Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:generell_informasjon

1. Generell informasjon

1.1 Innledning

Bane NOR er IF på det norske jernbanenettet og har utarbeidet og offentliggjort Network Statement 2019, den 16. utgaven.

1.2 Formål

Hensikten med Network Statement er å gi JBF og andre søkere nødvendig informasjon om tilgang til og bruk av det norske jernbanenettet, samt øvrige jernbanerelaterte tjenester som ytes til JBF.

Direktiv 2012/34/EU er gjennomført i norsk rett ved jernbaneforskriften og lisensforskriften.

Network Statement består av et hoveddokument som beskriver infrastrukturen i tillegg til de generelle betingelsene for å kunne trafikkere på jernbanenettet. Network Statement inneholder dessuten vedlegg med ytterligere detaljert informasjon.

Network Statement inneholder også nyttige linker til publikasjoner samt andre relevante internettsider.

1.3 Rettslig forankring

Kravet om å etablere Network Statement er hjemlet i jernbaneforskriften § 5-1. Nærmere krav til innholdet i Network Statement følger av jernbaneforskriften § 5-2.

Krav om tilgang til og bruk av det norske jernbanettet, herunder bruk av IFs øvrige jernbanerelaterte tjenester, følger av jernbaneforskriften.

Norske lover og forskrifter som gjelder jernbane er tilgjengelige på SJTs internettside www.sjt.no Enkelte av lovene og forskriftene er oversatt til engelsk. Disse oversettelsene er ikke offisielle. Øvrige norske lover og forskrifter er tilgjengelig på www.lovdata.no

1.4 Rettslig status

1.4.1 Generelle merknader

I henhold til norsk lovgivning er Network Statement et rent informativt dokument. Det betyr at informasjon i Network Statement ikke er juridisk bindende forpliktelser for Bane NOR.

Når AST henviser til særskilte punkter i Network Statement er ikke dette juridisk bindende forpliktelse for Bane NOR, med mindre det særskilt fremgår av AST at det er en juridisk bindende forpliktelse for Bane NOR.

Network Statement utgis på to språk – norsk og engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. Dersom det foreligger motstrid mellom den norske og engelske teksten, har den norske teksten forrang.

På flere punkter er det henvist til norsk lovgivning og til trafikkregler utgitt av Bane NOR. Deler av lovgivningen, samt trafikkreglene, er kun tilgjengelige på norsk.

1.4.2 Forpliktelser

Den informasjon Bane NOR gir i Network Statement skal være korrekt. Bane NOR påtar seg likevel intet ansvar som følge av feil.

Eventuelle feil som måtte bli avdekket i løpet av Network Statements gyldighetsperiode vil bli korrigert og kunngjort på Bane NORs nettsider som beskrevet i kapittel 1.6.2.

Bane NORs målsetting er å yte tjenester i overensstemmelse med den ytelsesbeskrivelse som er gitt i Network Statement.

Network Statement kan inneholde opplysninger om planlagte endringer i tiden etter utløpet av dokumentets gyldighetsperiode, jf. kapittel 1.6 nedenfor. Slik informasjon er ikke bindende for Bane NOR.

Network Statement henviser i en viss utstrekning til beskrivelser gitt i andre dokumenter utgitt av Bane NOR. Dersom Bane NOR skal gjennomføre endringer i slike dokumenter som berører JBF sine rettigheter eller forpliktelser, skal slike endringer sendes på høring til JBF før endringene gjennomføres.

1.4.3 Klageprosedyre

JBF og andre søkere som mener å ha blitt urettferdig behandlet, utsatt for forskjellsbehandling eller fått sine interesser krenket på annen måte, kan i henhold til jernbaneforskriften § 11-2 klage til SJT. Dette gjelder særlig beslutninger som er truffet av IF, JBF eller den som driver serviceanlegg når det gjelder:

a) utkast til og endelig versjon av Network Statement

b) kriterier som er fastsatt i Network Statement

c) fordelingsprosessen og resultatet av denne

d) avgiftsordningen

e) nivået på eller strukturen til infrastrukturavgifter som søkeren må eller kan komme til å måtte betale

f) ordninger for tilgang i samsvar med jernbaneforskriften §§ 2-1, 2-5 og 2-6

g) tilgang til tjenester, innkreving av avgifter og betaling for tjenester i samsvar med jernbaneforskriften § 12-2 og jernbaneforskriften kapittel 4

h) inngåtte rammeavtaler

Det følger av jernbaneforskriften § 11-2 (2) at SJT innen seks uker etter å ha mottatt alle relevante opplysninger skal underrette berørte parter om sin avgjørelse i saken.

1.5 Network Statements struktur

RNE har utarbeidet en felles struktur for Network Statements oppbygning og innhold (Network Statement Common Structure). Denne Network Statement er i henhold til RNEs Network Statement Common Structure.

Den siste versjonen av Network Statement Common Structure er datert 7. februar 2017 og finnes på www.rne.eu

1.6 Gyldighet og oppdateringsprosess

1.6.1 Gyldighetsperiode

Network Statement 2019 gjelder:

  • Tilgang til og bruk av infrastruktur, begrenset av Ruteplan R19
  • Behandlingen av kapasitetskrevende program for Ruteplan R19, dette gjelder også hvis behandlingen skjer før starten av Ruteplan R19

Network Statement utgis 12 måneder i forkant av den ruteplanperioden den gjelder for og er gyldig for én ruteplanperiode.
Ruteplan R19 starter søndag 9. desember 2018 og avsluttes lørdag 14. desember 2019.

Disse datoene er fastsatt i samsvar med bestemmelsene i EU-direktiv 2012/34/EU .

1.6.2 Oppdateringsprosess

Bane NOR vil, ved hjelp av et tillegg til Network Statement 2019, kunngjøre eventuelle endringer eller tilføyelser som har oppstått etter utgivelsen av denne Network Statement.

Endring av en offentlig regulering som er referert i Network Statement, vil kun være annonsert ved hjelp av et tillegg til Network Statement hvis:

  • endringen ikke er publisert i Norsk Lovtidend , samt
  • endringen kan føre til restriksjoner for bruk av jernbaneinfrastrukturen i henhold til den minste pakken med tjenester, jf. jernbaneforskriften § 4-1 – jf. kapittel 6.1.1.

1.7 Utgivelse

Network Statement 2019 med vedlegg er tilgjengelig både i papirformat og elektronisk på Bane NORs hjemmeside hvor den kan lastes ned gratis. Network Statement er til enhver tid tilgjengelig på to språk, både på norsk og på engelsk. Dokumentets innhold er det samme på begge språk. Ved uoverensstemmelse mellom de to utgavene, vil den norske teksten ha forrang.

Network Statement sendes kostnadsfritt til JBF som har inngått AST med Bane NOR.

Årlig utgivelse av Network Statement kunngjøres i Norsk Lysningsblad og i EU-tidende.

1.8 Kontakter

1.8.1 Bane NOR

Bane NOR kan på forespørsel gi JBF nærmere informasjon om emner nevnt i Network Statement 2019.

Bane NORs kontaktadresse:

Bane NOR
Postadresse Postboks 4350, N-2308 HAMAR
Besøksadresse Posthuset, Biskop Gunnerus’ gate 14, 0185 Oslo
E-post network.statement@banenor.no
Internett www.banenor.no

1.8.2 OSS, Norge

Jernbaneinfrastrukturledere og jernbanekapasitetstildelingsmyndigheter i EUs medlemsland har i samarbeid opprettet en OSS funksjon som fungerer som et nettverk av kundekontaktpunkter innenfor rammen av RNE. I hensikt av å søke om infrastrukturkapasitet i et internasjonalt jernbanenettverk, kan et JBF ta kontakt med en OSS, som vil starte hele den internasjonale koordineringsprosessen.

OSS vil på bakgrunn av kontakt med et JBF og etter et møte med involverte ledere:

1. Koordinere håndteringen av kapasitetskrevende søknader for hver forespurte, internasjonale banestrekning innenfor RNE, på en slik måte at søknadene blir korrekt inkludert i den årlige kapasitetsfordelingsprosessen.

2. Forestå og ivareta kundens optimale infrastrukturkapasitet for hele den internasjonale infrastrukturen. Koordinering av denne prosessen utføres hovedsakelig via simulering med RNEs PCS-system.

Bane NORs OSS:

Bane NOR
Postadresse Postboks 4350, N-2308 HAMAR
Besøksadresse Posthuset, Biskop Gunnerus’ gate 14, 0185 Oslo
E-post oss@banenor.no
Telefon 05280/+47 22 45 50 00

1.8.3 OSS, internasjonalt

Link til internasjonale OSS: http://www.rne.eu/organisation/oss-c-oss/

1.9 Godskorridorer

I 2010 fastsatte Europaparlamentet og Rådet regler for etablering av et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt, bestående av internasjonale godskorridorer. Hensikten er å oppnå pålitelig og god kvalitet på jernbanefrakttjenester for å kunne konkurrere med andre transportformer.

Hovedmålet med å initiere forordning 913/2010/EU var å forbedre de tjenester som tilbys av IF til internasjonale fraktoperatører. Flere tiltak har bidratt til etableringen av korridorenes konsept: første jernbanepakke, TEN-T (Trans-European Transport Network) program, et samarbeid mellom medlemsstatene og direktemeldinger innenfor rammen av ERTMS, samt utplassering av TAF TSI (Tekniske Spesifikasjoner for Interoperabilitet for Telematikk Søknader om Frakt).

Gjennom forordningen ønsker EU å handle i følgende hovedområder tilsvarende prosessen med harmonisering:

  • bedre koordinering mellom IF
  • forbedre vilkårene for tilgang til infrastruktur
  • garantere godstog tilstrekkelig prioritet
  • forbedre intermodalitet langs korridorer

For å nå disse målene har EU etablert ni internasjonale godstogkorridorer (RFC) i EUs jernbanenett, se http://www.rne.eu/rail-freight-corridors/

En detaljert beskrivelse av godskorridor 3 - ScanMed RFC, som Bane NOR er deltaker i, er tilgjengelig på ScanMed RFC

1.10 RailNetEurope – internasjonalt samarbeid mellom infrastrukturforvaltere

RailNet Europe (RNE) ble opprettet i januar 2004 etter initiativ fra en rekke europeiske IF og JBF. En nonprofit organisasjon av IF og JBF, som er dedikert til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen.

RNE målsetninger
RNE er forpliktet til å legge til rette for internasjonal trafikk på den europeiske jernbaneinfrastrukturen. RNE gir støtte til JBF i deres internasjonale virksomhet (både gods- og persontog) og arbeider for å øke effektiviteten av IFs prosesser. RNE spiller, som en transeuropeisk forening, en sentral rolle i å oppmuntre industrien til å følge harmoniserte, transparente og ikke-diskriminerende regler i den internasjonale jernbanevirksomheten.

Medlemmene av RailNetEurope samarbeider om å harmonisere internasjonale jernbanetransportforhold og innføring av en tydeligere bedriftstilnærming for å fremme europeisk jernbanevirksomhet på tvers av Europa, til fordel for hele jernbaneindustrien.

RNE oppgaver
RNE arbeider daglig med å forenkle, harmonisere og optimalisere internasjonale jernbaneprosesser med europeiske ruter, salg (inkludert Network Statements), trafikkstyring og etter-salgstjenester (for eksempel rapportering). Disse oppgavene blir utført av fire faste arbeidsgrupper og av ad hoc prosjektgrupper koordinert av RNEs hovedkontor, som har base i Wien i Østerrike. RNEs internasjonale arbeidsgrupper og styre streber etter å realisere sømløse grenseoverskridende jernbanetjenester over hele Europa, som felles standarder for datautveksling, forenkling av interpersonlig kommunikasjon mellom trafikksentraler samt prosedyrer rundt tidtabeller og nye togbaneprodukter.

Samordning av godskorridorer
RNE har, etter utgivelsen av Rail Freight forordning 913/2010 for et europeisk jernbanenett for konkurransedyktig frakt, i tillegg fått mandat til å bli tjenesteleverandør samt leverandør for ekspertstøtte for korridororganisasjoner innen områdene utvikling, driftsmetoder, prosesser og utvikling av driftsverktøy. I 2014 ble dette mandatet utvidet for å oppnå en sterkere harmonisering av de ulike godskorridorenes implementeringstilnærminger. Nå inkluderer også RNEs oppgaver å sikre at harmoniserte prosesser og verktøy blir benyttet hos de ulike korridorene til fordel for både JBF og søkere som ikke er JBF, så vel som infrastrukturforvaltere som er en del av flere godskorridorer. Godskorridorene deltar også i RNE generalforsamling og de har blitt tilbudt assosiert medlemskap i RNE. RNE gir også støtte til sine medlemmer når det gjelder etterlevelse av det europeiske juridiske rammeverket. I tillegg rendyrkes og harmoniseres IT-verktøy samtidig som RNEs egne IT-systemer gradvis rulles ut over hele Europa.

RNE nettverk
RailNetEurope er foreløpig et partnerskap av 35 IF som er medlemmer, assosierte medlemmer eller kandidatmedlemmer. Totalt representerer deres jernbanenett over 230 000 km.

1.10.1 OSS

Europeiske IF og kapasitetstildelingsorganer som utgjør RNE har etablert et nettverk av OSS som opererer som kontaktpunkt for kunder innen RNE.

ONE Europe - ONE Service
RNE har etablert ett OSS kontaktpunkt i hvert medlemsland. Hver kunde kan velge sitt OSS kontaktpunkt ved behov når det gjelder internasjonale jernbanetjenester.

Kunder av RNEs medlemmer, som tilbyr internasjonale jernbanetjenester, kan gjøre bruk av RNEs OSS-tjenester.

Et nettverk av kontaktpunkter veileder kunder gjennom hele spekteret av prosedyrer: nettverkstilgang, planlegging av effektiv internasjonal jernbanetransport, internasjonal togbaneadministrasjon (ITPM) og gjennomgang av medarbeider ytelsen etter togdrift. Responstidene har blitt standardisert på et kundevennlig nivå – måloppnåelse på disse tjenestenivåer testes.

OSS-eksperter fra salg og ruteplan forener sin kompetanse på disse feltene for å betjene kunder sammen med OSS-kontaktpunkter.

IT-verktøy kan bistå søkere ved å gi prisanslag for bruk av jernbaneinfrastruktur, for å koordinere internasjonale baneforespørsler, bestillings- og leveringsprosesser, samt å spore internasjonale tog i sanntid.

Liste over OSS kontaktpersoner er tilgjengelig på: www.rne.eu/organisation/oss-c-oss/

1.10.2 RNE Verktøy

På hjemmesiden til RailNetEurope finnes informasjon om systemene (verktøyene) nedenfor:

Path Coordination System (PCS) PCS (tidligere Pathfinder) er et system for søknad om og koordinering av internasjonale ruteleier. http://pcs.rne.eu
Charging Information System (CIS) CIS (tidligere EICIS) er et system for levering av prisinformasjon i henhold til kundens behov. http://cis.rne.eu/
Train Information System (TIS) TIS(tidligere Europtrails) er et system som gir sanntids informasjon om internasjonale tog http://tis.rne.eu/
ns2019no/generell_informasjon.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)