Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:endringslogg

Endringer / Changes 2019

Denne listen er ikke fullstendig og inneholder bare større endringer /
This list is not complete and contains only major changes

For samtlige mindre endringer / For all minor changes her / here

Link til / link to S-sirkulærer

Endringsoversikt over større endringer som foretas i / Change overview of major changes in Strekningsbeskrivelsen

Network Statement

Oversikt over større endringer for Network Statement:
Overview of major changes for Network Statement:

Gyldig fra
Valid from
Utgave
Edition
Kapittel
Chapter
Endringer
Changes
Publisert
Published
1.1.2019 Network Statement 2019 og 2020 3.4.4 Tunnelrestriksjoner / Tunnel restrictions Tekst presisering så det er samsvar med kapittel 3.4.1.1 Gardermobanen / Text clarification so it conforms to chapter 3.4.1.1 Gardermobanen 20.11.2019
16.6.2019 Network Statement 2019 og 2020 2.4 Trafikkregler /
Operational rules
Togfremføringsforskriften er erstattet av TSI-Ope (TSI Drift og trafikkstyring) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-19-564
Nye trafikkregler for jernbanenettet (TJN) utgitt av Bane NOR.
The Train Operation Regulations has been replaced by TSI-Ope (TSI Operations and Traffic Management)
New operational rules for the rail network (TJN) prepared by Bane NOR.
26.8.2019 og i
S-sirkulære 38/2019 datert 7.6.2019
1.1.2019 Network Statement 2019 og 2020 3.4.1.1 Gardermobanen Ny tekst:
Begrensninger i Romeriksporten
Det tillates ikke framføring av godstog med farlig gods i Romeriksporten når det er persontog i tunnelen.
Begrensninger i kulvert på Gardermoen stasjon
Godstog skal ikke planlegges framført gjennom kulvert på Gardermoen stasjon (Oslo Lufthavn) i den årlige ruteplanen.
Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen.
New text:
Restrictions on Romeriksporten
Freight trains carrying dangerous goods are not allowed in the Romeriksporten when there is a passenger train in the tunnel.
Restrictions on the culvert at Gardermoen station
Freight trains should not be planned through the culvert at Gardermoen station (Oslo Lufthavn) in the annual route plan.
Freight train activity shall constitute the least possible obstacle to any other train traffic stipulated in the route plan.
24.4.2019

Vedlegg:
Annexes:

Publisert
Published
Navn
Name
Endringer
Changes
19.11.2019 Stasjoner Sørumsand stasjon sportabell oppdatert / Sørumsand station track table updated
13.11.19 AST 2.3.1 Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) Kap. 14 Forsikring / Agreement on Track Access and Use of Services (ATS) ch. 14 Insurance
Tekstpresisering: Forsikringssummen skal ikke være mindre enn NOK 200 000 000 per skadetilfelle / Text clarification: The insurance sum shall not be less than NOK 200,000,000 per claim instance
13.11.19 Strekningskart Vedlegg 3.2.1 kart 4 er oppdatert / Annex 3.2.1 is updated for map 4
Dobbeltspor strekning Skeiane - Stavanger
12.11.19 Strekningskart Vedlegg 3.2.1 Nytt kart / Annex 3.2.1 New map
Baner med regulær persontrafikk / Lines with regular passenger traffic
15.10.2019 Strekningskart Vedlegg 3.2.1 side 2 er oppdatert / Annex 3.2.1 is updated for page 2
Dobbeltspor strekning Farriseidet-Porsgrunn med stasjoner, dobbeltspor strekning på Vestfoldbanen fra Kobbervik justert, nedlagte linjer og stasjoner fjernet, flere innsjøer. Symboler og innholdsfortegnelse justert.
2.10.2019 Tilknyttet nett Vedlegg 3.2.2.2 er oppdatert / Annex 3.2.2.2 is updated
2.10.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Skeiane, Stavanger, Paradis driftsbanegård
5.9.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange: Barkåker, Galleberg og Djupvik
2.9.2019 Stasjoner Leangen stasjon er oppdatert; ny skjematisk sporplan, fasiliteter og sportabeller
Leangen station is updated with new schematic track plan, facilities and track information
2.9.2019 Stasjoner Heimdal stasjon er oppdatert. Spor 3 er ferdig forlenget
Heimdal station is updated. Track 3 is extended
2.9.2019 Strekningskart Vedlegg 3.2.1 er oppdatert for strekningene i nord
Annex 3.2.1 is updated for the lines in the north
2.9.2019 Rasutsatte strekninger Vedlegg 3.4.2.3.1 er oppdatert med ras pr. år og km for perioden 2009-2018
Annex 3.4.2.3.1 is updated with annual number of landslides per route-km
26.8.2019 Kommunikasjon for ERTMS Nytt vedlegg 3.3.3.5 Kommunikasjon for ERTMS
New annex 3.3.3.5 Communication for ERTMS
21.8.2019 Tunneler Vedlegget er oppdatert med fire nye tunneler på strekningen Farriseidet - Porsgrunn, Vestfoldbanen
Tunnelene er: Storbergetunnelen, Kleivertunnelen, Nøklegårdtunnelen og Eidangertunnelen
The annex is updated with four new tunnels on Farriseidet - Porsgrunn, Vestfold line
21.6.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange: Bjørkevoll, Dalane, Helldalsmo, Helleland, Heskestad, Lyser, Sandvatn, Skorstøl, Sørli
17.6.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange: Eiterstraum, Fagerhaug, Minnesund, Ottestad, Steinsrud
6.5.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange: Bergseng, Brøttum, Fåberg, Hove, Sjoa
2.5.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Flisa, Kopperå, Stjørdal
26.4.2019 Godsterminaler Skjematisk sporplan for: / Schematic track plan for: Palmafoss (Beredskapsterminal gods / Contingency terminal freight)
15.4.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Narvik Havn Sør
15.4.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Narvik Havn Nord
15.4.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Sundland
9.4.2019 Godsterminaler Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Ganddal
9.4.2019 Tømmerterminaler Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Vestmo
5.4.2019 Stasjoner Nye stasjonssider for Stx/Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling / New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange:
Aspedammen, Bekkelaget, Berg, Bergheim, Bjørgeseter, Bolna, Braskereidfoss, Dilling, Disenå, Drivstua, Eidanger, Evanger, Fidjetun, Flisa, Fokstua, Galterud, Geithus, Gulsvik, Gvarv, Haug, Herefoss, Hol, Hval, Hølen, Ingedal, Ise, Lisleby, Marstein, Meheia, Monsrud, Nakksjø, Narvik Havn Nord, Narvik Havn Sør, Oggevatn, Onsøy, Rolvsøy, Sandbukta, Sander, Sandermosen, Sandesund, Sefrivatn Pukkverk, Selåsvatn, Skjeberg, Sokna, Straumsnes, Suldalen, Valebø, Verma, Øysteinstul
4.4.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Nelaug, Katterat, Gjøvik, Drevvatn, Svenningdal, Rombak
29.3.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Narvik, Bjørnfjell, Straumsnes, Trofors, Mosjøen, Sefrivatn, Dale, Støren
1.3.2019 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for: / New schematic track plan for: Hønefoss
26.2.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Bergen, Larvik
8.1.2019 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Flåm, Eidsvoll, Kristiansand, Lillestrøm, Voss
ns2019no/endringslogg.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)