Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2017no_old:priser

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


6. Priser

6.1 Betalingsprinsipper

Se fordelingsforskriften kapittel 4. vedlegg 1.3.

Tilgangstjenester skal marginalkostnadsprises.

Prisen skal i utgangspunktet reflektere samfunnsøkonomisk korttidsmarginalkostnad, men er justert relativt sett i forhold til hvordan dieselavgiften reflekterer tilsvarende kostnader på vegsiden.

Det fakturerbare beløp fremkommer ved å multiplisere prisen med en faktor som reflekterer det enkelte togs vekt og/eller tilbakelagt distanse.

Det er gjort følgende unntak fra ovenstående:

For Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen), har Stortinget besluttet at prisen over tid skal dekke alle utgifter til drift og vedlikehold av banens infrastruktur.

Det beregnes ingen knapphetspris 1) for å fordele infrastruktur på linjer med liten ledig kapasitet for denne perioden.

Eventuelle miljøavgifter 2) er for tiden inkludert i prisen for den minste pakken med tilgangstjenester. Jernbaneverket krever ingen ekstra miljøavgift på noen banestrekning for denne perioden.

Andre miljøavgifter kan være inkludert (kamuflert) i priser for drivstoff mv.

Det innrømmes ingen rabatter 3) på fastsatte pris i denne perioden.

Det er ikke etablert noen kompensasjonsordninger 4). Se Network Statement kapittel 6.4

Det kreves ingen reservasjonsavgift 5) (avbestillingsgebyr for tildelt, men ikke brukt infrastrukturkapasitet) i denne perioden.

Jernbaneverket leverer andre tjenester som ikke er dekket av kjørevegsavgiften.

6.1.1 Basispakken/Den minste pakken med adgangstjenester

Se fordelingsforskriften § 4-1 og vedlegg 1 pkt. 1, vedlegg 1.3.

Basispakken er marginalkostnadspriset, jf. ovenfor.

Basispakken omfatter trafikkstyring. Som trafikkstyring anses i denne forbindelse også kommunikasjon mellom tog (lokomotivfører) og trafikkstyringssentral / trafikkstyrer på stasjon (på ikke-fjernstyrte strekninger). vha. GSM-R-telefon. (Annen bruk av GSM-R-telefon prises som tilleggstjeneste, jf. kapittel 6.1.4 og 6.3.4.)

Eventuelle kostnader forbundet med trafikkstyring på (bemanning av) stasjoner på strekning uten linjeblokk (ikke-fjernstyrte strekninger, jf. Network Statement kapittel 3.2.3) i forbindelse med kjøring av så vel ordinære tog som ekstratog er omfattet av basispakken. Jernbaneforetak skal ikke faktureres for denne tjenesten.

6.1.2 Sportilgang til anlegg beskrevet i art. 5.3.1

Sportilgang frem til anlegg beskrevet i Network Statement art 5.3 er marginalkostnadspriset på samme måte som basispakken.

6.1.3 Tjenester beskrevet i art. 5.3.2

Se fordelingsforskriften § 4-2 og vedlegg I pkt. 2, vedlegg 1.3.

Prioriterte tjenester som er beskrevet i art. 5.3 og som ytes av Jernbaneverket prises til selvkost, dvs. selvkost inklusive avkastning på kapitalen.

6.1.4 Tilleggstjenester

Jf. fordelingsforskriften § 4-3 og vedlegg I pkt. 3, vedlegg 1.3. Jernbaneverket fastsetter priser for bruk av tilleggstjenester. I den grad disse tjenestene bare tilbys av Jernbaneverket, kan disse maksimalt prises til selvkost. For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se vedlegg 2.3.2 punkt 13.4. 6.1.5 Tilhørende tjenester Jf. fordelingsforskriften § 4-3 og vedlegg I pkt. 4, vedlegg 1.3. Jernbaneverket fastsetter priser for bruk av tilhørende tjenester. I den grad disse tjenestene bare tilbys av Jernbaneverket, kan disse maksimalt prises til selvkost. For nærmere informasjon om prinsippene for prisfastsettelse m.m. se vedlegg 2.3.2 punkt 13.4. 6.1.6 Andre tjenester Bruk av andre tjenester krever særskilt avtale med Jernbaneverket eller den som leverer tjenesten og pris vil være fastsatt i den aktuelle avtalen. Som hovedregel vil andre tjenester som Jernbaneverket yter til jernbanefortaket prises til markedsvilkår. 6.2 Prissystem Jf. fordelingsforskriften kapittel 4 og vedlegg 1.3. Det svares kun én pris for basispakken. Unntak: Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen), hvor pris for bruk av Gardermobanen kommer i tillegg til prisen for basispakken. Formel for beregning av fakturerbart beløp for godstransport. Fakturerbart beløp = pris x produsert bruttotonnkm. Jernbaneverket Network Statement 2017 Antall bruttotonnkilometer beregnes uavhengig av tog- og/eller vogntype. Formel for beregning av betaling for bruk av Gardermobanen. Gardermobanen er strekningen Etterstad – Gardermoen. Betaling = pris x bestilt antall togkilometer Antall togkilometer beregnes ut fra antall kilometer toget har tilbakelagt uavhengig av togets lengde, antall vogner mv. Bestilt antall togkilometer beregnes ut fra tildelt infrastrukturkapasitet i de ulike ruteterminene. Prisen fastsettes av Stortinget ifm behandlingen av de årlige statsbudsjett. Bruksbetalingen for Gardermobanen kommer i tillegg til prisen for den minste pakken med tilgangstjenester og gjelder for alle tog på strekningene. Beregningsgrunnlag når godsvogner med både kombinert transporter og ordinære godstransporter (vognlast) kjøres i samme tog Når godsvogner med både kombinerte transporter og ordinære godstransporter (vognlast) kjøres i samme tog skal lokomotivets bruttovekt regnes med i beregningsgrunnlaget med samme andel som forholdet mellom bruttovekten av de to ulike lastetypene. Eksempel: Togets bruttovekt (ekskl. lokomotivet) er 1000 tonn, herav utgjør bruttovekten av kombinerte transportene med tilhørende vogner 60 % og bruttovekten av vognlastvognene 40 %. 40 % av lokomotivets bruttovekt skal regnes med når antall bruttokilometer beregnes. 6.3 Priser Alle priser vedrørende bruk av infrastruktur blir fastsatt i forbindelse med statsbudsjettet i oktober hvert år, dvs. 2-3 måneder før de nye prisene trer i kraft. Alle priser er oppgitt eks. merverdiavgift. Fra og med 01.01.2005 fakturerer Jernbaneverket inkl. merverdiavgift. 6.3.1 Den minste pakken med tilgangstjenester Jernbaneverket Network Statement 2017 Priser for godstransport opp til 25.0 tonn aksellast 21. Ordinær pris for godstransport (”vognlast”) (pr. bruttotonnkm) År Pris i NOK 1999 Kr. 0,00978 2000 Kr. 0,01 2001 Kr. 0,01029 2002 Kr. 0,01059 2003 Kr. 0,01100 2004 Kr. 0,01400 2005 Kr. 0,0118 eks. mva. 2006 Kr. 0,0 eks. mva. 2007 Kr. 0,0 eks. mva. 2008 Kr. 0,0 eks. mva. 2009 Kr. 0,0 eks. mva. 2010 Kr. 0,0 eks. mva. 2011 Kr. 0,0 eks. mva. 2012 Kr. 0,0 eks. mva. 2013 Kr. 0,0 eks. mva. 2014 Kr. 0,0 eks. mva. 2015 Kr. 0,0 eks. mva. 2016 Kr. 0,0 eks. mva. Pris for kombinerte godstransporter – dvs. bruk av containere og vekselflak (pr. togkilometer) År Pris i NOK 1999 Kr. 0,0 2000 Kr. 0,0 2001 Kr. 0,0 2002 Kr. 0,0 2003 Kr. 0,0 2004 Kr. 0,0 2005 Kr. 0,0 eks. mva. 2006 Kr. 0,0 eks. mva. 2007 Kr. 0,0 eks. mva. 2008 Kr. 0,0 eks. mva. 2009 Kr. 0,0 eks. mva. 2010 Kr. 0,0 eks. mva. 2011 Kr. 0,0 eks. mva. 2012 Kr. 0,0 eks. mva. 2013 Kr. 0,0 eks. mva. 2014 Kr. 0,0 eks. mva. 2015 Kr. 0,0 eks. mva. 2016 Kr. 0,0 eks. mva. Stortingsvedtak ifm. behandlingen av Inst.S. nr. 230 (2006-2007) / St.prp. nr. 69 (2006-2007): ”Grensen for fritak for kjøreveisavgift for godstrafikk på jernbane økes fra 22,5 tonn aksellast til og med 25 tonn aksellast”. Vedtaket har virkning fra og med 2007 og inntil videre. Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast t.o.m. 22,5 tonn. Jernbaneverket Network Statement 2017 Pris for godstransporter med tillatt aksellast over 25.0 22 tonn. År Pris i NOK 1999 Kr. 0,01528 2000 Kr. 0,0156 2001 Kr. 0,01605 2002 Kr. 0,01653 2003 Kr. 0,01717 2004 Kr. 0,01779 2005 Kr. 0,0184 eks. mva. 2006 Kr. 0,0190 eks. mva. 2007 Kr. 0,0197 eks. mva. 2008 Kr. 0,0205 eks. mva. 2009 Kr. 0,0226 eks. mva. 2010 Kr. 0,0226 eks. mva. 2011 Kr. 0,0273 eks. mva. 2012 Kr. 0,0284 eks. mva. 2013 Kr. 0,0313 eks. mva. 2014 Kr. 0,0325 eks. mva. 2015 Kr. 0,0379 eks. mva. 2016 Kr. 0,045 eks. mva. Pris for passasjertransport (pr. togkilometer) År Pris i NOK 1999 Kr. 0,0 2000 Kr. 0,0 2001 Kr. 0,0 2002 Kr. 0,0 2003 Kr. 0,0 2004 Kr. 0,0 2005 Kr. 0,0 eks. mva. 2006 Kr. 0,0 eks. mva. 2007 Kr. 0,0 eks. mva. 2008 Kr. 0,0 eks. mva. 2009 Kr. 0,0 eks. mva. 2010 Kr. 0,0 eks. mva. 2011 Kr. 0,0 eks. mva. 2012 Kr. 0,0 eks. mva. 2013 Kr. 0,0 eks. mva. 2014 Kr. 0,0 eks. mva. 2015 Kr. 0,0 eks. mva. 2016 Kr. 0,0 eks. mva. Frem til 31.12.2006 gjaldt prisene i denne oversikten for godstransporter med aksellast over 22.5 tonn. Jernbaneverket Network Statement 2017 Bruksbetaling for spesialbygget infrastruktur Særskilt pris for all togtransport på Gardermobanen (strekningen Etterstad-Gardermoen) Prisen for bruk av Gardermobanen skal dekke Jernbaneverkets drifts- og vedlikeholdskostnader på banen. Fakturering for bruk av Gardermobanen finner sted på basis av planlagt togproduksjon, dvs. antall togkilometer som jernbaneforetakene tildeles i kapasitetsfordelingsprosessen. År Pris i NOK 2002 Kr. 15,90 2003 Kr. 16,30 2004 Kr. 20,85 2005 Kr. 13,90 eks. mva. 2006 Kr. 14,30 eks. mva. 2007 Kr. 14,80 eks. mva. 2008 Kr. 14,80 eks. mva. 2009 Kr. 13,30 eks. mva. 2010 Kr. 13,60 eks. mva. 2011 Kr. 13,90 eks. mva. 2012 Kr. 16,90 eks. mva. 2013 Kr. 17,50 eks. mva. 2014 Kr. 19,60 eks. mva. 2015 Kr. 20,90 eks. mva. 2016 Kr. 21,80 eks. mva. Særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester på Gardermobanen (pr. togbevegelse) Prisene i dette kapittel gjelder kun persontog. Oslo S Flytogterminalen 23 År Pris i NOK 2005 Kr. 90,00 eks. mva. 2006 Kr. 92,90 eks. mva. 2007 Kr. 95,90 eks. mva. 2008 Kr. 98,49 eks. mva. 2009 Kr. 88,60 eks. mva. 2010 Kr. 90,40 eks. mva. 2011 Kr. 92,20 eks. mva. 2012 Kr. 112,00 eks. mva. 2013 Kr. 116,10 eks. mva. 2014 Kr. 130,00 eks. mva. 2015 Kr. 138,70 eks. mva. 2016 Kr. 144,90 eks. mva. Gjelder kun for flytog, slik sporbruken på Oslo S er pr. 8de oktober 2009 Jernbaneverket Network Statement 2017 Lillestrøm stasjon År Pris i NOK 2005 Kr. 15,00 eks. mva. 2006 Kr. 15,50 eks. mva. 2007 Kr. 16,00 eks. mva. 2008 Kr. 16,43 eks. mva. 2009 Kr. 14,80 eks. mva. 2010 Kr. 15,10 eks. mva. 2011 Kr. 15,40 eks. mva. 2012 Kr. 18,80 eks. mva. 2013 Kr. 19,50 eks. mva. 2014 Kr. 21,90 eks. mva. 2015 Kr. 23,40 eks. mva. 2016 Kr. 24,50 eks. mva. Gardermoen stasjon År Pris i NOK 2005 Kr. 60,00 eks. mva. 2006 Kr. 61,90 eks. mva. 2007 Kr. 63,90 eks. mva. 2008 Kr. 65,63 eks. mva. 2009 Kr. 59,10 eks. mva. 2010 Kr. 60,30 eks. mva. 2011 Kr. 61,50 eks. mva. 2012 Kr. 74,80 eks. mva. 2013 Kr. 77,50 eks. mva. 2014 Kr. 86,80 eks. mva. 2015 Kr. 92,60 eks. mva. 2016 Kr. 96,80 eks. mva. 6.3.2 Sportilgang til serviceområdene Sportilgang til serviceområdene er inkludert i basispakken. Prisene er de samme som for basispakken - se kapittel 6.3.1 ovenfor. 6.3.3 Levering av tjenester i følge 5.3 Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.3. 6.3.4 Tilleggstjenester Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.4. Når tjenester etterspørres av eller tilbys flere, vil Jernbaneverket fastsette priser og publisere disse på sine nettsider. Eksempler på slike tjenester: 1. GSM-R brukt til andre formål enn trafikkstyring 2. Leie av togvarmeposter 3. Nyetablering av togvarmeposter Jernbaneverket Network Statement 2017 6.3.5 Tilhørende tjenester Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.5. 6.3.6 Andre tjenester Tjenestene skal prises som beskrevet i punkt 6.1.6. 6.4 Ytelsesordning Jf. fordelingsforskriften § 4-2 - vedlegg 1.3. Ordninger for bedring av ytelse er per dato (desember 2015) ikke implementert på det nasjonale jernbanenettet. 6.5 Prisendringer Se fordelingsforskriften § 4-1: ”Departementet fastsetter satser for infrastrukturavgifter og de spesifikke reglene for slike avgifter” -vedlegg 1.3. Kjørevegsavgiften fastsettes vanligvis i forbindelse med framleggelse av de årlige statsbudsjetter for Stortinget. Grunnlaget for endring av satsene for kjørevegsavgiften er i hovedsak den årlige prisregulering av statsbudsjettet. I den grad det blir aktuelt å endre dimensjoneringen av kjørevegsavgiften eller prinsippene for dette, vil dette bli gjenstand for egen stortingsbehandling. 6.6 Fakturering Jf. fordelingsforskriften § 4-4 og vedlegg 1.3. Jernbaneverket fakturerer alle tjenester. Fakturering skjer den 15. hver etterfølgende måned. Jernbaneforetak plikter å levere nødvendig informasjon for beregning av verdien av tjenesten. Hvis jernbaneforetak unnlater å levere nødvendig informasjon, kan JBV fastsette verdien etter eget skjønn. Når faktura er basert på egenrapportering fra jernbaneforetaket, kan Jernbaneverket kreve fremlagt underlaget for egenrapporten. Jernbaneverket kan fastsette mer detaljerte retningslinjer for fakturering. Kontaktpunkt ved spørsmål om fakturering: Jernbaneverket, Trafikk- og markedsdivisjonen Postboks 4350 2308 Hamar Jernbaneverket Network Statement 2017 Informasjon alle jernbaneforetak plikter å levere For alle tog skal fortløpende rapporteres togets bruttovekt. Utfylt vognopptak (jf. TJN kap 4, samt ADR/RID 2015 - jf. vedlegg 1.3) anses som tilfredsstillende rapportering. Vognopptaket skal leveres i elektronisk format. Betalingsbetingelser (også ved uteblitt betaling) Betaling skal finne sted per 30 dager. Det beregnes forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Jf. Forsinkelsesrenteloven - vedlegg 1.3. Ved manglende betaling fra jernbaneforetaket har Jernbaneverket rett til å trekke tilbake ruteleier som jernbaneforetaket har fått tildelt. Slik tilbakekall av ruteleie kan kun skje ved vesentlig betalingsmislighold.

1)
Jf. dir 2001/14/EC art 7.4
2)
Jf. dir 2001/14/EC art 7.5
3)
Jf. dir 2001/14/EC art 9
4)
Jf. dir 2001/14/EC art 10
5)
Jf. dir 2001/14/EC art 12
ns2017no_old/priser.1453106645.txt.gz · Sist endret: 2017/03/21 08:34 (ekstern redigering)