Brukerverktøy

Nettstedverktøy


sandkasse_serviceanlegg_test

Serviceanlegg Mal

1. Generell Informasjon

1.1 Introduksjon

 • Sereviceanleggets navn
  Type serviceanlegg
  Presentasjon av serviceanlegget

1.2 Operatør serviceanlegg

 • Navn:
  Adresse
  Kontaktinformasjon på alle operatører i serviceanlegget

1.3 Gyldighetsperiode og prosess for oppdatering

 • Dato for gyldighetsperioden til serviceanlegget:
  Beskrivelse på hvordan serviceanleggdokumentet oppdateres

2. Tjenester

 • Beskrivelse av alle jernbanerelaterte tjenester som tilbys i serviceanlegget
  Type tjeneste (minstepakken, Tilleggstjenester eller Ekstratjenester
  Lenke til en nettside hvor relevant informasjon er tilgjengelig

3. Beskrivelse av serviceanlegget

3.1 Liste over installasjoner

 • Liste over installasjoner er publisert på www.xxx.no
 • Beskrivelse av disse installasjonene er publisert på www.xxx.no
 • Beliggenhet

3.1.2 Åpningstider

 • Mandag - fredag
 • Lørdag - søndag
 • Ferie- og helligdager

Åpningstider for de ulike tjenestene:

 • Mandag - fredag
 • Lørdag - søndag
 • Ferie- og helligdager

3.1.3 Tekniske egenskaper

 • Tekniske parametre
 • Private sidespor: Spornummer og sporlengde (TEN-T parametere)
 • Sidespor: Spornummer og sporlengde (TEN-T parametere)
 • Skifting og spor på driftsbanegård: Spornummer og sporlengde (TEN-T parametere)
 • Teknisk utstyr for lasting og lossing: Utstyr (kraner, ramper, stackers)
 • Teknisk utstyr for vasking
 • Teknisk utstyr for vedlikehold
 • Lagerplass (m2)

3.1.4 Planlagte endringer av de tekniske egenskapene

Informasjon om endringer og midlertidige kapasitetsbegrensninger i serviceanlegget som kan ha stor innvirkning på driften av serviceanlegget.
Dette inkluderer også planlagte arbeider.

Eksempler:

 • Detaljer om mulige investeringer
  - Liste over prosjekter
  - Beliggenhet
  - Prosjektets art
  - Start- og sluttdato på arbeidene

4. Priser

4.1 Informasjon om priser

 • Informasjon om priser for tilgang til serviceanlegget
 • Priser for bruk av hver an de jernbanerelaterte tjenestene som tilbys

4.2 Informasjon om rabatter

 • Informasjon om prinsippene for rabattordninger som tilbys søkere, samtidig som krav til kommersiell konfidensialitet overholdes

5. Tilgangstjenester

5.1 Lovpålagte krav

Informasjon om hvorvidt det er nødvendig/påkrevd med en kontrakt, sertifikater eller forsikring

 • Eksempel på tilgangskontrakt, generelle vilkår og betingelser
  (som et minimum i de tilfeller der serviceanlegget er driftet av og jernbanerelaterte tjenester tilbys av operatører som er direkte eller indirekte under kontroll av en kontrollerende enhet

5.2 Tekniske betingelser

Der hvor det er relevant skal det foreligge en beskrivelse av tekniske forhold/betingelser som kjøretøyene må tilfredsstille/innfri for å kunne benytte serviceanlegget

Eksempler:

 • Type kjøretøy
 • Maksimal toglengde, lasteprofil, vekt

5.3 Selvbetjening jernbanerelaterte tjenester

Informasjon om mulighetene for selvbetjening av jernbanerelaterte tjenester og betingelser for å søke om dette.

5.4 IT-systemer

Der hvor det er relevant, informasjon om vilkår for bruk av operatørens IT-system;

 • Om søkerne er forpliktet til å bruke et slik system
 • Reglene for beskyttelse av sensitive og kommersielle data

6. Kapasitetsfordeling

6.1 Søknad om tilgang eller tjenester

 • Informasjon om prosedyrer for forespørsler/søknader om tilgang til serviceanlegg eller tjenester som tilbys, herunder tidsfrister for søknader og behandling (f)* og (Artikkel 8)*
 • I serviceanlegg der det er flere enn én operatør eller der jernbanerelaterte tjenester tilbys av flere enn en operatør, skal det gis en indikasjon på om det skal sendes separate forespørsler/søknader for tilgang, og for de tjenestene som skal bestilles (g)*
 • Informasjon om minimumsinnholdet og formatet av søknaden/forespørsel om tilgang til serviceanlegget og jernbanerelaterte tjenester, eller en mal for en slik søknad/ forespørsel (h)*

6.2 Tilbakemelding på søknader

 • Beskrivelse av tilbakemelding på søknader/forespørsler (Artikkel 9)*
 • En beskrivelse av koordineringsprosedyren og regulatoriske tiltak referert til i artikkel 10 og prioriteringskriterier referert til i artikkel 11 (k)*

6.3 Informasjon om tilgjengelig kapasitet og midlertidige kapasitetsbegrensninger

 • Informasjon om midlertidige kapasitetsbegrensninger i serviceanlegget, som kan ha stor innvirkning på operasjonene i serviceanlegget. Dette inkluderer planlagte arbeider (I)*
sandkasse_serviceanlegg_test.txt · Sist endret: 2019/03/10 20:47 av wesase