 Jf. dir 2001/14/EC art 10 
- 
-23 Jf. dir 2001/14/EC art 12 
  
 Basispakken omfatter trafikkstyring. Som trafikkstyring anses i denne forbindelse også kommunikasjon mellom Basispakken omfatter trafikkstyring. Som trafikkstyring anses i denne forbindelse også kommunikasjon mellom
Linje 65: Linje 51:
 som basispakken. som basispakken.
  
-==== 6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3.====+==== 6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3. ====
  
 Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3. Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3.
  
-Prioriterte ​tjenester ​som er beskrevet i art. 5.3 og som ytes av Jernbaneverket ​prises til selvkost, dvsselvkost +Jernbaneverket fastsetter priser for bruk av prioriterte ​tjenester ​(punkt ​5.3 med underpunkter) ​og prises til 
-inklusive avkastning på kapitalen. +selvkost. ​For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se vedlegg 2.3.2 punkt 13.3.
 ==== 6.1.4 Tilleggstjenester ==== ==== 6.1.4 Tilleggstjenester ====
  
 +Jf. fordelingsforskriften § 4-3 og vedlegg I pkt. 3, vedlegg 1.3.
 +
 +Jernbaneverket fastsetter priser for bruk av tilleggstjenester. I den grad disse tjenestene bare tilbys av
 +Jernbaneverket,​ kan disse maksimalt prises til selvkost. For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se vedlegg 2.3.2 punkt 13.4.
 +
 +==== 6.1.5 Tilhørende tjenester ====
 +
 +Jf. fordelingsforskriften § 4-3 og vedlegg I pkt. 4, vedlegg 1.3.
 +
 +Jernbaneverket fastsetter priser for bruk av tilhørende tjenester. I den grad disse tjenestene bare tilbys av
 +Jernbaneverket,​ kan disse maksimalt prises til selvkost. For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se vedlegg 2.3.2 punkt 13.4.
 +
 +==== 6.1.6 Andre tjenester ====
 +
 +Bruk av andre tjenester krever særskilt avtale med Jernbaneverket eller den som leverer tjenesten og pris vil
 +være fastsatt i den aktuelle avtalen. Som hovedregel vil andre tjenester som Jernbaneverket yter til jernbanefortaket prises til markedsvilkår.
 +
 +===== 6.2 Prissystem =====
 +
 +Jf. fordelingsforskriften kapittel 4 og vedlegg 1.3. Det svares kun én pris for basispakken.
 +
 +**Unntak:** Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen),​ hvor pris for bruk av Gardermobanen kommer i tillegg til prisen for basispakken.
 +
 +**Formel for beregning av fakturerbart beløp for godstransport.**
 +
 +Fakturerbart beløp = pris x produsert bruttotonnkm.
 +
 +Antall bruttotonnkilometer beregnes uavhengig av tog- og/eller vogntype.
 +
 +**Formel for beregning av betaling for bruk av Gardermobanen.**
 +
 +Gardermobanen er strekningen Etterstad – Gardermoen.
 +
 +Betaling = pris x bestilt antall togkilometer
 +
 +Antall //​tog//​kilometer beregnes ut fra antall kilometer toget har tilbakelagt uavhengig av togets lengde, antall vogner mv.
 +
 +Bestilt antall togkilometer beregnes ut fra tildelt infrastrukturkapasitet i de ulike ruteterminene. Prisen fastsettes av Stortinget ifm behandlingen av de årlige statsbudsjett.
 +
 +Bruksbetalingen for Gardermobanen kommer i tillegg til prisen for den minste pakken med tilgangstjenester og gjelder for alle tog på strekningene.
 +
 +**Beregningsgrunnlag når godsvogner med både kombinert transporter og ordinære godstransporter
 +(vognlast) kjøres i samme tog**
 +
 +Når godsvogner med både kombinerte transporter og ordinære godstransporter (vognlast) kjøres i samme tog skal lokomotivets bruttovekt regnes med i beregningsgrunnlaget med samme andel som forholdet mellom bruttovekten av de to ulike lastetypene.
 +
 +__Eksempel:​__ Togets bruttovekt (ekskl. lokomotivet) er 1000 tonn, herav utgjør bruttovekten av kombinerte
 +transportene med tilhørende vogner 60 % og bruttovekten av vognlastvognene 40 %. 40 % av lokomotivets
 +bruttovekt skal regnes med når antall bruttokilometer beregnes.
 +
 +===== 6.3 Priser =====
 +
 +Alle priser vedrørende bruk av infrastruktur blir fastsatt i forbindelse med statsbudsjettet i oktober hvert år, dvs. 2-3 måneder før de nye prisene trer i kraft. Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift. Fra og med 01.01.2005 fakturerer Jernbaneverket inkl. merverdiavgift.
 +
 +==== 6.3.1 Den minste pakken med tilgangstjenester ====
 +
 +**Priser for godstransport opp til 25.0 tonn aksellast** ((Stortingsvedtak ifm. behandlingen av Inst.S. nr. 230 (2006-2007) / St.prp. nr. 69 (2006-2007):​ ”Grensen for fritak for kjøreveisavgift for godstrafikk på jernbane økes fra 22,5 tonn aksellast til og med 25 tonn aksellast”. Vedtaket har virkning fra og med 2007 og inntil videre. Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast t.o.m. 22,5 tonn.)).
 +
 +Ordinær pris for godstransport (”vognlast”) (pr. bruttotonnkm)
 +
 +^År ^Pris i NOK ^  ^
 +|1999 |Kr. 0,00978 | |
 +|2000 |Kr. 0,01 | |
 +|2001 |Kr. 0,01029 | |
 +|2002 |Kr. 0,01059 | |
 +|2003 |Kr. 0,01100 | |
 +|2004 |Kr. 0,01400 | |
 +|2005 |Kr. 0,0118 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** |
 +
 +**Pris for kombinerte godstransporter – dvs. bruk av containere og vekselflak (pr. togkilometer)**
 +^År ^Pris i NOK^ ^
 +|1999 |Kr. 0,0 | |
 +|2000 |Kr. 0,0 | |
 +|2001 |Kr. 0,0 | |
 +|2002 |Kr. 0,0 | |
 +|2003 |Kr. 0,0 | |
 +|2004 |Kr. 0,0 | |
 +|2005 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** |
 +
 +**Pris for godstransporter med tillatt aksellast over 25.0 ((Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast over 22.5 tonn.)) tonn.**
 +
 +^År ^Pris i NOK^ ^
 +|1999 |Kr. 0,01528 | |
 +|2000 |Kr. 0,0156 | |
 +|2001 |Kr. 0,01605 | |
 +|2002 |Kr. 0,01653 | |
 +|2003 |Kr. 0,01717 | |
 +|2004 |Kr. 0,01779 | |
 +|2005 |Kr. 0,0184 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 0,0190 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 0,0197 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 0,0205 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 0,0226 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 0,0226 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 0,0273 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 0,0284 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 0,0313 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 0,0325 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 0,0379 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 0,​045** ​ |**eks. mva.** |
 +
 +**Pris for passasjertransport (pr. togkilometer)**
 +
 +^År ^Pris i NOK ^ ^
 +|1999 |Kr. 0,0 | |
 +|2000 |Kr. 0,0 | |
 +|2001 |Kr. 0,0 | |
 +|2002 |Kr. 0,0 | |
 +|2003 |Kr. 0,0 | |
 +|2004 |Kr. 0,0 | |
 +|2005 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 0,0 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 0,0** |**eks. mva.** |
 +
 +**Bruksbetaling for spesialbygget infrastruktur**
 +
 +**Særskilt pris for all togtransport på Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen)**
 +
 +Prisen for bruk av Gardermobanen skal dekke Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdskostnader på banen.
 +
 +Fakturering for bruk av Gardermobanen finner sted på basis av planlagt togproduksjon,​ dvs. antall togkilometer
 +som jernbaneforetakene tildeles i kapasitetsfordelingsprosessen.
 +
 +^År ^Pris i NOK ^ ^
 +|2002 |Kr. 15,90 | |
 +|2003 |Kr. 16,30 | |
 +|2004 |Kr. 20,85 | |
 +|2005 |Kr. 13,90 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 14,30 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 14,80 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 14,80 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 13,30 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 13,60 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 13,90 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 16,90 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 17,50 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 19,60 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 20,90 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 21,80** |**eks. mva.** |
 +
 +**Særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester på Gardermobanen (pr. togbevegelse)**
 +
 +Prisene i dette kapittel gjelder kun persontog.
 +
 +**Oslo S Flytogterminalen ((Gjelder kun for flytog, slik sporbruken på Oslo S er pr. 8de oktober 2009))**
 +
 +^År ^Pris i NOK ^ ^
 +|2005 |Kr. 90,00 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 92,90 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 95,90 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 98,49 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 88,60 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 90,40 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 92,20 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 112,00 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 116,10 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 130,00 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 138,70 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 144,90** |**eks. mva.** |
 +
 +**Lillestrøm stasjon**
 +
 +^År ^Pris i NOK ^ ^
 +|2005 |Kr. 15,00 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 15,50 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 16,00 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 16,43 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 14,80 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 15,10 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 15,40 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 18,80 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 19,50 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 21,90 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 23,40 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 24,50** |**eks. mva.** |
 +
 +**Gardermoen stasjon**
 +
 +^År ^Pris i NOK ^ ^
 +|2005 |Kr. 60,00 |eks. mva. |
 +|2006 |Kr. 61,90 |eks. mva. |
 +|2007 |Kr. 63,90 |eks. mva. |
 +|2008 |Kr. 65,63 |eks. mva. |
 +|2009 |Kr. 59,10 |eks. mva. |
 +|2010 |Kr. 60,30 |eks. mva. |
 +|2011 |Kr. 61,50 |eks. mva. |
 +|2012 |Kr. 74,80 |eks. mva. |
 +|2013 |Kr. 77,50 |eks. mva. |
 +|2014 |Kr. 86,80 |eks. mva. |
 +|2015 |Kr. 92,60 |eks. mva. |
 +|**2016** |**Kr. 96,80** |**eks. mva.** |
 +
 +==== 6.3.2 Sportilgang til serviceområdene ====
 +
 +Sportilgang til serviceområdene er inkludert i basispakken. Prisene er de samme som for basispakken - se kapittel 6.3.1 ovenfor.
 +
 +==== 6.3.3 Levering av tjenester i følge 5.3 ====
 +
 +Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.3.
 +
 +==== 6.3.4 Tilleggstjenester ====
 +
 +Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.4. \\
 +Når tjenester etterspørres av eller tilbys flere, vil Jernbaneverket fastsette priser og publisere disse på sine
 +nettsider. Eksempler på slike tjenester:
 +
 +  - GSM-R brukt til andre formål enn trafikkstyring
 +  - Leie av togvarmeposter
 +  - Nyetablering av togvarmeposter
 +
 +==== 6.3.5 Tilhørende tjenester ====
 +
 +Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.5.
 +
 +==== 6.3.6 Andre tjenester ====
 +
 +Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.6.
 +
 +===== 6.4 Ytelsesordning =====
 +
 +Jf. fordelingsforskriften § 4-2 - vedlegg 1.3.
 +
 +Ordninger for bedring av ytelse er per dato (desember 2015) ikke implementert på det nasjonale jernbanenettet.
 +
 +===== 6.5 Prisendringer =====
 +
 +Se fordelingsforskriften § 4-1: ”Departementet fastsetter satser for infrastrukturavgifter og de spesifikke
 +reglene for slike avgifter” -vedlegg 1.3.
 +
 +Kjørevegsavgiften fastsettes vanligvis i forbindelse med framleggelse av de årlige statsbudsjetter for Stortinget.
 +Grunnlaget for endring av satsene for kjørevegsavgiften er i hovedsak den årlige prisregulering av
 +statsbudsjettet.
 +
 +I den grad det blir aktuelt å endre dimensjoneringen av kjørevegsavgiften eller prinsippene for dette, vil dette
 +bli gjenstand for egen stortingsbehandling.
 +
 +===== 6.6 Fakturering =====
 +
 +Jf. fordelingsforskriften § 4-4 og vedlegg 1.3. Jernbaneverket fakturerer alle tjenester.
 +
 +Fakturering skjer den 15. hver etterfølgende måned.
 +
 +Jernbaneforetak plikter å levere nødvendig informasjon for beregning av verdien av tjenesten. Hvis
 +jernbaneforetak unnlater å levere nødvendig informasjon,​ kan JBV fastsette verdien etter eget skjønn.
 +
 +Når faktura er basert på egenrapportering fra jernbaneforetaket,​ kan Jernbaneverket kreve fremlagt
 +underlaget for egenrapporten.
 +
 +Jernbaneverket kan fastsette mer detaljerte retningslinjer for fakturering.
 +
 +**Kontaktpunkt ved spørsmål om fakturering:​**
 +
 +Jernbaneverket,​ Trafikk- og markedsdivisjonen \\
 +Postboks 4350 \\
 +2308 Hamar
 +
 +**Informasjon alle jernbaneforetak plikter å levere**
 +
 +For alle tog skal fortløpende rapporteres togets bruttovekt. Utfylt vognopptak (jf. TJN kap 4, samt ADR/RID 2015 - jf. vedlegg 1.3) anses som tilfredsstillende rapportering.
 +
 +Vognopptaket skal leveres i elektronisk format.
 +
 +**Betalingsbetingelser (også ved uteblitt betaling)**
 +
 +Betaling skal finne sted per 30 dager. Det beregnes forsinkelsesrente ved forsinket betaling.
 +
 +Jf. Forsinkelsesrenteloven - vedlegg 1.3.
  
 +Ved manglende betaling fra jernbaneforetaket har Jernbaneverket rett til å trekke tilbake ruteleier som
 +jernbaneforetaket har fått tildelt. Slik tilbakekall av ruteleie kan kun skje ved vesentlig betalingsmislighold.
ns2017no_old/priser.1452164832.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)