Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:endringslogg

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:endringslogg [2019/09/05 10:12]
wesase [Tabell]
ns2020no:endringslogg [2020/01/10 08:50] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 19: Linje 19:
  
  
-^ Gyldig fra \\ //Valid from// ​ ^ Utgave \\ //​Edition// ​          ^ Kapittel \\ //​Chapter// ​                      ​^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ Publisert \\ //​Published// ​                             ^ +^ Gyldig fra \\ //Valid from// ​ ^ Utgave \\ //​Edition// ​          ^ Kapittel \\ //​Chapter// ​                                              ​^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ^ Publisert \\ //​Published// ​                             ^ 
-| 16.6.2019 ​                    | Network Statement 2019 og 2020  | 2.4 Trafikkregler / \\ //​Operational rules// ​ | Togfremføringsforskriften er erstattet av TSI-Ope (TSI Drift og trafikkstyring) https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-06-19-564 \\  Nye trafikkregler for jernbanenettet (TJN) utgitt av Bane NOR.\\ //The Train Operation Regulations ​ has been replaced by TSI-Ope (TSI Operations and Traffic Management)// ​ //New operational rules for the rail network (TJN) prepared by Bane NOR.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.8.2019 og i \\  S-sirkulære 38/2019 datert 7.6.2019 ​ | +| 15.12.2019 ​                   | Network Statement 2020 og 2021  | 6.3.1  Den minste pakken med tjenester \\ //Minimum access package// ​ | Tabell «Kombitog Alnabru-Brattøra - 44 TEU (et tog) (2020-priser)» ble endret 20.12.2019. Bakgrunnen for endringen var en beregningsfeil i eksempelet, der det ble beregnet rabatt for underutnyttede strekninger for Oslo lokal og øvrige strekninger,​ der den kun skal gjelde for øvrige strekninger. Implementeringsrabatten for 2020 ble også inkludert i eksempelet, i stedet for å henvise til implementeringsrabatten for 2021. \\ //Table «Combination train Alnabru-Brattøra – 44 TEU (one train) (2020 charges)” was changed on 20.12.2019. The reason for the change was a calculation error in the example, where a discount for underused sections was calculated for Oslo local and other sections, when it should only apply to the other sections. The implementation discount for 2020 was also included in the example, instead of referring to the implementation discount for 2021.// ​                                                            | 20.12.2019 ​                                             | 
-| 11.7.2019 ​                    | Network Statement 2020          | 6.3 Priser / //​Tariffs// ​                     | ** Priser oppdatert** \\  Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester i forbindelse med SSB sin offentliggjøring av kostnadsindeks for vegvedlikehold for Q2-2019. De nye satsene for 2020 er oppdatert. ​ \\  **Charges updated** \\ //Index adjustment of Bane NOR's prices for rail services in connection with the SSB publication of cost index for road maintenance for Q2-2019. The new rates for 2020 have been updated.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.7.2019 \\ Kunngjøring på Kundeportalen 11.7.2019 ​    | +| 1.1.2019 ​                     | Network Statement 2019 og 2020  | 3.4.4 Tunnelrestriksjoner / //Tunnel restrictions// ​                  | Tekst presisering så det er samsvar med kapittel 3.4.1.1 Gardermobanen / //Text clarification so it conforms to chapter 3.4.1.1 Gardermobanen// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.11.2019 ​                                             | 
-| 11.7.2019 ​                    | Network Statement 2020          | 6.5 Ytelsesordning / //​Performance scheme// ​  ​| ** Priser oppdatert** \\  Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester i forbindelse med SSB sin offentliggjøring av kostnadsindeks for vegvedlikehold for Q2-2019. De nye satsene for forsinkelser og innstillinger for  2020 er oppdatert. \\ **Charges updated** \\ //Index adjustment of Bane NOR's prices for rail services in connection with the SSB publication of cost index for road maintenance for Q2-2019. The new rates for delays and cancellations for 2020 have been updated.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.7.2019 \\ Kunngjøring på Kundeportalen 11.7.2019 ​    | +| 16.6.2019 ​                    | Network Statement 2019 og 2020  | 2.4 Trafikkregler / \\ //​Operational rules// ​                         | Togfremføringsforskriften er erstattet av TSI-Ope (TSI Drift og trafikkstyring) https://​lovdata.no/​dokument/​SF/​forskrift/​2012-06-19-564 \\  Nye trafikkregler for jernbanenettet (TJN) utgitt av Bane NOR.\\ //The Train Operation Regulations ​ has been replaced by TSI-Ope (TSI Operations and Traffic Management)// ​ //New operational rules for the rail network (TJN) prepared by Bane NOR.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.8.2019 og i \\  S-sirkulære 38/2019 datert 7.6.2019 ​ | 
-| 1.1.2019 ​                     | Network Statement 2019 og 2020  | 3.4.1.1 Gardermobanen ​                        ​| **Ny tekst:** \\ //​Begrensninger i Romeriksporten//​ \\ Det tillates ikke framføring av godstog med farlig gods i Romeriksporten når det er persontog i tunnelen.\\ //​Begrensninger i kulvert på Gardermoen stasjon// \\ Godstog skal ikke planlegges framført gjennom kulvert på Gardermoen stasjon (Oslo Lufthavn) i den årlige ruteplanen. \\ Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen. \\ **New text:** \\  //​Restrictions on Romeriksporten//​ \\ Freight trains carrying dangerous goods are not allowed in the Romeriksporten when there is a passenger train in the tunnel. \\    //​Restrictions on the culvert at Gardermoen station// \\ Freight trains should not be planned through the culvert at Gardermoen station (Oslo Lufthavn) in the annual route plan. \\ Freight train activity shall constitute the least possible obstacle to any other train traffic stipulated in the route plan.  | 24.4.2019 ​                                              |+| 11.7.2019 ​                    | Network Statement 2020          | 6.3 Priser / //​Tariffs// ​                                             | ** Priser oppdatert** \\  Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester i forbindelse med SSB sin offentliggjøring av kostnadsindeks for vegvedlikehold for Q2-2019. De nye satsene for 2020 er oppdatert. ​ \\  **Charges updated** \\ //Index adjustment of Bane NOR's prices for rail services in connection with the SSB publication of cost index for road maintenance for Q2-2019. The new rates for 2020 have been updated.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.7.2019 \\ Kunngjøring på Kundeportalen 11.7.2019 ​    | 
 +| 11.7.2019 ​                    | Network Statement 2020          | 6.5 Ytelsesordning / //​Performance scheme// ​                          ​| ** Priser oppdatert** \\  Indeksjustering av Bane NORs priser på jernbanetjenester i forbindelse med SSB sin offentliggjøring av kostnadsindeks for vegvedlikehold for Q2-2019. De nye satsene for forsinkelser og innstillinger for  2020 er oppdatert. \\ **Charges updated** \\ //Index adjustment of Bane NOR's prices for rail services in connection with the SSB publication of cost index for road maintenance for Q2-2019. The new rates for delays and cancellations for 2020 have been updated.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31.7.2019 \\ Kunngjøring på Kundeportalen 11.7.2019 ​    | 
 +| 1.1.2019 ​                     | Network Statement 2019 og 2020  | 3.4.1.1 Gardermobanen ​                                                ​| **Ny tekst:** \\ //​Begrensninger i Romeriksporten//​ \\ Det tillates ikke framføring av godstog med farlig gods i Romeriksporten når det er persontog i tunnelen.\\ //​Begrensninger i kulvert på Gardermoen stasjon// \\ Godstog skal ikke planlegges framført gjennom kulvert på Gardermoen stasjon (Oslo Lufthavn) i den årlige ruteplanen. \\ Framføringen av godstog skal være til minst mulig hinder for annen togtrafikk fastsatt i ruteplanen. \\ **New text:** \\  //​Restrictions on Romeriksporten//​ \\ Freight trains carrying dangerous goods are not allowed in the Romeriksporten when there is a passenger train in the tunnel. \\    //​Restrictions on the culvert at Gardermoen station// \\ Freight trains should not be planned through the culvert at Gardermoen station (Oslo Lufthavn) in the annual route plan. \\ Freight train activity shall constitute the least possible obstacle to any other train traffic stipulated in the route plan.  | 24.4.2019 ​                                              |
  
 **Vedlegg:​**\\ **Vedlegg:​**\\
Linje 31: Linje 33:
  
 ^ Publisert \\ //​Published// ​ ^ Navn \\ //​Name// ​                                          ^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^ ^ Publisert \\ //​Published// ​ ^ Navn \\ //​Name// ​                                          ^ Endringer \\ //​Changes// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^
 +| 19.11.2019 ​                 | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **[[stasjoner:​sorumsand|Sørumsand stasjon]]** sportabell oppdatert / //​Sørumsand station track table updated// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
 +| 13.11.19 ​                   | [[vedlegg:​AST|AST]] ​                                       | **2.3.1 Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)** Kap. 14 Forsikring / //Agreement on Track Access and Use of Services (ATS) ch. 14 Insurance// ​ \\ Tekstpresisering:​ Forsikringssummen skal ikke være mindre enn NOK 200 000 000 //per skadetilfelle// ​ / Text clarification:​ The insurance sum shall not be less than NOK 200,000,000 //per claim instance// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +| 13.11.19 ​                   | [[vedlegg:​strekningskart|Strekningskart]] ​                 | **Vedlegg 3.2.1 kart 4 er oppdatert ** /  //Annex 3.2.1 is updated for map 4//  \\  Dobbeltspor strekning Skeiane - Stavanger ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 +| 12.11.19 ​                   | [[vedlegg:​strekningskart|Strekningskart]] ​                 | **Vedlegg 3.2.1 Nytt kart  ** /  //Annex 3.2.1 New map//  \\  Baner med regulær persontrafikk / //Lines with regular passenger traffic// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
 +| 15.10.2019 ​                 | [[vedlegg:​strekningskart|Strekningskart]] ​                 | **Vedlegg 3.2.1 side 2 er oppdatert ** /  //Annex 3.2.1 is updated for page 2//  \\  Dobbeltspor strekning Farriseidet-Porsgrunn med stasjoner, dobbeltspor strekning på Vestfoldbanen fra Kobbervik justert, nedlagte linjer og stasjoner fjernet, flere innsjøer. Symboler og innholdsfortegnelse justert. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +| 2.10.2019 ​                  | [[vedlegg:​tilknyttet_nett|Tilknyttet nett]] ​               | Vedlegg 3.2.2.2 er oppdatert /  //Annex 3.2.2.2 is updated// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +| 2.10.2019 ​                  | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | Ny skjematisk sporplan for: / //New schematic track plan for:// Skeiane, Stavanger, Paradis driftsbanegård ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
 | 5.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **Nye stasjonssider for Stx/​Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling** / //New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange:// ​ Barkåker, Galleberg og Djupvik ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | | 5.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **Nye stasjonssider for Stx/​Stasjoner uten planlagt passasjerutveksling** / //New station pages for Stx/ Station without scheduled passenger exchange:// ​ Barkåker, Galleberg og Djupvik ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
 | 2.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **[[stasjoner:​leangen|Leangen stasjon]] er oppdatert;​** ny skjematisk sporplan, fasiliteter og sportabeller \\ //Leangen station is updated with new schematic track plan, facilities and track information// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | | 2.9.2019 ​                   | [[stasjoner:​stasjoner start|Stasjoner]] ​                   | **[[stasjoner:​leangen|Leangen stasjon]] er oppdatert;​** ny skjematisk sporplan, fasiliteter og sportabeller \\ //Leangen station is updated with new schematic track plan, facilities and track information// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
ns2020no/endringslogg.1567678373.txt.gz · Sist endret: 2019/09/05 10:12 av wesase