Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2019no:infrastruktur

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2019no:infrastruktur [2019/08/26 08:45]
wesase [3.3.3.3 Kommunikasjonssystemer]
ns2019no:infrastruktur [2019/12/12 13:41] (nåværende versjon)
wesase [3.3.3.4 System for automatisk hastighetsovervåkning]
Linje 217: Linje 217:
 Jf. [[https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​Kapittel_5|Trafikkregler for jernbanenettet,​ kapittel 5]]    – [[vedlegg:​trafikkstyringssystemer|vedlegg 3.3.3.2]] Jf. [[https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​Kapittel_5|Trafikkregler for jernbanenettet,​ kapittel 5]]    – [[vedlegg:​trafikkstyringssystemer|vedlegg 3.3.3.2]]
  
-== 3.3.3.2.1 Strekninger med fjernstyring ​==+== 3.3.3.2.1 Strekninger med fjernstyrte driftsformer ​==
  
-Fjernstyring er et system som overvåker ​trafikken elektronisk. I fjernstyringssentralen får togleder, som overvåker trafikken på lange strekninger,​ dvs. over flere stasjoner, informasjon om hvor toget befinner seg. De fleste jernbanestrekninger i Norge er med fjernstyring. ​+Fjernstyring er systemer der trafikken ​overvåkes og styres ​elektronisk ​fra en fjernstyringssentral. I fjernstyringssentralen får togleder, som overvåker trafikken på lange strekninger,​ dvs. over flere stasjoner, informasjon om hvor toget befinner seg. \\
  
-Dekningskart – jf. vedlegg 3.3.3.2.+De fleste jernbanestrekninger i Norge er med fjernstyring. \\ 
 +De to driftsformene med fjernstyring er: 
 + 
 +  * Strekning med fjernstyring 
 +  * Strekning med ERTMS 
 + 
 +På strekning med fjernstyring gis kjøretillatelse ved kjørsignal i hovedsignal. Ombordansvarlig i persontog har ansvar for å verifisere kjørsignal,​ jf. TJN punkt 6.8 nr. 4 https://​orv.banenor.no/​orv/​doku.php?​id=tjn:​Kapittel_6,​ og må ha strekningskunnskap og kompetanse til dette. 
 + 
 +På strekning med ERTMS gis kjøretillatelse til fører i togets ombordutrustning (DMI). 
 + 
 +Dekningskart – jf. vedlegg 3.3.3.4.
  
 == 3.3.3.2.2 Strekninger uten fjernstyring == == 3.3.3.2.2 Strekninger uten fjernstyring ==
Linje 241: Linje 251:
 === 3.3.3.4 System for automatisk hastighetsovervåkning === === 3.3.3.4 System for automatisk hastighetsovervåkning ===
  
-Strekninger ​med fjernstyring ​på jernbanenettet er utstyrt med system ​for hastighetsovervåkning. De to systemene i bruk på jernbanenettet er ATC og ERTMS.+Strekning ​med fjernstyring ​og strekning med ERTMS har automatisk hastighetsovervåkning,​ og tog må være utstyrt med ombordutstyr ​for hastighetsovervåkningen for å kunne kjøre ​på strekningene.
  
-ATC vil på sikt bli erstattet av ERTMS som system for hastighetsovervåkning.+**På strekning med fjernstyring: ​ATC** = Automatic Train Control ​
  
-**ATC** = Automatic ​Train Control+**På strekning med ERTMS: ETCS** = European ​Train Control ​System ​
  
-**ERTMS** = European Rail Traffic Management System 
  
 == 3.3.3.4.1 ATC == == 3.3.3.4.1 ATC ==
  
-Dersom tog passerer rødt signal ​aktiverer ​ATC-systemet ​togets ​nødbrems som stopper togetDersom hastighetsbegrensningene skulle overskrides gis det et varselsignal ​lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres. Ca. 90 % av alle ATC-strekninger har delvis ATC-utrustning (DATC), hvilket innebærer at hastighetsovervåking kun skjer ved signaler. Ca. 10 % av alle ATC-strekninger har fullstendig ATC-utrustning (FATC), hvilket innebærer kontinuerlig hastighetsovervåking+Den del av signalanlegget på strekning med fjernstyring som overvåker togets hastighet og aktiverer togets ​bremser dersom hastigheten overstigesATC kan være FATC (fullstendig hastighetsovervåkning) eller DATC (delvis hastighetsovervåkning). DATC har funksjonalitet begrenset til kjøring mot hovedsignal ​«Stopp», hastighet over første sporveksel i innkjørtogveien,​ enkelte hastigheter over avvikende sporveksler i utkjørtogvei,​ samt eventuelle midlertidige hastighetsnedsettelser innkodet i baliser utlagt for formålet. 
 + 
 +Ca. 90 % av alle ATC-strekninger har delvis ATC-utrustning (DATC).\\ 
 +Ca. 10 % av alle ATC-strekninger har fullstendig ATC-utrustning (FATC). ​
  
 Strekningsoversikt for ATC – jf. [[vedlegg:​system_for_automatisk_hastighetsovervaking|vedlegg 3.3.3.4]] ​ Strekningsoversikt for ATC – jf. [[vedlegg:​system_for_automatisk_hastighetsovervaking|vedlegg 3.3.3.4]] ​
  
-== 3.3.3.4.2 ERTMS Nivå 2 ==+== 3.3.3.4.2 ERTMS Nivå 2 (ETCS) ​==
  
-På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra signalanlegget ​via GSM-R. I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget. ​Det gis et varselsignal i lokomotivets førerrom og hastigheten reduseres dersom hastighetsbegrensningene skulle ​overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp. ​+På strekninger med ERTMS Nivå 2 mottar toget kjøretillatelse og hastighetsprofil fra sikringsanlegget ​via GSM-R. I normalt kjøremodus (FS/OS) tillater ikke systemet tog å kjøre uten at kjøretillatelse er mottatt av toget. ​Toget bremses automatisk hvis tillatt hastighet ​overskrides. Dersom toget skulle passere kjøretillatelsens sluttpunkt (EoA), vil toget bremses til stopp. ​ 
  
-**FS** = Full Supervision+**FS** = Full Supervision ​(Full overvåkning)
  
-**OS** = On-Sight+**OS** = On-Sight ​(På sikt)
  
-**EoA** = End of Authority+**EoA** = End of Authority ​(Sluttpunkt for kjøretillatelse)
  
 Strekningsoversikt for ERTMS – jf. vedlegg 3.3.3.4. Strekningsoversikt for ERTMS – jf. vedlegg 3.3.3.4.
  
 For å hindre feil på akseltellere må kun hjul som er kompatible med ERA/​ERTMS/​033281 brukes. For å hindre feil på akseltellere må kun hjul som er kompatible med ERA/​ERTMS/​033281 brukes.
-Dette gjelder både Infrastruktur (entreprenører- arbeidsmaskiner) og Trafikk (foretagende). 
  
 ===== 3.4 Restriksjoner på trafikken ===== ===== 3.4 Restriksjoner på trafikken =====
Linje 325: Linje 336:
  
 ==== 3.4.4 Tunnelrestriksjoner ==== ==== 3.4.4 Tunnelrestriksjoner ====
-  * Det tillates ikke transport av “FARLIG GODS”, ihht RID forskrift, fareklasser 1-9 i Romeriksporten +  * Det tillates ikke transport av “FARLIG GODS”, ihht RID forskrift, fareklasser 1-9 i Romeriksporten ​når det er persontog i tunnelen. 
-  * Det tillates ​ikke transport av “FARLIG GODS”, ihht RID forskrift, fareklasser 1-9 i kulvert på Gardermoen stasjon.+  * Godstog skal ikke planlegges framført gjennom ​kulvert på Gardermoen stasjon ​(Oslo Lufthavn) i den årlige ruteplanen\\ Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen. 
  
 For å minimalisere utslipp av eksos i tunnel, anbefales fører å legge opp til mest mulig jevn kjøring. For å minimalisere utslipp av eksos i tunnel, anbefales fører å legge opp til mest mulig jevn kjøring.
Linje 413: Linje 425:
 I tilfeller hvor infrastruksturen skades, vil systemet bli benyttet for å vurdere hvem som er ansvarlig for skaden. ​ I tilfeller hvor infrastruksturen skades, vil systemet bli benyttet for å vurdere hvem som er ansvarlig for skaden. ​
  
-Systemet er tilgjengelig via et WEB-grensesnitt som heter FleetONE, ved behov for tilgang, ​http://​hsd.jbv.no/​FleetOne/ ​ og trykk på «Register» oppe i høyre hjørne.+Systemet er tilgjengelig via et WEB-grensesnitt som heter FleetONE, ved behov for tilgang, ​https://hsd.opm.jbv.no/​FleetOne/​ og trykk på «Register» oppe i høyre hjørne.
  
 JBF har ansvar for at alle tog/vogner er registrert med en RFID i henhold til gjeldene prinsipper for oppbygging av RFID. Dette for identifisering av vogner i overvåkingssystemet,​ og dermed en entydig og rask varsling til togselskapene ved hjulslag og/eller lagerskade. Det er særlig kritisk for rask respons fra togleder til tog ved høy hjulslag alarm. JBF har ansvar for at alle tog/vogner er registrert med en RFID i henhold til gjeldene prinsipper for oppbygging av RFID. Dette for identifisering av vogner i overvåkingssystemet,​ og dermed en entydig og rask varsling til togselskapene ved hjulslag og/eller lagerskade. Det er særlig kritisk for rask respons fra togleder til tog ved høy hjulslag alarm.
ns2019no/infrastruktur.1566809151.txt.gz · Sist endret: 2019/08/26 08:45 av wesase