Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ns2022no:serviceanlegg

Innholdsfortegnelse

7. Serviceanlegg

7.1 Innledning

Jf. jernbaneforskriften § 4-2.

Kapittel 7 inneholder informasjon om serviceanlegg som er knyttet til Bane NORs jernbanenett. Dette omfatter informasjon om vilkårene for tilgang til serviceanleggene, hvilke tjenester som ytes i serviceanleggene og pris. Det er både informasjon om Bane NOR sine serviceanlegg og andres serviceanlegg. Når det gjelder andres serviceanlegg, så er informasjon enten tatt inn i Network Statement eller det vises til et nettsted der opplysningene er tilgjengelig elektronisk og gratis, jf. jernbaneforskriften § 5-1 (3).

Bane NOR har opprettet en egen side Service Facilities På hjemmesiden til Network Statement. Denne siden inneholder informasjon til drivere av serviceanlegg som ikke forvaltes av Bane NOR. På denne siden finnes også en mal som eventuelt kan benyttes for å gi IF de opplysninger som er nødvendig, i tillegg til informasjon om frister.

Bane NOR er med i Rail Facilities Portal. Denne portalen kan benyttes av drivere av serviceanlegg og tilbydere av servicetjenester for å opplyse JBF og andre interessenter om sine tjenester og fasiliteter. Rail Facilities Portal sin struktur er utarbeidet med tanke på at operatørene skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til de aktuelle lovkrav. I tillegg fungerer Rail Facilities Portal som en markedskanal som gir operatører mulighet for å gjøre kjent sine tjenester i et større internasjonalt marked.

7.2 Oversikt over serviceanlegg

Serviceanlegg tilknyttet jernbanenettet og tjenester i disse omfatter de som kommer frem av følgende oversikt og vedleggene som det henvises til.

Jernbaneforskriften § 4-2 Serviceanlegg Vedlegg
a) Stasjoner for passasjerer 3.6.1.2
b) Godsterminaler 3.6.2.1
b) Tømmerterminaler 3.6.2.4
c) Skiftespor 3.6.3.2
d) Hensettingsspor | 3.6.3.2
e) Vedlikeholdsanlegg/Verksted 5.3.1.5.2
f) Andre tekniske anlegg 3.6.5
g) Havneanlegg 3.6.2.3
h) Avlastningsanlegg 3.6.8
i) Påfyllingsanlegg for drivstoff 3.6.9

7.3 Serviceanlegg og tjenester i disse

7.3.1 Felles bestemmelser

7.3.1.1 Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

Jf. jernbaneforskriften § 4-2 skal den som driver serviceanlegg gi tilgang, herunder sportilgang, til alle JBF på ikke-diskriminerende vilkår, til anleggene og tjenestene som ytes i disse.

Tilgang til Bane NORs serviceanlegg er priset i henhold til marginalkostnadsprinsippet. For stasjoner er prisen inkludert i den minste pakken med tjenester, jf. kapittel 5, da stasjonene ligger ved hovedspor. Tilgang til spor som Bane NOR forvalter frem til andres serviceanlegg er også inkludert i den minste pakken med tjenester.

JBF har etter søknad rett til tilgang til serviceanlegg som Bane NOR driver, og tjenester som ytes i disse, som beskrevet i jernbaneforskriften § 4-2.

For tilgang til og tjenester i serviceanlegg som ikke drives av Bane NOR, må JBF henvende seg til den som driver serviceanlegget.

7.3.1.2 Prising av tjenester i serviceanlegg

Jf. jernbaneforskriften § 6-9 (2).

Bane NOR fastsetter priser for bruk av tjenester i Bane NORs serviceanlegg, og disse kan maksimalt prises til den kostnaden som kreves for å yte dem (her også kalt produksjonskostnad) inklusiv en rimelig fortjeneste. Produksjonskostnaden inkluderer alle faktiske direkte og indirekte kostnader med å frambringe tjenesten, samt kapitalkostnader henførbare til å tilby tjenesten.

Indirekte kostnader vil være kostnader til aktiviteter knyttet til regnskap, innfordring, lønnsutbetalinger, revisjon, personaltjenester, HMS, IKT – tjenester, post, arkiv- og sentralbordtjenester osv. I tillegg omfatter kostnadsbegrepet kapitalkostnader, det vil si kostnader til anleggsavskriving og kalkulatorisk rentekostnad, det vil si den avkastning Bane NOR alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende (netto) investeringsbeløp (etter avskrivninger) i markedet. Kostnaden, som legges til grunn for prisen, blir dermed uavhengig av hvilken finansieringsform som velges (bruk av lån eller egenkapital).

Med «rimelig fortjeneste» legges til grunn den definisjon som kommer frem av jernbaneforskriften § 1-3 litra h). Prisingen skal stå i forhold til det faktiske bruksomfang av tjenesten.

Grunnlaget for prisene for stasjoner, hensettingsanlegg og godsterminaler er beskrevet i egne dokumentasjonsrapporter: Prising av stasjoner Vedlegg Network Statement, Prising av hensetting Vedlegg Network Statement og Tjenestekatalogen.

7.3.2 Stasjoner for passasjerer

7.3.2.1 Generell informasjon

Det er 334 operative togstasjoner og holdeplasser tilknyttet jernbanenettet. Disse driftes og forvaltes av Bane NOR. Beskrivelser av samtlige stasjoner, herunder hvilke tjenester som tilbys JBF og passasjerer, finnes i vedlegg 3.6.1.2 Stasjoner.

Kontaktinformasjon for den enkelte stasjon finnes på https://www.banenoreiendom.no

Publikumsinformasjon for samtlige stasjoner finnes på https://www.banenor.no/Jernbanen/Stasjonssok Nedenfor følger en overordnet beskrivelse av tjenestene på stasjoner for passasjerer.

7.3.2.2 Tjenester

Stasjonstjenester omfatter alle elementer forbundet med driften og vedlikeholdet av stasjonen, som utvendig og innvendig renhold, korrektivt og forebyggende utvendig og innvendig vedlikehold, utvendig og innvendig belysning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg (for eksempel heis, ventilasjonsanlegg, oppvarming, alarmsystemer), vaktmestertjenester, egne og innkjøpte vaktholdtjenester, brøyting og strøing av plattformer og tilkomstarealer etc.

Personperronger for av- og påstigning er en del av jernbaneinfrastrukturen etter jernbaneforskriften § 4-1 c) og er omfattet av den minste pakken med tjenester, også når personperrong ligger i tilslutning til eller er tilknyttet en stasjon med passasjerer. Det samme gjelder enkelte adkomstveier for passasjerer, herunder adkomst for gående passasjerer ved adkomst og avreise, samt sikkerhets- og teknisk utstyr på stasjoner som er knyttet til betjening av jernbaneinfrastrukturen.

Stasjonstjenester omfatter også formidling av reiseinformasjon. Oppramsingen er ikke uttømmende. Stasjonstjenestenes innhold vil variere fra stasjon til stasjon avhengig av standard, størrelse mv. Fasilitetene på hver enkelt stasjon er beskrevet i vedlegg 3.6.1.2 Stasjoner.

Bane NOR definerer standard mv. på stasjonene i samsvar med reguleringene i AST punkt 9.1.5. Togselskapene kan ikke reservere seg mot enkelte av tjenestelementene som leveres på den enkelte stasjon.

7.3.2.3 Beskrivelse av serviceanlegg

En oversikt over publikumsfasiliteter, kart, informasjon om togvarmeanlegg samt spor og plattformer for samtlige stasjoner, er vist i vedlegg 3.6.1.2 Stasjoner . Skjematiske sporplaner for utvalgte stasjoner fremgår også der.

7.3.2.4 Priser

Tjeneste spesifisert i 7.3.2.2 prises til den kostnad som kreves for å yte tjenesten inklusiv en rimelig fortjeneste. Prisene for stasjonstjenester for de enkelte stasjoner er fastsatt utfra trafikkpakker. For mer informasjon om prisingen av stasjonstjenestene, se rapport Prising av stasjoner Vedlegg til Network Statement 2022.

Følgende priser gjelder for 2022, basert på 2019-priser:

Portefølje Sum kostnader Antall avganger 2019 Kostnad per avgang (R20)
Trafikkpakke 1 38 807 095 726 769 53
Trafikkpakke 2 93 465 818 635 385 147
Trafikkpakke 3 34 407 907 285 593 120
Trafikkpakke 4 82 299 303 2 387 425 34
Trafikkpakke 5 69 837 078 1 144 612 61
Flerbrukerstasjoner 240 755 723 2 270 309 106

Prisene i 2022 vil bli justert i henhold til SSBs prisindeks for drift og vedlikehold av veganlegg; se punkt 5.8.

7.3.2.5 Tilgangsbetingelser

Alle JBF som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet og som har inngått AST med Bane NOR har mulighet til å søke om å få innvilget ruteleier. Innvilget ruteleie må inkludere tilgang til å stoppe på den enkelte stasjon. Se kapittel 3 og 4.

7.3.2.6 Kapasitetsfordeling

Se kapittel 4.

7.3.3 Godsterminaler

7.3.3.1 Generell informasjon

Godsterminalenes geografiske beliggenhet og en nærmere beskrivelse samt kontaktinformasjon er gitt i følgende vedlegg:

7.3.3.2 Tjenester

Tjenesten består i trafikkstyring (styring av tog-/lokomotiv-/vognbevegelser, samt lastebiler inne på terminalen); utstedelse av lisens til operatører for å utføre servicetjenester på terminalen; IKT-løsninger (herunder TOS/Terminaloperasjon system); feiing og rydding samt øvrig renhold av terminalområdet; vedlikehold av spor, kontaktledning, signalanlegg og annet teknisk utstyr; aksess-/gatekontroll og annet vakthold; utvendig belysning og annen elektro (herunder sporvekselvarme); snøbrøyting/strøing (brøyting av spor, brøyting og strøing av lastegater) og areal til lagring av lastbærere.

Oppramsingen er ikke uttømmende. Terminaltjenestenes innhold vil variere fra terminal til terminal avhengig av standard, størrelse mv. Det skilles videre mellom to kategorier godsterminaler; kombi-/vognlastterminaler og tømmerterminaler.

Dersom IF har tilpasset godsramper for lasting og lossing av gods er disse en del av jernbaneinfrastrukturen etter jernbaneforskriften § 4-1 c) og er omfattet av den minste pakken med tjenester, også når godsrampe ligger i tilslutning til eller er tilknyttet en godsterminal.

Der terminalspor eies av Bane NOR gjelder tilgangstjenesten også bruken av terminalsporene.

Bane NOR leverer selv ikke tjenester til skifting inne på terminalen og/eller til lasting og lossing av godstogene. Bane NOR har imidlertid forhåndsgodkjent terminaloperatører for levering av skifte-, laste- og lossetjenester. JBF må selv inngå kontrakt med en av de prekvalifiserte operatørene/leverandørene av terminaltjenester. Omfang av og innhold i tjenestetilbudet varierer fra terminal til terminal.

Opplysninger om hvilke terminaloperatører som leverer tjenester på terminalene er beskrevet i tabellen under.

Terminal / Operatør CargoNet Green Cargo Mosjøen Industriterminaler CollieCare Auto Transport Axess
Alnabru X
Nybyen / Drammen
Kristiansand/Langemyr X
Ganddal X X X X
Bergen/Nygårdstangen X X
Åndalsnes
Trondheim/Brattøra X X X
Trondheim/Heggstadmoen X X X X
Mosjøen X
Mo i Rana X X
Fauske X
Bodø X X
Narvik/Fagernes X X X
Rolvsøy X

Ytterligere informasjon om tjenestetilbud fra terminaloperatører, se operatørens websider:

Godsterminalenes ankomstspor er åpne for tog hele døgnet, alle årets dager. Terminalenes åpningstider for inn- og utekspedering av gods, herunder inn- og utkjøring av biler, kan variere.

7.3.3.3 Beskrivelse av serviceanlegg

Se kap. 7.3.1.1 Generell informasjon med lenke til vedleggene til de ulike terminalene.

7.3.3.4 Priser

Tilgangen til godsterminaler i Bane NORs regi prises i henhold til marginalkostnaden. Bane NOR har ikke hatt en økonomimodell egnet for kostnadsbelastning på denne type tjenester. For å anslå størrelsen på aktuelle drift- og vedlikeholdskostnader knyttet til godsterminaler og hensettingsspor benyttet Bane NOR kostnadstall for Alnabru som representant for eldre terminaler og Ganddal som representant for nyere terminaler. Dette ga en årlig gjennomsnittskostnad på NOK 650 pr. meter i 2018-priser for kombi-/vognlastterminaler eksklusiv kapitalbindingen. Basert på sporlengdene på terminalene ble kostnadene for den enkelte terminal kalkulert. Basert på antall anløp pr. terminal ble marginalkostnadene for tilgang til godsterminalene estimert ved minste kvadraters metode. Dette framgår av kapittel 2.5 og 3.2.2 i Bane NORs Tjenestekatalog som ble utarbeidet i 2016.

For tømmerterminaler vil kostnadene være vesentlig lavere.

Prising for bruk av kombi-/vognlastterminal er todelt. Del 1. Bane NOR innkrever terminalavgift – se tabeller under. Del 2. Leverandør av terminaltjenester tar betalt for tjenestene som ytes.

Del 1
Bane NOR innkrever terminalavgift etter følgende satser:

Priser for tilgang til kombi-/vognlastterminaler (2021-priser)

Terminal Pris pr. toganløp
Alnabru 170
Nybyen (Drammen) 273
Ganddal 273
Bergen/Nygårdstangen 273
Åndalsnes 273
Trondheim/Brattøra/Heimdal 113
Mosjøen 273
Mo i Rana 273
Fauske 237
Bodø 273
Narvik/Fagernes 273

For følgende tømmerterminaler er prisene:

Priser for tilgang til tømmerterminaler (2021-priser)

Terminal Pris pr. toganløp
Borgestad 22
Braskereidfoss 22
22
Flesberg 22
Hove 22
Hønefoss 22
Jevnaker 22
Koppang 22
Nesbyen 22
Norsenga 22
Sørli 22
Vestmo 22

Det betales kun for avgangsterminal og for tog som kjører minst 5 kilometer fra denne.

Prisene i 2022 vil bli justert i henhold til SSBs prisindeks for drift og vedlikehold av veganlegg; se kapittel 5.8.

Del 2
Leverandør av terminaltjenester tar betalt for tjenestene som ytes.

Alle servicetjenester i godsterminaler utføres av terminaloperatører som er godkjente av Bane NOR. Jernbaneforetak må selv inngå tjenesteavtale med disse terminaloperatørene.

Terminaloperatør som utfører tjenester ved de ulike terminalene.

Terminal / Operatør CargoNet Green Cargo Mosjøen Industriterminaler CollieCare Auto Transport Axess
Alnabru X X
Nybyen / Drammen
Kristiansand/Langemyr X
Ganddal X X X X
Bergen/Nygårdstangen X X
Åndalsnes
Trondheim/Brattøra X X X
Trondheim/Heggstadmoen X X X X
Mosjøen X
Mo i Rana X X
Fauske X
Bodø X X
Narvik/Fagernes X X X
Rolvsøy X

Ytterligere informasjon om tjenestetilbud fra terminaloperatører, se operatørens websider

7.3.3.5 Tilgangsbetingelser

Tilgangsbetingelser for bruk av godsterminaler er todelt.

Del 1. Bane NORs tilgangsbetingelser

Del 2. Terminaloperatørenes vilkår for tjenestene som ytes.

Del 1.
Bane NORs tilgangsbetingelser. Tilgangsvilkår for jernbaneforetak til laste og losseområder på Bane NORs godsterminaler, utover tildelte ruteleier gjennom kapasitetsfordelingsprosess, er følgende.

Del 2.
Terminaloperatørenes vilkår for tjenestene som ytes.

Terminaloperatør som utfører tjenester ved de ulike terminalene.

Terminal / Operatør CargoNet Green Cargo Mosjøen Industriterminaler CollieCare Auto Transport Axess
Alnabru X X
Nybyen / Drammen
Kristiansand/Langemyr X
Ganddal X X X X
Bergen/Nygårdstangen X X
Åndalsnes X
Trondheim/Brattøra X X X
Trondheim/Heggstadmoen X X X X
Mosjøen X
Mo i Rana X X
Fauske X
Bodø X X
Narvik/Fagernes X X X
Rolvsøy X

Ytterligere informasjon om tjenestetilbud fra terminaloperatører, se operatørens websider

Tilgangsvilkår Vatnestrøm godsterminal (privat) https://www.iveland.kommune.no/naeringsareal.294732.no.html

For ytterligere informasjon om godsterminalene og hvilke tjenester som ytes ved disse – se kapittel 3.6.2. samt vedlegg 3.6.2.1

7.3.3.6 Kapasitetsfordeling

Kapasitet tildeles gjennom kapasitetsfordelingsprosessen. Se kapittel 4.

7.3.4 Skiftestasjoner og skifteanlegg

7.3.4.1 Generell informasjon

Skifting kan utføres flere steder i Bane NORs nettverk. Ved enkelte lokasjoner tilbyr jernbaneforetak skifting som kommersiell tjeneste. Skifting utenom disse områdene kan også utføres av jernbaneforetaket selv hvor baneforholdene tillater dette.

For oversikt over lokasjoner hvor skifting tilbys av jernbaneforetak som kommersiell tjeneste, se tabell i 7.3.4.2

7.3.4.2 Tjenester

Jernbaneforetak som tilbyr skifting på ulike lokasjoner

Operatør / Terminal CargoNet Green Cargo Grenland Rail
Alnabru X X X
Sundland (Drammen) X X
Elverum X
Kongsvinger X
Hamar X
Halden X
Kongsberg/Flesberg X
Ørvik (Brevik) X
Borgestad X
Ganddal X
Bergen/Nygårdstangen X
Trondheim/Stasjon X
Narvik/Fagernes X

Ytterligere informasjon om tjenestetilbud fra operatører som tilbyr skifting, se operatørens websider

Bane NOR tilbyr for tiden ikke skifting. Hvis behov, kan Bane NOR formidle kontakt med virksomhet som kan foreta skifting på andre steder enn de som er nevnt i tabellen over.

Kontaktpunkt: oss@banenor.no

7.3.4.3 Beskrivelse av serviceanlegg

Se informasjon om Sundland og Alnabru i vedlegg 3.6.2.1.

7.3.4.4 Priser

Prising for bruk av skifteanlegg er todelt.

Del 1. Bane NOR innkrever terminalavgift - se kap. 7.3.3.4 Del 2. Leverandør av skiftetjenesten tar betalt for tjenesten.

Jernbaneforetak som utfører skiftetjenester ved ulike lokasjoner

Operatør / Terminal CargoNet Green Cargo Grenland Rail
Alnabru X X X
Sundland (Drammen) X X
Elverum X
Kongsvinger X
Hamar X
Halden X
Kongsberg/Flesberg X
Ørvik (Brevik) X
Borgestad X
Ganddal X
Bergen/Nygårdstangen X
Trondheim/Stasjon X
Narvik/Fagernes X

Ytterligere informasjon om tjenestetilbud og priser, se operatørens websider

7.3.4.5 Tilgangsbetingelser

Tilgangsvilkår til skifteområdene er:

 • Tildelt ruteleie gjennom kapasitetsfordelingsprosessen
 • JBF får rett til å benytte Bane NORs skifteområder ved å inngå AST med Bane NOR

For skiftoperatørenes vilkår, se operatørenes websider

Sikkerhets- og teknisk utstyr på skiftestasjoner og skifteanlegg er en del av jernbaneinfrastrukturen etter kapittel 5.2 og omfattes av den minste pakken med tjenester.

7.3.4.6 Kapasitetsfordeling

Kapasitet tildeles gjennom kapasitetsfordelingsprosessen. Se del 4.

7.3.5 Driftsbanegårder og hensetting

7.3.5.1 Generell informasjon

Bane NOR tilbyr hensetting på en rekke steder over hele landet. For nærmere informasjon om de enkelte driftsbanegårder og hensettingsanlegg, se vedlegg 3.6.3.2.

7.3.5.2 Tjenester

Tjenesten omfatter «parkering» av så vel person- som godstog, både driftspausebasert og langsiktig.

Bane NOR tilbyr ikke selv klargjøringstjenester som innvendig vask o.l. JBF har mulighet for egenlevering av denne typen tjenester på Bane NOR sine anlegg.

For informasjon om tjenester som tilbys eller kan tilbys ved det enkelte anlegg, se vedlegg 3.6.3.2.

Informasjon om strømforsyning for hensatte kjøretøy på Bane NORs anlegg:

Kjøretøy med egen strømavtaker

- Hovedløsning: Fra kontaktledningen (inklusive redundans)
- Mulig midlertidig reserveløsning: Eksisterende togvarmeposter for kjøretøy med tilkoblingsmulighet

Kjøretøy uten egen strømavtaker

- Hovedløsning: Fra togvarmepost

Hovedvilkår

- Hensetting under spenningssatt kontaktledning skal oppfylle vilkår med tanke på elsikkerhet, mottatt strømforsyning eller ikke.
- Klatrevennlig materiell kan ikke stå under spenningssatt kontaktledning uten riktig områdesikring, jf. TRV om gjerder
- Vilkår for elsikkerhet inkludert hvilket materiell som vurderes som klatrevennlig er beskrevet i TRV

7.3.5.3 Beskrivelse av serviceanlegg

For beskrivelser av det enkelte anlegg se vedlegg 3.6.3.2.

For nærmere informasjon om lokalisering av og eierskap til hensettingsspor, kontakt oss@banenor.no

7.3.5.4 Priser

Priser hensetting av persontog

Tilgangen til Bane NORs hensettingsspor prises i henhold til marginalkostnaden, og er inkludert i den minste pakken med tjenester.

Hensetting av godstogmateriell prises foreløpig ikke. Bane NOR vil i dialog med JBF finne praktiske løsninger.

Hensetting (dvs. parkering) av persontog vil bli priset i henhold til den kostnad som kreves for å yte tjenesten inkl. en rimelig fortjeneste.

Hensettings-/parkeringskostnaden består av:

 • Drift og vedlikehold
 • Trafikkstyring
 • Administrasjon
 • Kapitalkostnader

I forbindelse med kapasitetsfordelingsprosessen fastsettes også behovet for hensetting. Prisene er i utgangspunktet et års «abonnement» og er fastsatt pr. meter togmateriell. Det er per 2020 kun to hensettingsområder som vil bli benyttet av flere togselskap, Lodalen og Drammen. På disse to hensettingsområdene er prisene også på abonnementsbasis, fastsatt ut fra antall bestilte timer.

For mer informasjon om prisingen av hensettingsområder se rapport Prising av hensetting for persontog Vedlegg til Network Statement 2022.

Abonnementspriser for hensetting/parkering (2019-priser)

Hensettingsområder Årspris pr. meter Timepris pr. meter
Østlandet 3 943 1,09
Resten av landet 2 237 0,62

Når det gjelder hensetting fakturerer Bane NOR det enkelte JBF ut ifra kjøretøyets lengde.

Prisene i 2022 vil bli justert i henhold til SSBs prisindeks for drift og vedlikehold av veganlegg; se punkt 5.8.

7.3.5.5 Tilgangsbetingelser

JBF gis rett til å benytte spor frem til driftsbanegårder/hensettingsanlegg ved å inngå AST med Bane NOR. JBF kan søke til Bane NOR om å bruke Bane NORs driftsbanegårder og eventuelle tjenester Bane NOR yter der, til de til enhver tid gjeldene priser.

Bruk av sidespor for lagring av kjøretøy:

 • Korttidslagring
  JBF som har behov for spor til lagring av kjøretøy som benyttes i JBFs daglige og regelmessige drift skal melde inn dette behovet i kapasitetsfordelingsprosessen, jf. del 4.
 • Langtidslagring
  JBF som har behov for sporplass til langtidslagring av kjøretøy skal ta behovet opp med OSS, oss@banenor.no

En forespørsel skal inneholde følgende opplysninger:

 • behov for sporplass målt i meter
 • eventuelt behov for tilleggstjenester (f. eks. elektrisk kraft til togoppvarming)
 • foretrukket lagringssted
 • aksellast

Alle behov for tilgang til spor for arbeid på kjøretøy herunder renhold skal foregå iht. regler fastsatt i Bane NORs Operativt Regelverk

7.3.5.6 Kapasitetsfordeling

Kapasitet tildeles gjennom kapasitetsfordelingsprosessen. Se del 4.

7.3.6 Vedlikeholdsanlegg

7.3.6.1 Generell informasjon

Samtlige vedlikeholdsanlegg i Norge der det tilbys tjenester til JBF eies pr. 2020 av Bane NOR. Bane NOR har likevel ulike roller på de ulike anleggene.

En rekke av Bane NORs vedlikeholdsanlegg leies ut med eksklusive avtaler, enten til Jernbaneforetak eller til vedlikeholdsutøver. I disse anleggene er det ikke Bane NOR som tilbyr eller på annen måte styre kapasiteten i anlegget.
Dette gjelder følgende anlegg:

- Alnabru (Oslo)
- Bergen
- Bodø
- Brattøra (Trondheim)
- Fagernes (Narvik)
- Filipstad (Oslo)
- Flåm
- Hamar
- Kongsvinger
- Kvaleberg (Stavanger)
- Lodalen Fjellstallen (oslo)

På øvrige vedlikeholdsanlegg tilbyr og styrer Bane NOR kapasiteten i anlegget. Vedlikeholdsutøvere som opererer på disse vedlikeholdsanleggene har ikke eksklusiv tilgang. JBF som inngår avtale med Bane NOR om tilgang står fritt til å benytte andre tilbydere av vedlikeholdstjenester på anleggene.
Dette gjelder følgende anlegg:

 • Grorud (Oslo)
 • Lodalen (Oslo)
 • Marienborg (Trondheim)
 • Skien
 • Sundland (Drammen)

En oversikt over samtlige vedlikeholdsanlegg finnes i vedlegg 5.3.1.5.2.

7.3.6.2 Tjenester

Vedlikehold av togmateriell (vedlikeholdstjenester) tilbys ikke av Bane NOR.

Bane NOR legger opp til egenlevering av vedlikeholdstjenester på de anleggene der Bane NOR tilbyr og styrer kapasiteten. JBF er selv ansvarlig for å inngå avtale om disse tjenestene med en vedlikeholdsutøver eller bruke egne ressurser.

For informasjon om tjenester i anlegg der Bane NOR ikke styrer kapasiteten, se vedlegg 5.3.1.5.2.

7.3.6.3 Beskrivelse av serviceanlegg

Tabellene under beskriver hvilke fasiliteter som finnes på det enkelte vedlikeholdsanlegg.

Anlegg tilpasset persontogmateriell:

Fasiliteter på verkstedene Bergen Bodø Filipstad Flåm Grorud Oslo Kvaleberg Stavanger Lodalen Marienborg Trondheim Skien Sundland Drammen
Løfteanlegg
Traverskraner
Hjuldreiebenk
Togvaskemaskin
Deicingsanlegg Glycol
Toalettømmeanlegg
Vannfyllingsanlegg
Miljøstasjon
Togvarmeanlegg
Anlegg for taktilgang
Tine / Tørke anlegg
Tilgang under kjøretøy (Grav eller søylespor)
Delelager
Fasilitet for kadaversanering
Dieselpåfyllingsanlegg
Fasilitet for lakkering

Anlegg tilpasset godstogmateriell:

Fasiliteter på verkstedene Alnabru Oslo Brattøra Trondheim Fagernes Narvik Hamar Kongsvinger Lodalen Fjellstallen
Løfteanlegg
Traverskraner
Hjuldreiebenk
Togvaskemaskin
Deicingsanlegg Glycol
Toalettømmeanlegg
Vannfyllingsanlegg
Miljøstasjon
Togvarmeanlegg
Anlegg for taktilgang
Tine / Tørke anlegg
Tilgang under kjøretøy (Grav eller søylespor)
Delelager
Fasilitet for kadaversanering
Dieselpåfyllingsanlegg
Fasilitet for lakkering

Se vedlegg 5.3.1.5.2 for mer detaljerte beskrivelser. Bane NOR gjør oppmerksom på at avvik kan forekomme ettersom tilbudet utvikles.

7.3.6.4 Priser

I den grad bruk av anlegget forutsetter bruk av jernbaneinfrastruktur som prises tilsvarende som den minste pakken med tjenester, prises dette som del av den minste pakken med tjenester. Dette gjelder uavhengig av hvem som eier serviceanlegget og hvem som styrer kapasiteten i selve anlegget.

Tilbydere av vedlikeholdstjenester som ytes ved anleggene fastsetter selv priser for sine tjenester. For informasjon om disse se aktørene nettsider:

7.3.6.5 Tilgangsbetingelser

Bane NORs generelle tilgangsbetingelser er beskrevet i Del 3.

For vedlikeholdsanlegg der Bane NOR styrer kapasiteten må JBF inngå avtale med Bane NOR om tilgang. JBF som ønsker avtale kan kontakte Bane NOR ved Pål Anthonsen via pal.sigurd.anthonsen@banenor.no

Vedlikeholdsutøver fastsetter selv vilkår for tjenestene som ytes.

Bane NOR fastsetter ikke tilgangsbetingelser for anlegg der Bane NOR ikke styrer kapasiteten i anlegget. Se kapittel 7.3.6.1 for oversikt over hvilke anlegg dette gjelder.

7.3.6.6 Kapasitetsfordeling

Sportilgang fram til vedlikeholdsanlegg tildeles gjennom Kapasitetsfordelingsprosessen. Se del 4.

Kapasitet i de vedlikeholdsanleggene der Bane NOR styrer kapasiteten tildeles i henhold til «rutine for styring og forvaltning av sporbruksplan». Se Verkstedhåndboken.

Kapasitetsfordeling i de vedlikeholdsanleggene der Bane NOR ikke styrer kapasiteten fastsettes og beskrives av den som styrer kapasiteten. Se vedlegg 5.3.1.5.2

7.3.7 Andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg

7.3.7.1 Generell informasjon

Vedlegg med oversikt over tjenester i andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg – se vedlegg 3.6.5 og 5.3.1.5.2 Samtlige rengjørings- og vaskeanlegg er per 2020 tilknyttet vedlikeholdsanlegg.

7.3.7.2 Tjenester

7.3.7.2.1 Avisingsanlegg

Avisingsanlegg finnes på følgende sted:

 • Alnabru godsterminal

Anlegget skal kunne betjene 4000 meter med godstog i døgnet.

7.3.7.2.2 Installasjoner knyttet til «Tilstandsovervåking av rullende materiell»

5 hjulskadedetektorer/hjulslagdetektorer og 3 akustiske lagerskadedetektorer (2020) er knyttet opp mot et sentralt overvåkingssystem (per august 2020 FleetONE) som eies og driftes av Bane NOR. Passeringer av respektive detektorer gir status på alle togets hjul og hjullager, og kan avdekke hjulslag, skader på hjullager eller andre skader på hjul. Jevnlig overvåking av tilstanden på eget rullende materiell ved hjelp av systemet må JBF selv ivareta og JBF har selv ansvaret for å utnytte gevinsten av systemet.

Ytterligere 2 hjulskadedetektorer/hjulslagdetektorer er knyttet opp til andre systemer (ikke tilgjengelig).

Togleder (Bane NOR) vil motta alarm fra systemet når et hjulslag overskriver definert terskel. Toget skal da etter instrukser fra togleder, redusere hastigheten eller stoppe, avhengig av alvorlighetsgrad. Grunnen til dette er at svært kritiske tilstander vil gi alvorlig skade på infrastrukturen over lengre strekninger dersom toget ikke stopper eller reduserer farten.

I tilfeller hvor infrastrukturen skades, vil systemet bli benyttet for å vurdere hvem som er ansvarlig for skaden, noe som kan føre til krav om erstatning fra ansvarlig part, potensielt et JBF.

Systemet er tilgjengelig via et WEB-grensesnittet https://hsd.opm.jbv.no/FleetOne/. Følg lenken ved behov for tilgang, trykk på registrer oppe i høyre hjørne. Administrator må godta før man får tilgang. For hjelp kontakt OPM-brukerstøtte Tlf.: 73410110 eller epost: opm.brukerstotte@banenor.no

Alt rullende materiell skal være utstyrt med RFID-brikker. JBF har selv ansvar for at alle tog/vogner er utstyrt med RFID-brikker i henhold til gjeldene prinsipper, og at oppbygningen av IDen til brikken er korrekt. RFID brukes for identifisering av rullende materiell i overvåkingssystemet, og gir derfor en entydig og rask varsling til JBF ved hjulslag og/eller lagerskader. Da RFID-merking er påbudt kan Bane NOR gi sanksjoner mot JBF som ikke overholder kravet, blant annet i form av bøter.

Bane NOR har økt fokuset på prediktivt vedlikehold og som et ledd i dette vil det årlig bli utført stikkprøver av Bane NOR, ved hjelp av. FleetONE, på tilstanden til hjul og hjullager hos de ulike JBF. Ved avdekking av dårlig vedlikehold/oppfølging vil Bane NOR kreve bedret oppfølging og vedlikehold fra det berørte JBF, for å redusere slitasjen på infrastrukturen.

Da JBF er den parten som får størst gevinst av systemet, ved at data og prediksjon fra systemet kan brukes til å optimalisere JBFs vedlikehold av hjul og hjullager, vil support-kostnadene til leverandøren av systemet (per august 2020 Track IQ) falle på togselskapene selv. Som eier av detektorene vil Bane NOR ta kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av detektorene. Bane NORs vedlikeholdsavtale med leverandøren av systemet vil inneholde en henvisning til en standard delavtale for support JBF kan benytte seg av.

Varmgangsdetektorer

Bane NOR har per august 2020 hele fem varmgangsdetektorer i bruk, en ved Gravhalsen på Bergensbanen, tre nær Trondheim og en på Ofotbanen.

Målingene fra detektorene nær Trondheim blir behandlet ved hver enkelt installasjon og overføres til en SQL-database på Marienborg i Trondheim. Eventuelle alarmer vil overføres direkte via et eget grensesnitt til togleder i Region Midt som stopper tog og videreformidler til JBF.

Alarmer fra detektoren ved Gravhalsen mottas av togleder i Bergen via lokalt vaktlag. Data fra denne detektoren er også tilgjengelig via et WEB-grensesnitt og JBF som ønsker kan få tilgang til data fra sine tog.

7.3.7.3 Beskrivelse av serviceanlegg

Hjulskadedetektorer/hjulslagdetektorer finnes på følgende steder:

Lokasjon Bane Detaljer FleetONE
Langum Sørlandsbanen Mellom Gulskogen stasjon og Mjøndalen stasjon Ja
Huseby Drammensbanen venstre hovedspor Mellom Brakerøya stasjon og Lier stasjon Ja
Høyseth Dovrebanen Mellom Ler stasjon og Lundamo stasjon Ja
Skatval Nordlandsbanen Mellom Skatval stasjon og Langstein stasjon Ja
Straumsnes Ofotbanen Mellom Djupvik stasjon og Straumsnes stasjon Ja
Haugfjell Ofotbanen Mellom Katterat stasjon og Bjørnfjell stasjon Nei
Gravhalsen Bergensbanen Mellom Myrdal stasjon og Upsete holdeplass Nei

Akustiske lagerskadedetektorer finnes på følgende steder:

Lokasjon Bane Detaljer FleetONE
Huseby Drammensbanen begge hovedspor Mellom Lier stasjon og Brakerøya stasjon Ja
Skatval Nordlandsbanen Mellom Skatval stasjon og Langstein stasjon Ja
Straumsnes Ofotbanen Mellom Djupvik stasjon og Straumsnes stasjon Ja

Varmgangsdetektorer finnes på følgende steder:

Lokasjon Bane Detaljer
Haugan Nordlandsbanen Mellom Vikhammer stasjon og Midtsand stasjon
Hegra Meråkerbanen Øst for Hegra holdeplass
Skatval Nordlandsbanen Mellom Skatval stasjon og Langstein stasjon
Straumsnes Ofotbanen Mellom Djupvik stasjon og Straumsnes stasjon
Myrdal Bergensbanen Før Gravhalstunellen retning Bergen

7.3.7.4 Priser

Priser for support, oppsett og tilpasninger av systemet til individuelle JBF, samt kurs, bestemmes ut ifra hvilken avtale hvert enkelt JBF ønsker å ha med leverandøren av systemet. Avtalen må minimum dekke at JBFs RFIDer blir registrert i systemet, og at tilstrekkelig vedlikeholdsnivå kan opprettholdes.

Ved en direkte avtale med leverandøren får man tilgang på remote support og andre ulike fordeler. For eksempel vil leverandøren kunne hjelpe med integrasjon mot JBFs egne systemer (dataeksport, eksport av arbeidsordre, …). Leverandøren vil også kunne forbedre referanseverdier for de spesifikke hjullagermodellene JBF bruker, samt tilpasse andre parametere. Det finnes også muligheter for utvikling av ny ønsket funksjonalitet.

7.3.7.5 Tilgangsbetingelser

Ikke relevant

7.3.7.6 Kapasitetsfordeling

Ikke relevant

7.3.8 Havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet

7.3.8.1 Generell informasjon

Oversikt over havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet, se vedlegg 3.6.2.3 Havneterminaler.

7.3.8.2 Tjenester

Bane NOR tilbyr ikke tjenester i havneanlegg.
Se vedlegg 3.6.2.3 for informasjon om hvilke tjenester som tilbys i de ulike anleggene.

7.3.8.3 Beskrivelse av serviceanlegg

Eierskap til havneterminaler med jernbaneforbindelse er opplyst for den enkelte havn.
Se beskrivelse i vedlegg 3.6.2.3

7.3.8.4 Priser

Den enkelte tilbyder av havneanlegg fastsetter pris for tjenester. Se vedlegg 3.6.2.3

7.3.8.5 Tilgangsbetingelser

7.3.8.6 Kapasitetsfordeling

Se vedlegg 3.6.2.3

Sportilgang fra og til havneanlegg tildeles gjennom kapasitetsfordelingsprosessen.

7.3.9 Avlastningsanlegg

7.3.9.1 Generell informasjon

Hovedformål med beredskapsterminal er laste- og losse virksomhet for godstog i tilfeller hvor godstog ikke kan nå bestemmelsesterminal på grunn av uforutsette hendelser.

Bane NOR har en beredskapsportal (Beredskap i Bane NOR) med informasjon om beredskap, som er tilgjengelig på Beredskapsportal

Det kreves passord for å logge inn på Beredskapsportalen.
For å få passord, send e-post til beredskap@banenor.no

7.3.9.2 Tjenester

Bane NOR legger opp til egenlevering av laste/losse-tjenester på sine avlastingsanlegg.

7.3.9.3 Beskrivelse av serviceanlegg

Det er avlastningsanlegg på følgende steder:

7.3.9.4 Priser

Bruker av terminalen skal dekke Bane NORs kostnader for drift og vedlikehold av beredskapsterminal om ikke annet er avtalt. Kostnader som er aktuelle å fakturere er variable, og skal dekke drift og vedlikehold som følge av bruk (herunder snøbrøyting, asfaltering/grusing og reparasjon av skader).

7.3.9.5 Tilgangsbetingelser

Vilkår for bruk av avlastningsanlegg for beredskapsterminal:

a) Hovedformål med beredskapsterminal er laste- og losse virksomhet for godstog i tilfeller hvor godstog ikke kan nå bestemmelsesterminal på grunn av uforutsette hendelser.

b) Sekundært kan beredskapsterminal benyttes til andre formål. Vilkår for sekundærbruk er at virksomhet som benytter beredskapsterminalen skal stille området disponibelt med frist på 4 timer etter melding om at terminalen skal benyttes til hovedformålet.

7.3.9.6 Kapasitetsfordeling

Inn tekst fra gods.

7.3.10 Påfyllingsanlegg for drivstoff

7.3.10.1 Generell informasjon

Bane NOR tilbyr påfyllingsanlegg for drivstoff på følgende steder:

 • Alnabru
 • Bodø
 • Hamar
 • Trondheim - Marienborg
 • Mo i Rana
 • Røros
 • Steinkjer
 • Åndalsnes

En oversikt over Bane NORs påfyllingsanlegg for drivstoff er gitt i vedlegg 3.6.9.
Forsyning av drivstoff tilbys ved alle påfyllingsanlegg nevnt i vedlegg 3.6.9.

7.3.10.2 Tjenester

Tjenesten Bane NOR leverer består av tilgang til pumpe for påfylling av drivstoff på skinnegående materiell, samt forsyning av drivstoff.
Tjenesten er den samme på samtlige anlegg nevnt under 7.3.10.1.

7.3.10.3 Beskrivelse av serviceanlegg

Samtlige anlegg nevnt under 7.3.10.1 og beskrevet i vedlegg 3.6.9 er kompatible med alle lokomotiver og motorvogner som trafikkerer jernbanenettet i dag, samt ny Type 76.
Ved spørsmål om teknisk kompatibilitet kontakt Bane NOR ved jan.lutterloh@banenor.no

En oversikt over påfyllingsanlegg for drivstoff er gitt i vedlegg 3.6.9.

7.3.10.4 Priser

Vederlag for bruk av dieselpåfyllingsanlegget omfatter bl.a. følgende kostnadselementer:

a) Avskrivning av påhvilende investeringer i tekniske anlegg, leie av tankanlegg
b) Grunnleie for avståelse av nødvendig areal til dieselpåfyllingsanlegget, herunder atkomst for tankbil
c) Kostnader til teknisk drift, korrigerende og sertifisert vedlikehold av dieselpåfyllingsanleggene,
d) Administrativ og regnskapsmessig forvaltning av anleggene, herunder avregning av forbruk
e) Kontinuerlig forskuttering og innkjøp av diesel, tilrettelagt for brukers fortløpende driftsbehov

Ovennevnte kostnadselementer fra bokstav a) til bokstav d) justeres samlet i henhold til jernbaneforskriften § 6-9 (2) med et tillegg av en rimelig fortjeneste, og fordeles på samtlige togoperatører som til enhver tid benytter anlegget, basert på brukernes bruksomfang (andel av totalt antall liter diesel).

Vederlaget for bruk av drivstoffanlegg faktureres forskuddsvis hvert kvartal basert på forrige års fordeling. A-konto-beløp for postene a) til d) ovenfor justeres fortløpende iht. etterskuddsvis avregning. For 2020 var gjennomsnittlig påslag for variable kostnader 0,31 NOK/liter.

Post e) faktureres etterskuddsvis per måned basert på forbruk og vil bli tillagt en priskompensasjon på 20 øre eks. mva. per liter.

Bane NOR tar sikte på å gjennomgå påslaget i løpet av 2021.

7.3.10.5 Tilgangsbetingelser

JBF får rett til å benytte jernbaneinfrastruktur frem til påfyllingsanlegg for drivstoff der slikt finnes, ved å inngå AST med Bane NOR.

JBF må inngå avtale med Bane NOR om tilgang til forsyning av drivstoff i drivstoffanlegg. Avtale om tilgang gjelder for samtlige anlegg. Tilgang tilbys kun til skinnegående materiell. Skinne-/veimaskiner kan ikke benytte Bane NORs drivstoffanlegg.

Ved signert avtale om tilgang til anleggene utleveres elektronisk kort som oppbevares i kjøretøy og benyttes ved fylling.

Kontakt Bane NOR ved Jan Lutterloh jan.lutterloh@banenor.no for å inngå avtale om tilgang Bane NOR tar sikte på å gjennomgå sin forretningsmodell for drivstoffanlegg i løpet av 2021

7.3.10.6 Kapasitetsfordeling

Sportilgang tildeles gjennom kapasitetsfordelingsprosessen.

ns2022no/serviceanlegg.txt · Sist endret: 2020/12/10 00:30 av wesase