Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:kapasitetsfordeling

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
ns2020no:kapasitetsfordeling [2018/12/03 13:49]
wesase [4.6.2 Tilbakelevering av ruteleier fra JBF til Bane NOR]
ns2020no:kapasitetsfordeling [2019/02/05 12:05] (nåværende versjon)
wesase [Tabell]
Linje 25: Linje 25:
 Skjematisk plan som viser prosessen og dens underområder:​ Skjematisk plan som viser prosessen og dens underområder:​
  
-{{:​ns2020no:​ns_kap._4_kapasitetsfordeling.png?​800|}} 
  
 +{{:​ns2020no:​kapasitetsfordeling_ny.png?​800|}}
 ==== 4.2.1 Langsiktig kapasitetsutredning og -planlegging ==== ==== 4.2.1 Langsiktig kapasitetsutredning og -planlegging ====
  
Linje 184: Linje 184:
 | **Behov for terminalkapasitet,​ herunder** \\ • Ønsket laste- og lossetid\\ • Behov for terminalfasiliteter (enderampe/​siderampe m.m.)\\ • Behov for løfteutstyr\\ • Ønsket ståtid i terminal mellom lasting og lossing ​ |             ​| ​         |  x                |                | | **Behov for terminalkapasitet,​ herunder** \\ • Ønsket laste- og lossetid\\ • Behov for terminalfasiliteter (enderampe/​siderampe m.m.)\\ • Behov for løfteutstyr\\ • Ønsket ståtid i terminal mellom lasting og lossing ​ |             ​| ​         |  x                |                |
 | **Behov for hensettingskapasitet**\\ • Hensettingsområde \\ • Type togsett (lengde)\\ • Antall togsett\\ • For Drammen og Lodalen skal det oppgis tidspunkt og antall timer pr år                                       ​| ​ x          |  x       ​| ​ x                |  X             | | **Behov for hensettingskapasitet**\\ • Hensettingsområde \\ • Type togsett (lengde)\\ • Antall togsett\\ • For Drammen og Lodalen skal det oppgis tidspunkt og antall timer pr år                                       ​| ​ x          |  x       ​| ​ x                |  X             |
-| **Behov for tilgang til togvarmeanlegg (varmepost) i forbindelse med hensetting av tog ""​)** \\ • Lokasjon\\ • Spenning\\ • Antall\\ • Ukedager og klokkeslett ​                                                         |             |          ​| ​                  ​|                |+| **Behov for tilgang til togvarmeanlegg (varmepost) i forbindelse med hensetting av tog ""​)** \\ • Lokasjon\\ • Spenning\\ • Antall\\ • Ukedager og klokkeslett ​                                                         |  ​x ​         ​| ​ ​x ​       ​x ​               |  x             |
  
  
Linje 504: Linje 504:
  
 Frigitt infrastrukturkapasitet søkes på som ad hoc søknad. Bane NOR vil gjennomføre en prosess for tildelingen som innebærer at alle søkere som har interesse av å bruke infrastrukturkapasiteten får lik mulighet til å søke på denne. Frigitt infrastrukturkapasitet søkes på som ad hoc søknad. Bane NOR vil gjennomføre en prosess for tildelingen som innebærer at alle søkere som har interesse av å bruke infrastrukturkapasiteten får lik mulighet til å søke på denne.
- \\+ 
 Følgende prinsipper og kriterier gjelder for slike tildelinger: ​ Følgende prinsipper og kriterier gjelder for slike tildelinger: ​
  
Linje 520: Linje 520:
   * gi en skriftlig begrunnelse til søkerne om Bane NORs beslutning om tildeling og hvor det fremgår at tildeling er foretatt i henhold til de oppstilte prinsippene og kriteriene for tildelingen,​ herunder hvilke vurderinger som ligger til grunn for tildelingen   * gi en skriftlig begrunnelse til søkerne om Bane NORs beslutning om tildeling og hvor det fremgår at tildeling er foretatt i henhold til de oppstilte prinsippene og kriteriene for tildelingen,​ herunder hvilke vurderinger som ligger til grunn for tildelingen
  
 +
 +===== 4.7 Spesialtransporter og farlig gods =====
 +
 +==== 4.7.1 Spesialtransporter ====
 +
 +Søker plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport,​ enten i ordinært tog eller som ekstratog.
 +
 +Spesialtransporter er definert i Ordliste/​Definisjoner.
 +
 +=== 4.7.1.1 Frister for søknad om spesialtransporter ===
 +
 +Spesialtransporter skal i størst mulig utstrekning meldes inn i kapasitetsfordelingsprosessen dersom de på grunn av lastens størrelse eller andre forhold kan få konsekvenser for infrastrukturkapasiteten på den aktuelle strekningen.
 +
 +Søknad om spesialtransport utenom kapasitetsfordelingsprosessen sendes til: spesialtransporter@banenor.no ​
 +
 +For slike søknader må det forventes lengre saksbehandlingstid enn fem virkedager.
 +
 +=== 4.7.1.2 Hjelpeverktøy ved behandling av søknad om spesialtransport ===
 +
 +Hjelpeverktøy ved behandling av søknad om spesialtransporter er en tilleggstjeneste,​ jf. kapittel 5.4.3.1.
 +
 +==== 4.7.2 Farlig gods ====
 +=== 4.7.2.1 Farlig gods i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen ===
 +I kapasitetsfordelingsprosessen legger Bane NOR til grunn at alle godstog fører farlig gods.
 +
 +===4.7.2.2 Farlig gods ved togframføring ===
 +JBF skal informere Bane NOR om all transport av farlig gods i henhold til TJN kapittel 4.
 +
 +===== 4.8 Særskilte tiltak i tilfelle av driftsforstyrrelser =====
 +
 +Jf. jernbaneforskriften § 10-4.
 +
 +I tilfelle av driftsforstyrrelser er det i Bane NOR og JBF sin felles interesse hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon,​ punktlighet og regularitet. Mulige tiltak for å oppnå dette er prioritering av tog, innstilling av tog og omdirigering av tog.
 +
 +==== 4.8.1 Prinsipper ====
 +God punktlighet og regularitet er viktige forutsetninger for Bane NOR og JBF sitt omdømme og økonomi, og er en avgjørende forutsetning for optimal kapasitetsutnyttelse. ​
 +
 +En avgjørende forutsetning for god punktlighet er at avtalte planforutsetninger overholdes, jf. pkt. 4.2.1.1.1. Dette er spesielt viktig i Østlandsområdet og rundt Bergen, Stavanger og Trondheim hvor togproduksjonen er stor og utnyttelsen av kapasiteten i jernbanenettet er høy. Dette skal ivaretas i den operative ruteplanleggingen.
 +
 +Kritisk forsinkelse i kapasitetsmessig sammenheng vil variere med de forskjellige banestrekninger,​ og avhenger av en rekke forhold som avstander mellom kryssingsspor,​ kryssingssporenes lengde, type sikringsanlegg osv, samt kapasitetsutnyttelse og rutetekniske forutsetninger.
 +Av ovennevnte rutetekniske årsaker er kritisk forsinkelse i Osloområdet fastsatt til forsinkelse som overskrider 3 minutter.
 +
 +=== 4.8.1.1 Prioriteringsregler ved uregelmessigheter i togtrafikken ===
 +Hensikten med prioriteringsregler er å gi føringer som gir enhetlig agering og dermed forutsigbarhet i avvikshåndteringen. ​
 +
 +Togleder skal dog med basis i erfaring og helhetlig vurdering sørge for at trafikken snarest mulig normaliseres (generell avviksreduksjon).
 +
 +Togleder skal i nødvendig utstrekning sørge for samhandling og korresponderende prioriteringer med øvrige berørte toglederområder. Dette er spesielt viktig for tog som kjøres i transitt gjennom Osloområdet.
 +
 +Ansvarlige i trafikkområdene skal, i samarbeide med aktuelle JBF, i nødvendig utstrekning utarbeide aksjonskort for enhetlig håndtering av større avvik i trafikken.
 +
 +Detaljerte prioriteringsregler fastsettes samtidig med den enkelte ruteplan.
 +
 +==== 4.8.2 Retningslinjer ved driftsforstyrrelser ====
 +Følgende retningslinjer er gitt til bruk for Bane NORs operative togledelse for hurtigst mulig å gjenopprette forutsatt togproduksjon i tilfelle av driftsforstyrrelser.
 +
 +=== 4.8.2.1 Operative retningslinjer ved forsinkelser ===
 +
 +Som utgangspunkt gjelder prinsippet om at tog som er i rute skal holdes i rute. 
 +
 +Hensynet til turneringen av kjøretøy og turneringens betydning for gjennomføring av ruteplanen medfører at dette prinsippet tidvis må fravikes.
 +
 +De nærmere retningslinjene for fravik har sammenheng med den til enhver tid gjeldende ruteplan og utgis av Bane NOR i umiddelbar forkant av hver ny rutetermin. JBF blir gjort kjent med den planlagte utformingen av disse retningslinjene under sin deltakelse i kapasitetsfordelingsprosessen.
 +
 +=== 4.8.2.2 Togleders adgang til å fravike de operative retningslinjene på grunn av lokale forhold ===
 +Togleder kan fravike operative retningslinjer når dette anses berettiget. Eksempler på slike situasjoner kan være følgende:
 +
 +  * når bruk av retningslinjene kan føre til større fare eller skade, for eksempel fordi tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake blir stående på et punkt på linjen hvor det er eksponert for ras
 +  * når bruk av retningslinjene kan føre til ytterligere driftsforstyrrelser,​ for eksempel hvis tog som etter retningslinjene skal holdes tilbake vil bli stoppet på et punkt på linjen hvor det ikke uten vanskelighet kan starte opp igjen (sterk stigning, glatte skinner, fare for å snø inne mv.)
 +  * når JBF ber om det og fraviket verken kan få konsekvenser for andre JBF  eller for planlagte / pågående infrastrukturarbeider
 +
 +=== 4.8.2.3 Særlige tiltak i tilfelle forstyrrelser ===
 +Jf. jernbaneforskriften § 10-4.
 +
 +Det fremgår av jernbaneforskriften § 10-4 at dersom det oppstår forstyrrelser i togtrafikken på grunn av tekniske feil eller ulykker skal Bane NOR treffe alle nødvendige tiltak for å gjenopprette den normale situasjonen,​ samt i hvilke andre situasjoner Bane NOR kan eller skal foreta tiltak som følge av forstyrrelser,​ herunder at Bane NOR kan trekke tilbake infrastrukturkapasitet og rekvirere JBF sitt kjøretøy for å gjenonopprette den normale situasjonen. ​
 +
 +Ved bruk av rekvisisjonsretten godtgjøres netto driftsrelaterte kostnader bare i den utstrekning årsaken til avviket som foranlediget rekvisisjonen ikke ligger hos det JBF som er gjenstand for rekvisisjon eller noen vedkommende svarer for.
 +
 +Kostnadene for bruk av Bane NORs rekvisisjonsrett belaste den som er årsak til forstyrrelsen i togtrafikken.
 +
 +==== 4.8.3 Forutsette problemer ====
 +Jf. jernbaneforskriften § 9-5.
 +
 +Forutsette problemer i form av redusert infrastrukturkapasitet skal løses ut fra de samme prioriteringskriterier som ved overbelastet infrastruktur,​ dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten har prioritet fremfor andre tog.
 +
 +Bane NOR og involverte JBF kan i fellesskap bli enige om en annen løsning.
 +
 +==== 4.8.4 Uforutsette problemer ====
 +Jf. jernbaneforskriften § 9-5.
 +
 +Ved innskrenket infrastrukturkapasitet gjelder samme prioriteringskriterier som når infrastrukturen er blitt erklært overbelastet,​ dog slik at arbeidstog som fremføres i den hensikt å bidra til å gjenopprette den innskrenkede infrastrukturkapasiteten,​ har prioritet fremfor disse.
 +
 +For strekninger og avvikssituasjoner der Bane NOR har utarbeidet aksjonskort,​ følges disse med mindre alle involverte parter i fellesskap blir enige om en annen løsning.
 +
 +Med ”innskrenket infrastrukturkapasitet” forstås at det ikke er mulig å gjennomføre den for strekningen forutsatte togproduksjon,​ for eksempel fordi fjernstyringen på strekningen er falt ut, sporveksler ikke kan benyttes eller kun et spor er farbart på dobbeltsporet strekning.
 +
 +===== 4.9 Fordeling av kapasitet i serviceanlegg =====
 +
 +Fordeling av kapasitet i serviceanlegg er beskrevet i kap. 5.3.
  
ns2020no/kapasitetsfordeling.1543844969.txt.gz · Sist endret: 2018/12/03 13:49 av wesase