Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2021no:endringslogg

Endringer / Changes 2021

Denne listen er ikke fullstendig og inneholder bare større endringer /
This list is not complete and contains only major changes

For samtlige mindre endringer / For all minor changes her / here

Link til / link to S-sirkulærer

Endringsoversikt over større endringer som foretas i / Change overview of major changes in Strekningsbeskrivelsen

Network Statement

Oversikt over større endringer for Network Statement:
Overview of major changes for Network Statement:

Gyldig fra
Valid from
Utgave
Edition
Kapittel
Chapter
Endringer
Changes
Publisert
Published
1.1.2020 Network Statement 2020 og 2021 6.3 Priser / Tariffs
6.5 Ytelsesordning / Performance scheme
Priser knyttet til enkelte tjenester (stasjoner, godsterminaler, hensetting) og satser for ytelsesordning endres på grunn av en endring i avrundingspraksis ifm årlig justering av prisene/satsene.

Prices related to some services (stations, freight terminals, storage sidings) and rates for performance scheme change due to a change in rounding practices in terms of annual adjustment of prices / rates
7.2.2020
15.12.2019 Network Statement 2020 og 2021 6.3.1 Den minste pakken med tjenester
Minimum access package
Tabell «Kombitog Alnabru-Brattøra - 44 TEU (et tog) (2020-priser)» ble endret 20.12.2019. Bakgrunnen for endringen var en beregningsfeil i eksempelet, der det ble beregnet rabatt for underutnyttede strekninger for Oslo lokal og øvrige strekninger, der den kun skal gjelde for øvrige strekninger.
Table «Combination train Alnabru-Brattøra – 44 TEU (one train) (2020 charges)” was changed on 20.12.2019. The reason for the change was a calculation error in the example, where a discount for underused sections was calculated for Oslo local and other sections, when it should only apply to the other sections. The implementation discount for 2020 was also included in the example, instead of referring to the implementation discount for 2021.
20.12.2019

Vedlegg:
Annexes:

Publisert
Published
Navn
Name
Endringer
Changes
12.8.2020 Driftsbanegårder og hensetting Ny side for Notodden hensetting / New page for: Notodden hensetting
3.7.2020 Driftsbanegårder og hensetting Ny skjematisk sporplan for Skøyen / New schematic track plan for: Skøyen
3.7.2020 Driftsbanegårder og hensetting Ny skjematisk sporplan for Arendal / New schematic track plan for: Arendal
2.7.2020 Driftsbanegårder og hensetting Informasjon om Lodalen / Information about Lodalen
18.6.2020 Driftsbanegårder og hensetting Ny skjematisk sporplan for Lodalen / New schematic track plan for: Lodalen
18.6.2020 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for Steinkjer / New schematic track plan for: Steinkjer
18.6.2020 Stasjoner Nye skjematiske sporplaner for: / New schematic track plans for: Nykirke, Jensrud, Kobbervik
7.2.2020 Stasjoner Ny skjematisk sporplan for Ski / New schematic track plan for: Ski
31.1.2020 Linjehastighet Vedlegg 3.3.2.4 Linjehastighet er oppdatert med nytt kart som viser linjehastigheten på hele Banenettverket /
Annex 3.3.2.4 is updated with a new map showing the line speed of the entire line network
28.1.2020 Linjestigninger og fall Vedlegg 3.3.2.3 Linjestigninger og fall er oppdatert med nye kart og ny tabell /
Annex 3.3.2.3 Line Gradients is updated with new maps and new table
ns2021no/endringslogg.txt · Sist endret: 2020/08/14 11:57 av wesase