Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:aksellast

Aksellast / Axle Load


Overbygningsklasse, aksellast og maks hastighet / Superstructure class, axle load and max speed

Merk at aksellast og hastighetsverdier er basert på hva overbygningen er dimensjonert for. Banens underbygning og sporgeometri vil stedvis kunne begrense både tillatt hastighet og aksellast. Det vil derfor ikke alltid være samsvar mellom tillatt aksellast/hastighet på en aktuell strekning og hvilken aksellast/hastighet overbygningsklassen på strekningen tillater.

Note that the axle load and speed limits are based on what the superstructure is designed for. The groundwork of the line and track geometry will limit both the permitted maximum speed and axle load in some locations. Therefore, there will not always be a correlation between the permitted maximum axle load/speed on any given stretch of line and the maximum axle load/speed permitted by the superstructure class on the stretch of line in question.

For mer informasjon / For further details, see Teknisk regelverk, Bane NOR

vedlegg/aksellast.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)