Brukerverktøy

Nettstedverktøy


vedlegg:vedlegg_ast1

Vedlegg 1 AST

Vedlegg 1 til Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)

STANDARDVILKÅR FOR JERNBANEFORETAKETS BRUK AV TJENESTER SOM OMFATTES AV AVTALE OM SPORTILGANG OG BRUK AV TJENESTER (heretter «Standardvilkårene»)

1. Virkeområde

Standardvilkårene gjelder bruk av tjenester som omfattes av Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST) punkt 9.1.2, 9.1.3 og 9.1.4, jf. jernbaneforskriften §§ 4-2, 4-4 og 4-5.

Standardvilkårene gjelder kun for tjenester som Bane NOR yter, og ikke for tjenester som andre yter.

Standardvilkårene gjelder ikke for leie av servicebygg, servicekiosker og ansattparkering som tilbys av Bane NOR på stasjon, godsterminal eller driftsbanegård mv, og bruk av andre anlegg, fasiliteter og tjenester som faller utenfor oppregningen i AST punkt 9.1.2, 9.1.3 og 9.1.4. For slik leie og/eller bruk må det inngås særskilt avtale med Bane NOR.

2. Nærmere beskrivelse av tjenestene

Tjenestene som reguleres av Standardvilkårene er nærmere beskrevet i AST punkt 9.1.2, 9.1.3 og 9.1.4. I tillegg til bruk av stasjon og godsterminal og de fasiliteter som befinner seg der i den utstrekning dette fremgår av AST punkt 9.1.2, dreier det seg blant annet om bruk av driftsbanegård, hensettingsområde eller lignende driftsbase og de fasiliteter som befinner seg der i den utstrekning dette fremgår av AST punkt 9.1.2 til 9.1.4.

De anlegg, herunder grunn, bygninger og utstyr, som helt eller delvis er innrettet på å kunne yte en eller flere av tjenestene som er beskrevet nærmere i AST punkt 9.1.2 til 9.1.4 omtales heretter som “Serviceanlegg”. Kvaliteten på tjenestene og endringer i tjenestetilbudet er regulert i AST punkt 9.1.5.

3. Priser på og betaling for tjenester

Bane NOR kan fastsette pris på og kreve betaling for tjenester i henhold til AST punkt 13.

4. Grunnleggende krav til jernbaneforetaket

4.1 Forsvarlig og aktsom bruk

Jernbaneforetaket har ansvar for at all dets aktivitet ved bruk av anlegg og fasiliteter foregår på en forsvarlig og aktsom måte og ikke medfører skade på Bane NORs eller andres eiendom. Ansvaret gjelder uavhengig av om aktiviteten utføres av egne ansatte eller av andre i henhold til avtale med jernbaneforetaket. Jernbaneforetaket plikter umiddelbart å melde til Bane NOR enhver skade på anlegg og fasiliteter som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler må meldes uten unødig opphold. Lar jernbaneforetaket være å gi slik melding til Bane NOR, taper jernbaneforetaket sitt mulige erstatningskrav og er ansvarlig for alle skader som kommer av forsinkelsen.

Jernbaneforetaket skal ikke benytte Serviceanlegg og fasiliteter der til andre formål enn jernbanevirksomhet. Bruken skal ligge innenfor det som kan betegnes som normal bruk av slike anlegg og fasiliteter og skal for øvrig være i samsvar med tillatelser gitt av Bane NOR.

Jernbaneforetakets bruk av spor, herunder terminalspor og andre spor som er underlagt kapasitetsfordeling etter jernbaneforskriften, skal skje i samsvar med det som følger av tildelt ruteleie.

Bane NOR kan gi instrukser og retningslinjer om bruken av Serviceanlegg og fasilitetene der for å sikre sikker bruk og effektiv utnyttelse. Jernbaneforetaket skal holde seg orientert om og følge slike instrukser og retningslinjer slik disse er utformet til enhver tid.

4.2 Offentlige krav

Jernbaneforetaket skal oppfylle ethvert krav i gjeldende lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, samt de til enhver tid gjeldende forbud og påbud gitt i medhold av disse.

Jernbaneforetaket skal ha alle nødvendige tillatelser og godkjenninger for sin virksomhet og må selv innhente disse.

Jernbaneforetaket skal varsle Bane NOR om pålegg som er rettet direkte mot jernbaneforetaket fra offentlig myndighet i anledning deres virksomhet på Serviceanlegget.

4.3 Krav til sikkerhet

Alt arbeid i nærheten av spor i drift og Bane NORs høyspenningsanlegg skal utføres i samsvar med Bane NORs krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur. Personell som utfører arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur må ha gjennomført de kurs Bane NOR har stilt krav om. Deltakelse på kurs i Bane NORs regi betales av jernbaneforetaket etter nærmere angitte satser.

Jernbaneforetaket skal innarbeide endringer i Bane NORs bestemmelser om sikkerhet i sine rutiner så snart Bane NOR har gjort jernbaneforetaket kjent med endringen.

4.4 Varigheten av opphold på Serviceanlegg

Serviceanlegg og fasiliteter der kan kun benyttes i den utstrekning dette er i samsvar med tildelt kapasitet. Bruk utover dette kan bestilles som restkapasitet.

Det er ikke tillatt å hensette skadet eller uvirksomt rullende materiell. Dersom jernbaneforetaket hensetter skadet eller uvirksomt rullende materiell kan Bane NOR fjerne det for jernbaneforetakets regning.

4.5 Samarbeid

Jernbaneforetaket er forpliktet til å samarbeide med øvrige brukere av anlegg og fasiliteter på Serviceanlegget for å sikre effektiv og sikker bruk av Serviceanlegget. Jernbaneforetaket skal sørge for at spor, herunder hensettings- og terminalspor, er ryddet og gjort tilgjengelig for andre brukere av anlegg og fasiliteter til det tidspunkt andre brukere er gitt tilgang i henhold til tildelt ruteleie. Jernbaneforetaket skal underrette Bane NOR og andre brukere av anlegg og fasiliteter om forhold som jernbaneforetaket bør forstå vil kunne få betydning for utøvelse og koordinering av aktivitetene på Serviceanlegget.

Bane NOR har rett og plikt til å delta i møter og befaringer som er av betydning for bruk av anlegg og fasiliteter, og for samordning og koordinering med andre jernbaneforetak som benytter Serviceanlegget.

Bane NOR kan gi instrukser og retningslinjer om hvordan samarbeid med øvrige brukere av Serviceanlegg og fasilitetene der skal skje for å sikre sikker bruk og effektiv utnyttelse av Serviceanlegg. Jernbaneforetaket skal holde seg orientert om og følge slike instrukser og retningslinjer slik disse er utformet til enhver tid.

4.6 Utstyr

Jernbaneforetakets utstyr kan ikke plasseres på Serviceanlegget på en slik måte at dette medfører ulemper for Bane NORs og andres virksomhet. På godsterminaler skal trucker, laste- og losseutstyr o.l. plasseres på terminalområdet i samsvar med Bane NORs instruksjoner. Dersom jernbaneforetaket skal mellomlagre lastbærere på offentlig terminalområde må det inngås særskilt avtale om dette med Bane NOR, jf. AST punkt 9.1.6.

Jernbaneforetaket må ikke benytte utstyr som kan påføre skade på Bane NORs eller andres eiendom. Bane NOR kan fastsette begrensninger i vekt, størrelse mv. for utstyr som brukes på plattformer og anlegg forøvrig.

5. Hovedbedriftsansvar

Jernbaneforetakets hovedbedriftsansvar er regulert i AST punkt 15.

6. Farlig gods

Jernbaneforetaket er ansvarlig for at all håndtering av farlig gods skjer i henhold til gjeldende regelverk. Nødvendig kommunikasjon med offentlige myndigheter skal gjøres av jernbaneforetaket. Jernbaneforetaket er «ansvarlig for terminalen» i henhold til forskrift om landtransport av farlig gods § 8. Bane NOR skal på forespørsel gis opplysninger om jernbaneforetakets håndtering av farlig gods på de offentlige arealene ved godsterminalene.

7. Ansvar for drift og vedlikehold

Bane NORs ansvar for drift og vedlikehold av Serviceanlegg er regulert i AST punkt 9.4.2. Bane NORs ansvar for utbedring av feil, mangler og lignende er regulert i AS punkt 9.4.1 andre avsnitt.

Bane NOR kan kreve at jernbaneforetaket skal ha ansvar for drift av alle utvendige områder på nærmere angitte Serviceanlegg, herunder snørydding, strøing og feiing av veier, atkomst, parkeringsplasser og plattformer, og vedlikehold av beplanting. Jernbaneforetaket kan samarbeide med øvrige brukere av Serviceanlegget om slik drift og vedlikehold.

8. Jernbaneforetakets tiltak på eller endringer av anlegg og fasiliteter mv.

Jernbaneforetaket kan ikke foreta tiltak eller forandringer på anlegg og fasiliteter, herunder etablere innretninger eller foreta andre investeringer på eiendommen, uten Bane NORs skriftlige forhåndssamtykke.

Forhåndssamtykke fra Bane NOR kreves også hvor jernbaneforetaket ønsker å bruke mer strøm, vann, luft, avløp mv. enn det som var forutsetning ved avtaletidspunktet og slik økt bruk nødvendiggjør etablering av nytt utstyr, innretninger mv.

Dersom Bane NOR gir forhåndssamtykke til at jernbaneforetaket selv kan foreta tiltak, endringsarbeider mv. på fasilitetene, skal Bane NOR samtidig skriftlig ta stilling til om jernbaneforetaket ved fraflytting helt eller delvis må fjerne eller omgjøre tiltaket, endringsarbeidene mv. Dersom annet ikke er avtalt tilfaller tiltaket, endringsarbeidene mv. beskrevet i dette punkt 8 Bane NOR vederlagsfritt etter endt bruk. Dette med mindre Bane NOR forlanger at fasilitetene settes tilbake i sin opprinnelige stand.

Jernbaneforetaket er ansvarlig for å innhente de nødvendige offentlige tillatelser og for øvrig oppfylle alle offentlige krav som gjelder for arbeider som utføres i henhold til dette punkt 8.

9. Beredskapsplaner

Jernbaneforetaket skal koordinere sine beredskapsplaner med Bane NOR og andre jernbaneforetak som bruker Serviceanlegget. Bane NOR kan gi nærmere instrukser om koordinering av beredskapsplaner som jernbaneforetaket er forpliktet til å følge, jf. AST punkt 10.2.3.

10. Jernbaneforetakets ansvar for andre

Jernbaneforetaket er ansvarlig for at kontraktsmedhjelpere, underleverandører og egne kunder, herunder speditører og togselskap, vare- og tjenesteleverandører, besøkende, og andre som jernbaneforetaket lar komme inn på Serviceanlegget, overholder gjeldende regelverk, instrukser og retningslinjer og eventuelle tillatelser gitt av Bane NOR. Jernbaneforetaket skal sørge for at Standardvilkårene gjøres kjent for og etterleves av aktørene, og jernbaneforetaket skal inngå avtaler med aktørene hvor forpliktelsene etter Standardvilkårene videreføres.

Dersom jernbaneforetaket benytter seg av andre i forbindelse med bruk av tjenestene etter AST punkt 9.1.2, 9.1.3 og 9.1.4, kan Bane NOR forholde seg til jernbaneforetaket som om jernbaneforetaket selv benytter tjenestene.

11. Ansvar for skade på Bane NORs og tredjemanns eiendom

Ved bruk av følgende Serviceanlegg og tjenester som ytes der er jernbaneforetaket ansvarlig uten hensyn til skyld for tap som følge av skade som jernbaneforetaket, dets leverandører eller andre jernbaneforetaket svarer for, forårsaker på Bane NORs og/eller tredjepersons eiendom:

  • Bane NORs stasjoner
  • Bane NORs godsterminaler
  • Bane NORs driftsbanegårder
  • Bane NORs hensettingsspor

For alt annet tap som Bane NOR lider som følge av skade eller ulempe som jernbaneforetaket måtte påføre Bane NOR ved bruk av tjenester som standardvilkårene gjelder, er jernbaneforetakets ansvar regulert i bestemmelsene om erstatning i AST punkt 17.2.

12. Bane NORs ansvar overfor jernbaneforetaket

Bane NOR er ansvarlig for skade og tap som Bane NOR påfører jernbaneforetaket på bakgrunn av alminnelige erstatningsregler, så fremt ikke ansvaret er regulert i bestemmelsene om erstatning i AST punkt 17.2.

13. Avvikshåndtering

Alle avvik fra krav som gjelder sikkerhet knyttet til aktivitetene på Serviceanlegget skal umiddelbart rapporteres mellom partene. Personell som er involvert i aktivitetene på Serviceanlegget skal uten opphold rapportere ulykker og tilløp til uønsket hendelse til Bane NOR og jernbaneforetaket, jf. AST punkt 8 tredje ledd.

14. Bane NORs tilgang til anlegg og fasiliteter

Standardvilkårene innebærer ingen innskrenkning i Bane NORs eierrådighet og råderett over de offentlige arealene på Serviceanlegget. Dette innebærer blant annet at Bane NOR kan utføre arbeider, herunder drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesarbeider, eller endringer på anlegget, uten at togselskapet kan kreve kompensasjon for de ulemper dette påfører virksomheten. Bane NOR skal ved slikt arbeid ta tilbørlig hensyn til togselskapets virksomhet.

15. Endring av Standardvilkårene

Ved endring av standardvilkårene gjelder AST punkt 6 tilsvarende.

vedlegg/vedlegg_ast1.txt · Sist endret: 2020/06/02 10:02 (ekstern redigering)