Brukerverktøy

Nettstedverktøy


ordliste

Innholdsfortegnelse

Ordliste

Nedenfor er en ordliste med forkortelser og definerte begreper som brukes i Network Statement.

RNE har på sin hjemmeside en mer omfattende ordliste på engelsk med begreper som brukes i Network Statement

Network Statement Glossary

Definisjonene er kun til informasjon og er ikke juridisk bindende.

Forkortelser

AST Avtale om sportilgang og bruk av tjenester
Bane NOR Bane NOR SF
BTP Banetekniske planforutsetninger
DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IF Infrastrukturforvalter
JBD Justis- og beredskapsdepartementet
JBF Jernbaneforetak
JBV Jernbaneverket
JDIR Jernbanedirektoratet
ORV Operative regler for trafikkpersonale
OSS One Stop Shop
RFC Rail Freight Corridor
RNE RailNetEurope
SD Samferdselsdepartementet
SJN Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet
SJT Statens jernbanetilsyn
TJN Trafikkregler for jernbanenettet
TRASÉ TRAfikkrelatert StrEkningsinformasjon

Definisjoner

ARBIS Bane NORs elektroniske system for oversikt over banetekniske planforutsetninger (BTP)
Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) Avtale mellom Bane NOR og JBF om bruk av Bane NORs jernbanenett og tjenester, jf. jernbaneforskriften § 10-1 og Network Statement vedlegg 2.3.1
BEST-K Bane NORs elektroniske system for søknad om infrastrukturkapasitet (ruter og arbeid i spor) i gjeldende ruteplanperiode (operativ kapasitetsfordeling)
BEST-L Bane NORs elektroniske system for søknad om infrastrukturkapasitet (ruter) til årlig kapasitetsfordeling
Brannvisitasjonstog Togsett utstyrt med slukkeutstyr og bestemt for slukking av brann
Evakueringstog Togsett bestemt for evakuering av reisende fra havarerte tog
FIDO Bane NORs elektroniske system for distribusjon av ruter og kunngjøringer
Grenseovergang Det punkt eller den stasjon hvor en grenseoverskridende jernbaneforbindelse går over til en annen IF. Uttrykket brukes kun ved kryssing av riksgrense.
Grunnrutemodell En modell med systemruter utviklet for å kunne gjennomføre trafikkavviklingen på strekninger med meget høy kapasitetsutnyttelse. Grunnet det norske jernbanenettets form med Oslo S som ”nav” i et hjul og lange enkeltsporstrekninger, vil endring av grunnrutemodellen påvirke togrutene i hele Norge. Foruten Osloområdet er det utviklet grunnrutemodeller for Stavanger- og Bergensområdet.
Hjelpetog Tog som kjøres for å hente et tog som er blitt stående på linjen
Jernbanenett Det jernbanenettet som Bane NOR forvalter. Det norske jernbanenettet er det samme som det jernbanenettet som Bane NOR forvalter.
Kapasitetsfordeling Prosess for årlig fordeling av infrastrukturkapasitet
Nasjonal transportplan En stortingsmelding utarbeidet av SD. Meldingen presenterer Regjeringens transportpolitikk. Den er også en strategisk plan for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport.
Operativ kapasitetsfordeling Fordeling av infrastrukturkapasitet i gjeldende ruteplan . Operativ kapasitetsfordeling innebærer fordeling av restkapasitet, se Restkapasitet.
Redskapstog Togsett bestemt for innhenting av havarert tog. Redskapstoget består som regel av én redskapsvogn og en mannskapsvogn. Redskapsvognen inneholder utstyr for løfting og påsporing av tog, ekstra kobbel mv.
Restkapasitet Ledig (fri) sporkapasitet i det norske jernbanenettet som ikke er fordelt til kjøring av tog eller arbeid i spor i den fastlagte ruteplanen
Rushtidstog Tog med ankomst på togruten i tidsrommet 07:00 – 09:00 eller avgang i tidsrommet 15:00 – 17:00 i en storby alle dager unntatt lørdag og søndag
Skinnegående vedlikeholdsmaskiner Maskiner som benyttes til å utføre infrastrukturarbeider
Spesialtransport Et tog er å anse som spesialtransport når lastens og/eller kjøretøyets totalvekt, metervekt, lastens profil, innhold eller øvrige forhold krever at det tas særskilte forholdsregler ved togframføring, jf. UIC Code 502
Største linjehastighet Den største kjørehastighet som tillates benyttet over et nærmere bestemt strekningsavsnitt
Søker Et jernbaneforetak eller en internasjonal sammenslutning av jernbaneforetak eller fysiske eller juridiske personer, for eksempel vedkommende myndigheter i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 og utskipere, speditører og operatører innenfor kombinert transport, som har en allmennyttig eller forretningsmessig interesse av å bli tildelt infrastrukturkapasitet, jf. jernbaneforskriften § 1-3 j)
Vognopptak En liste som blant annet identifiserer vognenhetene i et tog, jf. Trafikkregler for jernbanenettet kapittel 4.
Ytelsesordning Ordning som skal bidra til bedret ytelse fra IF og JBF, jf. jernbaneforskriften § 6-6 og AST punkt 12

Definisjoner som knytter seg til togfremføring, se TJN kap. 1.

ordliste.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)