Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:kommunikasjonssystemer

Kommunikasjonssystemer

Skjematisk kart

Skjematisk kart av jernbanenettet som viser strekninger med kommunikasjonssystemet.

3.3.3.3 Kommunikasjonssystemer

3.3.3.3.1 GSM-R

GSM-R er kommunikasjonssystemet som brukes som togradio og for nødsituasjoner.

GSM–R, ”GSM for Rail,” bygger på mobilstandarden GSM og er tilpasset jernbanens spesielle funksjoner, samt strenge krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Dette er et felles europeisk kommunikasjonssystem som legger til rette for internasjonal togtrafikk og interoperabilitet, effektivisering av jernbanedriften og nye tjenester for brukerne.

3.3.3.3.1.1 Interoperabilitet

GSM-R Interoperabilitet er evnen til utenlandske GSM-R radioer som har tilgang til det norske nettet, til å fungere som fastsatt.

Terminaler som skal brukes i det norske GSM-R nettet må oppfylle kravene i kapittel 3.3.3.3.1.6.

Terminaler med utenlandske SIM-kort er forventet å fungere på samme måte som med et Bane NOR Nett SIM-kort. Tjenester tilgjengelig for terminaler med utenlandske SIM-kort bør være lik de som er tilgjengelig med et Bane NOR Nett SIM-kort.

EIRENE spesifikasjoner gir rammebetingelser for interoperabilitet (for mobil kommunikasjoner). De understøtter EU Direktivet om Trans-European High Speed Rail Network, sammen med andre spesifikasjoner under arbeid av UIC.

På det øverste nivået er det Interoperabilitet Direktiv (96/48/EC) som etablerer de samlete rammebetingelsene og som må innføres til nasjonal lov av hver av medlemslandene. Interoperabilitet Direktivet referer til et sett av TSI’er (Tekniske Standarder for Interoperabilitet). TSI’ene utgir mer detaljerte beskrivelser av bestemmelsene for systemene som de referer til. Med særlig interesse for radio kommunikasjonssystem er TSI Control Command.

3.3.3.3.1.2 Roaming

Abonnenter hos andre GSM-R operatører i Europa vil ha tilgang til å roame i det norske GSM-R nettet dersom den utenlandske operatøren har inngått avtale med Bane NOR om roaming.

Utenlandske abonnenter som roamer i det norske GSM-R nettet vil ha tilgang til de samme tjenestene som Bane NORs abonnenter.

3.3.3.3.1.3 Dekning

Alle strekninger på det norske jernbanenettet, inkludert alle tunneler har GSM-R dekning. Hele nettet oppfyller kravene til dekning i EIRENE SRS.

3.3.3.3.1.4 Generelle GSM-R funksjoner

Generelle GSM-R tjenester er vanlige telefoni-/datatjenester kjent fra tradisjonell mobiltelefoni og disse danner basis for andre spesialiserte tjenester.

 • Talekommunikasjon
  Tjenesten sørger for ordinær samtaleoppkobling og overføring av tale og signaleringsinformasjon mellom abonnenter. Tjenesten skal også tilfredsstille de krav og retningslinjer som er gitt av norske myndigheter til sivilt nødanrop.
 • SMS
  Tjenesten skal sørge for overføring av SMS til og fra et meldingshåndteringssenter (SMSC) og en mobilterminal.
 • Linjesvitsjet data
  Det norske GSM-R nettet støtter linjesvitsjet datakommunikasjon BS26. Denne har en datarate på 9,6 kbit/s. Tjenesten må bestilles, godkjennes og aktiveres på det enkelte abonnement.
 • GPRS
  Det norske GSM-R nettet støtter GPRS tjenesten. Tjenesten må bestilles, godkjennes og aktiveres på det enkelte abonnement.

3.3.3.3.1.5 Spesifikke GSM-R funksjoner

Spesifikke GSM-R tjenester er tjenester som er tilpasset spesielt for jernbanedrift. Herunder ligger også tjenester som skal støtte pålitelig og effektiv kommunikasjon mellom togleder og trafikkerende tog.

 • Nødkommunikasjon
  Denne tjenesten skal sørge for formidling av høyprioritetsanrop for å informere togførere, togledere og annet relevant personell om oppståtte faresituasjoner i et predefinert område, med hensikt å kunne avverge uønskete hendelser.
 • Prioritering av anrop
  Denne tjenesten sørger for riktig prioritering av anrop i GSM-R nettet.
 • Funksjonelle numre
  Tjenesten skal tillate at en B-abonnent kan adresseres/ringes opp via abonnentens funksjonelle rolle i stedet for nummeret knyttet til hans mobilterminal. A-abonnenten taster et funksjonelt nummer og nettet vil bestemme MSISDN (Mobil Station ISDN Number) for den SIM hvor funksjonelt nummer er aktivt.
 • Gruppesamtale
  Tjenesten skal sørge for at det er mulig å sette opp en gruppesamtale i halv duplex modus mellom flere abonnenter i en forhåndsdefinert gruppe.
 • Kringkasting
  Tjenesten skal tilby enveis kommunikasjon for varsling og kunngjøring av meldinger mellom en initiator og en gruppe abonnenter.
 • Samtaleregistrering (Voice Recording)
  Alle samtaler til/fra en GSM-R terminal lagres i en taleregistrator (Voice Recorder) for senere å kunne avspilles dersom en spesiell hendelse/ulykke krever dokumentasjon på relaterte samtaler/anrop i dette tidsrommet.
 • Samtalebekreftelse (Acknowledgement)
  Ved nødanrop skal terminal både hos initiator av samtalen og hos alle mottakere av samtalen gi en notifikasjon/kvittering til et Acknowledgement senter i GSM-R nettet. I Acknowledgement senteret skal disse meldingene lagres for senere å kunne gjenfinnes dersom en spesiell hendelse/ulykke krever dokumentasjon på relaterte samtaler/anrop i dette tidsrommet.
 • Togleder- og TXP tjenester
  Tale og meldingstjeneste i GSM-R nettet som skal sørge for at togledersentralene og TXP har tilgang til alle tjenestene i GSM-R nettet.

3.3.3.3.1.6 Krav til GSM-R utstyr

GSM-R utstyr og programvare må ha et gyldig Europeisk samsvarssertifikat utsted av et teknisk kontrollorgan som dokumenterer at utstyr og programvare er i samsvar med EU direktiv 2008/57/EC og Control Command and Signalling Subsystems – CCS TSI Commission Decision 2012/88/EU og alle underliggende spesifikasjoner.

Det må kun benyttes godkjente GSM-R terminaler, og det er bruker sitt ansvar å påse at utstyret som benyttes til enhver tid er godkjent.

Bane NOR anbefaler derfor at brukerne kontakter sine leverandører for oppdatert informasjon vedrørende godkjenning.

Ytterligere informasjon vedrørende GSM-R terminaler er tilgjengelig på Bane NORs kundeportal: http://www.banenor.no/kundeportal/jernbanen-i-norge/tjenester-og-priser/tilhorende-tjenester/gsm-r/

3.3.3.3.1.7 GSM-R abonnement

For å få tilgang til GSM-R nettet må terminalen ha et SIM-kort installert. SIM-kortet inneholder bl.a. informasjon om tjenester det gis tilgang til avhengig av hvilken funksjon terminalen har. Det er for eksempel egen profil for Togradioterminal hos lokfører (cab-radio), håndholdte terminaler og for ERTMS. Ved bestilling av abonnement (SIM-kort) skal det oppgis hvilken bruk det er ment for.

3.3.3.3.1.7.1 Kunderegistrering

Før en kunde kan benytte seg av GSM-R nettet, må det etableres et kundeforhold mellom kunden og Bane NOR. Dette skjer ved at kunden fyller ut et ”Kundeskjema” Se URL-adresse under . Skjemaet må fylles ut, signeres og sendes inn til Bane NORs operasjonssenter (NOS), se kapt. 3.3.3.3.1.8.1 for kontaktinformasjon.

I ”Kundeskjema” vil organisasjonsinformasjon bli definert sammen med faktureringsadresse. Hver kunde som registreres vil få tilsendt faktura for abonnementene som er knyttet til dem. Hvis en organisasjon består av flere enheter som ønsker egen faktura kan det opprettes en hovedkunde-avtale samt at de interne enhetene registreres som underkunder. Underkundene registreres også med ”Kundeskjemaet”, men det er da viktig å spesifisere Avdeling/Enhet.

Utover dette defineres følgende i ”Kundeskjemaet”:

 • Kontaktperson
 • Hvem som skal ha myndighet til å utføre ulike bestillinger knyttet til abonnement
 • Feilmeldingspunkt som vil være 1. linjes support for kundens brukere av GSM-R. Dette kontaktpunktet skal motta og ved behov videreformidle feil angående GSM-R til Bane NORs operasjonssenter som blir 2. linje support for brukerne hvis ikke annet er avtalt.
 • Forventet antall abonnement frem i tid slik at det kan vurderes å reservere en nummerserie til kunden

Når Bane NORs operasjonssenter mottar ”Kundeskjemaet” vil kunden registreres i kunde- og abonnementssystemet og kunden vil få tildelt et kundenummer som benyttes ved alle henvendelser knyttet til abonnement/SIM-kort.

Alle som har fått tillatelse av Statens jernbanetilsyn til å drive jernbanevirksomhet, må registreres som kunde, når de ønsker å få SIM-kort for å benytte GSM-R. Oversikt over hvem dette gjelder, se URL-adresse under . I tillegg kan egne virksomheter i Bane NOR bestille et GSM-R abonnement.

Om det kommer forespørsel fra kunder utenfor det som er definert over og disse oppgir at de har krav på seg å ha GSM-R radio som togradio eller nødkommunikasjon, må dette bestilles av oppdragsgiver som er hhv. togselskapet eller den enhet i Bane NOR de utfører oppdraget for.

Hvis en aktør leier inn togsett fra utlandet for en kortere periode og eier av togsettet ikke står på listen til Statens jernbanetilsyn, kan SIM-kort bestilles hos NOS av den som leier togsettet. Denne aktøren må være registrert som kunde i systemet og kunden som bestiller et abonnement vil være ansvarlig for abonnementet/SIM-kortet.

Først når kundeforhold er etablert mellom kunde og Bane NOR vil kunden ha mulighet til å bestille SIM-kort til GSM-R nettet.

Endringer i kundeforholdet skal meldes skriftlig til operasjonssenteret (NOS).

3.3.3.3.1.7.2 Bestilling/SIM-kort

SIM-kort kan bestilles enten til nye brukere eller til allerede eksisterende ved for eksempel feil på SIM-kort. I begge tilfeller benyttes “Abonnementskjema” Se URL-adresse under.

Skjemaet fylles ut, signeres og sendes til Bane NORs operasjonssenter (NOS), se kapt. 3.3.3.3.1.8.1 for kontaktinformasjon. Vi gjør oppmerksom på at vi i utgangspunktet har 2 ukers leveringsfrist på bestilling av SIM-kort. Ved større bestillinger må lengre tid påregnes.

Ved behov for endringer og oppdateringer vil Bane NORs operasjonssenter (NOS) gjøre oppdatering av innholdet på brukerens SIM-kort. Oppdateringer vil bli gjort enten direkte ved bruk av kortleser eller over luft ved hjelp av SMS. Oppdateringsmetode er avhengig av om vi har SIM-kortet fysisk tilgjengelig eller ikke. Ved oppdateringer som ikke skyldes brukers egen bestilling av endring vil operasjonssenteret ta kontakt i forkant av at oppdatering kjøres.

SIM-kort for ERTMS

SIM-kort for ERTMS har en egen profil og må bestilles spesielt. Hvert kjøretøy har to modem og trenger to SIM-kort.

Test- og kurs SIM-kort

NOS har også mulighet til å låne ut spesielle SIM-kort beregnet for testing og kursing. Innholdet på disse SIM-kortene er noe forskjellige fra vanlige SIM-kort. Bruken av slike test- og kurskort vil derfor ikke forstyrre vanlige brukere av GSM-R nettet. Ta kontakt med operasjonssenteret hvis du ønsker å låne SIM-kort til testing eller kursing, se kapt. 3.3.3.3.1.8.1 for kontaktinformasjon.

3.3.3.3.1.8 Nasjonalt Operasjonssenter (NOS)

Bane NOR sitt operasjonssenter for GSM-R, NOS, er lokalisert på Marienborg i Trondheim. Her overvåkes og driftes GSM-R og annen kjøreveisrelatert infrastruktur. Operasjonssenteret er bemannet 24/7/365.

3.3.3.3.1.8.1 Kontaktinformasjon

Telefon: + 47 73 41 01 10
Faks: + 47 73 41 01 11
E-post: opm.brukerstotte@jbv.no

Postadresse:
Bane NOR
Signal og tele, Nasjonalt Operasjonssenter (NOS)
Postboks 6166, Sluppen
7435 Trondheim

Besøksadresse:
Osloveien 105, Marienborg
Trondheim

3.3.3.3.1.8.2 Brukerstøtte

Bane NORs operasjonssenter tilbyr døgnkontinuerlig brukerstøtte 365 dager i året til brukere av GSM-R.

 • Bane NORs interne brukere
  Bane NORs operasjonssenter fungerer som 1. linje support for denne kategorien brukere. Interne brukere retter alle henvendelser direkte til operasjonssenteret.
 • Brukere fra eksterne trafikkutøvere
  For brukere fra eksterne trafikkutøvere vil operasjonssenteret fungere som 2. linje support. Brukerne skal derfor i første omgang henvende seg til sine respektive driftsoperative sentre. Disse vil selv håndtere henvendelsen eller eventuelt rute den videre til operasjonssenteret hvis nødvendig.

Brukerstøtte kan håndtere følgende:

 • Generelle spørsmål og henvendelser rundt GSM-R
 • Feilmeldinger angående GSM-R
 • Bestilling av GSM-R abonnement (SIM-kort)
 • Sperring av abonnement (SIM-kort) for å hindre uautorisert bruk. Sperring kan kun foretas av den person som er autorisert i Kundeskjema. Anmodning om sperring/gjenåpning foretas pr telefon.
 • PIN-/PUK-kode: Brukerstøtte kan være behjelpelig med åpning av låst SIM-kort. Bruker må kunne identifisere seg iht. autorisasjon for å få dette utført.
 • Varsling av planlagte og uforutsette driftsavvik på tjenester og infrastruktur i GSM-R Nettet.
vedlegg/kommunikasjonssystemer.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)