Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2020no:tjenester

Innholdsfortegnelse

5. Tjenester

5.1 Innledning

Jf. jernbaneforskriften kapittel 4.

I dette kapittelet beskrives hvilke tjenester Bane NOR tilbyr sine kunder. Kapittelet er strukturert på samme måte som oversikten over tjenester i jernbaneforskriften kapittel 4. Disse tjenestene er inndelt i følgende kategorier:

 • Den minste pakken med tjenester
 • Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse
 • Tilleggstjenester
 • Ekstratjenester

JBF sin bruk av tjenestene er regulert av Bane NORs til enhver tid gjeldende standardvilkår. Disse standardvilkårene fremgår av AST vedlegg 1. Se vedlegg 2.3.1 AST, vedlegg 1 Standardvilkår

I tillegg til disse tjenestene leverer Bane NOR en rekke andre tjenester til JBF. I punkt 5.6 er det gitt informasjon om hvilke andre tjenester Bane NOR til enhver tid stiller til disposisjon til JBF. Denne informasjonen utgjør ikke en rettslig bindende forpliktelse for Bane NOR. Det at en tjeneste er benevnt i punkt 5.6 innebærer ikke at JBF har krav på at Bane NOR stiller tjenesten til disposisjon for JBF. Bane NOR bestemmer hvilke andre tjenester som til enhver tid skal tilbys til JBF. For at JBF skal ha rett til å bruke slike andre tjenester må det følge av en særskilt avtale mellom Bane NOR og JBF.

5.2 Den minste pakken med tjenester

Jf. jernbaneforskriften § 4-1.

JBF får tilgang til den minste pakken med tjenester ved å inngå AST med Bane NOR.

Den minste pakken med tjenester omfatter følgende:

a) behandling av søknader om infrastrukturkapasitet
b) retten til å bruke kapasitet som tildeles
c) bruk av jernbaneinfrastruktur, herunder sporveksler og sporkryss
d) trafikkstyring, herunder signalgiving, regulering, ekspedering samt kommunikasjon og framskaffelse av informasjon om togtrafikk
e) bruk av strømforsyningsutstyr for kjørestrøm, der dette er tilgjengelig
f) alle andre opplysninger som er nødvendige for iverksetting eller drift av tjenesten det er tildelt kapasitet for – dette omfatter blant annet elektroniske kunngjøringer, grafiske ruter og trafikkregler som utgis av Bane NOR, dog begrenset til de strekninger vedkommende JBF har tillatelse til å trafikkere.

Trafikkstyring som nevnt i bokstav d), inkluderer også kommunikasjon mellom tog (fører) og trafikkstyringssentral (togleder) samt trafikkstyrer på betjente stasjoner (togekspeditører) via GSM-R-telefon. Annen bruk av GSM-R-telefon er ekstratjeneste. Eventuelle kostnader forbundet med trafikkstyring på eller bemanning av stasjoner på strekning med togmelding (ikke-fjernstyrte strekninger) i forbindelse med kjøring av så vel ordinære tog som ekstratog, er omfattet av den minste pakken med tjenester.

Når det gjelder bruk av strømforsyningsutstyr etter bokstav e) får JBF rett til å benytte dette der slikt finnes ved å inngå AST med Bane NOR. Informasjon om hvilke deler av jernbanenettet som har kontaktledningsanlegg, se kapittel 3.3.2.6.

5.2.1 GSM-R-utrustning til kjøretøy

JBF er selv ansvarlige for å framskaffe GSM-R utrustning og påse at dette blir korrekt installert i sitt kjøretøy. GSM-R utrustningen må være i overensstemmelse med retningslinjene som er gitt i vedlegg 3.3.3.3. For lokførers terminal stilles det krav i.h.t. UIC EIRENE om 8W cabradio med utvendig antenne montert og ekstern strømforsyning.

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.2.2 Bane NORs elektroniske distribusjonssystem

JBF er selv ansvarlige for å knytte seg til Bane NORs distribusjonssystem for kunngjøringer (FIDO) og anskaffe utstyr som er beregnet til å motta kunngjøringene fra Bane NOR (PC eller nettbrett). Tilknytningen skal kunne motta kunngjøringer før avgang fra utgangsstasjon og underveis der det er mulig å motta signaler fra internett eller mobilnett.

Se Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) kapittel 1 og 2.

Kontaktpunkt: fido@banenor.no

5.2.3 Grafiske ruter

Grafiske ruter kan vederlagsfritt lastes ned fra kundeportalen på Bane NORs nettside: http://www.banenor.no/kundeportal/ruter-og-sportilgang/

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.3 Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

JBF har etter søknad rett til tilgang til serviceanlegg som Bane NOR driver, og tjenester som ytes i disse, som beskrevet i jernbaneforskriften § 4-2.

For tilgang til og tjenester i serviceanlegg som ikke drives av Bane NOR, må JBF henvende seg til den som driver serviceanlegget. Tilgang til spor som Bane NOR forvalter frem til andres serviceanlegg er en del av den minste pakken med tjenester, jf. kapittel 5.2.

Network Statement inneholder informasjon om Bane NORs og andres serviceanlegg.

Tjenester som beskrevet i jernbaneforskriften § 4-2 omfatter følgende:

5.3.1 Tilgang til serviceanlegg

Jf. jernbaneforskriften § 4-2 skal den som driver serviceanlegg gi tilgang, herunder sportilgang, til alle JBF på ikke-diskriminerende vilkår, til følgende anlegg og tjenester som ytes i disse:

5.3.1.1 Stasjoner for passasjerer

Tjenesten gir JBFs passasjerer tilgang til publikumsarealer i stasjonsbygninger og andre anlegg. Publikums¬arealer omfatter blant annet plattformtak og leskur til alminnelig bruk for de reisende, oppholdsrom, vrimlehaller, venterom og toaletter, samt adkomst til servicebygg, plattformer og parkeringsplasser. Personperronger for av- og påstigning er en del av jernbaneinfrastrukturen etter jernbaneforskriften § 4-1 c) og er omfattet av den minste pakken med tjenester, også når personperrong ligger i tilslutning til eller er tilknyttet en stasjon med passasjerer. Det samme gjelder adkomstveier for passasjerer, herunder adkomst for gående passasjerer ved adkomst og avreise, samt sikkerhets- og teknisk utstyr på stasjoner som er knyttet til betjening av jernbaneinfrastrukturen.

Stasjonstjenester omfatter alle tjenester/elementer forbundet med/henførbare til driften og vedlikeholdet av stasjonen, så som utvendig og innvendig renhold, korrektivt og forebyggende utvendig og innvendig vedlikehold, utvendig og innvendig belysning, annen elektro (herunder plattformvarme), drift og vedlikehold av tekniske anlegg (for eksempel heis, ventilasjonsanlegg, oppvarming, alarmsystemer), vaktmestertjenester, egne og innkjøpte vaktholdtjenester, brøyting og strøing av plattformer og tilkomstarealer, vedlikehold av grøntanlegg og parkeringsplasser etc.

Stasjonstjenester omfatter også formidling av reiseinformasjon og egnede arealer for billettsalg. Oppramsingen er ikke uttømmende. Stasjonstjenestenes innhold vil variere fra stasjon til stasjon avhengig av standard, størrelse mv. Fasilitetene på hver enkelt stasjon er beskrevet i vedlegg 3.6.1.2 Stasjoner

Bane NOR definerer standard mv. på stasjonene i samsvar med reguleringene i AST punkt 9.1.5 Togselskapene kan ikke reservere seg mot enkelte av tjenestelementene/noen av fasilitetene som tilbys/leveres på den enkelte stasjon.

5.3.1.2 Godsterminaler

Tjenesten består i trafikkstyring (styring av tog-/lokomotiv-/vognbevegelser, samt lastebiler inne på terminalen); utstedelse av lisens til operatører for å utføre servicetjenester på terminalen; IKT-løsninger (herunder TOS); feiing og rydding samt øvrig renhold av terminalområdet; vedlikehold av spor, kontaktledning, signalanlegg og annet teknisk utstyr; aksess-/gatekontroll og annet vakthold; utvendig belysning og annen elektro (herunder sporvekselvarme); snøbrøyting/strøing (brøyting av spor, brøyting og strøing av lastegater og areal til lagring av lastbærere).

Oppramsingen er ikke uttømmende. Terminaltjenestenes innhold vil variere fra terminal til terminal avhengig av standard, størrelse mv. Det skilles videre mellom to kategorier godsterminaler, på den ene side kombi-/vognlastterminaler, og på den annen side tømmerterminaler.

Dersom IF har tilpasset godsramper for lasting og lossing av gods er disse en del av jernbaneinfrastrukturen etter jernbaneforskriften § 4-1 c) og er omfattet av den minste pakken med tjenester, også når godsrampe ligger i tilslutning til eller er tilknyttet en godsterminal.

Der terminalspor eies av Bane NOR gjelder tilgangstjenesten også bruken av terminalsporene.

Bane NOR leverer selv ikke tjenester til skifting inne på terminalen og/eller til lasting og lossing av godstogene. Bane NOR har imidlertid forhåndsgodkjent terminaloperatører for levering av skifte-, laste- og lossetjenester. JBF må selv kontrahere med en av de prekvalifiserte operatørene/leverandørene av terminaltjenester. Omfang av og innhold i tjenestetilbudet varierer fra terminal til terminal.

Opplysninger om hvilke leverandører som er på terminalene er beskrevet i her https://www.banenor.no/kundeportal/jernbanen-i-norge/infrastruktur/godsterminaler/

Godsterminalenes ankomstspor er åpne for tog hele døgnet, alle årets dager. Terminalenes åpningstider for inn- og utekspedering av gods, herunder inn- og utkjøring av biler, kan variere.

Eierskap til havneterminaler med jernbaneforbindelse er opplyst for den enkelte havn.

For ytterligere informasjon om godsterminalene og hvilke tjenester som ytes ved disse – se kapittel 3.6.2. samt vedlegg 3.6.2.1.

5.3.1.3 Skiftestasjoner og skifteanlegg

JBF får rett til å benytte Bane NORs skifteområder ved å inngå AST med Bane NOR. Dette omfatter også tilgang til skifteområdet.

Sikkerhets- og teknisk utstyr på skiftestasjoner og skifteanlegg er en del av jernbaneinfrastrukturen etter kapittel 5.2 og omfattes av den minste pakken med tjenester.

For nærmere informasjon om skifteområdet – se vedlegg 3.6.3.2

5.3.1.4 Hensettingsspor

JBF får tilgang til hensettingsspor og hensettingsområder ved å inngå AST med Bane NOR. Behovet for hensetting fastsettes gjennom den årlige kapasitetsfordelingsprosessen.

Tjenesten omfatter «parkering» av så vel person- som godstog. Hensetting av godstogmateriell prises foreløpig ikke. Bane NOR vil i dialog med jernbaneforetakene finne praktiske løsninger. Hensetting (dvs parkering) av persontog blir priset til selvkost inklusive en rimelig fortjeneste.

Kjørestrøm skal ikke benyttes ved hensetting, med mindre hensettingsområdet ikke har togvarmepost tilpasset materiellet.

For nærmere informasjon om lokalisering av og eierskap til hensettingsspor, kontakt oss@banenor.no Informasjon om hensettingsspor – se vedlegg 3.6.3.2

Togmateriell som foreløpig er vurdert for klatrevennlighet

 • Klatrevennlig materiell kan ikke stå under spenningssatt kontaktledning uten riktig områdesikring, jf. TRV om gjerder.
  Vurdering av klatrevennlighet på togmateriell er relevant for krav til gjerding og sikring av hensettingsområder.
 • TRV har oversikt over vurdert togmateriell.
  Per i dag 7 stk:
EL 18 Ikke klatrevennlig, se også EH-012458-118
Traxx BR Ikke klatrevennlig, se også EH-012458-119
Di8 Klatrevennlig, se også EH-012458-308
Tp 74/75 Ikke klatrevennlig, se også EH-012458-401
Tp 69 D/G/H Klatrevennlig, se også EH-012458-469
Tp71 Ikke klatrevennlig, se også EH-012458-471
Tp73 Ikke klatrevennlig, se også EH-012458-473
5.3.1.4.1 Bruk av sidespor for lagring av kjøretøy

5.3.1.4.1.1 Korttidslagring
JBF som har behov for spor til lagring av kjøretøy som benyttes i JBFs daglige og regelmessige drift skal melde inn dette behovet i kapasitetsfordelingsprosessen, jf. kapittel 4.

5.3.1.4.1.2 Langtidslagring
JBF som har behov for sporplass til langtidslagring av kjøretøy skal ta behovet opp med OSS, oss@banenor.no

En forespørsel bør ledsages av følgende opplysninger:

 • behov for sporplass målt i meter
 • eventuelt behov for tilleggstjenester (f. eks. elektrisk kraft til togoppvarming)
 • foretrukket lagringssted
 • aksellast

5.3.1.5 Vedlikeholdsanlegg

5.3.1.5.1 Driftsbanegårder

En driftsbanegård er det sporområdet som utgjør et vedlikeholdsanlegg, samt innretninger, anlegg, funksjoner og tjenester, herunder ramper og plattformer, som er å anse som en del av vedlikeholdsanlegget og som har direkte sammenheng med drift av anlegget.

JBF gis rett til å benytte spor frem til driftsbanegårder ved å inngå AST med Bane NOR. JBF har etter søknad til Bane NOR rett til å bruke Bane NORs driftsbanegårder og eventuelle tjenester Bane NOR yter der.

For nærmere informasjon om driftsbanegårder, se vedlegg 3.6.3.2

5.3.1.5.2 Verksteder

Verkstedene i Norge, som forestår reparasjoner på kjøretøy, eies av Bane NOR. En oversikt over samtlige verksted finnes i vedlegg 5.3.1.5.2.
Mantena er ansvarlig for operativ plan og produksjon på verkstedene som er listet opp nedenfor.

For informasjon om verkstedene, produksjonsutstyr, tjenestene samt kontaktinformasjon, se vedlegg 5.3.1.5.2

De syv største verkstedene/bygg som administreres av Bane NOR Eiendom er:

5.3.1.5.2.1 Bergen
Verkstedet i Bergen ligger i stasjonsområdet og utfører vedlikehold, reparasjoner og modifikasjoner på motorvogn Type 69 samt klargjøring, lettere vedlikehold og inspeksjoner på langdistansetog. I sommersesongen utføres planlagt vedlikehold på materiell som trafikkerer Flåmsbana. Mer informasjon om verkstedet i Bergen finnes i vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.5.2.2 Grorud
Verkstedet på Grorud, Oslo vedlikeholder og reparerer elektriske lokomotiver, diesellokomotiver/skiftelokomotiver. Mer informasjon om verkstedet på Grorud finnes i vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.5.2.3 Kvaleberg
Verkstedet Kvaleberg i Stavanger utfører alt planlagt og korrektivt vedlikehold på type 72. Herunder: boggibytte, hjulbytte og annet tyngre vedlikehold. Det utføres også lettere servicevedlikehold på type 7 vogner, sovevogner ved behov. Mer informasjon om verkstedet på Kvaleberg finnes i vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.5.2.4 Lodalen
Verkstedet i Lodalen, Oslo utfører driftspausebasert vedlikehold, reparasjoner av lok el-18, motorvogner type 73/73B, flytoget type 69G og 71, personvogner. I tillegg kan verkstedet vaske, tine, dreie og løfte enkeltvogner, lokomotiv og 71/73. Mer informasjon om verkstedet i Lodalen finnes i vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.5.2.5 Marienborg
Verkstedet på Marienborg ligger ca. 2 km sør for Trondheim Sentralstasjon. Driftsbanegården ligger i tilknytning til stasjonen. Det utføres driftspausebasert vedlikehold og reparasjoner for dieselmotorvogner Type 92 og Type 93, diesellok Di 4, personvogner tilhørende Nordlandsbanen samt komponentproduksjon. Mer informasjon om verkstedet på Marienborg finnes i vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.5.2.6 Skien
Verkstedet i Skien ligger ved jernbanestasjonen. Vedlikeholdshallen og driftsbanegården har togvaskemaskin, løftebukker, traverskran, toalettømmeanlegg samt tine- og spyle muligheter. Mer informasjon om verkstedet i Skien finnes i vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.5.2.7 Sundland
Verkstedet på Sundland i Drammen har vedlikeholdshaller med løftebukker, traverskraner, vognvaskemaskin, toalettømmeanlegg og utfører hjuldreiing, tining, utvendig vask og veiing av materiell. Mer informasjon om verkstedet på Sundland finnes i vedlegg 3.6.3.2.

5.3.1.6 Andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg

Vedlegg med oversikt over tjenester i andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg – se vedlegg 3.6.5.

5.3.1.7 Havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet

Bane NOR tilbyr ingen havnetjenester.

Oversikt over havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet, se vedlegg 3.6.2.3 Havneterminaler.

5.3.1.8 Avlastningstjenester

Avlastningsanlegg for beredskapsterminaler.

Vilkår for bruk av beredskapsterminal:

a) Hovedformål med beredskapsterminal er laste- og losse virksomhet for godstog i tilfeller hvor godstog ikke kan nå bestemmelsesterminal på grunn av uforutsette hendelser.

b) Sekundært kan beredskapsterminal benyttes til andre formål. Vilkår for sekundærbruk er at virksomhet som benytter beredskapsterminalen skal stille området disponibelt med frist på 4 timer etter melding om at terminalen skal benyttes til hovedformålet.

c) Bruker av terminalen skal dekke Bane NORs kostander for drift og vedlikehold av beredskapsterminal om ikke annet er avtalt. Kostnader som er aktuelle å fakturere er variable, og skal dekke drift og vedlikehold som følge av bruk (herunder snøbrøyting, asfaltering/grusing og reparasjon av skader).

Tilgangsvilkår for jernbaneforetak til laste og losseområder på Bane NORs godsterminaler, utover tildelte ruteleier gjennom ruteplanprosess, er følgende:

 • Avtale om sportilgang har som vilkår at data skal utveksles med Bane NORs terminaloperasjon system (TOS)
 • Jernbaneforetak som gjør bruk av tjenester på Bane NORs intermodale godsterminaler må ha avtale med terminaloperatør som innehar gyldig tilgangsavtale med Bane NOR. Informasjon om prosess for å bli godkjent terminaloperatør finnes her: https://www.banenor.no/kundeportal/bli-jernbaneforetak-eller-terminaloperator/terminaloperator/
 • Terminaloperatør er forpliktet gjennom tilgangsavtale å dekke kostander som er forbundet med bruk av terminalområder. Eksempel på slike kostnader er: snørydding, vedlikehold av lastegater, energi(strøm), driftskostnader i forbindelse med IKT systemer herunder terminaloperasjon system(TOS) og gate operasjon system(GOS)
 • Terminaloperatør er forpliktet gjennom tilgangsavtale å bruke Bane NORs TOS og GOS på Bane NORs godsterminaler
 • Øvrige bestemmelser finnes i terminalhåndboken som finnes her https://orv.banenor.no/terminalhandboken/doku.php

Tilgangsvilkår for skifteanlegg på Sundland og Alnabru er del av godsterminal. Sundland skifteområde er tilknyttet Holmen og Nybyen godsterminal. Alnabru er tilknyttet Alnabru godsterminal. Tilgangsvilkår til disse skifteområdene er:

 • Tildelt ruteleie gjennom ruteplanprosess
 • Jernbaneforetak som benytterskifteanlegg blir belastet terminalavgift ( linke til pris terminalavgift)

Tilgangsvilkår Vatnestrøm godsterminal( privat) https://www.iveland.kommune.no/naeringsareal.294732.no.html

5.3.1.9 Påfyllingsanlegg for drivstoff

JBF får rett til å benytte jernbaneinfrastruktur frem til påfyllingsanlegg for drivstoff der slikt finnes, ved å inngå AST med Bane NOR. JBF har etter søknad rett til forsyning av drivstoff i slike anlegg som forvaltes av Bane NOR og som er i drift.

En oversikt over påfyllingsanlegg for drivstoff er gitt i vedlegg 3.6.5.

For bruk av anlegg eiet av Bane NOR, kontakt OSS, oss@banenor.no

5.3.2 Levering av tjenester i serviceanlegg

5.3.2.1 Skiftetjenester

Bane NOR tilbyr for tiden ikke skifting. Hvis behov, kan Bane NOR formidle kontakt med virksomhet som kan foreta skifting.
Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.3.2.2 Andre tjenester på serviceanlegg

Bane NOR kan ved anmodning vurdere å tilby andre tjenester på serviceanlegg.

5.4 Tilleggstjenester

Dersom Bane NOR yter noen av tilleggstjenestene som er beskrevet i jernbaneforskriften § 4-4, skal Bane NOR yte disse til JBF dersom JBF søker om dette.

For å få tilleggstjenester som ytes av andre enn Bane NOR, må JBF henvende seg til den som yter tjenesten.

Tilleggstjenester som Bane NOR tilbyr omfatter følgende:

5.4.1 Kjørestrøm (elektrisk energi til togdrift)

Jf. jernbaneforskriften § 4-4 (1) bokstav a).

Bane NOR sørger for energiforsyning til togdrift, inkludert kjøp av energi til togdrift og salg av denne energien videre til JBF. Elektrisk energi tilbys alle JBF som ber om det. Bane NOR leverer omformet, elektrisk energi til togframføring gjennom sin enhet Energi.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bane NOR konsesjon for omsetning av elektrisk energi til det nasjonale norske jernbanenettet.

Beregning av elektrisk energiforbruk ved togdrift kan gjennomføres enten ved hjelp av energimålere i traksjonsenhetene, eller ved hjelp av innrapporterte fremførte bruttotonnkilometer og nøkkeltall for omregning av bruttotonnkilometer til energiforbruk. Nøkkeltallene varierer med flere faktorer, herunder type traksjonsmateriell, strekning og trafikkmønster.

Prinsippene og kravene knyttet til avregning og beregning av pris for elektrisk energi til togdrift er gitt i « Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi». Disse gir en samlet oversikt over hvordan levert energi skal avregnes og hvordan energikostnadene skal fordeles. Dessuten angir dokumentet krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering.

Gjeldende versjon av ” Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi er tilgjengelig via kundeportalen til Bane NOR: http://www.banenor.no/kundeportal/jernbanen-i-norge/tjenester-og-priser/tilleggstjenester/strom-til-togframforing/ eller direkte på https://trv.jbv.no/energiavregning/Bane_NORs_standardvilk%C3%A5r_for_avregning_av_16_2/3_Hz_energi

5.4.2 Tjenester for tog

5.4.2.1 Forvarming av passasjertog

Jf. jernbaneforskriften § 4-4 (1) bokstav b).

Bane NOR tilbyr JBF tilgang til varmeposter for forvarming av tog. Informasjon om togvarmeposter og togvarmeanlegg vil fremgå av egne tabeller for respektive stasjoner, jf. vedlegg 3.6.1.2

Følgende tilkoblingstyper benyttes:

 • For 1000 V-system: Kontakttype i.h.t. UIC 552
 • For 400 V-system: Kobling i.h.t. UIC 554-1 plate IV, kontakttype 463-6 med pilotkontakt
 • 1x230V
 • 3x230V

Behov for varmeposter meldes inn i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen – se kapittel 4.2.1.1.2. Ved behov for etablering av nye varmeposter kontakt OSS.

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

5.4.2.2 Vannfylling på tog

5.4.2.2.1 Vannfylling på tog (drikke- og vaskevann for passasjerene)

For oversikt over stasjoner og driftsbanegårder med mulighet for vannfylling – jf. vedlegg 3.6.5.

Behov for tilgang til vannposter meldes inn i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen – se kapittel 4.2.1.1.2.

5.4.2.2.2 Vannfylling på tog (store mengder på kort tid)

For oversikt over stasjoner med mulighet for hurtig fylling av store mengder vann – jf. vedlegg 3.6.5 og 3.6.1.2. Behov for tilgang til vannstender under togframføring meldes inn i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen – jf. kapittel 4.2.1.1.2.

5.4.2.3 Håndtering av avfall fra toaletter

For nærmere informasjon om håndtering av avfall fra toaletter – se vedlegg 3.6.5.

5.4.3 Tjenester i forbindelse med spesialtransporter og farlig gods

Jf. jernbaneforskriften § 4-4 (1) bokstav c).

5.4.3.1 Tjenester i forbindelse med spesialtransporter

Bane NOR gir JBF mulighet til å verifisere hvorvidt en spesialtransport er gjennomførbar gjennom å simulere transporten i et dataverktøy.

Kontaktpunkt: Bane NORs spesialtransportfunksjon, spesialtransporter@banenor.no

5.4.3.2 Tjenester i forbindelse med transport av farlig gods

Bane NOR tilbyr ingen særskilte tjenester relatert til transport av farlig gods.

ADR/RID-regelverket gir nærmere retningslinjer for transport av farlig gods, og er tilgjengelig på: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/

For mer informasjon om RID, se OTIF: www.otif.org

5.4.4 Andre tilleggstjenester

5.5 Ekstratjenester

Dersom Bane NOR yter noen av ekstratjenestene som er beskrevet i jernbaneforskriften § 4-5, skal Bane NOR yte disse til JBF dersom JBF søker om dette.

For å få ekstratjenester som ytes av andre enn Bane NOR, må JBF henvende seg til den som yter tjenesten.

Ekstratjenester som opplistet i jernbaneforskriften § 4-5, omfatter følgende:

5.5.1 Adgang til telekommunikasjonsnett

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav a).

Bane NOR tilbyr ikke adgang til andre telekommunikasjonsnett enn de som benyttes i forbindelse med fremføring av tog, jf. punkt 5.2.

5.5.2 Fremskaffelse av tilleggsopplysninger

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav b).

JBF som har behov for informasjon utover den som følger av Network Statement og andre tilgjengelige kilder, kontakt OSS: oss@banenor.no

5.5.3 Teknisk kontroll av rullende materiell

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav c).

Bane NOR tilbyr normalt ikke teknisk kontroll av rullende materiell, men kan unntaksvis gjøre det, for eksempel når trafikk skal igangsettes etter hendelse eller lignende ved gjenopptakelse av trafikk. Hvis behov, ta kontakt med oss@banenor.no

5.5.4 Billettsalg på stasjoner for passasjerer

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav d).

Bane NOR tilbyr ikke billettsalg på stasjoner for passasjerer, men tilbyr mulighet for leie av areal til billettsalg og/eller billettautomater.

5.5.5 Omfattende vedlikeholdstjenester

Jf. jernbaneforskriften § 4-5 (1) bokstav e).

Bane NOR tilbyr ikke omfattende vedlikeholdstjenester som leveres i vedlikeholdsanlegg beregnet for høyhastighetstog eller andre typer rullende materiell som krever særskilte anlegg.

5.5.6 Andre tjenester

I dette kapitlet gis det oversikt over hvilke andre tjenester Bane NOR yter til JBF og som ikke er omfattet av jernbaneforskriften kapittel 4. For at JBF skal ha rett til å bruke slike andre tjenester må det følge av særskilt avtale mellom Bane NOR og JBF.

5.5.6.1 Redningstog

Det er stasjonert et togsett i Lodalen (ved Oslo S) for inntransport av redningsmannskaper til skadested og evakuering av skadde og uskadde togpassasjerer ut til samlingssted i forbindelse med brann, havari mv. Toget vil betjene det sentrale østlandsområdet.

Beredskap på høyfjellstrekningen på Bergensbanen består av redningstog.

Avtaler:

 • Det foreligger avtale med Geilo Røde Kors for utstyr, mannskap og GPS-løyper vinterstid.
 • Finse 1222 – Avtale om innlosjering og forpleining i en krise- og beredskapssituasjon.
 • Vatnahalsen Hotell – Avtale om innlosjering og forpleining i en krise- og beredskapssituasjon.
 • Avtale med lokale brannvesen langs banen om opplæring og utstyr for jording av kontaktledningsanlegget.

I tillegg er det stasjonert en beredskapsvogn i Mo i Rana. Den tilhører Berging og Beredskap men driftes av Bane NOR personell i Mo i Rana.

Bruk av redningstoget besluttes av redningsetaten i samarbeid med togleder og iverksettes av Bane NORs operative togledelse.

5.5.6.2 Berging av havarert togmateriell

Bane NOR har etablert bergingstjeneste på strekninger Bane NOR forvalter som skal benyttes ved havari/uhell på materiell som medfører at kjøreveien blir sperret.

Bane NOR har en avtale med kvalifisert bergingsvirksomhet og bærer kostnaden for beredskapen. Togleder har myndighet til å rekvirere bergingsselskapet. Ved bergingsoppdrag vil den som forårsaker skaden eller utløser oppdraget, få regning i form av et regresskrav fra Bane NOR i hvert enkelt tilfelle.

JBF bes om at nødvendig teknisk informasjon for berging av materiell, for eksempel beskrivelse av løftepunkter, bremsesystemer og elektrisk anlegg mm, blir videreformidlet til det selskap som innehar kontrakt med JBF om bergingstjenester.

Dersom det ønskes nærmere opplysninger om bergingstjenester, kontakt Bane NOR: oss@banenor.no

5.5.6.3 Brannvisitasjonstog

Bane NOR kan påta seg å kjøre brannvisitasjonstog etter tog som representerer antennelsesrisiko utover det normale. Bestilling av brannvisitasjonstog foretas samtidig med søknad om infrastrukturkapasitet og til samme adresse – jf. kapittel 4 pkt. 4.2.1.1.2.

Flakvogner for kjøring av redningskjøretøy på jernbanelinjen er plassert i Bergen og på Voss.

5.5.6.4 Tankvogn med vann for slukking av brann langs jernbanelinjen

Bane NOR kan velge å ha stående vannvogner på stasjoner nær strekninger hvor det erfaringsmessig er antennelsesrisiko utover det normale og tilgangen på vann kan være vanskelig.

Vannvogn/container er plassert på Alnabru, Hønefoss, Ål, Myrdal, Voss, Hamar, Dombås og Støren. Det er også vannvogn på Ofotbanen, stasjonert i Narvik.
Vannvogn er bestilt og under bygging for beredskap på Dunderland.

5.5.6.5 Snøryddingslokomotiv

Bane NOR har vinterstid stasjonert diesellokomotiv på Myrdal stasjon på Bergensbanen, primært med tanke på snørydding. Snøkoordinator er stasjonert på Finse i vintersesongen.

På Nordlandsbanen er det ikke stasjonert snøryddingslokomotiv. Dette kan rekvireres på kort tid fra Hamar. På Dunderland finnes en Beilhack snøfreser.

5.5.6.6 Assistanselokomotiv

Vy har stasjonert diesellokomotiv Di8 på Ål stasjon og i Bergen på Bergensbanen for assistanse ved maskinhavari, utfall av kjørestrøm mv.

5.5.6.7 Opplæringstjenester

Norsk jernbaneskole er etablert på Grorud med moderne undervisningsfasiliteter samt en rekke tekniske øvingsanlegg.
Skolen leverer opplæringstjenester til hele jernbanesektoren:

 • Norsk jernbaneskole forestår grunnutdanningen av togekspeditører (trafikkstyrere) og grunn- og etterutdanning av togledere i Bane NOR.
 • Læretiden for offentlige, jernbanefaglige lærefag koordineres fra et eget opplæringskontor. Opplæringskontoret er uavhengig av Norsk jernbaneskole, men leier kontorplass i skolens lokaler. Dette gjelder fag som banemontør, signalmontør, elektriker, energimontør mv. Grunnutdanningen (VG 1 og VG 2) tilbys i det offentlige skoleverket (på videregående skoler). Den praktiske læretiden skjer i private virksomheter, mens praktisk-teoretisk opplæring knyttet til læretiden gjennomføres ved Norsk jernbaneskole. Tilleggsutdanning som kontaktledningsmontør tilbys også.
 • Skolen leverer grunnleggende utdanningsmoduler og opplæring i trafikksikkerhet innen alle jernbanefag
 • Skolen tilbyr 3 måneders opplæringsprogram innen signalfag for ingeniører med bachelor- og mastergrad. Skolen samarbeider med Järnvägskolan i Sverige og andre aktører når det gjelder jernbanefaglig etter- og videreutdanning.
 • Skolen tilbyr introduksjonskurs for administrativt ansatte innen jernbane, en grunnleggende introduksjon til hvordan jernbanen i Norge fungerer og hvilke aktører som finnes.
 • Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring av ”Hovedsikkerhetsvakt”. Funksjonen ”Hovedsikkerhetsvakt” er beskrevet nærmere i togframføringsforskriften, vedlegg 1.3.
 • Skolen tilbyr for øvrig en rekke korte etter-utdanningskurs for de ulike faggruppene i jernbanesektoren innen elektrofag, herunder signalfag, høyspenning, lavspenning, banefag og toglederopplæring. I tillegg tilbys tverrfaglige og sikkerhetsrelaterte kurs.

Kontakt for ytterligere informasjon:

Norsk jernbaneskole
Østre Aker vei 256 (Jernkroken)
0976 OSLO

Sentralbord: 224 57 890
E-post skolen: post@njskole.no
Hjemmeside: www.jernbaneskolen.no

5.5.6.8 Transport av gods til veiløse plasser

I henhold til etablert praksis kan Bane NOR gjennomføre sporadiske godstransporter til veiløse plasser langs Bergensbanen og Flåmsbanen, forutsatt at det ikke finnes jernbaneforetak som ønsker å gjennomføre transportene på kommersiell basis.

For mer informasjon om transportene, kontakt oss@banenor.no

5.5.6.9 Utleie av lokaler, bygninger og arealer

Bane NOR eier et større antall bygninger som ikke benyttes eller er knyttet til jernbaneformål, herunder for eksempel servicebygg, servicekiosker, lagerbygninger, kontorbygninger, næringsbygg, fritidsboliger/nedlagte stasjoner, sidearealer. En oversikt over bygninger og arealer kan fås ved henvendelse til Bane NOR.

Bygningene og arealene kan leies ut i den utstrekning Bane NOR ikke benytter dem selv.

Kontaktpunkt: eiendom@banenor.no

5.5.6.10 Bagasjetraller på stasjoner

På strekninger der JBF svarer en særskilt pris for prioriterte stasjonstjenester, er kostnader til anskaffelse og drift av bagasjetraller inkludert i denne. På andre stasjoner må JBF som ønsker bagasjetraller, selv bekoste anskaffelse og drift av disse.

5.5.6.11 Bibliotektjenester

Bane NOR har sitt eget fagbibliotek med jernbanerelatert litteratur. JBF kan få tilgang på relevante tjenester gjennom avtaler. Det er mulig å oppsøke Biblioteket (Viten) i Oslo i vanlig kontortid.

Besøksadresse: Bane NOR, Schweigaards gate 33, Oslo

Kontaktpunkt: E-post: bibliotek@banenor.no

5.5.6.12 Utleie av kjøretøy

Bane NOR besitter et antall enheter kjøretøy, herunder skinnetraktorer og lokomotiver. Gitt ledig kapasitet kan Bane NOR leie ut disse enhetene for kortere eller lengre perioder.

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

ns2020no/tjenester.txt · Sist endret: 2020/08/26 14:15 av wesase