Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2022no:kapasitetsfordeling

Innholdsfortegnelse

4. Kapasitetsfordeling

4.1 Innledning

Jf. jernbaneforskriften kapittel 8, 9 og 10.

Dette kapitlet beskriver Bane NORs prosess for tildeling av kapasitet for ruteleier samt Bane NORs eget behov for sportilgang for drift, vedlikehold og nybygging av jernbaneinfrastruktur.

Kunde og marked, Ruteplan er eier og fagansvarlig for prosess Fordele infrastrukturkapasitet (kapasitetsfordelingsprosessen).

Bane NORs beslutninger om å fordele infrastrukturkapasitet er enkeltvedtak, jf. jernbaneforskriften § 1-2 (10). Dette gjelder både ved fordeling av infrastrukturkapasitet til JBF og til andre søkere enn JBF.

4.1.1 Aktører involvert i kapasitetsfordelingsprosessen

 • RailNetEurope (RNE) – fastlegger datoene for ruteplanperioden. Se www.rne.eu
 • Bane NOR – i egenskap av kapasitetsfordelingsmyndighet og infrastrukturforvalter (IF). Se kapittel 1.8.2
 • OSS – som kan bistå JBF i alle spørsmål knyttet til søknad om infrastrukturkapasitet
 • Jernbaneforetak (JBF) og andre søkere
 • Statens jernbanetilsyn (SJT) – klageorgan for Bane NORs kapasitetsfordelingsprosess

4.1.2 Aktiviteter og tidslinje for kapasitetsfordelingsprosessen

Prosessen starter fem år (også kalt «X-60», som angir antall måneder) før en ny ruteplanperiode iverksettes, og består av gjentakende aktiviteter for planlegging og tildeling av infrastrukturkapasitet.

Figur: Prosess Fordele infrastrukturkapasitet

4.2 Generell beskrivelse av prosessen

4.2.1 Langsiktig kapasitetsutredning og -planlegging

4.2.1.1 Kapasitetsutredning

Bane NOR skal gjennomføre kapasitetsanalyser og kapasitetsforbedringsplaner, både for interne utredningsoppdrag og forskriftspålagte utredningsoppgaver.

Hensikten er blant annet å vurdere:

 • Om ny eller endret jernbaneinfrastruktur gir tilstrekkelig kapasitet
 • Konsekvens for kapasitet/robusthet ved endring av rute og/eller kjøretøy
 • Konsistens og fullstendighet for forventede/planlagte togtilbud
 • Tiltak for optimalisering av kapasitet i forbindelse med anleggsgjennomføring (faseplaner)
 • Konsekvens for energiforsyning/banestrøm ved endringer i infrastruktur, rutemodeller og kjøretøy

4.2.1.2 Kapasitetsplanlegging

Aktiviteter for å koordinere innmeldte behov for sportilgang for drift og vedlikehold og bygging av ny jernbaneinfrastruktur. Hensikten er å sikre:

 • forutsigbarhet for JBF
 • god planlegging av tiltak/behov for sportilgang
 • optimal ressursutnyttelse og kostnadseffektivitet
 • samhandling internt og eksternt

Aktivitetene starter 60 måneder/fem år (X-60) før oppstart av Årlig kapasitetsfordeling.

Innmeldte behov binder ikke Bane NOR i kapasitetsfordelingsprosessen. Endelig behov for sportilgang må søkes på ordinær måte i Årlig kapasitetsfordeling.

4.2.1.3 Mulighetsstudier av togmateriell og laster, herunder profilsimuleringer

Bane NOR tilbyr å gjennomføre mulighetsstudier for søkere som ønsker opplysninger om forventet framføringstid for spesifikke togslag eller mellom bestemte relasjoner, teknisk kompatibilitet mellom togmateriell og jernbaneinfrastruktur mv.

For at Bane NOR skal kunne gjennomføre en mulighetsstudie, må bestiller av studien gi de nødvendige opplysninger.

Generelt understrekes det at kvaliteten på mulighetsstudien vil bli høyere jo flere av disse opplysningene bestiller er i stand til å gi.

Søkers forespørsel om mulighetsstudie anses ikke som rutebestilling. Meddelt resultat av mulighetsstudien binder ikke Bane NOR i kapasitetsfordelingsprosessen. Rute basert på resultatet av mulighetsstudien må søkes på vanlig måte.

Bane NOR gir søker mulighet til å verifisere hvorvidt nytt kjøretøy kan kjøres på jernbanenettet gjennom å simulere kjøring av kjøretøyet i et dataverktøy.

Kontaktpunkt: ruteplan@banenor.no

4.2.1.4 Kjøretidsberegning for (nye) typer av kjøretøy

Bane NOR kan på forespørsel beregne kjøretider for ulike nye materielltyper. Bane NOR har de relevante opplysningene om traseen som skal trafikkeres. Oppdragsgiver må stille materiellspesifikke opplysninger til rådighet, herunder:

Traksjonsegenskaper for trekkende enhet(er) Massefordeling på trekkende/ikke trekkende aksler

 • Lengde av materiell
 • Retardasjonsegenskaper
 • Hastighetsbegrensninger for materiellet

Kontaktpunkt: ruteplan@banenor.no

4.2.2 Årlig kapasitetsfordeling

Aktiviteter for å koordinere og fordele infrastrukturkapasitet i den årlige kapasitetsfordelingen.

Årlig kapasitetsfordeling foregår etter krav gitt i lover og forskrifter, samt retningslinjer beskrevet i dette dokument.

Hovedaktiviteter ved årlig kapasitetsfordeling:

Faser Aktivitet Ansvarlig Når
Oppdatere planforutsetninger
(Forberedelsesfase –
X-12 – X-9)
Varsel om oppstart av den årlige kapasitetsfordelingsprosessen. Varselet er å anse som et supplement til Network Statement. Leder Ruteplan, Kunde og marked 12 mnd.
Åpne BEST-L for innlegging av søknader Fagansvarlig plansystemer BEST og TPS, Kunde og marked 10 mnd.
Avholde oppstartmøte med jernbaneforetakene, ansvarlig infrastruktur og ansvarlig for trafikkstyring. Hovedtemaer for møtet er:
· gjennomgang av forutsetninger som ligger til grunn for søknader og tildeling av infrastrukturkapasitet
· tidsplan for gjennomføring av prosessen
Leder Ruteplan, Kunde og marked 9 mnd.
Fordele infrastrukturkapasitet (Konstruksjonsfase – X-8 – X-3 ½) Motta søknader fra jernbaneforetakene og andre søkere innen fastsatt frist (ved midnatt andre mandag i april) Leder Ruteplan, Kunde og marked 8 mnd.
Konstruere ruteleier basert på mottatte søknader og sammenstille disse til et utkast til ny ruteplan Leder Ruteplan, Kunde og marked 8 mnd. - 5 mnd.
Oversende utkast til ny ruteplan til alle eksterne og interne aktører for høring. Høringsperioden er seks (6) uker Leder Ruteplan, Kunde og marked 5 mnd.
Motta og vurdere høringskommentarer. Ved behov revidere utkast til ny ruteplan Leder Ruteplan, Kunde og marked 4 1/2 mnd.
Avholde dialogmøte (ruteplanmøte) med alle aktører for gjennomgang av generelle kommentarer fra høringen Leder Ruteplan, Kunde og marked 4 mnd.
Motta og vurdere eventuelle kommentarer etter at dialogmøtet er gjennomført. Leder Ruteplan, Kunde og marked 3 1/2 mnd.
Iverksette ruteplan (Iverksettelsesfase – X-3 – X-2) Ruteplanen for neste ruteplanperiode fastlegges. Dette er tildelte ruteleier, både nasjonale og grenseoverskridende, samt kapasitet som er reservert for arbeid i spor (BTP) Leder Ruteplan, Kunde og marked 3 mnd.
Den fastlagte ruteplanen kvalitetskontrolleres og overføres til definerte datagrensesnitt for publisering Leder Ruteplan, Kunde og marked 2 mnd.

4.2.3 Operativ kapasitetsfordeling

Aktiviteter for å koordinere og fordele infrastrukturkapasitet i gjeldende ruteplanperiode. Ad hoc søknader behandles i Operativ kapasitetsfordeling.

Operativ kapasitetsfordeling behandler søknader om midlertidige eller varige endringer av ruteplanen, detaljering av og iverksettelse av banetekniske planforutsetninger samt fordeling av restkapasitet. Kapasiteten fordeles i den rekkefølge søknadene mottas.

Søknader om infrastrukturkapasitet i Operativ kapasitetsfordeling skal sendes inn i Bane NORs system for søknader i operativ kapasitetsfordeling (BEST-K).

Ved oppstått behov for midlertidig endring av ruteplanen innen samme driftsdøgn, skal søknad rettes direkte til togleder og ikke sendes i BEST-K.

Hovedaktiviteter ved operativ kapasitetsfordeling:

Nr. Aktivitet Utførende
1 Motta søknad fra JBF om midlertidige endringer i ruteplanen (BTP) Operativ ruteplanlegger/togleder
2 Motta søknad fra IF om arbeid i og ved spor (BTP) Operativ ruteplanlegger/togleder
3 Motta søknad fra JBF om restkapasitet Operativ ruteplanlegger/togleder
4 Motta søknad fra IF om restkapasitet Operativ ruteplanlegger/togleder
5 Koordinere søknader, utarbeide og distribuere kunngjøringer Operativ ruteplanlegger/togleder

4.2.4 Krav til søknadene

a) Søknad om ruteleier i Årlig kapasitetsfordeling skal sendes inn i Bane NORs system for søknader i årlig kapasitetsfordeling (BEST-L) i henhold til fastsatte frister som er vist i 4.5.1.4 Tidsplan.

b) Søknader om kapasitet i terminaler, hensettingsområder, tilgang til togvarmeanlegg etc., skal vedlegges søknaden i eget skjema, se vedlegg 4.2.4.1.

c) Planer for sportilgang for drift, vedlikehold og bygging av ny jernbaneinfrastruktur (BTP) skal legges inn i Bane NORs system for oversikt over planer for arbeid i spor (ARBIS) i henhold til fastsatte frister som er vist i 4.5.1.4 Tidsplan.

d) Path Coordination System (PCS) er et web-basert kommunikasjonsverktøy utviklet for å optimere koordineringen av ruter i internasjonal trafikk, http://pcs.rne.eu/. Verktøyet kan benyttes kostnadsfritt. Som medlem av den internasjonale sammenslutningen av infrastrukturforvaltere, RailNetEurope (RNE), er Bane NOR forpliktet til å bruke verktøyet i det internasjonale ruteplanarbeidet dersom det er registrert søknader i dette. Grenseoverskridende trafikk (inkludert norsk strekning), kan søkes i dette verktøyet.

RailNetEurope (RNE) har definert internasjonale korridorer for godstrafikk. For disse korridorene blir det utarbeidet forhåndsplanlagte ruteleier som publiseres i PCS 11. januar 2021. Disse ruteleiene kan kun søkes ved å bruke PCS. Informasjon finnes på www.scanmedfreight.eu.

Ytterligere informasjon om internasjonalt samarbeid og koordinering av søknader om infrastrukturkapasitet, se kapittel 1.6 – 1.7.

4.2.5 Krav til innhold i søknad om ruter

Søknader skal ha form av et komplett forslag til rute.

For at Bane NOR skal kunne verifisere og/eller konstruere ruten, må søknaden inneholde den minimumsinformasjon som er nødvendig, se nedenfor:

Persontog Tomtog Godstog Løslokomotiv
Tognummer «) x x x x
Togslag x x x x
Togtype x
Linjenummer x
Produktkode x x
Kjøredager/datoer x x x x
Kjørestrekning, fra – til x x x x
Avgangs- /ankomsttid
Foreslått avgangstid fra utgangsstasjon, eventuelt foreslått ankomsttid til endestasjon dersom dette skal prioriteres
x x x x
Stoppmønster og -aktiviteter
• Med minimum behov for oppholdstid
x x x x
Foreslått sted for personalbytte
• Med minimim behov for oppholdstid
x x x x
Type kjøretøy x x x x
Behov for assistanselokomotiv
• Angi strekning
x x x
Bestemmende kjørehastighet x x x x
Togstørrelse
• Pt. – antall togsettenheter og total lengde i meter
• Gt. – tilkoplet togvekt, total lengde i meter og aksellast
x x x
Foreløpig materiellturnering x x x x
Dokumentasjon om tillatelse til å bruke ny type kjøretøy x x x x
Behov for terminalkapasitet, herunder
• se vedlegg 4.2.4.1
x
Behov for hensettingskapasitet
• se vedlegg 4.2.4.1
x x x X
Behov for tilgang til togvarmeanlegg (varmepost) i forbindelse med hensetting av tog »«)
• Lokasjon
• Spenning
• Antall
• Ukedager og klokkeslett
x x x x

») Tognummer tildeles av Bane NOR dersom det ikke er angitt i søknaden
«» )Hvis behovet gjelder sted, som på bestillingstidspunktet mangler togvarmeanlegg, bør dette fremheves spesielt, og bestilles særskilt til oss@banenor.no

Bane NOR kan etter søknadsfristen for den årlige kapasitetsfordelingen ta kontakt med søker dersom søknaden anses å være feil eller ufullstendig. Ved slike henvendelser er det viktig at søker svarer raskt for å unngå forsinkelse i tildelingsprosessen. Dersom det ikke svares innen fristen som angis i henvendelsen, kan Bane NOR etter en påminnelse om svar avslå hele eller deler av søknaden om ruteleier.

4.2.5.1 Bruk av spesielt kjøretøy

 • Ved bruk av spesielt kjøretøy (demonstrasjonsmateriell, damplokomotiver mv.) må det i tillegg opplyses om kjøretøyets ytelse i stigninger
 • Ved behov for «teknisk opphold» underveis (for smøring, visitasjon, vannfylling eller lignende) skal det angis behov for varighet samt største avstand mellom de tekniske oppholdene målt i kilometer

4.2.5.2 Innfasing av nytt kjøretøy

Dersom nytt kjøretøy skal settes inn i en rute og dette kjøretøyets ytelse eller kapasitet er en forutsetning for at en slik rute kan kjøres, skal godkjennelse av kjøretøy og tekniske data foreligge senest ved søknad om infrastrukturkapasitet. Alternativt skal JBF synliggjøre at prosess for å få tillatelse er i gang og at slik tillatelse vil foreligge innen ruteplanen fastlegges.

I de tilfeller nytt kjøretøy er ment å skulle erstatte annet kjøretøy i eksisterende ruter, anbefales JBF å søke om infrastrukturkapasitet tilpasset både eksisterende og nytt kjøretøy.

Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at togs fremføringskarakteristika får svært store utslag på det norske jernbanenettet som for det meste består av enkeltspor, og som har mange sterke stigninger.

4.2.6 Krav til innhold i søknad for serviceanlegg

Søknad om infrastrukturkapasitet for serviceanlegg skal sendes inn i Bane NORs system for søknader i årlig kapasitetsfordeling (BEST-L) i henhold til fastsatte frister som er vist i 4.5.1.4 Tidsplan.

For at Bane NOR skal kunne fordele infrastrukturkapasitet til serviceanlegg, må søknaden inneholde den minimumsinformasjon som er nødvendig, se nedenfor:

Type serviceanlegg Krav til innhold i søknad
Stasjoner for passasjerer Stoppmønster og -aktiviteter, med minimum behov for oppholdstid (se kap. 4.2.5)
Godsterminaler Se vedlegg 4.2.4.1
Tømmerterminaler Se vedlegg 4.2.4.1
Skiftestasjoner Se vedlegg 4.2.4.1
Hensettingsspor Se vedlegg 4.2.4.1
Vedlikeholdsanlegg/Verksted Se vedlegg 4.2.4.1
Andre tekniske anlegg Ikke relevant
Havneanlegg Se vedlegg 4.2.4.1
Avlastningsanlegg Avtales med operativ trafikkstyring etter behov
Påfyllingsanlegg for drivstoff Se vedlegg 4.2.4.1

Bane NOR kan etter søknadsfristen for den årlige kapasitetsfordelingen ta kontakt med søker dersom søknaden anses å være feil eller ufullstendig. Ved slike henvendelser er det viktig at søker svarer raskt for å unngå forsinkelse i tildelingsprosessen. Dersom det ikke svares innen fristen som angis i henvendelsen, kan Bane NOR etter en påminnelse om svar avslå hele eller deler av søknaden om infrastrukturkapasitet for serviceanlegg.

4.3 Midlertidige kapasitetsrestriksjoner

4.3.1 Generelle prinsipper

Kapasitetsforutsetninger/planforutsetninger

Banearbeider

Alle banestrekninger er i utgangspunktet åpne for togtrafikk døgnet rundt. Planlagte kapasitetsrestriksjoner (BTP) har vært gjenstand for samordning før publisering av Network Statement. Disse kapasitetsrestriksjonene anses som infrastrukturforvalters søknad om planlagt vedlikehold og utgjør en del av forutsetningene for tildelingsprosessen, for eksempel fremkommelighet, og hastighet på jernbaneinfrastrukturen.

Eventuelle regelmessige stengninger eller begrensninger pga. visitasjons- og vedlikeholdsarbeider blir meldt inn av IF som en del av årlig og operativ kapasitetsfordeling.

Søknader om ruteleier eller tjenester i årlig kapasitetsfordeling skal IKKE tilpasses de banearbeidene som publiseres i ARBIS, om ikke Bane NOR har opplyst om noe annet.

For ad hoc-prosessen utgjør fastlagt ruteplan forutsetninger for eksempelvis fremkommelighet og hastigheter på jernbaneinfrastrukturen. Samtlige søknader om ruteleier og tjenester i ad hoc-prosessen skal være tilpasset den fastlagte ruteplanen for banearbeider.

4.3.1.1 Fordeling av kapasitet til vedlikehold, fornyelsesarbeider og kapasitetsøkende tiltak

Fordeling av kapasitet til vedlikehold, fornyelse og kapasitetsøkende tiltak ivaretas i årlig og operativ kapasitetsfordeling.

4.3.1.2 Banetekniske planforutsetninger

Alle endringer av ytelsene i infrastrukturen skal meldes inn i henhold til de frister som er fastsatt i kapasitetsfordelingsprosessen. Eventuelle behov for endringer som oppstår etter at ruteplanen er fastlagt eller iverksatt skal meldes inn og JBF varsles i henhold til avtalte frister. Dette er ikke å anse som Ad hoc søknader.

Innmelding av banetekniske planforutsetninger (BTP) skal inneholde:

 • kapasitetsendrende tiltak som vil være i kraft før ruteplanen iverksettes
 • kapasitetsendrende aktiviteter som vil inntreffe i løpet av ruteplanperioden

Tiltak/aktiviteter som kan påvirke kapasiteten permanent eller midlertidig kan være:

 • Dobbeltspor – nye eller begrensninger i bruk av eksisterende
 • Kryssingsspor/togspor/sidespor – nye, fjerning eller endring i lengden av disse
 • Trafikkstyringssystemer/sikringsanlegg – nye eller endringer i disses virkemåte
 • Hastighetsprofil – endringer av normalprofil, («± profil» eller «k-profil».)
 • Sportilgang – behov for «hvite tider» (for vedlikeholds-, visitasjons- og eller infrastrukturarbeider) m.m.
 • Plattformer – endring på lengder og høyder
 • Begrensninger i utnyttelsesmulighetene for infrastrukturen som følge av endringer i lovgivningen og forhold knyttet til eventuelle dispensasjoner fra denne

4.3.1.3 Årlig kapasitetsfordeling

Planer/reserverte tider for BTP fastlegges samtidig med ruteleier i den årlige ruteplanen.

4.3.1.4 Operativ kapasitetsfordeling

Planer/reserverte tider for BTP som er fastlagt i den årlige ruteplanen detaljeres og samordnes med søknader om restkapasitet.

Forhåndsplanlagte ruteleier for internasjonale korridorer

Senest elleve måneder før ruteplanperioden starter publiseres forhåndsplanlagte ruteleier – såkalte Pre-Arranged Paths (PaPs) for ScanMed RFC. De publiseres på korridorens nettside www.scanmedfreight.eu samt direkte i søknads- og koordineringsverktøyet PCS.

Korridorens forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) er et produkt som reserveres for internasjonal godstrafikk i den årlige ruteplanen. Ruteleiene er utarbeidet av infrastrukturforvalterne i samråd med korridororganisasjonen og bygger på en studie av transportmarkedet. Kapasiteten søkes om og tildeles direkte hos korridorens C-OSS-funksjon.

Da disse PaPs-rutene har en særskilt prioritet mot endringer i kapasitetsfordelingsprosessen, kan det for internasjonal godstrafikk være fordelaktig å søke på disse.

Kapasitetsrestriksjoner

Kapasitetsbegrensninger kan innføres på de deler av jernbaneinfrastrukturen der kapasitetsbehovet for ruteleier er høyere enn den tilgjengelige kapasiteten. Søknader om ruteleier kan da ikke tilgodeses fullt ut.

4.3.1.5 Planlegging og tilrettelegging for alternativ transport

Bane NOR har ansvar for å tilrettelegge stasjonene for alternativ transport og ansvar for å tildele JBF kapasitet og arealer på stasjonene for gjennomføring av alternativ transport.

JBF skal melde inn kjente ønsker for tilrettelegging på stasjonene for kommende ruteplanperiode innen fristen for innspill til 2. høringsrunde av banetekniske planforutsetninger. Innmeldingene gjøres i ARBIS og skal knyttes til den enkelte ARBIS-ID.

Ønsker for tilrettelegging på stasjonene som oppstår underveis i ruteplanperioden eller ikke var kjent ved 2.høringsrunde av BTP skal meldes inn løpende, men seneste 3 måneder før avvikets start, til kundelogistikk@banenor.no

Planer for gjennomføring av alternativ transport for brudd som går over minimum 48 timer skal være distribuert fra Bane NOR til Jernbaneforetakene senest 1 måned før bruddet, og fastlagt av Bane NOR 7 dager før.

Bane NOR tildeler kapasitet og arealer på de stasjoner der flere JBF gjennomfører alternativ transport fra når ruteplan og banetekniske planforutsetninger for kommende år fastlegges.

4.3.2 Frister og informasjon om midlertidige endringer av ruteplanen for planlagte kapasitetsrestriksjoner

Bane NOR ønsker å ha faste frister på innmelding av endringer i ruteplanen knyttet til BTP som er fastlagt i den årlige ruteplanen. Alle endringer fra jernbaneforetakene skal være registrert i BEST-K senest 16 uker før oppstart av et sporbrudd.

Bane NOR tar sikte på å kunne levere en oppdatert ruteplan med innarbeidede endringer senest 12 uker før oppstart av endringen. Oppdatert ruteplan skal inneholde detaljert informasjon om endelig fastlegging og gjennomføring av tiltak som berører togtrafikken.

4.4 Virkninger av rammeavtaler

Jf. jernbaneforskriften kapittel 7 og Network Statement kapittel 3.3.1.

4.4.1 Virkninger på Gardermobanen (strekningen Etterstad – Gardermoen)

(Referanse: JBV-sak 03-1458 dokument 4).

For strekningen Etterstad-Gardermoen inngikk Jernbaneverket i år 2000 en avtale med Flytoget hvoretter Flytoget er gitt «den nødvendige prioritet», slik at det kan ha regelmessige avganger inntil 6 ganger i timen i hver retning. Med regelmessig menes at avgangene skal fordeles jevnt over klokketimen.

Avtalen ble revidert i 2003 og utløper 1. januar 2030. Bane NOR trådte inn i Jernbaneverkets forpliktelser etter avtalen 1. januar 2017.

Da Etterstad ikke er en stasjon, men kun et punkt på en strekning, får avtalen tilsvarende virkning på strekningen Oslo S-Etterstad.

4.5 Kapasitetsfordelingsprosessen

Jf. jernbaneforskriften kapittel 8, 9 og 10

4.5.1 Årlig kapasitetsfordeling

R22 gjelder fra og med 12.12.2021 til og med 10.12.2022 og kapasiteten fordeles for hele perioden. Ruteplanen omfatter ruteleier (og andre tjenester) samt fastlagte planer for arbeid i spor.

Detaljert beskrivelse med milepeler (aktiviteter og tidsfrister) beskrives i pkt. 4.5.1.4, og meddeles JBF og andre søkere samt IF før planprosessens start.

Det kan oppstå behov for tilpasning av omsøkte ruteleier for å konstruere en optimal ruteplan. Dette vil foregå i dialog med berørte JBF/søkere.

Oppstart av planprosess/prosess for årlig kapasitetsfordeling kunngjøres i eget brev til søkere.

4.5.1.1 Planforutsetninger i kapasitetsfordelingsprosessen

- Banetekniske planforutsetninger (BTP)
- Forhåndsplanlagte godstogsruteleier (PaPs) for ScanMed RFC

4.5.1.2 Forslag til ruteplan

Søknader om ruteleier, planer for arbeid i spor og tjenester, både nasjonale og internasjonale, danner grunnlag for utarbeidelse av forslag til ruteplan, det såkalte utkastet til ruteplan.

Forslag til ruteplan inneholder:

 • Grafisk rute
 • Kapasitetsbeskrivelse:
  • Strekningskapasitet
  • Sporkapasitet, herunder lokasjon for tildelt kapasitet for hensetting av materiell i driftspauser
  • Terminalkapasitet
 • Oversikt over søkte tog med eventuelle kommentarer. Slike kommentarer kan være:
  • Avvisning av søkt infrastkturkapasitet (med begrunnelse)
  • Begrensning (tonnasje/lengde)
  • Oppholdstider for personalbytte/laste- og lossetider
 • Beskrivelse av eventuelle konflikter

Kapasitet for grensepasserende tog koordineres før forslag til ruteplan publiseres.

4.5.1.3 Beskrivelse av kommentarer til forslag til ruteplan

Generelle kommentarer:
Overordnede kommentarer på en tildeling, f.eks. ikke konstruerte ruteleier eller komplette løsninger for en strekning eller togprodukt.

Kommentarer:
En kommentar på forslaget kan gis på en tildeling som avviker fra søknaden. Kommentaren kan gis på et bestemt sted i togruten eller for togruten som helhet.

Eksempel:

- Brutt forbindelse
- Avvikende referansepunkter
- Avgangs-/ankomsttider som avviker fra søknaden
- Kjøretid

Nedenstående er ikke å anse som kommentarer:
- Endringer til opprinnelig søknad
- Nye tog
- Endringer av referansepunkter
- Økt vekt, lengde eller endring av kjøretøy som medfører at konstruert ruteleie ikke kan opprettholdes
- Tillegg av kjøredager (kvalitetssikring av kjøredager aksepteres)
- Ønske om endring av omsøkte tider

Ovenstående endringer håndteres som restkapasitet og innarbeides i fastlagt ruteplan så langt det er mulig.

JBF og andre søkere som ønsker å trekke tilbake omsøkt infrastrukturkapasitet før ruteplanen fastlegges, kan gjøre dette gjennom dialog i BEST-L.

Merk: Dersom høringskommentarene medfører en interessekonflikt, starter en samordningsprosess.

4.5.1.4 Tidsplan for kapasitetsfordelingsprosessen

FOM TOM Prosess / Aktivitet
2020
13.12. Ruteplan R21 iverksettes.
18.12. Seneste dato for kunngjøring av oppstart R22 – inkl. første forslag til BTP.
2021
11.1. Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R22 publiseres. Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter.
15.2. Søkeperiode for ruteleier starter – BEST-L åpner.
15.2. 19.2. Tidlig dialog – enkeltmøter med JBF og andre søkere.
18.3. Oppstartmøte R22 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode.
12.4. Siste dag for kommentarer til første forslag BTP R22.
12.4. Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R22.
14.6 18.6. Samråds-/statusmøter med JBF og andre søkere.
5.7. Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R22 publiseres.
5.7. 9.8. Høringsperiode.
9.8. Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R22 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.
9.8. 3.9. Samordningsperiode.
19.8. Ruteplanmøte R22 med JBF og andre søkere for gjennomgang av ruteforslag og høringskommentarer.
23.8. Fastlegging av internasjonal trafikk søkt i PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk. Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.
6.9. Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning.
6.9. 17.9. Tvisteløsningsperiode.
24.9. Ruteplan og BTP R22 fastlegges.
18.10. Ruteplan og BTP R22 publiseres.
19.10. Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R22.
12.11. Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av andres søkere og ikke et JBF.
12.12. Ruteplan R22 iverksettes.
22.12. Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R23.

4.5.2 Søknader som mottas etter frist

Søknader som mottas etter frist for årlig kapasitetsfordeling (andre mandag i april) overføres til Operativ kapasitetsfordeling som søknad om restkapasitet.

4.5.3. Fordeling av restkapasitet (ad hoc søknader)

Jf. Jernbaneforskriften § 8-7.

Behov for tjenester, søknader om ruteleier, arbeid i spor eller endring av planforutsetninger i gjeldende ruteplanperiode håndteres i Operativ kapasitetsfordeling. Ved behov skal Ruteplan konsulteres for avklaring av forutsetningene som gjeldende ruteplan er basert på.

Infrastrukturkapasitet (restkapasitet) fordeles i den rekkefølge søknader mottas. Bane NORs svarfrist er fem virkedager. Dette innebærer dog ikke krav om detaljert rute, men å gi svar på om søknaden kan imøtekommes eller ikke.

Kommunikasjonen i Operativ kapasitetsfordeling foregår normalt mellom Bane NORs trafikkstyringssentraler (operative ruteplanlegger og togleder) og JBFs transportledelse.

4.5.3.1 Varsel om store og/eller kompliserte søknader

Ved store og/eller kompliserte søknader og/eller spesialtransporter avtales spesielle frister. JBF anbefales å varsle Bane NOR om søknaden i god tid selv om ikke alle detaljer er på plass. Mottatt varsel gir samme prioritet i forhold til fordeling av restkapasitet som ad hoc søknad.

Et varsel om ad hoc søknad om infrastrukturkapasitet bør inneholde følgende opplysninger:

 • ca. dato/datoer toget/togene skal kjøres
 • togslag
 • hvilken/hvilke strekning(er) toget/togene skal kjøre
 • behov for hensetting/parkering av kjøretøy

Kontaktpunkt - se pkt. 4.5.3 ovenfor.

4.5.3.2 Bane NORs svar

Hvis søknaden/varselet kan imøtekommes fullt ut, er det tilstrekkelig å opplyse om dette.

Hvis søknaden/varselet enten ikke kan imøtekommes eller ikke kan imøtekommes fullt ut, skal Bane NOR i svaret også opplyse om et alternativt tidspunkt og ruteleie.

Bane NORs svar sendes i BEST-K.

I tillegg til svar til søker vil Bane NOR, når søknad imøtekommes, kunngjøre tildelt infrastrukturkapasitet i FIDO som beskrevet i Trafikkregler for jernbanenettet.

4.5.4 Samordningsprosess

Jf. jernbaneforskriften § 9-1.

Hensikten med samordning er å tilstrebe en ruteplan uten interessekonflikter, slik at alle søknader kan tilgodeses. Dersom det ikke er mulig å tilgodese alle søknadene, skal IF gjennomføre en samordning av søknadene, jf. jernbaneforskriften § 9-1.

Prosessen gjennomføres på følgende måte:

Bane NOR tar først kontakt med søkere med felles interesser, for blant annet å få klargjort og dokumentert innholdet i søknadene og deres reelle behov for det omsøkte ruteleie.

Bane NOR innkaller deretter søkerne enkeltvis til et møte. Når all informasjon og dokumentasjon foreligger, utarbeider Bane NOR forslag til løsning hvor følgende prinsipper og kriterier legges til grunn:

1. Koordinering av internasjonal/grenseoverskridende trafikk
2. Søkers reelle behov for ruteleier, enten basert på inngåtte avtaler om transporttjenester, eller basert på søkers utsikter til å inngå slike avtaler
3. Generelle samfunnshensyn

Forslaget oversendes de involverte søkere. Dersom Bane NORs forslag til samordning ikke er samstemt av partene, plikter Bane NOR å erklære strekningen for overbelastet, jf. jernbaneforskriften § 9-3, og deretter fordele infrastrukturkapasitet etter prioriteringskriterier, jf. jernbaneforskriften § 9-5.

4.5.5 Tvisteløsningsprosess

Jf. jernbaneforskriften § 9-2.

Bane NORs tvisteløsningsordning trer i kraft etter skriftlig krav fra søker som er uenig i forslag til ruteplan etter gjennomført samordning.

Prosess med milepæler (tidsplan) meddeles søker og IF ved planprosessens start, dvs. 12 måneder før ny ruteplan iverksettes.

Når en strekning blir erklært overbelastet, vil Bane NOR fordele infrastrukturkapasitet etter retningslinjene som fremgår av punkt 4.5.4.

4.5.5.1 Frist for å fremsette krav

Den nøyaktige fristen for å fremsette krav om tvisteløsning fremkommer av detaljert tidsplan som bekjentgjøres 12 måneder før iverksettelse av ruteplanen.

4.5.5.2 Kravets innhold og adresse – gjenpart

Kravet skal inneholde følgende elementer: En henvisning til hvilke tog/hvilket driftsopplegg kravet gjelder (tilstrekkelig til å identifisere kravet til tid og strekning).

Kravet skal begrunnes og inneholde en beskrivelse av hvilken løsning søker mener tvisteløsningsprosessen bør munne ut i:

 • for søker selv
 • for den eller de andre søkere som vil få sin tildelte infrastrukturkapasitet endret dersom søkers krav imøtekommes

Kravet sendes Bane NOR, Kunde og marked, Ruteplan, som fordeler kopier av kravet til alle andre søkere som vil bli berørt. Kravet sendes per e-post til ruteplan@banenor.no

4.5.5.3 Andre søkeres eventuelle handlingsplikt – frist

Søkere som vil få sin infrastrukturkapasitet endret dersom søkers klage imøtekommes, må innen to virkedager etter mottatt kopi av klage ha levert sitt eventuelle tilsvar til første søkers klage til:

Bane NOR, Kunde og marked, Ruteplan.

Tilsvaret må henvise til og identifisere den opprinnelige klagen.

Tilsvaret sendes til ruteplan@banenor.no

4.5.5.4 Bane NORs behandling av kravet

Bane NOR vurderer kravet og eventuelle tilsvar og fatter sin beslutning på grunnlag av føringer gitt i lov, forskrift og Network Statement, samt krav og tilsvar.

Bane NORs beslutning skal være skriftlig og begrunnet. Beslutningen meddeles klager og øvrige søkere som har vært involvert i prosessen innen 10 virkedager etter at krav i henhold til pkt. 4.5.5 er mottatt.

For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om enkeltvedtak for IFs saksbehandling i forbindelse med beslutninger om tildeling av infrastrukturkapasitet, så fremt ikke annet følger av jernbaneforskriften, jf. jernbaneforskriften § 1-2 (9).

4.5.5.5 Klage over Bane NORs beslutning – virkninger av slik klage

Jf. jernbaneforskriften § 11-2.

Bane NORs beslutninger om tildeling av infrastrukturkapasitet kan påklages til SJT, jf. kapittel 1.4.3 som gir nærmere informasjon om klage til SJT. Slik klage har ikke oppsettende virkning.

Kontakt:

Statens jernbanetilsyn
E-post: post@sjt.no
Internett: www.sjt.no

4.5.6 Fastlagt ruteplan

Tildelt kapasitet fremgår av fastlagt ruteplan som presenteres i Kundeportalen på Bane NORs hjemmeside.

Kapasiteten vises i grafiske ruter og ARBIS i form av:

 • tildelte ruteleier, nasjonale og grenseoverskridende
 • kapasitet reservert for arbeid i spor (BTP)
 • restkapasitet (for ad hoc søknader om ruteleier og arbeid i spor)

I tillegg skal fastlagt ruteplan vise sporkapasitet, herunder lokasjon for tildelt kapasitet for hensetting av kjøretøy og sporkapasitet for terminaler, og bruk av togvarmeanlegg i driftspauser.

4.6 Overbelastet infrastruktur: definisjon, prioriteringskriterier og prosess

Jf. jernbaneforskriften kapittel 9.

4.6.1 Definisjon av overbelastet infrastruktur

Jf. jernbaneforskriften § 9-3.

4.6.2 Overbelastede strekninger (i Norge)

Følgende strekninger og knutepunkter er erklært overbelastet:

Oslo S – Ski
mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager

Oslo S – Lysaker
mellom 06.30 og 10.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager

Lillestrøm – Kløfta (Hovedbanen)
mellom 18.00 og 23.30 på virkedager

Lillestrøm – Kongsvinger
mellom 12.00 og 24.00 på virkedager

Oslo S
mellom 06.30 og 09.00 og mellom 15.00 og 17.30 på virkedager

Fagernes godsterminal, Narvik
mellom 21.00 og 03.00 alle dager

4.6.3 Prioriteringskriterier (i tilfelle overbelastet infrastruktur)

Det følger av jernbaneforskriften § 9-5 at ved overbelastet infrastruktur skal følgende prioriteringskriterier benyttes:

1) tjenester som inngår i kontrakt med staten om offentlig tjenesteyting
2) nasjonal og internasjonal godstransport
3) bestemte typer trafikk på strekninger som nevnt i § 8-8 annet ledd
4) persontransport for øvrig

Hvis det er søkt om mer infrastrukturkapasitet innenfor en prioriteringskategori etter jernbaneforskriften § 9-5 (1) enn det er kapasitet til eller det er søkt om flere ruteleier enn det er kapasitet til etter jernbaneforskriften § 9-5 (2), vil Bane NOR fordele infrastrukturkapasitet på en slik måte at den i størst mulig grad ivaretar transporttjenestens betydning for samfunnet i forhold til enhver annen tjeneste som utelukkes.

Hvis det oppstår konflikt som ovennevnte retningslinjer ikke imøtekommer, eller dersom en annen prioritering enn den som følger av jernbaneforskriften § 9-5 medfører en høyere samlet utnyttelse av den totale infrastrukturkapasitet, vil Bane NOR benytte metode for samfunnsøkonomisk modell for verdsetting av infrastrukturkapasitet, beskrevet i vedlegg 4.4.2. Resultatet av den samfunnsøkonomiske analysen vil tillegges stor vekt i evalueringen av hvilket alternativ som blir gitt prioritet.

4.6.4 Kapasitetsanalyse

Jf. Jernbaneforskriften § 9-6.

4.6.5 Kapasitetsforbedringsplan

Jf. Jernbaneforskriften § 9-7.

4.7 Spesialtransporter og farlig gods

4.7.1 Spesialtransporter

Søker plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport, enten i ordinært tog eller som ekstratog.

Spesialtransporter er definert i Ordliste/Definisjoner.

4.7.1.1 Frister for søknad om spesialtransporter

Spesialtransporter skal i størst mulig utstrekning meldes inn i kapasitetsfordelingsprosessen dersom de på grunn av lastens størrelse eller andre forhold kan få konsekvenser for infrastrukturkapasiteten på den aktuelle strekningen.

Søknad om spesialtransport utenom kapasitetsfordelingsprosessen sendes til: spesialtransporter@banenor.no

For slike søknader må det forventes lengre saksbehandlingstid enn fem virkedager.

4.7.1.2 Hjelpeverktøy ved behandling av søknad om spesialtransport

Hjelpeverktøy ved behandling av søknad om spesialtransporter er en tilleggstjeneste, jf. kapittel 5.4.3.1.

4.7.2 Farlig gods

4.7.2.1 Farlig gods i forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen

I kapasitetsfordelingsprosessen legger Bane NOR til grunn at alle godstog fører farlig gods.

4.7.2.2 Farlig gods ved togframføring

JBF skal informere Bane NOR om all transport av farlig gods i henhold til TJN kapittel 4.

4.8 Regler for håndtering av endringer etter infrastrukturkapasitet er tildelt

4.8.1 Regler for å modifisere tildelt infrastrukturkapasitet

Bane NOR behandler søknader om modifisering av tildelt infrastrukturkapasitet på tilsvarende måte som ad-hoc søknader.

4.8.2 Regler for å endre tildelt infrastrukturkapasitet

Bane NOR behandler søknader om endring av tildelt infrastrukturkapasitet på tilsvarende måte som ad-hoc søknader.

4.8.3 Regler for ikke-bruk av infrastrukturkapasitet

Jf. jernbaneforskriften §§ 9-4 og 10-2.

Om tildelt infrastrukturkapasitet ikke benyttes, kan dette tas med i betraktning ved senere tildeling av infrastrukturkapasitet. Dette kan medføre en lavere prioritering, eller at søkeren kan bli nektet tildeling. Bane NOR har rett til å trekke tilbake tildelt infrastrukturkapasitet om søkeren ikke benytter infrastrukturkapasiteten i tilstrekkelig omfang. Søkeren skal gis rett til å uttale seg. Med tilstrekkelig omfang menes at tildelt infrastrukturkapasitet er benyttet mindre enn 80 %.

Dersom JBF i løpet av et tidsrom på en måned (31 kalenderdager) unnlater å benytte tildelt infrastrukturkapasitet, kan Bane NOR trekke tilbake den ubenyttede kapasiteten med fem virkedagers skriftlig varsel. JBF skal gis rett til å uttale seg.

4.8.3.1 Tilbakelevering av ruteleier fra JBF til Bane NOR

Når ruteleier tilbakeleveres til Bane NOR og refordeles i løpet av en ruteplanperiode, for eksempel som følge av at et JBF legges ned i en ruteplanperiode, vil Bane NOR kunngjøre når slike ruteleier blir tilgjengelig, og sette frist for å søke på infrastrukturkapasiteten.

Frigitt infrastrukturkapasitet søkes på som ad hoc-søknad. Bane NOR vil gjennomføre en prosess for tildelingen som innebærer at alle søkere som har interesse av å bruke infrastrukturkapasiteten får lik mulighet for å søke om denne. Følgende prinsipper og kriterier gjelder for slike tildelinger:

 • Søkers reelle behov for ruteleier, enten basert på inngåtte avtaler om transporttjenester, eller basert på søkers utsikt til å inngå slike avtaler.
  Dette kriteriet vektlegges 30 %.
 • Kort- og langsiktige konsekvenser av tildelingen, der det blant annet legges vekt på forutsigbarhet for brukerne av transporttjenester og et robust og stabilt togtilbud.
  Dette kriteriet vektlegges 30 %.
 • En optimal utnyttelse av infrastrukturen, herunder blant annet i hvilken grad tidligere tildelte ruteleier har blitt benyttet.
  Dette kriteriet vektlegges 20 %.
 • Miljøhensyn, herunder blant annet energieffektivt togmateriell.
  Dette kriteriet vektlegges 20 %.

I tilfelle av søknadskonflikt, vil Bane NOR:

 • Foreta en objektiv gjennomgang og vurderinger av opplysninger og dokumentasjon mottatt i tilknytning til de respektive søknadene, herunder hente inn dokumentasjon eller på annen måte søke å få verifisert udokumenterte opplysninger fremlagt av søkerne, særlig dersom opplysningene er av sentral betydning for beslutningen om fordeling
 • Utarbeide dokumentasjon under saksbehandlingen som redegjør for hvilke vurderinger som ligger til grunn for tildelingen
 • Gi en skriftlig begrunnelse til søkerne om Bane NORs beslutning om tildeling og hvor det fremgår at tildeling er foretatt i henhold til de oppstilte prinsippene og kriteriene for tildeling, herunder hvilke vurderinger som ligger til grunn for tildelingen

4.8.4 Regler for avbestilling av infrastrukturkapasitet

Jf. jernbaneforskriften § 6-7.

Tildelt infrastrukturkapasitet kan kostnadsfritt avbestilles inntil 60 dager før togets avgangstid. Avbestillinger eller «ikke-bruk» som skjer etter dette tidspunktet, ilegges reservasjonsavgifter etter kapittel 5.6.1. Tildelt infrastrukturkapasitet kan ikke avbestilles senere enn 72 timer før avgangstid.

4.9 Fornyelse av den internasjonale kapasitetsfordelingsprosessen (TTR)

4.9.1 Mål for TTR

RailNetEurope (RNE) og Forum Train Europe (FTE), med støtte fra European Rail Freight Association (ERFA), jobber for tiden med å fornye den internasjonale kapasitetsfordelingsprosessen (TTR). Målet med TTR er å harmonisere og forbedre det europeiske systemet for kapasitetsfordeling i jernbanen for å gi jernbanetransporten en vesentlig styrket konkurranseevne.

TTR innebærer en fornyelse av eksisterende prosess, blant annet gjennom å forbedre eksisterende og innføre nye komponenter for planlegging og fordeling av infrastrukturkapasitet (inkludert midlertidige kapasitetsrestriksjoner).

Formålet er å innfri markedsbehov på en bedre måte og oppnå en optimalisering av bruken av eksisterende infrastrukturkapasitet. Særlig med hensyn til passasjertrafikk vil dette bety at de endelige ruteplanene blir tilgjengelige på et tidligere tidspunkt, slik at passasjerene kan dra nytte av tilgang til tidligere billettkjøp. For hoveddelen av godstrafikken vil dette medføre flere muligheter for kortsiktige kapasitetssøknader for ruteleier, og dermed større fleksibilitet til å kunne ivareta kundenes behov.

Detaljert informasjon om prosjektet er tilgjengelig på ttr.rne.eu og http://www.forumtraineurope.eu/services/ttr/ samt på Bane NORs nettsted.

TTR skal etter planen være fullt implementert til ruteplanperiode R25, forutsett at den er i samsvar med det europeiske og nasjonale juridiske rammeverket.

4.9.2 Prosesskomponenter

TTR-prosessen er bygget på følgende komponenter:

De viktigste er beskrevet i nærmere detalj nedenfor.

 • Kapasitetsstrategi (X-*60 til X*-36 måneder): Kapasitetsstrategien er den langsiktige kapasitetsplanleggingen til IF for en spesifikk strekning, en del av et nettverk eller et helt nettverk. Hovedmålet med kapasitetsstrategien er å gi en innledende oversikt over tilgjengelig kapasitet i infrastrukturen i fremtiden samt fremtidige kapasitetsbehov. Dette gjør det mulig for IF å formidle informasjon om fremtidige kapasitetsbehov med nabolandenes IF og søkere.
 • Kapasitetsmodell (X*-30 til X*-18 måneder) med kapasitetsfordeling: Kapasitetsmodellen gir en mer detaljert definisjon av behovsprognosen og fordelingen av kapasitet i den årlige planleggingen, rullerende planlegging og midlertidige kapasitetsrestriksjoner samt restkapasitet (der dette er tilgjengelig). Søkerne har mulighet til å gi innspill til kapasitetsmodellen ved å kunngjøre kapasitetsbehovene sine, og de kan komme med tilbakemeldinger om den foreslåtte kapasitetsfordelingen. Opplysninger om kunngjøring av kapasitetsbehov og kapasitetsmodellen er beskrevet i henholdsvis punkt 4.9.3.1 og 4.9.3.2.
 • Internasjonal harmonisering av midlertidige kapasitetsrestriksjoner: Midlertidige kapasitetsrestriksjoner kan være gjeldende i forbindelse med vedlikehold, fornyelse eller bygging av infrastruktur, eller andre bruksbegrensninger som har innvirkning på den tilgjengelige kapasiteten på en strekning. Disse viser til midlertidige kapasitetsrestriksjoner med svært høy, høy, middels og mindre innvirkning samt vedlikeholdsvinduer (utilgjengelige ruteleier f.eks. som følge av vedlikehold). Midlertidige kapasitetsrestriksjoner er nødvendige for å holde infrastrukturen og tilhørende materiell i god stand og for å muliggjøre infrastrukturutvikling i samsvar med gjeldende markedsbehov (se punkt 4.3 for mer informasjon).
 • Kapasitet for årlige søknader: Kapasiteten skal koordineres innen en definert tidsfrist eller gjøres tilgjengelig for søknader som fremmes etter denne fristen.
 • Kapasitet for søknader for rullerende planlegging: Dedikert kapasitet basert på kapasitetsbånd for definerte tidsvinduer eller ruteleier, der spesifikke frister for søknader anvendes.
 • Kapasitet for ad hoc-søknader: Restkapasitet for søknader sendt inn mindre enn 30 dager før driftsdato.

*X står for datoen for oppstart av ruteplanperiode R25

4.9.3 Implementering

Bane NOR deltar i prosjektgjennomføringen på nasjonalt nivå i henhold til den felles tidslinjen som er beskrevet i illustrasjonen nedenfor. TTR-tilnærmingen, særlig de innovative prosesskomponentene, testes i piloter (se punkt 4.9.4) med mål om å evaluere systemet og potensielt kunne gjøre justeringer eller forbedringer i prosjektet før den nasjonale TTR-prosessen gjennomføres (se pkt. 4.9.4 for mer informasjon).

Som et første skritt i den nasjonale prosessimplementeringen planlegger Bane NOR å utarbeide kapasitetsmodellen for ruteplanperiode R23.

For mer informasjon kan du kontakte ruteplan@banenor.no

4.9.3.1 Kunngjøringer om kapasitetsbehov

Søkere kan kunngjøre sine kapasitetsbehov til Bane NOR mellom X *-30 og X *-18 måneder for ruteplanperiode R25 via ruteplan@banenor.no

Nødvendig informasjon i kunngjøringene om kapasitetsbehov fra søkere avtales med Bane NOR før innsending.

Kunngjøringer av kapasitetsbehov anses som ikke-bindende indikasjoner fra søkerne om forventede fremtidige kapasitetsbehov.

Dersom Bane NOR identifiserer overlappende erklæringer om kapasitetsbehov, skal vedkommende drøfte saken med de angjeldende søkerne med sikte på å finne en felles løsning. Bane NOR vil bruke den oppgitte informasjonen i forbindelse med kapasitetsmodellen (se punkt 4.9.3.2 for mer informasjon om kapasitetsmodellen). Bane NOR kan ikke garantere at alle kunngjøringer om kapasitetsbehov vil bli hensyntatt i den endelige kapasitetsmodellen, og erklæringer om kapasitetsbehov skal heller ikke medføre prioritet i den påfølgende prosessen for tildeling av kapasitet.

*X står for datoen for oppstart av ruteplanperiode R25

4.9.3.2 Kapasitetsmodell

Kapasitetsmodellen baseres på Bane NORs kapasitetsstrategi (se punkt 4.9.2.1), markedskrav (f.eks. nye tjenesteplaner) samt midlertidige kapasitetsrestriksjoner (se punkt 4.9.2.3), og fungerer som grunnlag for alle kapasitetssøknader. I denne forbindelse tildeles kapasiteten i henhold til de ulike tekniske og kommersielle behovene (‘kapasitetsfordeling’), som vanligvis er som følger:

– Kapasitet som kreves ifm. midlertidige kapasitetsrestriksjoner

– Tilgjengelig kapasitet for årlige søknader (se kapittel 4.9.2)

– Kapasitet reservert for søknader for rullerende planlegging (se pkt. 4.9.2)

– Restkapasitet

4.9.4 TTR-pilotprosjekt

Eksisterende prosesskomponenter har blitt harmonisert og forbedret, og en rekke innovative prosesskomponenter og produkter har nylig blitt utarbeidet for å innfri alle markedskrav fullt ut.

For å teste den nye prosessen, særlig de innovative prosesskomponentene, i hele Europa, har pilotprosjekter på tvers av flere europeiske land vært operative fra og med ruteplanen for 2019–2020. Formålet er å vurdere hvordan den nye TTR-prosessen innfrir de relevante målene i praksis. Dette burde også omfatte muligheten til å justere eventuelle kritiske aspekter og gjøre ytterligere justeringer før selve gjennomføringen av prosjektet, og demonstrere de tidlige fordelene for markedet.

Ikke minst muliggjør pilotprosjektene en første anvendelse av kapasitetsmodellen og tester fordelene for markedet for søknadene for rullerende planlegging.

Pilotstrekningene langs fire godskorridorer der det nye systemet testes ut, er:

 • Basel – Mannheim - Aachen (RFC Atlantic)
 • Amsterdam - Paris (RFC North Sea – Mediterranean)
 • Mannheim – Nord-Italia (RFC Rhine-Alpine)
 • Břeclav – Tarvisio-B./Jesenice/Spielfeld (RFC Baltic–Adriatic, unntatt Villach – Jesenice, som ikke er en del av RFC Baltic-Adriatic)

Bane NOR vil fra høsten 2020 delta i en ny Pilot sammen med Trafikverket og Banedanmark. Beskrivelse av denne vil komme på et senere tidspunkt.

ns2022no/kapasitetsfordeling.txt · Sist endret: 2020/12/17 08:42 av wesase